לונ    {ו} גופא                 ר' חייא  בר       אדא     דיפו

וטי    {ו}                      ר' חייא  בריה דר' אדה     דיפו

פירק   {ו} גופא                 ר' חייא  בר       אבא

מינ    {ו} גופה  כי  תמכרו      ר' חנניה בריה דר' אדא     דיפו

פריז   {ו}       וכי תמכרו ממכר ר' חייא  בר       אדא

דפוס   {ו} ד"א   וכי תמכרו ממכר ר' חייא  בריה דר' אדא     דיפו

ג8     {ו} <...>

ירו1   {ו}                      ר'       בריה דר' אחא     דיפו

ירו2   {ו}                      ר'       בריה דר'     אבא דיפו

או3    {ו}                      ר'       בריה דר' אדא     דיפו

או51   {ו}                      ר' חייא  בר           אבא

ששון   {ו}                      ר' חייא  בר           אבא

--------------------------------------------------------------------

לונ        וכי תמכרו                         וכי תימכרו

וטי        וכי תמכרו

פירק   א'  וכי תמכרו

מינ        כי  תמכרו ממכר                               אמ'

פריז   א'

דפוס   אמ' וכי תמכרו

ג8 

ירו1       וכי תמכרו ממכר   מיד  עמיתך

ירו2   אמ' וכי תמכרו ממכר   וגו'

או3        וכי תמכרו ממכר        לעמיתך וגו'

או51   אמ' וכי תמכרו [וגו']

ששון   אמ' וכי תמכרו ממכר   וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                   עתידין אתם להימכר לאומ'      העו'

וטי                   עתידין אתם לימכר  לאומות     העולם

פירק                  עתידין אתם להימכר לאומות     העולם

מינ    להן הקב"ה בניי עומדין אתם לימכר  לאומו'     העולם בלבד

פריז                  עתידין אתם להמכר  לאומות     העולם

דפוס                  עתידין אתם לימכר  לאומות (ו) העולם

ג8 

ירו1                  עתידים אתם לימכר  לאומות     העולם

ירו2             אתם  עתידין     לימכר  לאומות     העולם

או3                   עתידין אתם לימכר  לאומות     העולם

או51                  עתידים אתם להמכר  לאומות     העולם

ששון                  עתידין אתם להמכר  לאומו'     העו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    אן       תשתפון  לבריוכון      עמכון כדרך שעשה חנניה

וטי    אלא      שותפין  לברייכון      עמכון כדרך שעשו חנניה

פירק   אז       תשתפון  לבריוכון      עמכון בדרך שעשה חנניה

מינ             שתשתפון ברייכון       עמכון כדרך שעשה חנניה

פריז   או       תשתפון  ברייכון       עמכון כדרך שעשו חנניה

דפוס   אלא  תהו שותפין  לבריכון             כדרך שעשו חנניה

ג8 

ירו1            שתפון   לברייכון      עמכון כדרך שעשו חנניה

ירו2            שתפול   ברייכון       עמכון כדרך שעשו חנניה

או3             שתפון   לבריכון       עמכון כדרך שעשו חנניה

או51   (או)     תשתפון  [ל]בריי[כ]כון עמכון כדרך שעשו חנניה

ששון   או       תשתפון  בדיניהון            כדרך שעשו חנניה

--------------------------------------------------------------------

לונ    מישא'  ועזריה שאמרו    לנבוכדנצר      נבוכדנצר        לא

וטי    מישראל ועזריה שאמרו    לנבוכדנצר      נבוכדנצר        לא

פירק   מישאל  ועזריה שאמרו    לנבוכד     נצר נבוכד       נצר לא

מינ    מישראל ועזריה שאמרו לו לנבוכדנצר                      לא

פריז   מישאל  ועזריה שאמרו    לנבוכד     נצר                 לא

דפוס   מישאל  ועזריה שאמ'     לנבוכדנצר                      לא

ג8 

ירו1   מישאל  ועזריה שאמרו    לנבוכדנאצר     נבוכדנאצר       לא

ירו2   מישראל ועזריה שאמרו    לנבוכדנאצר     נבוכדנאצר       לא

או3    מישאל  ועזריה שאמרו    לנבוכדנאצר     נבוכדנאצר       לא

או51   מישאל  ועזריה שאמרו    לנבוכדנאצר     [נבוכדנאצר]     לא

ששון   מישאל  ועזריה שאמרו    לנבוכדנצר      נבוכדנצר        לא

--------------------------------------------------------------------

לונ    חשחין אנחנא על דנה

וטי    חשחין אנחנא על דנה

פירק   חששין אנחנא על דנא גו'

מינ    חשבין אנחנא על דנא פתגם להתכותך

פריז   חשחין אנחנא                      ענה נבוכד נצר לא וגו'

דפוס   חשחין אנחנא על דנא פתגם לאתבותך

ג8 

ירו1   חשחין אנחנא על דנא פתגם להתבותך

ירו2   חשחין אנחנא על דנח פתגם להתהבותך

או3    חשחין אנחנא על דנא פתגם להתבותך

או51   חשחין אנחנא על דנא וגו'

ששון   חשחין אנחנא    דנא פתגם להתבותך

--------------------------------------------------------------------

לונ    הן איתי  אדנא    די   אנחנא     פלחין

וטי    הן איתי  אלהנא   וגו'

פירק   הן איתי  אל?ה?נא די   אנחנא     פלחין

מינ    הן איתי  אלהנא   די   אנחנא     פלחין יכול לשדבותנא  מן

פריז   הן       אלה     די   אנחנא     פלחין וג'

דפוס   הן איתי  אלהנא   די   אנחנא     פלחין יכיל לשיזבותנא

ג8 

ירו1   הן איתאי אלה     וגו'

ירו2   הן איתא  אלהנא        <..>אנחנא פלחין וגו'

או3    הן איתי  אלה

או51   הן איתי  אלהנא   (די) אנחנא     פלחין וגו'

ששון   הן איתי  אלהא    די   אנחנא     פלחין יכיל לשיזבותנא

--------------------------------------------------------------------

לונ                                        והן לא מציל

וטי                                        והן לא מציל

פירק                                       הן  לא מציל אילא

מינ    אפין נורא יקידתא ומן ידא מלכא ישיזב והן לא

פריז                                       והן לא מציל

דפוס                                       והן לא

ג8 

ירו1                                       והן לא

ירו2                                       והן לא

או3                                        והן לא

או51                                       והן    מציל

ששון                                       והן לא

--------------------------------------------------------------------

לונ    לא  מציל ידיע להוא  לך מלכא

וטי    לא  מציל ידיע לההוא לך מלכא וגו'

