ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

218 רפסמ

ח"נשת ,יחיו תשרפ

(י טמ 'רב) הדוהימ טבש רוסי אל

ןזופ ןימינב לאפר ר"ד ברה

תונבל השרדמהו ך"נתל הקלחמה:א"נ) ידעי אל" טפשמב סולקנוא םוגרתב םגרותמ הז קוספ
עיפומה ןושל עבטמ אוהש ,"הדוהי תיבדמ ןטלוש דיבע (ידעי
.םירופיכה םויב לודג ןהוכ תליפתל הקיזב ילבבה דומלתב םג
ינפל תרוטקה תרטקה רחאל יכ ,רמאנ (ב"ע בנ אמוי) הנשמב
הליפת םש ללפתמו" לכיהל אצוי לודגה ןהוכה היה םינפלו
רסמנ הרצקה הליפתה חסונ ."לארשי תא תיעבהל אלש הרצק
הבוט הסנרפו םימשג תשקב - הרקיע .(א"ע גנ םש) ארמגב
הירב אחא בר" :ארמגה םש הפיסומ ךשמהב םלואו .לארשי תיבל
ןטלוש דיבע ידעי אל' :הדוהי ברד הימשמ הב םייסמ אברד
.ונקוספל סולקנוא םוגרת אוהש ," 'הדוהי תיבדמ

יארקמה קוספה ללכנ "הרצקה הליפת"ב ,ם"במרה תעדל ,םנמא
יהי :ללפתמ היה ךכו" :קספ ןכש ,[ימראה ומוגרת אלו]
היהת ,הנוחש הנש וז היהת םאש ,וניהלא 'ה ךינפלמ ןוצר
ד"פ ,פ"כהוי תדובע תוכלה) "הדוהימ טבש רוסי אלו ,המושג
,היפלש תידומלתה תרוסמהש ,רמול רבתסמ תאז םע .(א הכלה ףוס
תפקשמ - אקווד תימראב לודגה ןהוכה יפב רמאנ הז קוספ
לעבש םושמ ,תישאר .ינשה תיבה ןמזמש תירוטסיה תואיצמ
לעבכ עודי (לבב יארומאל ינשה רודה ןמ) הדוהי בר ארמימה
ויתורמימש םושמ ,ךכמ רתויו ,םיאנתה ימימ תונוש תורוסמ
- לאומשו בר ויתובר םשב תורסמנה הלא םג - תוידומלתה
ומשמ הרסמנ וז ארמימ יכ הדבועה .תירבעב ללכ ךרדב תורסמנ
,םנמאו .תיטנתוא הריסמ לע אופא הדיעמ ,אקווד תימראב
התסריגב ארמימה הרמתשנ ,פ"כהויל "הדובעה רדס"ב דרפס יחסונב
.תימראה

,הטונ ונתעד .הערכוה אל - ותלוזמ באשש רוקמה והזיא הלאשה
םוגרתב ןכמ רחאל הללכנו ,המודקה איה תידומלתה ארמימה יכ
בצמה היה וליא .לבבב התשענ תיפוסה ותכירעש ,סולקנוא
ונייה - םיינשה ןיבמ םודקה אוה ימוגרתה ספוטה - ךופה
,"ןנימגרתמדכ" תפסותה תא לולכת תידומלתה ארמימה יכ ,םיפצמ
לע ךמתסמ אוה םהבש ,םירקמ רשע-הנומשב ילבבה לש וכרדכ
.סולקנוא םוגרת

