JSIJ 8 (2009)

םיריצקת

PDF טמרופ דרוו
רמאמה םש
  רבחמ
"םינושאר םיאיבנ" יוניכה רוקמ לע זועיבא לאכימ
ילבבהו ימלשוריה ןיב :םינורמושהו ריאמ יבר יקסבוטימח קחצי
?םייטילנא םירוריב וא תוכלה יקספ - ילבבב םירמאמ יצבוק ץ"כ םחנמ
הלואגו הלודגל הרותה תארוה ןיב :ידומלתה רופיספיספה
ילבבה דומלתב יאנתה רבעה יומידב קרפ רוזחשל המגודכ אייח יברו יבר ירופיס
איבל השמ
תינומימה שדקמה תרותב ןויע :'הל תיבכ חבזמה ץיבוקשרה קחצי
ן"במר לש ותדובעב הקוספ הכלהו ארקמל טשפ תונשרפ לארא יסוי
?יאבה ןושלב םימכח ורביד ינפג ןנח
On the Meaning of šgl Aron Pinker
The Last Oral Torah?
The Division of the Torah into ‘Aliyot
Ephraim Stulberg


JSIJ@mail.biu.ac.il   52900 ןג תמר, ןליא רב תטיסרבינוא, תודהיה יעדמל הטלוקפה JSIJ