פירק   לא  מציל ידיע ליהוי לך מלכא וג'

מינ             ידיע להוא  לך מלכא די   לאלהך לא איתנא  פלחין

פריז            ידיע להוי  לך מלכא די   לאלהך לא איתנא  פלחין

דפוס            ידיע להוי  לך מלכא

ג8 

ירו1            ידיע להוי  לך מלכא

ירו2            ידיע להוי  לך מלכא וגו'

או3             ידיע ליהוי לך מלכא

או51   ולא מציל ידיע להוי  לך מלכא די   לאלהך לא איתנא  פלחין

ששון            ידיע להוי  לך מלכא די   לאלהך לא איתינא פלחין

--------------------------------------------------------------------

לונ                                 ענה      נבוכנצ'       ואמ'

וטי                                 ענה      נבוכדנצר      ואמר

פירק                                ענה      נבוכד     נצר ואמר

מינ    ולצלם דהבא די הקימת לא נסגוד ענה      נבוכד     נצר ואמ'

פריז   וגו'                         ענה      נבוכד     נצר

דפוס                                ענה      נבוכדנצר      ואמר

ג8 

ירו1                                ענה      נבוכדנאצר     ואמ'

ירו2                                ענה      נבוכדנאצר     ואמ'

או3                                 ענה      נבוכדנאצר     ואמר

או51                                ענה      נבוכדנאצר     ואמר

ששון                                ענה להון נבוכדנצר      ואמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    להון   הצדא                     מהו     הצדא     ר'

וטי    להון   הצדא וגו'                מה  הוא הצדא     ר'

פירק          הצרה                     מהו     הצרה גו' ר'

מינ           הצדא שדרך מישך ועביד נגו מהו     הצדא     ר'

פריז   לא     הצדא                     מהו     הצדא

דפוס   להון   הצדא שדרך מישך ועבד  נגו מהו     הצדא     ר'

ג8 

ירו1   להון   הצדא שדרך מישך ועביד נגו מהו     הצדא     א"ר

ירו2   להון   הצדא שדרך מישך ועבד  נגו                  אמ"ר

או3    להון   הצדא                     מהו     הצדא     א"ר

או51   [להון] הצדא                     מהו     הצדא     ר'

ששון   מן     הצדא                     מהו     הצדא     א"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ    אבא בר  כהנא א'  א' להון אונטוס אמ' ר' יוסי  בר' חנינ'

וטי    אבה בר  כהנא אמ'         אונטוס     ר' יוסי  בר  חנינא

פירק   אבא בר  כהנא א'     להון אונטוס א'  ר' יוסי  בר  חנינא

מינ    אבא בר  כהנא אמ'         אנטא       ר' שמואל בר  נחמן

פריז   אבא בר  כהנא א'     להון אונטים א"ר    יוסי  בר  חנינה

דפוס   אבא בר  כהנא אמר         אונטיס     ר' יוסי  בר' חנינה

ג8 

ירו1   אבא ב"כ                  אונטוס     ר' יוסי  ב"ח

ירו2   אבא ב"ב                  אונטוס     ר' יוסי  ב"ח

או3    אבא בר  כהנא             אונטוס     ר' יוסי  בר  חנינא

או51   אבא בר  כהנא אמ'    להון אונסיס     ר' יוסי  בר' חנינא

ששון   אבא ב"ר                  אונטוס     ר' יוסי  בר  חנינ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ'                                    להון מה  באתם לכאן

וטי    אמ'  צדן     א'  ר' יוסה בר  חנינא אמ' להן  מה  באתם לכאן

פירק   אמ'                                    להן  למה באתם כאן

מינ    אמ'  צדו

פריז   לומר                                   להם  למה באתם כאן

דפוס   אמר  צדו                                    מה  באתם

ג8 

ירו1        צדו     א"ר    יוסי בר  חנינא אמ' להם  מה  באתם לכאן

ירו2        צדו     א"ר    יוסי ב"ח       אמ' להם  מה  באתם לכאן

או3    אמ'  צ?ד/ר?ו א"ר    יוסי בר  חנינא אמ' להם  למה באתם לכאן

או51   אמר  צדו     א"ר    יוסי בר' חנינא אמ' להם  למה באתם לכאן

ששון   אמ'  צדו     א"ר    יוסי בר  חנינה אמ' להון למה באתם לכאן

--------------------------------------------------------------------

לונ    לעשות עבוד' ז'  עלי צדו                       ר' יוחנן

וטי    לעשות עבודה זרה שלי צדו                       ר' יוחנן

פירק   לעשות עבוד' זרה שלי צדו                       ר' יוחנן

מינ                                                  ר' אבין

פריז   לעשות ע"ז       על  צדו                       ר' יוחנן

דפוס   לעשו' ע"ז       שלי צדו תרגום תוהו ובוהו צדיא ר' יוחנן

ג8 

ירו1   לעשות ע"ז       שלי צדו

ירו2   לעשות ע"ז       שלי צדו

או3    לעשות ע"ז       שלי צדו

או51   לעשות           שלי צדו

ששון   לעשות ע"ז       שלי צדו                       ר' יוח'

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' תרתי   ר'    יוחנן אמ'  ר' יהודה בר' סימון אמ' תרתי

וטי    אמ' תרתיין                  ר' יהודה בר  סימון א'  תרתיין

פירק   א'  תרתיי                   ר' יהודה בר' סימון א'  תרתיי

מינ    אמ' תרתי   (רבנן אמ'   חדא) ר' יהודה בר' סימון אמ' תרתי

פריז   א'  תרתי                             ר'  סימון א'  תרתי

דפוס   אמ' תרתין                   ר' יהודה בר' סימון אמר תרתין

ג8 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון   אמ' תרתי

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר' שמוא' בר נחמ'      תרתיי  ורבנן  אמ'   חדא     ר'

וטי    ר' שמעון בן נחמן  אמ' תרתיין ורבנין אמ'   חדה     ר'

פירק   ר' שמואל בר נחמן  א'  תרתי   ורבנן  א'    חד  (א) ר'

מינ    ר' שמואל בר נחמן  אמ' תרתי   רבנן   אמ'   חדא     ר'

פריז   ר' שמו'  בר נחמני א'  תרתי   ורבנין אמרין חדא     ר'

דפוס   ר' שמואל בר נחמן  אמר תרתי   ורבנין אמ'   חדא     ר'

ג8 

ירו1                                                     ר'

ירו2                                                     ר'

או3                                                      ר'

או51                                                     ר'

ששון                                ורבנין אמרי  חדא     ר'

