ראודה תבותכ תא אלמ ,שדח ןויליג לכ תעפוה םע JSIJ-ב םירמאמה לש םיריצקת תלבקל
Subscribe לע ץחלו ךלש ינורטקלאה

םש
תינורטקלא ראוד תבותכ
לטב ףרטצה

 :ל"אודה תועצמאב םשריהל ןתינ האיגש תעדוה תלבקתמ םא  
:םילימה םע listserv@listserv.os.biu.ac.il תבותכל ליימ וחלש  
       Subscribe JSIJ  

:וא  

Signoff JSIJ  

.העדוהה ףוגב  


JSIJ@mail.biu.ac.il   52900 ןג תמר, ןליא רב תטיסרבינוא, תודהיה יעדמל הטלוקפה JSIJ