ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

468 רפסמ

ג"סשת ,הרש ייח תשרפ

הרוטקו םהרבא יאושינ

ביבש הדוהי ברה

תובש ןולא ,ת"מוצ ןוכמ


המשו השא חקיו םהרבא ףסיו" :(ב-א ,הכ) תרפסמ הרותה
ןידמ תאו ןדמ תאו ןשקי תאו ןרמז תא ול דלתו ,הרוטק
."חוש תאו קבשי תאו

םהרבא הנהש .םירוענ תושדחתה לש האלפומ העפות ונל ירה
שדחמ ול אשונ ,(א ,דכ) 'םימיב אב ןקז' אוה רבכמש
אוה םישגמ ךכבו םיאצאצ השיש הנממ דימעמ ףאו השיא
:תאז ףאו .(ד ,זי) "םיוג ןומה בא" תויהל ול דעויש תא
רבכ אוה םג ,םדא לש וירוענ תשא התמשמ ,םלוע לש וכרד
ירה ,םייח ןיידע וב םימעופ םא םגו ,הבר הדימב תמ
ןיאש דבלב וז אל ;םהרבא ןכ אל .האלהו ונממ תויחה
אלא ,םיכדכדמ םיעוגעגב עקושו ומצע ךותב ףנטצמ אוה
רזוא ףאו ,קחצי ונבל תואנ ךודיש אוצמל ץלחנ אוהש
.שדחמ השיא ומצעב אשונו ויצלח רבגכ

תמועל) בותכה םתס - םהרבא לש הז וכודישל גאדש אוה ימ
תרפסמ הדגאה םלוא .(קחצי לש וכודישב ביחרהש הבחרהה
יפכ ,םהרבא ויבאל הרוטק תא ךדישש ונב קחצי הז היהש
,דכ) "יאר יחל ראב אובמ אב קחציו" בותכל י"שר איבמש
."הנאשייש ויבא םהרבאל רגה תא איבהל ךלהש" - (בס

תאיצמב ומצע תא עגיימ םהרבא דועב :ףלאמ ןויזיח ירה
איבהל חרוט ןבה קחצי ירה - קחצי ונבל המיאתמה הרענה
.ול המיאתמה השיאה תא ויבאל

םאה-היערה תריטפ םע דבכ ןוגיב םייורש ויה םהינשש רבתסמ
תלוזה לע לקהל ךיא ושפנב תוצע תש םהמ דחא לכו ,הרש
ירחא םחינ יכ בותכב שרופמ קחצי לצא ןכאו .ומחנלו
ןיעמש רבתסמו ,(זס ,דכ) להואה לא הקבר לש האוב םע ומא
.םהרבא לש ובלב םג שחרתה הז

?הרוטק איה ימ

.רבד ונא םיעדוי םהרבא לש תומדוקה ויתושנ יתש לע
לבא .ירצמ אצוממ התייה רגה וליאו ויחא תב התייה הרש
ילעבל םוקמ חינהו [1]שריפ אלו בותכה םתס הרוטק יבגל
.םתעד תא תווחל טשפהו שרדמה

וז ."רגה וז" :(ד ,אס ר"ב) שרדמב עבוק הדוהי יבר
היה ךכו ,ומוגרתב ןתנויו (ב"ע גלק) רהוזה תעד םג
[2].י"שר םג רובס

:תורצק עבוק ם"בשרה .תאז ולביק אל טשפה ינשרפ םלוא
ילוא .ותודגנתה תא קמינ אלו ,"רגה וז ןיא טשפה יפל"
ביתכהו" :(םש) שרדמב הימחנ יבר חסינש יפכ אוה ישוקה
רבכשמ ותשא איה ירה ,רגה איה הרוטק םאו ."?ףסויו
."ףסויו" היבגל רמול ךייש אלו

בותכ יכ ,רגה הנניא - הרוטק" :רחא ישוק ררועמ ע"באר
אל רבדמ בותכה רמולכ ."(ו ,הכ) 'םישגליפה ינבלו'
הרוטק ונחרוכ לעו .תוחפל םייתש לע אלא תחא שגליפ לע
בתכש י"שר יבגל ףקת וניא הז ישוק .רגה לע תפסונ איה
התייה אלש ,ביתכ רסח - םשגלפה ינבלו" :ו קוספב םש
חסונבש אלא [3]."הרוטק איה רגה איה ,תחא שגליפ אלא
[4].אלמ "םישגליפ" ביתכ ןכא ונידיבש
םינשרפה ןמ המכ לש םתעדכ - רגה הניא הרוטק ןכא םא
.הניינעב הרעשה תולעהל םוקמ ילוא שי -