--------------------------------------------------------------------

לונ    יוחנן אמ' תרתי                       אמ' להן       עיקרי

וטי    יוחנן א'  תרתיין ר' יוחנן            אמ' להן       עיקרה

פירק   יוחנן א'  תרתיי                      א'  להן       עיקר

מינ    אבין  אמ' תרתי   ר' אבין        אמ'                עיקר

פריז   יוחנן א'  תרתי                       אמ' להם       עיקר

דפוס   יוחנן אמר תרתין                      אמר להם       עקרה

ג8 

ירו1   יוחנן אמ' תרתין  ר' יוח'             אמ' להם       עיקר

ירו2   יוח'  אמ' תרי                        אמ' להם       עיקר

או3    יוחנן אמ' תרתין  ר' יוחנן       אמ'  אמ' להם       עיקר

או51   יוחנן אמ' תרתין  ר' יוחנן (א"ל) [אמר אמ' להם]      עיקר

ששון   יוח'  אמ'                       אמ'  אמ' להון (לא) עיקר

--------------------------------------------------------------------

לונ       עבו'    זר' לא   משלכם הוית              לכך אמ'  דפסיליהם

וטי       שלעבודה זרה לא   משלכם היית לא כן כת'             ופסיליהם

פירק      עבו'    זר' לא   משלכם היית              לכך נאמ' ופסיליהם

מינ       עבוד'   זרה לא   שלכם  הוא                        ופסיליהם

פריז      ע"ז         לא   משלכם היתה                  שנ'  ופסיליהם

דפוס   של ע"ז         לא   משלכן היתה לא כן כתוב            ופסיליהם

ג8 

ירו1      ע"ז         לא   משלכם היתה       כתי'            ופסיליהם

ירו2      ע"ז         לא   משלכם היתה לא כן כתי'            ופסיליהם

או3       ע"ז         לא   משלכם היתה לא כן כתי'            ופסיליהם

או51      ע"ז         [לא] משלכם היתה לא כן [כתי']          ופסיליהם

ששון      ע"ז         לא   שלכם  היתה לא כן כתי'            ופסיליהם

--------------------------------------------------------------------

לונ            מיהודה  ומירוש'          וכן  באתם       עבו'

וטי    מירושלם                 ומשמרון  וכאן באתם לעשות עבודה

פירק   מירושלם ומיהודה                  וכאן באתם לעשות עבודה

מינ    מירושלם                 ומשמרון  וכאן באתם לעשות ע"ז

פריז   מירושלם                 ומשמרון  וכאן באתם לעשות ע"ז

דפוס   מירושלם                 ומשומרון וכאן באתם לעשות ע"ז

ג8 

ירו1   מירושלם                 ומשומרון וכאן באתם לעשות ע"ז

ירו2   מירושלם                 ומשומרון וכאן באתם לעשו' ע"ז

או3    מירושלם                 ומשומרון וכאן באתם לעשות ע"ז

או51   מירושלם                 ומשומרון וכאן באתם לעשות ע"ז

ששון   מירושלם                 ומשומרון וכאן באתם לעשות ע"ז

--------------------------------------------------------------------

לונ    זר' שלו צדו

וטי    זרה שלי צדן

פירק   זרה שלי צדו

מינ        שלי צדו  צד הצדא שדרך מישך ועבד נגו ר' אבן אמ'

פריז       שלי ירדו

דפוס       שלי צדו

ג8 

ירו1       שלי צדו

ירו2       שלי צדו

או3        שלי צדו

או51       שלי צדו

ששון       שלי צדו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    אוחרי ע"ז שלכם של כסף ושל זהב הה"ד ויעשו לכם מסכה מכספם

פריז

דפוס

ג8 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    אבל שלי אולו כריסא כולה דהב נקי נבוכד נצר מלכא עבד צלם

פריז

דפוס

ג8 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    דדהב רומיה אמין שיתין פתיה אמין שיתין אקימיה נבקעת דורא

פריז

דפוס

ג8 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    במדינ' בבל וכאן באתם לעשו' ע"ז של יצרו הצרא שדרך מישך ועבד

פריז

דפוס

ג8 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ        ר' יוחנן אמ' חורי

וטי        ר' יוחנן א'  חורי

פירק       ר' יוחנן א'  חורי  ר' יוחנן א'

מינ    נגו                                ר' יהוד' ב"ר סימן

פריז       ר' יוחנן אמ' חורי

דפוס       ר' יוחנן אמר חורי

ג8 

ירו1       ר' יוחנן אמ' חורי

ירו2

או3        ר' יוחנן אמ' אוחרי

או51       ר' יוחנן אמ' אוחרי

ששון       ר' יוח'  אמ' אוחרי

--------------------------------------------------------------------

לונ                                    אמ'  להן  כשהייתם בארצכם

וטי                                    א'   להן  כשהייתם בארצכם

פירק                                             כשהייתם בארצכם

מינ    אמ' תרתי ר' יהודה ב"ר סימון אמ'           כשהייתם בארצכם

פריז                                             כשהייתם בארצכם

דפוס                                   אמר  להם  כשהיתם  בארצכם

ג8 

ירו1                                   אמ'  להם  כשהייתם בארצכם

ירו2

או3                                              כשהייתם בארצכם

או51                                   [אמ' להם] כשהייתם בארצכם

ששון                                   אמ'  להם  כשהייתם בארצכם

--------------------------------------------------------------------

לונ                                 הייתם שולחין   חיילין

וטי                                 הייתן שולחין          אצלינו

פירק                                הייתם שולחים   חיילים

מינ    לא                           הייתם שולחין

פריז                                הייתם שולחים   חיילים

דפוס                                הייתם שולחי'          אצלנו

ג8 

ירו1                                הייתם שולחין          אצלנו

ירו2

או3       הייתם  נעשים פסקיות לע"ז  הייתם שולחים          אצלנו

או51      (הייתם נעשין פסקיות לע"ז) הייתם שולחין          אצלינו

ששון      הייתם                           [שולחין] באין   אצלי

--------------------------------------------------------------------

לונ    ולוקחין           טופוס              של עבו'    זר'

וטי    ולוקחין    טופרין                       שלעבודה זרה

פירק   ולוקחין           טופוס              של עבו'    זר'

מינ    ונוטלין    תופרין תופרין             של עבודה   זרה שלנו

פריז   ולוקחים           טופס               של ע"ז

דפוס   ולוקחין    טופרין        ושער ועצמות של ע"ז

ג8 

ירו1   ולוקחין    סיפרין                    של ע"ז

ירו2

או3    ולקחין     טפרין                     של ע"ז

או51   ולוקחין    ספרין                     של ע"ז

ששון   ולוקחין צד טיפרין                    של ע"ז

--------------------------------------------------------------------

לונ                        ועושין לכם בשייש              הה"ד

וטי    וחוקקין אותה                   בשיש      לקיים מה שכת'

