ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

485 רפסמ

ג"סשת ,המורת תשרפ

תסנכה תיבב "הנווכה לע םדא ררועל" ךרד

דנרא ןרהא ר"ד

דומלתל הקלחמה
םירוטיעב תורקתהו תוריקה תא רטעל םיתעל וגהנ תסנכ יתבב
ץי'זד'זובג הרייעב .םינומדקה ירבד לע םיססובמ םתצקמ ,םינוש
ז"יה האמה ףוסמ ץע יונב תסנכ תיב דמע הניארקואבש
ובש הרקתה ירוטיע .הנושארה םלועה תמחלמב סרהנש דע
וכותבו לוגיע ללוכה ,1729 תנשמ רויצ םהיניבו ודעות
ןוויכל הטמל הטיבמו רובש ץע לע תאצמנה רשנל המוד רופיצ
תבל המ .[1] "הנעיה תב" בותכ הילעמו ,םיציב שולש
תורוקמה לא תונפל שי תאז ררבל ידכ ?תסנכה תיבב הנעיה
.םיינברה

בזעת יכ" :"הסלענ םיננר ףנכ" לע רמאנ (די ,טל) בויאב
'ר ?"םמחת רפע לע" והמ ."םמחת רפע לעו ,היצב ץראל
תמדקה) שריפ ,ד"יה האמב דרפס ימכחמ ,יזנכשא ףסוי
,ה"כשת םילשורי ,הריצי רפסל ד"בארל סחוימה שוריפה
יתלב ריואה ןמ םממחתו םיציבה ץבקת רפע לע" :(ד"ע ט
."םיחורפא םהמ ודלוויו וממחתי םתוא התייארב ךא ,םהב עגתש
תורוקמב ךא ,רבודמ רופיצ וזיאב בותכ אל הז שוריפב
עוקבל הילזוגל תעייסמכ הנעיה תב תרכזנ רתוי םירחואמ
.הטבמ תועצמאב םיציבהמ

א"ת) 'םייח ץע' רפסב בתוכ (1543-1620) לטיו םייח 'ר
:(א"פ ,א רעש ,ב לכיה ,ה"לשת

,עבטב ןיעה שוחב הארנכ ןיעה תולכתסהב חכ תצק וניצמ
התולכתסה ידי לע חורפאה דלונש הנעיה תב תציב ןינעכ
,תופועה ראש ומכ םממחל םיציבה לע בשתש יתלב ,המ ןמז
.םיניעה תולכתסהב תישממ חכ תויה הרוי הזו

רפסב םוקמ שידקמ (1712-ב רטפנ) רבונדיאק שריה יבצ 'ר
,םדאה תולכתסהל (ב קרפ) 'רשיה בק' ירלופופה רסומה
השודק סינכיו םימש םשל םדאה ןווכי ויטבמ לכבש בתוכו
תווצמ ןתנ 'הש ןווכי םיתב לע וטיבהב לשמל ךכ .וטבמל
רהרהי יוג האורשכ ;תיבה גגב הקעמו תיבה חתפב הזוזמ
םילולע ןכ השעי אל םא .'וכו יוג םע תונתח רוסיאב
הייארה ןכש ,ושפנב עוגפל םהב טיביש םירוסא םירבד
ידי לעש ,הנעיה-תב ארקנה דחא ףועמ" חכומכ ,תמגופ
תבקנמ התייארב ,ןהב תלכתסמ איהו הינפל םיחנומ םיציבהש
ינלופה םכחה ,ףוסבלו ."דחא חורפא הציב לכמ אצויו הציבה
יעדמ לע רפס רביח (1821-1765) ץיוורוה והילא סחנפ 'ר
ןירב) 'תירבה רפס' ומשו ,לכשה רסומ םג בלשמה עבטה
תב תונוכת תורכזנ ,הבר הצופתל הכזש ,רפסב .(ז"נקת
,תופועב הלודגה איהש ןוגכ ,(ה קרפ ,די רמאמ) הנעיה
תולודג היציבשו ,תוריהמב הצר ךא הפע הניאש הדיחיה איהש
םירבד .םילכ ןהמ םישועו תובע ןהיתופילקו דלי שארכ
,ט"מקת ןילרב) 'םידומיל תישאר'מ הארנה לככ ובאשנ הלא
ךא ,(1758-1849) אדניל ךורב 'ר ינמרגה םכחל (ו ,א
:אדניל לצא םניאש םירבד שי םכשמהב

