.תורחא תופש קתעתל שי .(תינוויו דוקינ ללוכ) תילגנאב וא תירבעב JSIJ-ל םירמאמ שיגהל רשפא
.(תורחא תונכותב םירמאמ ולבקתי םלוא) Word 97 תנכותב םירמאמ שיגהל ץלמומ ,רשפא םא

,ספדומ טלפכ וא ,JSIJ@mail.biu.ac.il :תבותכל ,email attachments-כ םירמאמ חולשל רשפא
.לארשי ,52900 ,ןג-תמר ,ןליא-רב תטיסרבינוא ,תודהיה יעדמל הטלוקפה ,JSIJ :תבותכל
.תורעה ללוכ ,םילופכ םיחוורב JSIJ-ל םירמאמ סיפדהל שי

.רמאמ לכ ךותב תוביקע לע דיפקהל שי םלוא ,םיוסמ style sheet-ב שומיש ךירצמ וניא JSIJ
.רמאמ לכל תילגנאב ריצקת ףרצל שי

.םירבחמל די-יבתכ ריזחמ וניא JSIJ


JSIJ@mail.biu.ac.il   52900 ןג תמר, ןליא רב תטיסרבינוא, תודהיה יעדמל הטלוקפה JSIJ