פירק                       ועושין לכם בשייש              הה"ד

מינ    וחוקקין אותה                   כשיש  לכם          הה"ד

פריז                       ועושים להם בשטר               הה"ד

דפוס   וחוקקין אותן                             לקיים מה שכתב

ג8 

ירו1   וחוקקי' אותה בזויות                      לקיים מה שנא'

ירו2

או3    וחוקקי' אותה בזויות                      לקיים מה שנא'

או51   וחוקקין אותה בזית                        לקיים מה שנא'

ששון   וחוקקין אותה בזוית                       לקיים מה שנ'

--------------------------------------------------------------------

לונ         צלמי  כשדים  חקוקים בששר וכן   באתם לעשות עבו' ז'

וטי         צלמי  כשדים  חקוקים בששר ובאתן באתן וגו'

פירק        צלמי  כשדים  חקוקים בששר וכאן  באתם לעשות עבו' זרה

מינ         וצלמי כשדיים חקוקין בששר וכאן  באתם לעשות ע"ז

פריז        צלמי         חקוקים בשטר וכאן  באתם לעשות ע"ז

דפוס        צלמי  כשדים  חקוקים בששר וכאן  באתם לעשות ע"ז

ג8 

ירו1        צלמי  כשדים  חקוקים בששר וכאן  באתם לעבוד ע"ז

ירו2

או3         צלמי  כשדים  חקוקין בששר וכאן  באתם לעשות ע"ז

או51   שנא' צלמי  כשדים  חקוקין      וכאן  באתם לעשות ע"ז

ששון        צלמי  כשדים  חקוקי' בששר וכאן  באתם לעשות ע"ז

--------------------------------------------------------------------

לונ    של<..> צדו                          ר' יודה  בר' סימ'

וטי                                        ר' יהודה בר  סימון

פירק   שלי    צדו                          ר' יהודה בר  סימון

מינ    שלי    צדו  הצרא שדרך מישך ועבד נגו ר' יהודה בר  סימון

פריז   שלי    ירדו                         ר' יהודה בר' סימון

דפוס   שלי    צדו                          ר' יהודה בר' סימון

ג8 

ירו1   שלי    צדו                          ר'           סימון

ירו2                                       ר' יהודה     ב"ס

או3    שלי    צדו                          ר' יהודה בר  סימון

או51   שלי    צדו                          ר' יהודה בר' סימון

ששון   שלי    צדו                          ר' יהו'  ב"ס

--------------------------------------------------------------------

לונ    א'מ תרתי                                 אמ' להן כשהייתם

וטי    אמ' תרתיין       ר' יהודה בר   סימון     א'  להן כשהייתן

פירק   אמ' תרתיי                                א'  להן כשהייתם

מינ    אמ'        אוחרי                                 כשהייתם

פריז   א'  תרתי                                 א'  להם כשהייתם

דפוס   אמר תרתין                                אמר להם כשהייתם

ג8 

ירו1   אמ' תרתין        ר' יהודה בר"ס       אמ' אמ' להם כשהייתם

ירו2   אמ'        חורי                          אמ' להם כשהייתם

או3    אמ'                                      אמ' להם כשהייתם

או51                                            אמ' להם כשהייתם

ששון   אמ' תרתי         ר' יהו'  ב"ס        אמ' אמ'     כשהייתם

--------------------------------------------------------------------

לונ    בארצכם    הייתם עושין פיסקיות      פיסקיות      לעבו'

וטי    בארצכם    הייתן נעשין פו(ק)[ס]קיות פוסק[י]ות    לעבודה

פירק   בארצכם    הייתם עושין פיסקיות      פיסקיות      לעבודה

מינ    בארצכם לא הייתם עושין פסקאות       פסקאות    של ע"ז

פריז   בארצכם    הייתם עושין פתקיות       פסקיות       לע"ז

דפוס   בארצכם    הייתם נעשים פסקיות       פסקיות       לע"ז

ג8 

ירו1   בארצכם    הייתם נעשים פסקיות       פסקיות       לע"ז

ירו2   בארצכם    הייתם עושים פסקיות       פסקיות       לע"ז

או3    בארצכם    הייתם נעשים פסקיות       פסקיות       לע"ז

או51   בארצכם    הייתם נעשין פסקיות       פסקיות       לע"ז

ששון   בארצכם    הייתם עושין פיסקיות      פיסקיות      לע"ז

--------------------------------------------------------------------

לונ    ז'  הה"ד             ותפסקי את                 רגליך

וטי    זרה הכמה דאת  אמ'    ותתעבי את יפיך  ותפסקי את רגליך  לכל

פירק   זרה הדהי דכ'         ותפסקי את                 רגלייך

מינ        הה"ד             ותפשקי את                 רגליך  לכל

פריז       הה"ד             ותפסקי                    רגליך  לכל

דפוס       כמ'  ד"א         ותתעבי את יפיך  ותפסקי את רגליך  לכל

ג8 

ירו1       כמ"ד             ותתעבי את יפיך  ותפסקי את רגליך  לכל

ירו2       היך  מד"א        ותתעבי את יפיך  ותפסקי את רגליך  לכל

או3        היך  מה   דאתאמר ותתעבי את יופיך ותפסקי את רגליך  לכל

או51       היך  כד"א        ותתעבי את יופיך ותפסקי את רגליך  לכל

ששון       היך  מד"א        ותתעבי את יפיך  ותפסקי את רגליך  לכל

--------------------------------------------------------------------

לונ             וכן  באתם לעשות עבו' ז'  שלי צדו

וטי        עובר וכאן באתן וגו'

פירק            וכאן באתם לעשות עבו' זר' שלי צדו

מינ        עובר וכאן באתם לעשות ע"ז      שלי צדו הצדא שדרך משך

פריז       עובר וכאן באתם לעשות ע"ז      שלי

דפוס   (ו) עובר וכאן באתם לעשות ע"ז      שלי צדו

ג8 

ירו1       עובר וכאן באתם לעבוד          שלי צדו

ירו2       עובר וכאן באתם לעשות ע"ז      שלי צדו

או3        עובר וכאן באתם לעשות ע"ז      שלי צדו

או51       עובר וכאן באתם לעשות ע"ז      שלי צדו

ששון       עובר וכאן באתם לעשות ע"ז      שלי צדו

--------------------------------------------------------------------

לונ             ר'  יהודה בר'  סימ'