םמחת הזבו הדמתהב הלש םיציבה לע היניעב לכתסת הבקנהו
רבד לע ליכשמ לכו ,דבל היארב היחורפא איצותו םתוא
ויניע םצעיו תוירעבו םישנב לכתסמה םגפ רמוח ןיבי הז
.תוארה שוחב לודג חכ שי יכ ערב תוארמ

ילוא שי הנעיה תב לש הטבמ תמצע רבדב ל"נה תורוקמל
ןושרג 'ר ג"יה האמה ןב יתפרצה םכחה ירבד תא םג ףרצל
,(ב"ע חכ ,א"סקת םייהלדער) 'םימשה רעש' ורפסב המלש ןב
היארב יכ הילע םירמוא" :האבה תרוסמה תא הילע איבמה
רשק לכ רכזנ אל הלא תורוקמב םוקמ לכמ ."היציב ףוסאת
.תסנכה תיבל

גרבמעל) 'בקעי תיב' ורודיסב (1698-1776) ץ"בעיה ,הנהו
תציב תא תולתל גהנמה לע העומש איבמ ,(א"ע זלת ,ד"סרת
:תסנכה תיבב הנעיה תב

תב=] תימענה תציב ןילות אמרגות תוצראב םידוהיה יתעמש
אלו הנווכה לע םדא ררועל ידכ תסנכה תיבב [[2] הנעי
התייארב התציב תממחמ הנעיה-תב יכ ,הנהו הנה טיבי
תוארה שוח המ האר ןאכמ ,היחורפא הז ךרדב האיצומו
.הליפתל תואנ ןינע הזו ,תולכתסההו הטבהה םצוע םע לעופ


היכרותל ונייה ,המרגות תוצראל םיסחייתמ ץ"בעיה ירבד
היוצמ היכרותב הז גהונ לע רתוי תמדקומ תודע .התביבסו
(בצר 'מע ,א ,ז"נשת םילשורי) 'תויפלת שרדמ' רפסב
יחש רסומ לעבו ןשרד ,(1729 -ב רטפנ) ןהכה והילא 'רל
ןושארה ;םימעט השולש הז גהנמל איבמ אוה .רימזיאב
המל המוד ,'ןהכ יתפש' רפסמ קתעומה ,םהבש םודקהו
םחנמ 'ר גהונה תא ןייצ רתוי רחואמ .[3] ץ"בעיה בתכש
תונשב תפצב רקיב רשא ,(1873-ב רטפנ) ץינמקמ לדנמ
'םיתעה תורוק' ויתונורכיזב .ט"יה האמה לש םישולשה
תנשב יכ רפיס (ס 'מע ,ו"שת םילשורי ,לסרק 'ג 'דהמ)
רודיסב יתיארש ומכ םגהנמ" :תפצב תסנכ יתבב האר 1833
םהלש תסנכ תיב לכב תולתל ל"ז ןידמע בקעי 'ר ןואגה
רוטיעל תופרטצמ הלא תויודע ."הנעיה תבמ הציב תפילק
םהירבדל חותיפו ךשמה הלא לכב שיו ,ץי'זד'זובגב הרקתה
החכוהכ הנעיה תב תא וגיצה רסומה ילעב ;רסומה ילעב לש
םישנא ואב םהירחא .םדאה שפנ לע הייארהו טבמה תעפשהל
ץפחכ היציבו הנעיה תב תומדב ושמתשהו תונוש תוליהקמ
ותעד חיסי אלש תסנכה תיבב ללפתמל ריכזהל דעונה ישחומ
הציב תיילת ."הנהו הנה" וטבמ תטסה ידי לע הליפתהמ
היציבב הטיבמה הנעי תב רויצו תסנכה תיבב הנעי תב לש
ןאכש אלא ,דחא םוקמ לא םהינש םיכלוה תסנכה תיב תרקתב
ףילחתכו ,היוצמ התייה אל ןאכו היוצמ הנעי תב התייה
."הנעיה תב" ומשרו רשנ ורייצ הל

