הנחיות למחברים

כל כתבי יד, מכתבים נלווים ושאלות לעורכים יש לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני של המערכת: agnon.journal@gmaii.com.

כל כתב יד ילווה במכתב נפרד אשר יכלול: קיצור קורות חיים של המחבר (שם, תואר אקדמי, פרסומים קודמים, מקום עבודה וכד'), תקציר המאמר (כחצי עמוד), כתובות ומספרי טלפון להתקשרות.

מאמרים באנגלית ילוו בתקציר בעברית ובאנגלית. כתבי יד ומכתבים נלווים יוגשו בצורה של מסמכי וורד.

יש להקפיד על הכללים הבאים (תקף לכתבי יד בעברית ובאנגלית):

עמוד: גודל העמוד A4, שוליים עליונים ותחתונים 2.54, שוליים שמאליים וימניים 3.17, כל העמודים רציפים (ללא מעברים).

עריכה: סוג הגופן Arial, שחור, גודל הגופן 12, רווח בין השורות 1.5, רווח בין פסקאות 6 נק', ללא כניסה בשורה הראשונה. יש להוסיף מספרי עמודים בתחתית העמוד, במרכז.

הדגשה: הדגשה של מחבר תיעשה בצורה של טקסט מודגש (Bold).

ציטוט: מובאות עד 5 שורות תבואנה בגוף הטקסט, מובאות ארוכות יותר תבואנה בפסקה נפרדת בעיצוב מיוחד: גודל הגופן 11, רווח בין השורות בודד.

מראה מקום והערות: כל ציטוט ילווה במראה מקום לפי סגנון MLA. מראה מקום יכלול פירוט ביבליוגרפי מלא, ללא קיצורים, מלבד המקרה שמראה המקום חוזר באותו העמוד. יש להשתמש רק בהערות שוליים (ללא הערות סיום).

ביבליוגרפיה: כל מאמר ילווה ברשימה ביבליוגרפית שתכלול את המקורות שצוטטו או הוזכרו בכתב היד. יש לערוך את הביבליוגרפיה לפי סגנון MLA.

מולטימדיה: אם המסמך מכיל תמונות, סרטונים או חומרי מולטימדיה אחרים, יש לשבצם במסמך וגם לשלוח אותם כקבצים נפרדים יחד עם כתב היד.

טבלאות ונספחים: יש לערוך טבלאות (בגוף הטקסט ובסופו) ונספחים לפי אותם הכללים שחלים על כתבי יד ושמפורטים במסמך זה.

היפר-קישור: אם הטקסט כולל היפר-קישורים, שדות, אינדקסים וכד', יש לסמן אותם בצבע-רקע צהוב (Highlight).

העורכים שומרים לעצמם זכות לשנות, להוסיף ולבטל את הכללים הנ"ל. במקרה זה, תבוא הודעה באתר כתב העת. האחריות לעקוב אחר השינויים חלה על המחברים.