וטי             ר'  יהודה בר   סימון

פירק            ר'  יהודה בר'  (?ש?)[ס]ימון

מינ    ועבד נגו                             ר' שמואל בר נחמן

פריז            ר'  יהודה בר'  סימון

דפוס            ר'  יהודה בר'  סימון

ג8 

ירו1            ר'  יהודה בר"ס

ירו2            ר'  יהודה ב"ס

או3             ר'  יהודה בר'  [סימון]

או51            ר'  יהודה בר'  סימון

ששון            ר"י       ב"ס

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' חורי                                כשהייתם בארצכם

וטי    א'  חורי  ר' יהודה בר סימון אמ' א'  להן כשהייתן בארצכם

פירק   אמ' חורי                        אמ' להן כשהייתם בארצכם

מינ    אמ' תרתי                                כשהייתם בארצכם

פריז   אמ' חורי                        א'  להם כשהייתם בארצכם

דפוס   אמר חורי                        אמר להם כשהייתם בארצכם

ג8 

ירו1   אמ' חורי                                כשהייתם בארצכם

ירו2   אמ' חורי                        אמ' להם כשהייתם בארצכם

או3    אמ' אחרי                        אמר להם כשהייתם בארצכם

או51   אמ' אוחרי                       א"ל     כשהייתם בארצכם

ששון   אמ' חורי                                כשהייתם בארצכם

--------------------------------------------------------------------

לונ       הייתם עושים      המוניות  המוניות  לעבו'  ז'  הה"ד

וטי       הייתן נעשין      הומוניות הומניות  לעבודה זרה ה'   ה'

פירק      הייתם עושים      המוניות  המוניות  לעבודה זר' הה"ד

מינ    לא הייתם עושין      המוניאות המוניאות של     ע"ז הה"ד

פריז      הייתם עושין      המוניות  המוניות  לע"ז

דפוס      הייתם נעשים      הומניות  הומניות  לע"ז       הה"ד

ג8 

ירו1      הייתם נעשים      הימוניות הימוניות לע"ז       הה"ד

ירו2      הייתם נעשים      הימוניות הימוניות לע"ז       הה"ד

או3       הייתם נעשים      הימוניות הימוניות לע"ז       הה"ד

או51      הייתם [נ]ע(ו)שין המוניות  המוניות  לע"ז       הה"ד

ששון      הייתם עושין      המוניות  המוניות  לע"ז       הה"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ        וקול המון של'  כה

וטי    דכ' וקול המון שליו בה       ואל אנשים       מרוב     אדם

פירק       וקול המון שלו  בה (אדם) וא' אנשים       מרוב     אדם

מינ        וקול המון שלין כה       ואל אנשים       מרוב     אדם

פריז       וקול המון וגו'

דפוס       וקול המון שלו  בה

ג8 

ירו1       וקול המון שליו בה       ואל אנשים            מרב אדם

ירו2       וקול המון שלו  בה       ואל אנשי'       מרוב     אדם

או3        וקול המון שליו בה       ואל       אנשיה מרוב     אדם

או51       וקול המון שלו  בה       ואל       אנשיה

ששון       וקול המון שליו בה       ואל אנשים            מרב אדם

--------------------------------------------------------------------

לונ    מובאים סבאים           מובאים קטיסין  סבאים

וטי    מובאים סבאים           מובאים קטיסין  מביאם רווין

פירק   מובאים סבאים           מובא'  קטיסין  סבאים <...>

מינ    מובאים סבאים ממדבר מהו מובאין         סבאים רואין וקטוסטים

פריז   מובאים הבאים           מובאים קנוסין  הבאים

דפוס                          מובאים קאנוסין סבאים דחיין

ג8 

ירו1   מובאים סבאים           מובאי' קטיסין  סבאין רווין

ירו2   מובאים סבאים           מובאים קסיטין  סבאים כווין

או3    מובאים סבאים           מובאים קטיסון  סבאים רווין

או51   מובאים סבאים           מובאים קטיסין  סבאים רווי  יין

ששון   מובאים סבאים ממדבר     מובאים קטיסין  סבאין רווי  יין

--------------------------------------------------------------------

לונ    ויתנו צמידים על ידיה  ר' יהודה בר'  סימ'  אמ' קדישין

וטי    ויתנו צמידים על ידיה  ר' יהודה בר   סימון א'  קדישין

פירק   ויתנו צמידים על ידיהן ר' יהודה בר'  סימון אמ' קדשין

מינ                          ר' יהודה ב"ר  סימון אמ' קדישין

פריז   ויתנו צמידים על ידיהם ר' יהודה בר'  סימון א'  קדשים

דפוס   ויתנו צמדים  על ידיהם ר' יהוד' בר'  סימון אמר קדשין

ג8 

ירו1   ויתנו צמידים על ידיה  ר' יהודה בר"ס           קדשין

ירו2   ויתנו צמידים על ידיה  ר' יהוד' ב"ס        אמ' קדשין

או3    ויתנו צמידין על ידיהן ר' יהודה בר   סימון אמ' קדשים

או51   ויתנו צמידים על ידיה  ר' יהודה בר'  סימון     קדשים

ששון   ויתנו צמידים אל ידיהן ר' יהו'  ב"ס        אמ' קדשין

--------------------------------------------------------------------

לונ        ה'   מ' ד'  אמ'

וטי        הכמה    דאת אמ'

פירק       מדאת        אמ'

