ךות ,PDF יצבוקכ םיצבקה תא דירוהל וא אורקל רשפא ,Word תנכותב שמתשמ ךניא םא
.Netscape-ב וא Explorer-ב שומיש

םא ;ךלש בשחמב תנקתומ Acrobat Reader 4.0 תנכותש אדוול שי ,PDF יצבוקב שמתשהל ידכ
ודירוהל ןאכ ץחל ,בשחמב ךלצא תנקותמ הניא וז הנכות

JSIJ@mail.biu.ac.il   52900 ןג תמר, ןליא רב תטיסרבינוא, תודהיה יעדמל הטלוקפה JSIJ