ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

404 רפסמ

א"סשת ,ןנחתאו תשרפ

תויתואה לכ תא םיליכמה ך"נתב םיקוספ לע

ךבצרמ ילע 'פורפ

בשחמה יעדמלו הקיטמתמל הקלחמהתויתואה לכ םיעיפומ םהב הרותבש םיקוספב וניינעתה םידחא םינשרפ
.ת דעו א-מ תוירבעה
15 םיאיצומ ונא םיאיבנב ,הרותב הלאכ םיקוספ ינש קוידב שיש ררבתמ
.הז גוסמ םיקוספ 9 םנשי םיבותכבו תויתואה לכ תא םיליכמה םיקוספ
ולא םיקוספ בורש ןבומכ .26 אוה וז העפות היוצמ םהבש םיקוספה לכ ךס
הירכז רפסב אצמנו ,תויתוא 52 ליכמ םהיניב רתויב רצקה קוספה ;םיכורא
.(בל ,ו) ב םיכלמב אצמנו ,תויתוא 158 ליכמ רתויב ךוראה קוספהו ,(אי ,ו)
יקוספ לכ ךותמ הלאכ םידחוימ םיקוספ 26 תעפוה תיטסיטטס הניחבמ
.הריבס איה ך"נתה
קוידב ,שדוקה ןושלב םיקוספ 22 -ו תימראב םיקוספ 4 שי םכותמש ןיינעמ
.תוירבעה תויתואה רפסמכ
:המישרה ןלהל

זט ,זט תומש
ב ,גי עשוה
דל ,ד םירבד
גי ,ט סומע
גי ,גכ עשוהי
ח ,ג הינפצ
טל ,ד ב"למ
אי ,ו הירכז
בל ,ו ב"למ
ח ,ד תלהק
ח ,ז ב"למ
גי ,ג רתסא
הכ ,ה והיעשי
המ ,ב לאינד
זי ,וס והיעשי
בכ ,ג לאינד
ג ,בכ הימרי
כ ,ד לאינד
טכ ,בל הימרי
טי ,ז לאינד
ט ,זי לאקזחי
חכ ,ז ארזע
בי ,חל לאקזחי
ז ,ג הימחנ
ח ,י עשוה
אי ,וכ ב"יהבד

םייוצמה ל"נה םיקוספה יבגל םינשרפ לש תוסחייתה לע יל עודי אל
ןב בקעי 'ר ,הרותבש םיקוספה ינש יבגל םלוא ,םיבותכבו םיאיבנב
.םהינש תא הליג ,םירוטה לעב ,ש"ארה
רמע ,ולכא יפל שיא ונממ וטקל 'ה הוצ רשא רבדה הז" :אוה דחאה קוספה
.(זט ,זט 'מש) "וחקת ולהאב רשאל שיא םכיתשפנ רפסמ תלגלגל
הרותה תא םייקמה לכ ךל רמול .אתיב אפלא לכ שי קוספה הזב" :ושוריפ
."ןמה ילכואל ומכ חרוט אלב ותסנרפ תא ול ןימזמ ה"בקה
ברקמ יוג ול תחקל אובל םיהל-א הסנה וא" :ונתשרפב יוצמ ינשה קוספה
םיארומבו היוטנ עורזבו הקזח דיבו המחלמבו םיתפומבו תתאב תסמב יוג
.(דל ,ד 'בד) "ךיניעל םירצמב םכיהל-א 'ה םכל השע-רשא לככ םילדג
םהל ןתיל ה"בקה הצרש ,אתיב אפלאה לכ שי קוספה הזב" :ושוריפ
."הלחת םתוא הסנ ןידה תדימ הרמאש אלא םירצמב הרותה
תא ליכמה קוספש רמול ןתינ ,ולא םיקוספ ינשל םישוריפה תא הוושנ םא
דמלל אב קוספה ,רחא ןושל .התומלשב הרותה לכ לע זמור תויתואה לכ
לע רבודמ ןושארה קוספב .הלוכ הרותה תא ללוכה יזכרמ ןויער ונתוא
ינשה קוספבו ,ותייחמו םדאה תסנרפ ןיבל תווצמה םויק ןיב רישיה רשקה
תקיתע תיגולואית-תיפוסוליפה היעבל תוסחייתה תיתיצמת הרוצב העיפומ
םדאה לע םילטומה תונויסינה ,הנוילעה החגשהה ןיב סחיה :ןימויה
לש ותדימע .תונויסינ שיו ,החגשה שי הרותה יפל .הזה םלועב ודיקפתו
.ה"בקה ןיבל וניב רשקה ךשמהל יחרכה יאנת איה ,הלא תונויסינב םדאה
םג עיפומ ,תיב-ףלאה תויתוא לכ תועצמאב תומלש תעבה לש הז ןויער
לש תרחא תואב ליחתמ קוספ לכ םהב ,תוליגמ יקרפו םיליהת יקרפ םתואב
ושמתשה ,תוליפת ורבחש םימכחו םיטויפ ילעב .רדסה יפל ,תיב-ףלאה
םוי לכב םירמואש "העד לודג ךורב לא" תליפתב לשמל .הז יעצמאב תובר
תליפתב תרמאנה "ןודא לא" - הלש הליבקמבו ,לוח לש תירחש תליפתב
.תבש לש תירחש

:םייטסיטטס םינותנ המכ ףיסוא
.5,845 :הרותב םיקוספה רפסמ
.304,805 :היתויתוא רפסמו
:אוה עצוממב דחא קוספ ךרוא ןכלו
304,805 = 52.148
5,845

איה תונושה םלוא .תויתוא 52 -מ רתוי תצק עצוממב שי קוספ לכב ,רמולכ
-כ דע ,רתויב רצקה קוספב תויתוא 10 -מ ענ םיקוספה ךרוא :הלודג יד
.םלוכבש ךוראב תויתוא 200

13,855 :אוה תוא לכ תעפוה עצוממ ,הרותב תויתואה תויוחיכש יבגל
304,805 =
22

רתויב תורידנה תויתואה רשע .הלודג איה תונושה תויתואה יבגל םג לבא
:ןה הרותב

תועפוה 1,805 ט
תועפוה 1,840 ס
תועפוה 2,111 ג
תועפוה 2,199 ז
תועפוה 3,973 צ
תועפוה 4,701 ק
תועפוה 4,808 פ
תועפוה 7,037 ד
תועפוה 7,195 ח
תועפוה 11,255 ע