.טנרטניאה ךרד םניח ץפומהו תודהיה יעדמ ימוחת לכב קסועה טיפש ינורטקלא תע בתכ ונה JSIJ

תיברמ תונימז ךותו תיברמה תוריהמב םירמאמ םוסרפ רשפאל דעונ ינורטקלא םוסרפב שומישה
םישופיח ,רתוי םירחואמ םיבלשב ,רשפאי וז השידח היגולונכטב שומישה יכ ונתווקת .םיארוקל
.המודכו ,תוירושיק ,םיללכושמ

תושיגנ רשפאל ידכ ,םיכרד יתשב 'ומסרפתי' םירמאמה .תילגנאבו תירבעב םירמאמ לולכי JSIJ
.(השילג תנכות לכב םיאירק) PDF יצבוקכ (2)-ו ,Word 97 יצבוקכ (1) :תיברמ

רתאב וגצוי םוסרפל ולבקתהש םירמאמ םלוא ,הנשב םיימעפ עיפוהל רומא JSIJ
.םתנקתהו םוסרפל םתלבק ירחא דימ ימשר-יתלב ןפואב JSIJ לש

תכרעמ
לגוק 'י - ישאר ךרוע
ןילביר 'י - הנשמ ךרוע
ץיבוקסומ 'ל - תכרעמה זכר
,קי'ציבולוס 'ח ,םולהי 'י ,סירה 'ג ,ינפג 'י ,ןייטשדילב 'י ,ןטרגמואב 'א ,לשא 'ח - תכרעמ
טרבלא-טרופופר הדא ,ןמסור 'מ ,להונק 'י ,ןמדירפ 'ש
,םיוברברול 'י ,ןהכ 'ט ,רבואט 'א ,סייו 'ה ,איחי-ןוד 'א ,לאיסרג 'מ ,ןליא-רב 'מ - תיעדמ הצעומ
טיברש 'ש ,ףוצק 'ר ,יארפס 'ז ,רקספיל 'אJSIJ@mail.biu.ac.il   52900 ןג תמר, ןליא רב תטיסרבינוא, תודהיה יעדמל הטלוקפה JSIJ