מינ                        ויתנו צמידין   על ידיהן הה"ד ואשים

פריז       כד"א

דפוס       כד"א

ג8 

ירו1       כמ"ד                  והצמידים על ידיה

ירו2   היך מד"א                  והצמידים על ידיה

או3    היך כד"א                  והצמידים על ידיה

או51   היך כד"א                  והצמידים על ידיה

ששון   היך מד"א                  והצמידים על ידיה

--------------------------------------------------------------------

לונ                           ואמר  לבלה ניאופים             תירגם

וטי                           ואומר לבלה ניאופים   מהו  לבלה תרגם

פירק                          ואמר  לבלה ניאופים   מהו  לבלה תירגם

מינ    הנזם על אפה וכל כך למה ואומר לבלה ניאופין             תירגם

פריז                          ואמר  לבלה נאופים              תרגם

דפוס                          ואומר לבלה ניאופים   מהו  לבלה תרגם

ג8 

ירו1                          ואומ' לבלה ניאופים   מהו  לבלה תרגם

ירו2                          ואומ' לבלה ניאופים   איהו לבלה תרגם

או3                           ואמ'  לבלה ניאופים   מהו  לבלה תרגם

או51                          ואומר לבלה ניאופי[ם] מהו  לבלה

ששון                          ואמר  לבלה ניאופים   מהו  לבלה

--------------------------------------------------------------------

לונ                  עקילס                              פלייה

וטי                  עקילס                              פיליא

פירק                 עקילס                              פלייא

מינ                  עקילס                              פילא

פריז                 עקילס עלילים                       פלייא

דפוס                 עקילס                              פיליא

ג8 

ירו1                 עקילס בלשון  יון                   פליאה

ירו2                 עקילס בלשון  יון                   פליאה

או3                  עקילס בלשון  יון                   פליאה

או51   נאופי[ם] תרגם עקילס בלשון  יון (עקילס בלשון יון) פליאה

ששון            תרג' עקילס בלשון  יון                   פליאה

--------------------------------------------------------------------

לונ    פורני       דהיא מבליא                        ר' יהודה

וטי    פורני       דהוא מבלה      גיאריה      א'     ר' יהודה

פירק   פורני       דהיא מבלייא                       ר' יהודה

מינ    פורני       דהות מבליה  כל גאירא       א"ר       יהודה

פריז   פורני       דהוא מבלייא                       ר' יהודה

דפוס   פורני       דהוא מבליא     גיארא       אמר    ר' יהודה

ג8 

ירו1   פורנישא     דהיא מבלייא    גידייא      א"ר       יהודה

ירו2   פורניש      דהיא מבליא     גידיא       אמ"ר      יהודה

או3    פורני(ש)[ס] דהיא מכליא     גי(ד)[ר]ייא א"ר       יהודה

או51   פורנש       דהיא מבליא     גירייא      א"ר       יהודה

ששון   פורנישא     דהיא מבליא     גידיא       אריב"ס

--------------------------------------------------------------------

לונ    בר'     סימ'  אמ' אין לשון זה  בלה  אלא לשון עבו'  זר'

וטי    בר   ר' סימון     אין לשון הזה לבלה אלא לשון עבודה זרה

פירק   בר'     סימון     אין לשון זה  בלה  אלא לשון עבו'  זרה

מינ    ב"ר     סימון     אין לשון זה  בלה  אלא      ע"ז

פריז   בר'     סימון א'  אין לשון זה  בלה  אלא לשון ע"ז

דפוס   בר      סימון     אין לשון     לבלה אלא לשון ע"?ז?

ג8 

ירו1   בר"ס              אין לשון     בלה  אלא לשון ע"ז

ירו2   ב"ס               אין          בלה  אלא לשון ע"ז

או3    בר      סימון     אין לשון     בלה  אלא לשון ע"ז

או51   ב"ר     סימון     אין לשון     בלה  אלא לשון ע"ז

ששון                     אין לשון     בלה  אלא לשון ע"ז

--------------------------------------------------------------------

לונ    המד"א            ופקדתי על בל     בבל

וטי    הכמה    דאת  אמ' ופקדתי על בל     בבבל

פירק   הכמדתמר          ופקדתי על כל     בבבל

מינ    הה"ד             ופקדתי על ?ב/כ?ל בבבל והוצאתי את בלעו

פריז           כד"א     ופקדתי על בל     בבבל

דפוס           כד"א     ופקדתי על בל     בבבל

ג8 

ירו1   היך     מד"א     ופקדתי על בל     בבבל

ירו2   היך     מד"א     ופקדתי על בל     בבל

או3    היך     כד"א     ופקדתי על בל     בבבל

או51   היך     כד"א     ופקדתי על גלי    בבבל

ששון   היך     מד"א     ופקדתי על בל     בבבל

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי                                                  ובאתן  באתן

פירק

מינ    מפיו ולא ינהרו אליו עוד גוים גם חומת בבל נפלה וכאן   באתם

פריז

דפוס                                                 וכאן   באתם

ג8 

ירו1                                                 וכאן   באתם

ירו2                                                 וכאן   באתם

או3                                                  וכאן   באתם

או51                                                 [וכאן] באתם

ששון                                                 וכאן   באתם

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                ר'    שמוא'

וטי    וגו'                                        ר'    שמעון

פירק                                               ר'    שמואל

מינ    לעשו' ע"ז שלי צאדו  הצדא שדרך מישך ועבד נגו

פריז                                               ר'    שמו'

דפוס   לעשות ע"ז שלי צ?ד?ו                         ר'    שמואל

ג8 

ירו1   לעשות ע"ז שלי צדו                           רשב"ן

ירו2   לעשות ע"ז שלי צדו                           רשב"ן

או3    לעשות ע"ז שלי צדו                           ר"ש

או51   לעשות ע"ז שלי צדו                           ר"ש

ששון   לעשות ע"ז שלי צדו                           רשב"ן

--------------------------------------------------------------------

לונ    בר נחמ'  אמ' תרתי           ר'  שמואל בר נחמ' אמ' אמ' להן

וטי    בן נחמן  אמ' תרתיין         ר'  שמע'  בן נח'  אמ' אמ' להן

פירק   בר נחמן  א'  תרתיי                                אמ' להן

מינ

פריז            א'  תרתי                                 א'  להם

דפוס   בר נחמני אמר תרתין                                אמר להם

ג8 

ירו1            אמ'                                      אמ' להם

ירו2            אמ' תרתין                                אמ' להם

או3    בר נחמן  אמ' תרתין  אמ' להם ר"ש       בר נחמן אמ' אמר להם

או51   בר נחמן  אמ' תרתין                                א"ל

ששון            אמ' תרתי                                 אמ' להם

--------------------------------------------------------------------

לונ    עבוד' זר' שלכם לא של    כסף ולא של     זהב הייתה שנ'

וטי    עבודה זרה שלכן    שלכסף         ושלזהב     היית  הכמה

פירק   עבו'  זרה שלכם לא על    כסף     ושל    זהב היית  שנ'

מינ

פריז   ע"ז       שלכם לא של    כסף                היתה  שנ'

דפוס   עבודה זרה שלכם    של    כסף     של     זהב הייתה כד"א

ג8 

ירו1   ע"ז       שלכם    של    כסף     ושל    זהב היתה  כמ"ד

ירו2   ע"ז       שלכם    של    כסף     ושל    זהב היתה  היך

או3    ע"ז       שלכם    של    כסף     ושל    זהב היתה  היך

או51   ע"ז       שלכם    של    כסף     ושל    זהב היתה  היך

ששון   ע"ז       שלכם    של    כסף     ושל    זהב היתה  היך

--------------------------------------------------------------------

לונ             כספם וזהבם עשו להם עצבים     אבל עבו'  זר'