תועצמאב הליפתהמ תעד תחסה עונמל תויוצמ םיכרד ןווגמ
ויתוריק ןכש ,תסנכ תיבב הליפת איה הנושארה ךרדה .טבמ
ךותב םגש אלא .םיברה תושר רבע לא הצוח הטבה םיענומ
התלעוה רבכו ,תעד תחסהל ששח טעמ אל שי תסנכה תיב
הליפת לע םיתעל הפידע תיבב תודדובתהש העדה ךכ לשב
תסנכה תיבב ללפתהל ךכ לשב ודיפקהש שי .[4] רוביצב
ךותמ אקווד ללפתהל וא ,(א"ע ,ה תוכרב) ריקל ךומסב
תסנכ יתבבו ,[5] הליפתה ןמזב םייניע םוצעל וא ,רודיס
.הרטעל וא תיכוכזה תא תוהכהל וגהנ םיכומנ תונולחה םהבש
םיללפתמה זוכירל םישנל םירבג ןיב הציחמהש רמול ךירצ ןיאו
אוה ט"י-ז"יה תואמב היציבו הנעי תבב שומישה .הדעונ
רויצ/ץפחב רבודמ ןכש ,זוכירה תאלעהל ןפוד אצוי יעצמא
טבמה לע החגשהה תובישח ןיבל וניב רשקה תא תוארל השקש
הרבסוה יאדו תסנכ יתבב הז ץפח עבקנשכ .הליפתה תעב
םיללפתמהמ ויה ןמזה ךשמבש םג רורב ךא ,רוביצל ותועמשמ
הנעיה תבב םטבמו ,רבדה רשפ תא ועדי אל ללכש הלאכ
יפכ .ירמגל תורחא תובשחמל םתסה ןמ םליבוה היציבו
תבש ךכב קפקפל ולחהש םושמ ילוא ,גהנמה חכתשנ הארנה
,םוקמ לכמ .[6] היציב תא הטבמב תממחמ ןכא הנעיה
דציכ לדומ ךכב תוארל םילוכי ונימיב םיחיכומה ילוא
וא ץפחב שומיש ידי לע תירסומ הניחבמ עיפשהל ןתינ
.תילולימ הפטהל ףילחתכ יתונמוא רויצב

:םימשה רעש ץי'זד'זובגב תסנכה-תיב" ,הקבוה 'ת האר [1]
ראב לשא ,"תולכירדאהו תונמאה לע רהוזה רפס תעפשה
םינושארה תורוקמה 'ג) 315-314 'מע ,(ו"נשת) ד ,עבש
ותעדל .(םיפסונ תורוקמ םש האר ,םש רבכ ואבוה ןלהל
תב תיארנ דציכ עדי אלש ןמא ידיב השענ רשנה רויצ
.ןלהל הארו ,הנעי
.המענ ךרע ,םלשה ךורע ,טוהאק י"ח האר [2]
דחא םעט .הנווכה ןהכ יתפש רפס הזיאל רורב אל [3]
חיגשמ 'הש תסנכה תיב יאבל זומרל אוה ןהכה והילא 'ר לש
תב יציבש םשכ ,יח לארשי םע וז החגשהמו לארשי םע לע
לש הייארה תדמתה ידי לע םיחורפא םישענו םייח הנעיה
,שמש א"א לש ורמאמ רוא האר התע הז .םהב הנעיה-תב
ילמס-ירוטיע גצמכ םינעי יציבב שומישל תועטוקמ תויודע"
היוצמ ובו ,221-213 'מע ,ג"סשת ,הנשב הנש ,"תסנכ יתבב
.ונרמאמ אשונ לכבו תויפלת שרדמבש םימעטב םירבד תבחרה

םילשורי ,'ה ידבועל קיפסמה ,ם"במרה ןב א"ר ןוגכ [4]
םיבצמהו םינמזה תצקמב דיחיהש רשפא" :189 'מע ,ט"משת
תנווכ תככדזמ הבש תודדובתה ידי לע תוככדזה ולצא תגשומ
תליפת לע הברהב הלוע ותליפתש ןפואב ,ותליפת תעב ובל
םיגהונ ויה םיאיבנה ינבו םיאיבנה ןכ לעו ...רוביצ
."םיבשוימה תומוקמהמ קתניהלו חושל ,דדובתהל
,ו"נשת םילשורי ,גהונ וגהנמכ םלוע ,רמיז א"י האר [5]
אלה הפשה :'הנרמאת יתמצע לכ' ,ךילרא 'א ;78-72 'מע
.105-97 'מע ,ח"נשת םילשורי ,הליפתה לש תילולימ
רכזה ,םוי םיעבראכ תרגוד הנעיה תבש עודי םויכ [6]
,3 הרעה ליעל ,שמש הארו .םויב הבקנהו הלילב רגוד
.219-218 'מע