ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

372 רפסמ

א"סשת ,בשיו תשרפ

רמת

רהצ לעי

ך"נתל הקלחמה
ויאושינ םיטרופמ (חל 'רב) רמתו הדוהי רופיס לש ותליחתב
תשולש תדלוהו ,ינענכה עוש תבל הדוהי לש םינושארה
ינש לש םתומ ראותמ ןכמ רחאל .הלשו ןנוא ,רע :וינב
תובישח שי םאה :לואשל שיו .ותשא לשו םילודגה וינב
,הדחכנ הלוכ טעמכ רשא ,הדוהי לש וז ותחפשמ רואיתל
לש התעפוהל ילנויצקנופ עקר אלא וניא הז רואיתש וא
.םירתוימכ םיארנה ,םיטרפה יוביר רשפ המ ?ותלכ רמת

םיקהש תיב ראתל יארקמה רבחמה הצור [1]בירק 'א יפל
תינענכה ותשאש םושמ תאז ,הבזכאו שפנ חפמ ופוסש ,הדוהי
ףא היה אל רז שרוש תמחמ" :ומיקהל היואר התייה אל
."הלואגהו תוכלמה עזג יבא תויהל האי םתשולשמ דחא
הקחמנ ,(ב 'ספ) "ינענכ שיא תב"כ שוריפב תרכזומה ,ותשא
התייה רשא תרחא השיא האב המוקמבו ,םלועה ןמ הינבו איה
םיריהבמ בירק לש וירבד .תלשושה תא הדוהי םע םיקהל היואר
עוש תב לש התחיקל רואיתב בותכה ךיראמ עודמ ,בטיה
[2].(ד-ג םש) םהינב תדיל רואיתבו תינענכה

יהיו" :רמאנ וילע .תמו השיאל רמת תא אשונ הדוהי רוכב
ןנוא ;(ז םש) "'ה והתמיו ,'ה יניעב ער הדוהי רוכב רע
עריו" :רמאנ וילע ףאו ,קמחתמ ךא רמת תא םבייל שקבתמ
טעמכה הרזחה .(י םש) "ותא םג תמיו השע רשא 'ה יניעב
,תוומה שנוע םע דחי "'ה יניעב ער" תחסונ לע תקיודמ
םישאמ הדוהי וב רשא ,רופיסה ךשמהל םידקמ זמר הווהמ
ונב תא הל תתל ןכומ וניאו ,וינב ינש תומב רמת תא
תוביסלו רמת לש הילעבל סחיב בותכה טוריפ .ישילשה
הלפנש אלא ,םתומב די םוש ןיא רמתלש רמול אב םתומ
.םיער םישנא םע םיאושינל ןברק

תומב רמת תא םישאמ אוהו ,תונוסאה חונעפב העוט הדוהי
הדוהי רמאיו" [3]:"תינלטק השיא"כ התוא האור אוה .וינב
"ינב הלש לדגי דע ,ךיבא תיב הנמלא יבש :ותלכ רמתל
הדוהילש ,ארוקל בותכה הלגמ רגסומ רמאמב .(אי םש)
ןפ ,רמא יכ" :הלשל רמת תא תתל הנווכ ללכ התייה אל
ינש תומ לש תושקה תוביסנה בקע ."ויחאכ אוה םג תומי
.דיחי רתונש ונב תא ןכסל ןכומ וניאו ,דרח הדוהי ,וינב

הפצמו ,םטושפכ הדוהי ירבד תא תלבקמ איה .הכחמ רמת
.הל ןתינ אל הלש יכ האור איהו ,ףלוח ןמזה ךא .הלשל
רחאלו [4],הדוהי תחפשמל ךישממה ןבה תא תדלל הצור רמת
תלעופ איה ,הדוהי ידי לע התמור יכ תעדל תחכונ איהש
לע תבשוי ,הנוזל תשפחתמ איה .תנכוסמו תזעונ הרוצב
הילא אובל (הריכמ וניאש) הדוהי תא התפמ ,ךרדה םא
הרה ףוסבלו ,הטמו םיליתפ ,תמתוח לש ןובריע תרומת
זירכמ אוה ,"םינונזל הרה" ותלכש הדוהיל עדונ רשאכ .ול
.(דכ םש) "ףרשתו הואיצוה" :סוסיה אלל

