JSIJ 6 (2007)

םיריצקת

PDF טמרופ דרוו
רמאמה םש
  רבחמ
ירבעה ך"נתב לאינד רפס לש ירוקמה ומוקמ לע

ביבר הקבר
יארקמ רופיסל ידומלת רופיס ןיב היגולנא :רבדמב והילאו הרעמב י"בשר
ינשוש תינור
ל"זח תורפסב ןקיגמה המלש לע תרוסמה תובקעב
ןושש דעלג
ילבבה דומלתל ושוריפב לבב יארומא לע י"שר לש תויפרגוירוטסיהה תורעהה תניחבל
ןהכ המלש קרב
תולקשמו תודימ ינידב ןויע :ץראו םימש טפשמ - קדצ ינזאמ דנרב קחצי
שרדמל הפסוהמ :יכדרמ םולח ןומצע ןונרא
הרותל ושוריפל י"שר תוהגה
רבוקנפ 'ש קחצי
ן"במרה לש חסונה תרוקיבב םינויע :רשפא יא םירפסה היגהל םולהי םלש
דעומ רדסל ף"ירה לע יראדמלא הדוהי יבר ישוריפ
סקופ בקעי
Miracles and Martyrdom: The Theology of a Yiddish-Language Memorial Book of Hasidic Tales in the Context of Earlier Hasidic Hagiography
Justin Jaron Lewis


JSIJ@mail.biu.ac.il   52900 ןג תמר, ןליא רב תטיסרבינוא, תודהיה יעדמל הטלוקפה JSIJ