וטי    דאת  אמ' כספם וזהבם עשו להם עצ'       אבל עבודה

פירק            כספם וזהבם עשו להם עצבים גו' אבל עבו'  זרה

מינ

פריז            כספם וזהבם עשו להם עצבים     אבל ע"ז

דפוס            כספם וזהבם עשו להם עצבים     אבל עבודה זרה

ג8              כספם וזהבם עשו להם           אבל עבו'  זר'

ירו1            כספם וזהבם עשו להם עצבים     אבל ע"ז

ירו2   מד"א     כספם       עשו להם ענבים     אבל ע"ז

או3    כד"א     כספם וזהבם עשו להם עצבים     אבל ע"ז

או51   כד"א     כספם וזהבם עשו להם עצבים     אבל ע"ז

ששון   מד"א     כספם וזהבם עשו להם עצבים     אבל ע"ז

--------------------------------------------------------------------

לונ    שלי (אילונ) אלונדוסין              דהב         מן

וטי    שלי         אולוכריסון             דהב  נקי    הה"ד

פירק   שלי         אולוכרוסון             דהב         נקי

מינ

פריז   שלי                                דדהב        נקי

דפוס   שלי אינה    אלא             כרסון  דדהב נקי    הה"ד

ג8     שלי         אולו       כ'ו' כורסון דהב  נקי

ירו1   שלי         אולו            כרוסון             הה"ד

ירו2   שלי                         כרסוון די   דהבנקי הה"ד

או3    שלי         אורו            כרוסון דהב  נקי    הה"ד

או51   שלי         אולו            כרוסון דהב  נקי    הה"ד

ששון   שלי         אולוכרוסון             דהב  נקי    הה"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ    דכת' נבוכדנצר      מלכא עבד צלם    דידהב

וטי         נבוכדנצר      מלכא עבד צלם די דהב   טב וכאן באתן וגו'

פירק   דכת' נבוכד     נצר מלכא עבד צלם    דידהב              וג'

מינ

פריז   דכת' ובוכד     נצר      עבד צלם    דדהב     וכאן

דפוס        נבוכדנצר      מלכא עבד צלם             וכאן

ג8          נבוכדנצר      מלכא עבד

ירו1        נבוכדנאצר     מלכא עבד צלם די דהב   טב וכאן

ירו2        נבוכדנאצר          עבד צלם די דהב      וכאן

או3         נבוכדנאצר          עבד צלם    דהב   טב וכאן

או51        נבוכדנאצר     מלכא עבד צלם די דהב   טב וכאן

ששון        נבוכדנצר           עבד צלם די דהב   טב וכאן

--------------------------------------------------------------------

לונ    וכן  באתם לעשות עבו'  זר' שלי צדו ר'    שמוא' בר נחמ'

וטי                                      ר'    שמואל בן נח'

פירק   וכאן באתם לעשות עבודה זרה שלי     ר'    שמואל בר נחמן

מינ                                      ר'    שמואל בר נחמן

פריז        באתם לעשות ע"ז               ר'    שמו'  בר נחמני

דפוס        באתם לעשו' ע"ז       שלי צדו ר'    שמואל בר נחמני

ג8     וכן  באתם לעשות עבו'  זר' שלי צדו ר'    שמואל בר נחמן

ירו1        באתם לעשות ע"ז       שלי צדו רשב"ן

ירו2        באתם לעשות ע"ז       שלי צדו רשב"ן

או3         באתם לעשות ע"ז       שלי צדו ר"ש         בר נחמן

או51        באתם לעשות ע"ז       שלי צדו ר"ש         בר נחמן

ששון        באתם לעשות ע"ז       שלי צדו רשב"ן

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' חורי  אמ' לכם לא כך     הכתיב לכם משה             ועבדתם