:ותועמשמ לע דומענו םוגרתה יביכרב הרצקב ןייענ התעמ


ךורעה ןולימ) "ןמגרותמ" ונולימב :ידעי אל - רוסי אל
והילא 'ר ,יקלטיאה ןשלבה ןייצמ (םיימראה םישרושה רדס לע
םימגרותמ 'הרסה' תונושל בור יכ ,ז"טה האמה ןב ,יזנכשא רוחב
רוסי אל" ונקוספ תא ןייצ אמגודכ .ה"דע לעופה תועצמאב
בור" ןייצ עודמ ."ןטלוש דיבע ידיעי אל" - "הדוהימ טבש
עמשמב "רוס" ןיב ןיחבמ סולקנוא יכ ררבתמ ?"הרסה תונושל
ךרדב ,ןושארה .הטנ ,הנפ תארוהב "רוס" ןיבל קלס ,דירוה
רסיו" ןוגכ ה"דע תועצמאב תועיבקב םגרותמ ,אצוי לעופ ללכ
"םיעדרפצה ורסו" ;"חנ ידעאו" (גי ח 'רב) "הבתה הסכמ תא חנ
'מש) "הוסמה תא ריסי" ;"אינעדרוע ןודעיו" (ז ח 'מש)
'קיו) "שבכה בלח רסוי רשאכ" ;"יפא תיב תי ידעמ" (דל דל
[1]."אדעתמד אמכ" (הל ד

ןיב סולקנוא ןיחבמ ,היינפ ןייצמה "רוס" לעופב תאז דגנכ
,לעמ הטנ ,ןמ הטנ עמשמב "רוס" .תוברקתה ןיבל תוקחרתה
"לאמשו ןימי רוסא אל" ,ןוגכ הייטסכ םגרותמ - םוקממ קחרתה
חכ 'בד) "םירבדה לכמ רוסת אלו" ;"יטסא אל" (זכ ב 'בד)
[2]."ןוטסת אלו" (די

,ןוגכ היינפכ םגרותמ ,ברקתה ,לא הנפ ועמשמש "רוס" וליאו
."יזחמל ינפתא ירא" (ד ג 'מש) "תוארל רס יכ 'ה אריו"
הז לעופ .ר"וז תועצמאב םגרותמה "רוס" םיימעפ וניצמו
:הושה ,(עונל) רוסל ליחתמ אוהו ומוקמב דמועש ימל דחייתנ
ורוס" ;"ןעכ ורוז" (ב טי 'רב) "םכדבע תיב לא אנ ורוס"
םיכאלמה ."ןעכ ורוז" (וכ זט 'מב) "םישנאה ילהא לעמ אנ
,םריבאו ןתד ןכשמ ביבס ויהש לארשי ינב םג ומכ ,טול לצא
ינופומוה םוגרת ,"ורוז" םגרותמ הלאבו ,םמוקמ לע ודמע
.("ורוז - "ורוס" :ילילצ ןוימד)

.א :תוארוה שולשב "טבש" אב ארקמב :ןטלוש דיבע - טבש
וא החפשמ וא" :ןוגכ ,דחא באל תסחייתמה תוחפשמ תצובק
ןוגכ ,האכהל טוש וא ףנע ,לקמ .ב [3];(זי טכ 'בד) "טבש
טיברש .ג ;(ג וכ ילשמ) "םיליסכ וגל טבשו ...סוסל טוש"
עמשמב .(די טי 'זחי) "לושמל טבש זע הטמ" ןוגכ ,לשומה
'רב) "הדוהימ טבש רוסי אל" ןוגכ ,ןוטלשל םג לאשוה הז
,"םישרש" ,ק"דר) "ודיב טבש תויהל לשומה ךרד יכ" ,(י טמ
.(טבש

תוחפשמ תארוהב טבש :סולקנוא לצא תרמשנ םהיניב הנחבהה
יערז וא" - "טבש וא החפשמ וא" :ןוגכ ,"אטבש" םגרותמ
איטבש אדחכ" (ה גל 'בד) "לארשי יטבש דחי" ;"אטבש וא
,ףנע) "ארטוח" םגרותמ האכה טוש וא לקמ תארוהב ."לארשיד
לכ" (בל זכ 'קיו) "טבשה תחת רבעי רשא לכ" :ןוגכ ,(רטוח
הארוהב "טבש" שמשמ ובש ,ונקוספב וליאו ."ארטוח תוחת רבעיד
"הדוהימ טבש רוסי אל" םגרתו הבת ףיסוה ,ןוטלשל תלאשומ
אמוי) י"שר שריפו ,"הדוהי תיבדמ ןטלוש דיבע ידעי אל" -
איגוסב ךכ שריפו רזח ."הלשממ השוע ,ןטלוש דיבע" (ב"ע גנ
,"הדוהימ טבש רוסי אל" קוספב הנד איה ףאש ,(א"ע ה) ןירדהנסב
[4].תלאשומה הארוהה תעבהל "הררש - טבש" :שריפ םשו