:התייה הנושארה תולגתהב םהרבאל 'ה לש הנורחאה החטבהה
איהש רבתסמו ,(ג ,בי) "המדאה תחפשמ לכ ךב וכרבנו"
יפכ ןאכ הכרב ןושל םאה ?התועמשמ המ .ןלוכ לע התלע
ירבדמ ?(ק"דר ,ע"באר ,י"שר) םידחא םינשרפ וניבהש
ןושל" - תרחא הנבה הלוע (די ,חכ - הליבקמל) ם"בשר
[5]."המדאה תוחפשמ ךתחפשמב וברעתי רמולכ ,ביכרמו ךירבמ

הלועה וזמ הכופה המגמ תאז החטבהב ונל תאצמנ הז יפל
;(א ,בי) "ךיבא תיבמו ךתדלוממו ךצראמ ךל ךל" 'ה וצמ
,תורגתסהו תולדבתה לש ןוויכ םהרבאל ןמסמ וצה םאש
רבתסמ .תשדוחמ תורבחתה לש ןוויכ לע הרומ החטבהה הנה
,באה תיבמו הרבחהמ תוקתניהה לש הלוכ לכש ,הז יפל
[6].הבצעלו ותוישיא תא שבגל םהרבאל רשפאל אלא האב אל

- םהרבא לש ויתושנ שולש יכ רעשל ילוא ןתינ ,התעמ
תוחפשמ שולש םע ותורבחתה תא תוגציימ - הרוטקו רגה ,הרש
השדחה תושונאה הדסונ ,תפיו םח םש ,חנ ינבמ ןכש ,המדאה
.לובמה ירחאש

םירבדכ (ד"קתת זמר) בויאל ינועמש טוקליב וניצמ ןכא
הרוטק ;םש לש ותב - הרש :םהרבא אשנ םישנ שולש" :הלאה
רדסכ ןאשנ לעופבו ."םח לש ותב - רגה ;תפי לש ותב -
ותב הירחאל ,הליחת םש לש ותב :(ט ,ו) בותכה הנומש
.תפי לש ותב הנורחאלו ,םח לש

לכ ךב וכרבנו" םהרבאב םייקתנ ולא שולש םע ויאושינב
םייקתנ ולא שולשמ םיאצאצ דימעהשמו ."המדאה תחפשמ
."םיוג ןומה באל תייהו" וב


,וזב דיפקה אל" יכ דמלל ידכ הזב שי ק"דרה יפל [1]
לבא" :ףיסומ אוה ךא ."היהת החפשמ הזיאמו םע הזיאמ
.ותנקזב וחור תרמ היהת אלש ,ול שקיב הרשכ השא יאדו
."ןענכ תונבמ היהת אלש ןכ םג רמשו
אוה לצאנ קחצי לש והשעמ ירה ,רבדה ןכ ןכא םא [2]
הרש לש הצחל לשב היה רגה לש החוליש ירהש ,דחוימב
ירבד תא הז רשקהב הארו) וכוניחלו ול הגאדמ עבנו ומא
.(ה"רשר
,אס ר"ב האר .שרדמב וניצמ רבכ הז ןיעמ חוכיו [3]

הלודג המישרב הז טרפ רגיא אביקע יבר ץביש רבכו [4]
חסונה ןיב םייוניש לע ,ול רשא 'ס"שה ןוילג'ב ךרעש
ונלש םירפסבש חסונה ןיבל י"שר שוריפבו ס"שב אבומה
.(ב"ע הנ תבש 'סמל ס"שה ןוילג)
:בתוכו הז שוריפמ גייתסמ (תרחאה הטישב) ע"באר [5]
תכרבה תרזגמ - 'ךב וכרבנו' יכ ורפסב רמא לודג םכח"
."תאזה הרצב ואיבה ימ יתעדי אלו ,ןליאה
ב"ע ,זע) רהוזה רפסב םהרבאל הרימאה השרפתנ ךכו [6]
ןקתל ,ךמצע ןקתל ,ךמצעל - ךל ךל" :(תירבעל םוגרתב
."ךלש הגרדה