הגיצמה תדהואה המינה תרבגתמ ןכ ,רופיסה ךשמנש לככ
לש תועטה ןברקכ ןה ,הילעב ינש לש ןברקכ ןה ,רמת תא
דבלבו ,ףרשיהל הנכומה הנידע השיאכ ןהו הדוהי הימח
אוה" :םיברב הדוהי לש ונולק תא םסרפתש וז איה אלש
,ול הלא רשא שיאל :רמאל הימח לא החלש איהו ,תאצומ
הטמהו םיליתפהו תמתחה ימל אנ רכה :רמאתו .הרה יכנא
היסהרפב הזרכה אלש ,םירבדה ןמ הארנ .(הכ םש) "הלאה
ןובריעה תגצה אלא ,םיסועכו םיטוב םירבד אלו ,וז התייה
[5].הדוהי לש ותעד לוקישל ןיינעה תא תרסומה הזימר םע דחי

המשאכ התוא האר הליחתב רשא הדוהי ,רופיסה לש ומויסב
:תושרופמ םילימב רמואו וב רזוח רשא הז אוה ,וינב תומב
.(וכ םש) "ינב הלשל היתתנ אל ןכ לע יכ ,ינממ הקדצ"
.ותועטב תודוהל לגוסמה לודג םדאכ אוה םג הלגתמ הדוהי
הל וחיטבהב ,המרמב חתפ רשא הז היה אוה יכ הדומ אוה
ויה םינוכנ ןכ לעו ,ותיתל ןווכתהש ילבמ ונב הלש תא
,הדוהי לש הלא ויתולמב יכ רמול ןתינ ,תאזמ הרתי .הישעמ
התצר רשא ,רמת לש תובוטה היתונווכב הרכה אטבמ אוה
.הדוהי תחפשמל ןב תדללו תמה הלעבל םש םיקהל

םייסמ ,הדוהי לש הנושארה ותחפשמ טוריפב חתופה ,חל קרפ
תדליימהו ,ודי איצומ םימואתה דחא .םימואת תדיל לש טוריפב
אצויו ינשה ץרפתמ זאו ,הרוכבה ןמיסל ודי לע ינש תרשוק
."ץרפ ומש ארקיו ?ץרפ ךילע תצרפ המ :רמאתו" :ןושאר
?רופיסה רשפ המ .דוד תיב תלשוש תובאמ ץרפ והז

.רופיסה תחיתפל (קיודמ ךופיה) ויסרבניאה והז יכ הארנ
םויסבו ,החפשמ םיקהל הדוהי לש לפנה ןויסינ ראות החיתפב
.תיתימאה ותחפשמ הרצונ התע יכ ,ררבתמ רופיסה

תא ארוקל ריכזהל התרטמ "הרוכב תמחלמ" לש הטודקנאה
ןיק זאמ ,השוריהו הרוכבה לע קבאמ ירופיס םתוא לכ
.דועו ויחאו ףסוי ,ושעו בקעי ,לאעמשיו קחצי ,לבהו
לש םירופיסה גוס ךותל רופיסה סנכנ הז זוירוק תרזעב
ןבל יכ בותכה עידומ ךכ .םהיקבאמו םיכישממה םינבה
:דועו תאז .תיגולאינג הניחבמ הבר תובישח תעדונ דלונה
"ןוקית"ו "ץופיש" הווהמ רמת לש םימואתה תדיל רופיס
חילצמ ץרפ .יונב אוה וילעש ,ושעו בקעי תדיל לש רופיסה
אוהשכ אצויו ,חילצמ וניא בקעיש דועב ,ןושאר תאצל
תובאמ אוה םג ,ץרפ לש ומואת ,חרז .ושע לש ובקעב קיזחמ
.תילארשיה תלשושה ןמ החדנ ושעש דועב ,הדוהי טבש