תיב יאצאצל ודגנתה םימכחש עודיב :וב ונחתפש המל רוזחנ
היהש םקבאמ .סודרוה תיבמש םהישרויל רתוי דועו יאנומשח
,ןולא 'ג ,ךכל האר] םיבר תורוקמב דעותמ ,ףירחו רמ םיתעל
םירמאמה ינש ,ז"כשת ,ביבא לת ,(א) לארשי תודלותב םירקחמ
לודג ןהכ יפב םישלמ םימכח וענמנ אל תאז םע .[םינושארה
:ןוטלש ותוא תויכשמהל הליפת - !םירופיכה םויבו -
!'הדוהי תיבדמ ןטלוש דיבע ידעי אל'

.הרורב ,המודמכ ,איה ונרודל םירבדה תועמשמ

תורעה

"ללש" םשה םוגרת םג רזגנ ,הרסה עמשמב ה"דע שרושה ןמ ,ןאכמו .1
."האדע תיו" (בי אל 'מב) "ללשה תאו חוקלמה תאו" ןוגכ ,"האדע" -
קדקדש ךרדכו ,"האדע" תימראב הז ארקנ םייובשה ןמ ותוא םיריסמש ןוויכ
הפי תראבתמ התעמ ."ןיטישכתו שובלמ לש ןילטלטמ ןה ,ללש" :םש י"שר
,(זכ טמ רב) "ללש קלחי ברעלו ,דע לכאי רקבב" ןימינבל הכרבה םג
םוגרת 'דע'" :קוספל ק"דרו ע"באר ונייצש ךרדכ ,תלובקת אלא הניאש
לע י"שרל הראבתנ ,(ה דס 'עשי) "םידע דגב" והיעשי תצילמ םג ."ללש
דגב ,םידע דגב" :(ב"ע ח ב"ב) ס"של ורואיבב וירבדכ ,וז הארוה יפ
ןכו .ידעאו - 'רסיו' ןנימגרתמדכ ,םידע .וילעמ וריסמ םדאהש סואמ
."(כ הכ ילשמ) 'הרק םויב דגב הדעמ'
,קוחיר ןכ ומכ וניינעש ,(י בי 'מב) "להאה לעמ רס ןנעהו" לבא .2
,(הלע=ק"לס) "הניכש קוליס"ל דחייתנש ןושל עבטמ והז
;"קלתסא אננעו" םגרותמ
הז םגו ,(ד ז 'בד) "ירחאמ ךנב תא ריסי יכ" ,המודב .םימש דובכל
תסיפת יפל ."ךנב תי ןיעטי ירא" :תדחוימ ךרדב םגרותמ ,הקחרה ועמשמ
יתרכה-ילכש לשכ םיפקשמ םהימודו יותיפ ,החדה ,האשה תונושל ,םגרתמה
.(תועט ןושל) "יעט" ףתושמ לעופב עובקה םמוגרת אב ךכיפל .הרבע השעמבש
ןפ" ;"תילכאו יניעטא איויח" (גי ג 'רב) "לכאו ינאישה שחנה" :הוושה
."ןוכבל יעטי אמלד" (זט אי 'בד) "םכבבל התפי
א"מש) 'ןמינב יטבש תוחפשמ' רמאש ומכ ,החפשמהמ לודג טבשה ךא" .3
.(טבש ,"םישרש" ק"דר) "(אכ ט
חסונ לע ,(18 הרעה אכ 'מע) ה"ר רוזחמל אובמ ,טדימשדלוג 'ד הארו .4
.תימראל ותקיזו "ךינפל ןטלשהש"עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה