לונ     {ד}              ר' אבין בשם  ר' ברכיה   סבא פתח

מינ     {ד} ויקרא אל משה ר' אבן  בש'  ר' ברכיה   סבא פתח

פריז    {ד} ויקרא אל משה ר' אבין בשם  ר' ברכיה   סבא פתח

דפוס    {ד}              ר' אבון בשם  ר' ברכיה   סבא פתח

ירו1    {ד}              ר' אבין בש"ר    ברכיה   סבא פתח

או3     {ד}              ר' אבין בש"ר    ברכיה   סבא פתח

או51    {ד}              ר' אבין בש"ר    ברכיה   סבא פ<.. ...>

ששון    {ד}              ר' אבין בש"ר    ברכיה   סבא פתח

ג1      {ד} <...                         ..>רכיה סבא פתח

--------------------------------------------------------------------

לונ     אז דברת בחזון לחסידיך ותאמר שויתי עזר על גב'  הרימ' בח'

מינ     אז דברת בחזון לחסידיו ותאמר שויתי עוד על גוים הרימ' בח'

פריז    אז דברת בחזון לחסידיך וגו'

דפוס    אז דברת בחזון לחסידך  וגו'

ירו1    אז דברת בחזון לחסידך

או3     אז דברת בחזון לחסידיך וגו'

או51    אז דברת בחזון לחסידיך <...>

ששון    אז דברת בחזון לחסידיך וגו'

ג1      אז דברת בחזון לחסידיך וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ     מעם מדבר       באברהם שנדבר  עמו בדיבור ובחיזיון הה"ד

מינ     מע' מדבר       באברהם שנדבר  עמו בדיבור ובחזיון  הה"ד

פריז        מדבר       באברהם שמדבר  עמו בדיבור ובחיזיון הה"ד

דפוס        מדבר       באברהם שנידבר עמו בדיבור ובחזון   הה"ד אז

ירו1        מדבר  (מד) באברהם שנדבר  עמו בדבור  ובחזון   הה"ד

או3         מדבר       באברהם שנדבר  עמו בדבור  ובחזון   שנא'

או51

ששון        מדבר       באברהם שנדבר  עמו בדבור  ובחזון   הה"ד

ג1          <...>      אברהם  שנידבר בו  בחזון  ובדבור

--------------------------------------------------------------------

לונ                       אחר הדברים האלה היה   דבר יי אל   אברם

מינ                       אחר הדברי' האלה היה   דבר יי אל   אברם

פריז                      אחר הדברים האלה היה   דבר יי אל   אברם

דפוס    דברת בחזון לחסידך אחר הדברים האלה היה   דבר יי אל   אברם

ירו1                                      היה   דבר יי אל   אברם

או3                                       היה   דבר יי אל   אברם

או51                                      היה   דבר יי אל   אברם

ששון                                      היה   דבר יי אל   אברם

ג1                        אחר הדברים      <...> דבר יי וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                 לחסידיך      תתן אמת ליע'  חסד לאבר'  אש' נשב'

מינ     במח'        לחסידיך      תתן אמת ליעקב חסד לאברהם אשר נשבע'

פריז    במחזה לאמר  לחסידיך      תתן אמת ליעקב חסד לאברהם

דפוס    במחזה לאמר  לחסידך       תתן אמת ליעקב חסד לאברהם

ירו1    במחזה לאמר  לחסידיך      תתן אמת ליעקב חסד לאברהם

או3     במחזה לאמר  לחסידיך      תתן אמת ליעקב חסד לאברהם

או51    במחזה <...> לחסידיך      תתן אמת ליעקב חסד לאברהם

ששון    במחזה       לחסידיך הה"ד תתן אמת ליעקב חסד לאברהם

ג1                  לחסידיך      תתן אמת ליעקב וג'

--------------------------------------------------------------------

לונ     ותאמר שויתי עזר   על גיבור שהרג ארבעה מלכים בלילה     אח?ד/ת?

מינ     ותאמר שויתי עוד   על גבור  שהרג ארבעה מלכים בלילה     אחת

פריז    ותאמר שויתי עזר   על גבור  שהרג ארבעה מלכים בלילה עבר אחד

דפוס    ותאמר שויתי עזר   על גבור  שהרג ארבעה מלכי' בלילה     אחת

ירו1    ותאמר שויתי עזר   על גבור  שהרג ד'    מלכים בלילה     א'

או3     ותאמר שויתי עזר   על גבור  שהרג ארבעה מלכים בלילה     אחת

או51    <...>                      שהרג ד'    מלכים בלילה     אחת

ששון    ותאמר שויתי עזר   על גבור  שהרג ד'    מלכים בלילה

ג1      ותאמר שויתי <...>    גיבור שהרג ארבעה מלכים בלילה

--------------------------------------------------------------------

לונ     הה"ד ויחלק עליה' לילה [הוא ועבדיו ויכם וירדפם וכי יש לך

מינ     הה"ד ויחלק עליהם לילה וגו'

פריז    הה"ד ויחלק עליהם לילה וגו'

דפוס    הה"ד ויחלק עליהם לילה וגו'

ירו1    הה"ד ויחלק עליהם לילה הוא  ועבדיו ויכם

או3     הה"ד ויחלק עליהם לילה הוא  ועבדיו ויכם

או51    הה"ד ויחלק עליהם לילה הוא  ועבדיו ויכם

ששון    הה"ד ויחלק עליהם לילה וגו'

ג1      שנ'  ויחלק עליהם לילה

--------------------------------------------------------------------

לונ     אדם שרודף הרוגים] אמ' ר' פינחס

מינ                       א"ר    פינחס

פריז                      א"ר    פנחס  וכי יש לך אדם רודף

דפוס                      אמ' ר' יצחק  וכי יש לך אדם רודף

ירו1                      א"ר    פנחם  וכי יש לך אדם רודף

או3                       א"ר    פנחס  וכי יש לך אדם שרודף

או51                      א"ר    פנחס  וכי יש לך אדם שרודף

ששון                      א"ר    פנחס  וכי יש לך אדם רודף

ג1                        אמ' ר' פינחס

--------------------------------------------------------------------

לונ                                             (אלא) מלמד שהקב"ה

מינ                                             אלא   מלמד שהקב"ה

פריז    הרוגים שהוא  אומ' ויכם  וירדפם  עד חובה אלא   מלמד שהקב"ה

דפוס    הרוגים דכתי'      ויכם  וירדפם  עד חובה אלא   מלמד שהקב"ה

ירו1    הרוגים דאת   אמ'  ויכם  וירדפם          אלא   מלמד שהקב"ה

או3     הרוגים דאת   אמר  ויכם  וירדפם          אלא   מלמד שהקב"ה

או51    הרוגים ואת   אמרת [ויכם וירדפם]         אלא   מלמד שהב"ה

ששון    הרוגים דאת   אמר  ויכם  וירדפם          אלא   מלמד שהב"ה

ג1                                                         הק'

--------------------------------------------------------------------

לונ     רודף  ואברהם הורג         הרימותי בחור <...>

מינ     רודף  ואברהם הורג         הרימותי בחור מעם

פריז    הורגם ואברהם רודפם והורגם הרימותי בחור מעם

דפוס    הורג  ואברהם רודף         הרימותי בחור מעם

ירו1    רדף   ואברהם הרג          הרימותי בחור מעם   הה"ד

או3     רודף  ואברהם הורג         הרימותי בחור מעם

או51    רודף  ואברהם הורג         הרימותי בחור מעם   [הדה הוא]

ששון    רודף  ואברהם הורג         הרימותי בחור מעם

ג1      הורג  ואברהם רודף         הרימותי בחור מעם

--------------------------------------------------------------------

לונ           אתה הוא יי אלהים  אשר בחרת באב[ר]ם והוצא'  מא'  כשד'

מינ           אתה הוא יי אלהים  אשר בחרת באברהם  והוצאת  מאור כשרים

פריז          אתה הוא יי האלהים אשר בחרת באברם

דפוס          אתה הוא יי האל'ים אשר בחרת באברם

ירו1          אתה הוא יי האלהים אשר בחרת באברם   וגו'

או3           אתה הוא יי האל'ים אשר בחרת באברם   וגו'

או51    דכתי' אתה הוא יי אלהים  אשר בחרת באברם

ששון          אתה הוא יי האל'ים אשר בחרת באברם   והוצאתו מאור כשדים

ג1            אתה הוא יי הא'    אשר בחר' בארבם

--------------------------------------------------------------------

לונ                                              מדבר בדוד

מינ                                              מדבר בדוד

פריז                   ד"א אז דברת בחזון לחסידיך מדבר בדוד

דפוס                       אז דברת בחזון לחסידך  מדבר בדוד

ירו1                   ד"א                       מדבר בדוד

או3                                              מדבר בדוד

או51                   ד"א                       מדבר בדוד

ששון    ושמת שמו אברהם ד"א                       מדבר בדוד

ג1                     ד"א אז דברת בחזון         זה   דויד

--------------------------------------------------------------------

לונ     שנידבר עמו בדיבור ובחיזיון הה"ד ככל       הדברים האלה וככל

מינ     שנדבר  עמו בדבור  ובחזיון  הה"ד כל  (אחר) הדברים האלה ובכל

פריז    שמדבר  עמו בדיבור ובחזיון  הה"ד ככל       הדברים האלה ובכל

דפוס    שנדבר  עמו בחזון  ובדיבור  הה"ד ככל       הדברים האלה וככל

ירו1    שנדבר  עמו בדיבור ובחזון   הה"ד ככל       הדברים האלה ובכל

או3     שנדבר  עמו בדבור  ובחזון   הה"ד ככל       הדברים האלה וככל

או51    שנדבר  עמו בדבור  ובחזון   הה"ד ככל       הדברים האלה וככל

ששון    שנדבר  עמו בדיבור ובחזון   הה"ד בכל       הדברים האלה ו<..>ל

ג1      שדיבר  עמו בר'    הק'           ככל       הדברים האלה

--------------------------------------------------------------------

לונ     החיזיון הזה כן   דבר נתן   אל    דוד לחסידיך    לדוד

מינ     החזיון  הזה כן   דבר נתן   אל    דוד לחסידיך    לדור

פריז    החזיון  הזה כן   דבר נתן   אל    דוד לחסידיך         דכת'

דפוס    החזיון  הזה כן   דבר נתן   אל    דוד לחסידיך

ירו1    החזון   הזה כן   דבר נתן   אל    דוד לחסידיך    לדוד שנא'

או3     החזון   הזה [כן] דבר נתן   אל    דוד לחסידיך    לדוד שנא'

או51    החזיון  הזה [כן] דבר [נתן] <...> דוד לחסידיך זה דוד  שנ"א

ששון    החזיון           דבר נתן   אל    דוד לחסידך     לדוד שנ'

ג1                                           לחסידיך

--------------------------------------------------------------------

לונ     שמרה       נפשי כי חסיד אני ותאמר שויתי עזר       על גבור

מינ     שמרה       נפשי כי חסיד אני ותאמר שויתי ?עוד/עזר? על גבור

פריז    שמרה       נפשי כי חסיד אני ותאמר שויתי עזר       על גבור

דפוס    שנאמר שמרה נפשי כי חסיד אני ותאמ' שויתי עזר       על גבור

ירו1    שמרה       נפשי כי חסיד אני ותאמר שויתי עזר       על גבור

או3     שמרה       נפשי כי חסיד אני ותאמר שויתי עזר       על גבור

או51    שמרה       נפשי כי חסיד אני ותאמר שויתי עזר       על גבור

ששון    שמרה       נפשי כי חסיד אני ותאמר שויתי עזר       על גיבור

ג1      שמרה       נפשי כי חסיד אני ותאמר שויתי עזר

--------------------------------------------------------------------

לונ     ר' אבה בר כהנא ורבנן  (ר' אבה בר כהנא ורבנן) ר'

מינ     ר' אבא בר כהנא ורבנין                        ר'

פריז    ר' אחא בר כהנא ורבנין                        ר'

דפוס                                                 ר'

ירו1    ר' אבא         ורבנין                        ר'

או3     ר' אבא בר כהנא ורבנן                         ר'

או51    ר' אבא בר כהנא ורבנן                         ר'

ששון    ר' אבא בר כהנא ורבנן                         ר'

ג1      ר' אבא בר כהנא ורבנן                         ר'

--------------------------------------------------------------------

לונ     אבה בר כהנא אמ' שלש  עשרה מלחמות     עשה דוד  ורבנן  אמ'

מינ     אב' בר כהנא אמ' שלש  עשרה מלחמות     עשה דוד  ורבנן  אמ'

פריז    אבא בר כהנא א'  שלש  עשרה מלחמות     עשה דוד  ורבנן  אמרין

דפוס    אבא בר כהנא אמ' י"ג       מלחמו' %2% עשה דוד  ורבנן  אמרי'

ירו1    אבא             י"ג       מלחמות     עשה דוד  ורבנין אמרי

או3     אבא בר כהנא אמ' י"ג       מלחמות     עשה דוד  ורבנין אמרי

או51    אבא בר כהנא אמ' י"ג       מלחמות     עשה דוד  ורבנין אמרי

ששון    אבא בר כהנא אמ' י"ג       מלחמות     עשה דוד  ורבנן  אמרי

ג1      אבא בר כהנא א'  שלוש עשרה מלחמות     עשה דויד ורבנן  אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ     שמנה  עשרה                ולא פליגי  מאן דאמ' שלש  עשרה