הדוהי לש םינושארה וינב ינשל יכ ,ריכזהל םוקמה ןאכ
הדוהי טבש תוחפשמ ךותב רכזומ הלש ךא ,רכז רתונ אל
הלש תחפשמ ,תאז םע .(גכ-אכ ד א"הדו ,כ וכ 'מב האר)
העיפומ איה י"הדבו ,הדוהיב הבושח החפשמ תבשחנ הנניא
ק"דר .חרזו ץרפ תוחפשמ לש הכורא המישר רחאל הרצקב
.חרזמו ץרפמ ויה הנה דע ריכזהש תודלותה לכ" :םש ריעמ
הדוהי סחי ומילשהב התעו ,התע דע ריכזה אל הלש ינבמו
."תצק הלש ינבמ ריכזה

ןמו ,רמת לש התקדצב הדומה הדוהי ירבד ךותמ ,םויסל
תיב תלשוש תובאמ אוה ,רמת לש הנב ,ץרפ יכ העידיה
התוישיאבו רמת לש תובוטה היתונווכב ארוקה חכונ ,דוד
.בותכה לש תשרופמ הרימא ןאכ ןיא ,תאז םע דחי .הלענה
:זעב תא םעה ךרבמ םש ,תור תליגמב אלמתמ הז ןורסח
ערזה ןמ ,הדוהיל רמת הדלי רשא ,ץרפ תיבכ ךתיב יהיו"
תליגמב .(בי ,ד תור) "תאזה הרענה ןמ ךל 'ה ןתי רשא
.הישעמל יוביגה תא םג תלבקמו ,ערפמל רמת תכרבתמ תור.43 'מע ,ח"כשת א"ת ,ך"נתה ידומע תעבש ,בירק 'א [1]
שרפמ ,1987 ג"ר ,(ארקמב תומש ישרדמ) לאיסרג 'מ [2]
יונב םיתעל" :רע .ילילש ןפואב הדוהי לש וינב תומש תא
םשה ןיב האירקה רדס לש אלמ ךופיה לש ךרדב דומיצה
"והתמיו 'ה יניעב ער הדוהי רוכב רע יהיו …ושרדמ ןיבו
'ןוא' ביכרה םהב יוצמש תומשה תצובקב" :ןנוא .(63 'מע)
תארוהבו ,'ןוא' ןושלכ םתוא תרזוגה ,םש תשרד תחוור
לאיסרג .(הילש וא) הילשא" :הלש .(131'מע) הרצ וא ןווע
עיבצמו ,הלש דלונ ובש "ביזכ" םוקמה םש תא ריכזמ
'בזכ'ו 'הילשא' םילימל תפתושמ תועמשמ לש רשקה לע
.(83 'מע)
יוניכב ,הילע ותמ הילעב ינש רשא השיא םינכמ ל"זח [3]
,תמו ינשל ,תמו ןושארל תאשינ" :'תינלטק השיא'
ירת הלמראתנ" .(ב"ע ,דס תומבי) "אשנת אל ישילשל
.(ב"ע ,גמ תובותכ) "יבוסניאל יזח אל ות ינמיז
לש תוחילשל תעדומה רמת לש םילצאנה היעינמ לע [4]
.263-261 'מע ,תישארב ,בקעי 'ב האר ,הדוהי תחפשמ
,'הימח לא החלש איהו' .ףרשהל ,'תאצומ איה'" :י"שר [5]
:אלא ,תרבועמ ינא ךממ :רמולו וינפ ןיבלהל התצר אל
םאו ,ומצעמ הדוי ,הדוי םא :הרמא .'ול הלא רשא שיאל'
הטוס) ורמא ןאכמ .וינפ ןיבלא לאו ,ינופרשי ,ואל
ןיבלי לאו ,שאה ןשבכל והוליפיש םדאל ול חונ' :(ב"ע ,י
."'םיברב ורבח ינפ