מינ     שמונה עשרה                ולא פליגי  מאן דאמ' שלש  עשרה

פריז    שמונה עשרה                ולא פליגי  מאן דאמ'

דפוס    שמנה  עשרה                ולא פליגי  מאן דאמר י"ג

ירו1    י"ח                       ולא פליגי  מ"ד      י"ג

או3     י"ח                       ולא פליגי  מ"ד      י"ג

או51    י"ח                       ולא פליגי  מאן דאמ' י"ג

ששון    י"ח                       ולא פליגי  מ"ד      י"ג

ג1      שמונה עשרה מלחמות עשה דוד ולא פליגין מאן דאמ' שלוש עשרה

--------------------------------------------------------------------

לונ                    לצורכיהן       שליש'  מאן   דאמ' שמנה  עשרה

מינ                    לצרכיהן     של ישראל  מאן   דאמ' שמנה  עשר'

פריז                                                    שמונה עשרה

דפוס                   לצרכיהן     של ישראל  ומאן  דאמר י"ח

ירו1                   לצו[ר]כיהון של ישראל  ומ"ד       י"ח

או3                    לצרכיהון       דישראל ולמ"ד      י"ח

או51                   לצרכיהון       דישראל ומאן  דאמ' י"ח

ששון                   לצרכיהון    של יש'    ומ"ד       י"ח

ג1      מלחמות עשה דוד

--------------------------------------------------------------------

לונ                     חמש לצורך  עצמו              ושלש  עשרה

מינ                     חמש לצורך  עצמו              ושלש  עשרה

פריז                    חמש לצורך  עצמו              ושלש  עשרה

דפוס                    חמש לצורך  עצמו              י"ג

ירו1    לצורך עצמו  עשה יי              ולצורך ישראל י"ג

או3     לצורך עצמ'      ה'              ולצורך ישראל י"ג

או51    לצורך <...>     ה'              ולצורך ישראל י"ג

ששון    לצורך עצמו      ה'              ולצורך יש'   י"ג

ג1                      חמש לצורכו                   ושלוש עשרה

--------------------------------------------------------------------

לונ     לצורך        יש'

מינ     לצורך        ישראל

פריז    לצרכיהן   של ישראל  ומאן דא' שלש עשרה כולן לצרכיהן של ישראל

דפוס    לצורכיהן  של ישראל

ירו1

או3

או51

ששון

ג1      לצוריכהון    שלישר'

--------------------------------------------------------------------

לונ     הרימותי בחור מעס'               ויבחר בדוד עבדו ויקח' וגו'

מינ     הרימותי בחור מעם                ויבחר בדוד עבדו ויקח  וגו'

פריז    הרימתי  בחור מעם  זה דוד        ויבחר בדוד עבדו

דפוס    הרימותי בחור מעם  זה דוד שנ'    ויבחר בדוד עבדו וגו'

ירו1    הרימותי בחור מעם                ויבחר בדוד עבדו

או3     הרימותי בחור מעם         [הה"ד] ויבחר בדוד עבדו

או51    הרימותי בחור מעם         הה"ד   ויבחר בדוד עבדו

ששון    הרימותי בחור מעם                ויבחר בדוד עבדו

ג1      הרימותי בחור מעם                ויבחר בדוד עבדו

--------------------------------------------------------------------

לונ                       מדבר במשה שנדבר עימו בדיבור ובחיזיון

מינ                       מדבר במשה שנדבר עמו  בדיבור ובחיזיון

פריז    ד"א אז דברת בחזון מדבר במשה שמדבר עמו  בדיבור ובחיזיון

דפוס    ד"א אז דברת בחזון מדב' במשה שנדבר עמו  בדיבור ובחזון

ירו1    ד"א               מדבר במשה שנדבר עמו  בדיבור ובחזון

או3     ד"א               מדבר במשה שנדבר עמו  בדיבור ובחזון

או51    ד"א               מדבר במשה שנדבר עמו  <...>

ששון    ד"א               מדבר במשה שנדבר עמו  בדבור  ובחזיון

ג1      ד"א אז דברת בחזון זה   משה  שדבר  עמו  בדבר   ובחזון

--------------------------------------------------------------------

לונ     דכ'  פה אל פה אדבר בו        לחסידך  שהיה משבטו    שללוי

מינ     דכת' פה אל פה אדבר בו        לחסידיך שהיה משבטו של לוי

פריז    שנ'  פה אל פה אדבר בו        לחסידיך שהיה משבטו של לוי

דפוס    שנ'  פה אל פה אדבר בו   וגו' לחסידיך שהיה משבטו של לוי

ירו1    שנא' פה אל פה אדבר בו        לחסידיך שהיה משבט     לוי

או3     שנא' פה אל פה אדבר וגו'      לחסידיך שהיה משבט     לוי

או51    שנא' פה    פה אדבר בו        לחסידיך שהיה משבט     לוי

ששון         פה אל פה אדבר בו   וגו' לחסידך  שהיה משבט     לוי

ג1           פה אל פה אדבר בו        לחסיד'  שהיה משבטו    שללוי

--------------------------------------------------------------------

לונ     אתו שכת'  בו           תומיך ואוריך לאיש חסידיך

מינ     אתו שכת'  בו           תומיך ואורך  לאיש חסידיך

פריז        שנ'      וללוי אמר תומיך ואוריך לאיש חסיד'

דפוס        שנא'               תומיך ואוריך לאיש חסידיך

ירו1        שכתו' בו וללוי אמ' תומיך ואוריך לאיש חסידיך

או3         שכתוב בו וללוי אמ' תומיך ואוריך לאיש חסידיך

או51        שכתוב בו וללוי אמ' תומיך ואוריך לאיש חסידיך

ששון        שכתו' בו וללוי אמר תומיך ואוריך לאיש חסידך

ג1          דכ'      וללוי אמ' וג'                      הרימתי

--------------------------------------------------------------------

לונ                           ותאמר שויתי עזר       על גבור  אתיא

מינ                           ותאמר שויתי ?עוד/עזר? על גבור  אתיא

פריז                          ותאמר שויתי עזר       על גבור  אתיא

דפוס                          ותאמר שויתי עזר       על גבור  אתיא

ירו1                          ותאמר שויתי עזר       על גבור  אתיא

או3                           ותאמר שויתי עזר       על גבור  אתיא

או51                          ותאמר שויתי עזר       על גבור

ששון                          ותאמר שויתי עזר       על גבור  אתיא

ג1      בח' מעם ויאמר להשמידם ותאמר שויתי עזר       על גיבור ואתיה

--------------------------------------------------------------------

לונ          [כ]ההיא דאמ' ר' תנחום  בן חנילאי בנוהג שבעולם

מינ          ההיא    דאמ' ר' תנחום  בן חנילאי בנוהג שבעולם

פריז         כההיא   דא"ר    תנחום  בר חנילאי בנוהג שבעולם

דפוס    כי   ההיא    דאמ' ר' תנחום  בר חנילאי בנוהג שבעולם

ירו1         ההוא    דא"ר    תנחום

או3     [כי] ההוא    דא"ר    תנחום  בר חנילאי

או51         ההוא    דא"ר    תנחום  בר חנילאי

ששון         כההיא   דא"ר    תנחום  בר חנילאי בנוהג שבעו'

ג1           בההיא   דא'  ר' תנחומא בן חניליי בנוהג שבעולם

--------------------------------------------------------------------

לונ     משוי         שקשה לאחד נוח לשנים     לשנים נוח לארבעה או

מינ     משוי         שקשה לאחד נוח לשנים     לשנים נוח לארבעה או

פריז    משוי    שהיה קשה  לאחד נח  לשנים     לשנים נח  לארבעה

דפוס    משוי         שקשה לאחד נוח לשנים קשה לשנים נוח לארבעה או

ירו1    משאוי        שקשה לא'  נוח לב'   קשה לב'   נוח לד'

או3     משאו[י]      קשה  לא'  ונח לשנים קשה לשנים ונח לארבעה

או51    משאוי        קשה  לא'  נח  לשנים     <...>

ששון    משאוי        שקשה לא'  נח  לב'       לב'   נח  לד'

ג1      משוי    שהוא      לאחד נח  לשנים     לשנים נח  לארבע

--------------------------------------------------------------------

לונ     שמה משוי       שקשה לששים ריבו  נוח לאחד כל  ישראל

מינ     שמה מסוי       שקשה לששים ריבוא נוח לאחד כל  ישראל

פריז    שמא משאוי שהוא קשה  לששים רבוא  נח  לאחד כל  ישר'

דפוס    שמא משוי       שקשה לששי' ריבוא נוח לאחד כל  ישראל

ירו1    שמא משאוי      שקשה לס'   רבוא  נוח לא'  וכל ישראל היו

או3     שמא משאוי      שקשה לס'   רבוא  נח  לא'  כל  ישראל היו

או51        משאוי      שקשה לא'   <...>          [כל ישראל היו

ששון    שמא משאוי      הקשה לס'   רבוא  נח  לא'  כל  יש'   היו

ג1      שמה משוי  שהוא קשה  לששים       נח  לאחד כל  יש'

--------------------------------------------------------------------

לונ     עומדין לפני הר   סיני ואמ'                אם  יספים  אנחנו

מינ     עומדין לפני הר   סיני ואמ'                אם  יוספים אנחנו

פריז           לפני הר   סיני ואומ'               אם  יספים  אנחנו

דפוס    עומדין לפני הר   סיני ואומ'               אם  יוספים אנחנו

ירו1    עומדים לפני הר   סיני ואמרו               אם  יוספים אנחנו

או3     עומדים לפני הר   סיני ואמרו               אם  יוספים אנחנו

או51    עומדין לפני הב"ה      ואמרו כל אשר דבר יי ... יוספים אנחנו

ששון    עומדין לפני הר   סיני ואו'                אם  יוספים אנחנו

ג1      עומדים לפני הר   סיני ואו'                אם  יוספים אנחנו

--------------------------------------------------------------------

לונ     לשמ'  ומשה שומע  קול דברי(ם) (שומע) עצמו  וחיה      תדע

מינ     לשמ'  ומשה שומע  כל  דברים          עצמו  וחיה      תדע

פריז    וגו'  ומשה שומע  קול הדיבור         עצמו  וחיה      תדע

דפוס    לשמוע ומשה שומע  קול הדיבר          עצמו  וחיה      תדע

ירו1    וגו'  ומשה שמע   קול דיבור          עצמו  וחיה      תדע

או3           ומשה שמע   קול דיבור          עצמו  וחיה      תדע

או51    וגו'  ומשה ש<..> קול דיבור          בעצמו וחיה ת..] תדע

ששון    וגו'  ומשה שומע  קול הדבור          עצמו  וחיה      תדע

ג1      לשמוע ומשה שומע  קול הדבר                 וחיה      תדע

--------------------------------------------------------------------

לונ     לך שהוא בן שמכולם לא קרא הדיבור      אלא למשה דכ'   ויקרא

מינ     לך שהוא כן שמכולם לא קרא הדיבור      אלא למשה דכת'  ויקרא

פריז    לך שהוא כן שמכולם לא קרא הדיבור      אלא למשה       ויקרא

דפוס    לך שהוא כן שמכולן לא קרא הדיב'       אלא למשה       ויקר'

ירו1    לך שהוא כן שמכלם  לא היה הדיבור      אלא למשה שנא'  ויקרא

או3     לך שהוא כן שמכלם  לא קרא הדיבור      אלא למשה שנאמר ויקרא

או51    לך שהוא כן שמכולם לא קרא הדיבור      אלא למשה שנא'  ויקרא

ששון    לך שהוא כן שמכלם  לא קרא הדבור       אלא למשה שנ'   ויקרא

ג1      לך שהוא כן שמכולם לא היה הדבר   קורא אלא למשה דכ'   ויקרא

--------------------------------------------------------------------

לונ     אל משה                       הרימותי בחור מעם

מינ     אל משה                       הרימותי בחור מעם

פריז    אל משה הוי שויתי עזר על גבור הרימותי בחור מעם

דפוס    אל משה                       הרימותי בחו' מעם

ירו1    אל משה                       הרימותי בחור מעם הה"ד

או3     אל משה                       הרימותי בחור מעם

או51    אל משה                       הרימותי בחור מעם הה"ד

ששון    אל משה                       הרימותי בחור מעם      (לולי)

ג1      אל משה

--------------------------------------------------------------------

לונ     לולי משה בחיר?ו/ן? עמד  בפרץ לפניו להשיב חמתו מהשחית

מינ     לולי משה בחירו     עמד  בפרץ לפניו להשיב חמתו מהש'

פריז    לולי משה בחירו                                       הוי

דפוס    לולי משה בחירו

ירו1    לולי משה בחירו

או3     לולי משה בחירו

או51    לולי משה בחירו

ששון    לולי משה בחירו     וגו'

ג1 

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ

פריז    ויקרא אל משה

דפוס

ירו1

או3

או51

ששון

ג1