וטי    אמ' חורי  א'  להן לא    כתב       לכם משה     בתורה   ועבדתם

פירק   א'  חורי  אמ' להן לא כך     הכתיב     משה לכם בתורה   ועבדתם

מינ    אמ' אוחרי         לא כך אמ'       לכם משה             ועבדתם

פריז   א'  חורי  א'  להם לא כך     הכתיב לכם משה     בתורה   ועבדתם

דפוס   אמ' חורי  א"ל     לא כך כת'       לכם משה     בתורה   ועבדתם

ג8     אמ' חורי  אמ' להן לא כך     הכתיב     משה     בתורה   ועבדתם

ירו1   אמ' אחרי  אמ' להם לא    כתב       לכם משה     בתורה   ועבדתם

ירו2   אמר חורי  אמ' להם לא    כת'           משה     בתורה   ועבדתם

או3    אמ' חורי  אמ' להם לא    כתב       לכם משה     בתורה   ועבדתם

או51       אחרי  א"ל     לא    כתב       לכם משה     בתורה   ועבדתם

ששון   אמ' אוחרי אמ' להם לא    כתב       לכם משה     בתורתכם ועבדתם

--------------------------------------------------------------------

לונ    שם א'ה'ים                              אמ'   ליה מרי

וטי    שם אל'ים        מעשה ידי אדם עץ   ואבן אמרו  ליה מרי

פירק   שם אי'ם         מעשה ידי אדם           אמ'   להן מרי

מינ    שם אלהים        מעשה ידי אדם           אמרון ליה

פריז   שם אלהים  וג'                          אמרו  לו  מרי

דפוס   שם אל'ים        מעשה ידי אדם           אמרי      מרי

ג8     שם אלה'   וג'                          אמרון ליה מרי

ירו1   שם אלהים  אחרים מעשה ידי אדם עץ   ואבן ואמרו לו  מרי

ירו2   שם אלהים        מעשק ידי אדם וגו'      אמרו  לו  מרי

או3    שם אלהים  אחרים מעשה ידי אדם עץ   ואבן אמרו  לו  מרי

או51   שם אלהים  אחרים              עץ   ואבן א"ל       אדוני

ששון   שם אל'ים  אחרים וגו'                   אמרו  לו  מארי

--------------------------------------------------------------------

לונ        מלכא לא למיסגוד          אלא         כפוסין

וטי        מלכא לא למיסגד           אלא למיפלח  בפיסים       ובאטניות

פירק       מלכא לא למסגוד           לא          בפיסין

מינ

פריז       מלכא לא למסגד            אלא         בפיסין

דפוס       מלכא לא למסגר            אלא למפלח          במסים ובארנוניות

ג8         מלכה לא למסגוד           אלא         בפיסין

ירו1       מלכא לא למסגד            אלא למפלח   בפיסים       וארנוניות

ירו2       מלכא לא למסגד       להון אלא למפלח          במסים וארנוניות

או3    מרי מלכא לא למסגד            אלא למפלח          במסים וארנוניות

או51       מלכא לא למ(לח)[סגד]      אלא למ[פל]ח        במסים וארנוניות

ששון       מלכא לא למסגד            אלא למפלח   בפיסין       וארנוניות

--------------------------------------------------------------------

לונ    ובזימיונות ובגולגוליות  ובאנינות

וטי    ובזימיות   ובגולגליות

פירק   ובזימיונות ובגולגולנות  ובארנונות

מינ                                      חס ושלום לא אמ' לו למיסגד

פריז   ובזימיונות ובגולגלות    ובארנונות

דפוס   ובזימיות   ובגולגליות

ג8     בזימיות    ובגוגליות    ובהוניות

ירו1   וזומיות    וגולגליות

ירו2   וזימיות    וגולגליות

או3    וזומיות    וגולג[י]ליות

או51

ששון   ובזימיונות ובגלגליות

--------------------------------------------------------------------

לונ                       א'      ר' שמואל בר נחמ' אמ' חורי

וטי                       דא'     ר' שמואל בר נחמן

פירק                      אמ'     ר' שמואל בר נחמן

מינ    לך אלא לאישתעבא לך דא"ר       שמואל בר נחמן

פריז                      א"ר        שמו'  בר נחמן

דפוס                      דאמ'    ר' שמואל בר נחמן

ג8                        א'      ר' שמואל בר נחמן

ירו1                      דא"ר       שמואל בר נחמן

ירו2                      דארשב"ן

או3                       דא"ר       שמואל בר נחמן

או51                      דא"ר       שמואל בר נחמן

ששון                      דארשב"ן

--------------------------------------------------------------------

לונ    תמן קריין למלכיא  א'ה'יא

וטי    תמן קריין למלכייא אלהייא

פירק   תמן קריין למלכא   אלהא

מינ    תמן קרו   מלכיא   אלהיא  הה"ד כדנא תאמרון להון אלהיא דישמיא

פריז   תמן קריין למלכא

דפוס   תמן קריין למלכייא אלהייא

ג8     תמן קריין למלכ<.. ..>יא

ירו1   תמן קריין למלכיא  אלהיא

ירו2       קריין למלכא   אלהיא

או3    תמן קריין למלכייא אלהייא

או51   תמן קריין למלכיא  אלהיא

ששון   תמן קריין למלכא   אלהיא

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                וכן  באתם

וטי                                                וכאן באתן לעשות

פירק                                               וכן  באתם לעשות

מינ    וארקא לא עבדי יאבדו מארעא ומן תחות שמיא אלה וכאן באתם לעשות

פריז                                               וכאן באתם לעשות

דפוס

ג8                                                 וכן  באתם לעשות

ירו1                                               וכאן באתם לעשות

ירו2                                               וכאן באתם לעשות

או3                                                וכאן באתם לעשות

או51                                               וכאן באתם לעשות

ששון                                               וכאן באתם לעשות

--------------------------------------------------------------------

לונ    לעבו' זר' של  צדו                         ורבנין אמ'

וטי    עבודה זרה שלי צדו                         ורבנין אמרי

פירק   עבודה זרה שלי צדו                         ורבנן  אמרי

מינ    ע"ז       שלי צדו הצדא שדרך מישך ועבד נגו רבנן   אמ'

פריז   ע"ז       של' צד'                         רבנין  אמרין

דפוס                                             ורבנין אמ'

ג8     עבו'  זרה שלי צדו                         ורבנין אמ'

ירו1   ע"ז       שלי צדו                         ורבנין אמרין

ירו2   ע"ז       שלי צדו                         ורבנין אמרי

או3    ע"ז       שלי צדו                         ורבנין אמרין

או51   ע"ז       שלי צדו                         ורבנין אמרי

ששון   ע"ז       שלי צדו                         ורבנין אמרי

--------------------------------------------------------------------

לונ    חדא             א'      להו     כך    הכתיב     ירמיהו

וטי    חדה רבנין אמרי  א'      להן  לא כך    כתב   לכן ירמיהו

פירק   חד              אמר<..> להן     כך    הכתוב     ירמיהו

מינ    חדא                          לא כך    אמ'   לכם ירמיה

פריז                                לא כך    הכתיב     ירמיה

דפוס   חדא             אמ'     להם  לא כך    כתב   לכם ירמיה

ג8     חדה             אמ'     להן  לא כך    הכתיב לכן ירמיהו

ירו1   חדא רבנין אמרין אמ'     להם  לא       כתב       ירמיה

ירו2                   אמ'     להם  לא כך [] כתי'      ירמיה

או3    חדא רבנין אמרי  אמ'     להם  לא כך    כת'       ירמיה

או51   חדא             א"ל          לא כך    כתב       ירמיה

ששון   חדא             אמ'     להון לא כך    כת'       ירמיה

--------------------------------------------------------------------

לונ    והיה הגוי והממלכה וגו'

וטי    והיה הגוי והממלכה אשר  לא יעבדו  אותו  את   נבוכדנצר

פירק   והיה הגוי והממלכה גו'

מינ    והיה הגוי והממלכה אשר  לא יעבדו        את   נבוכד

פריז   והיה הגוי והממלכה

דפוס   והיה הגוי והממלכה אשר  לא יעבדוך יאבדו

ג8     כי   הגוי והממלכה וג'

ירו1   והיה הגוי והממלכה אשר  לא יעבדו             נבוכדנאצר

ירו2   והיה הגוי והממלכה אשר  לא יעבדו        את   נבוכדנאצר

או3    והיה הגוי והממלכה אשר  לא יעבדו        את   נבוכדנאצר

או51   והיה הגוי והממלכה אשר  לא יעבדו        את   נבוכדנאצר

ששון   והיה הגוי והממלכה אשר  לא יעבדו  אותו  וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי         וגו'

פירק

מינ    נצר  מלך  (מ) בבל ואשר לא יתן את צוארו בעול מלך בבל וגו'

פריז

דפוס

ג8 

ירו1

ירו2   וגו'

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                      א'  להון               דאתון מקימין

וטי    עד תומי אתם  בידו א'  להון אין לית       אתון  מקיימין

פירק                     א'  להון               דאתון מקיימין

מינ                      אם           לית       אתון  מקיימין

פריז                     א'  להן      אי        אתון  מקיימין

דפוס                     אמ' להון     אי        אתון  מקיימין

ג8                       אמ' להן                דאתון מקיימין

ירו1   עד תומי וגו'      אמ' להם  אם  לית       אתון  מקימין

ירו2   עד תומי אותם בידו אמ' להם  אם  לית       אתון  מקיימין

או3    עד תומי אותם בידו אמ' להם  אם  אי        אתם   מקיימין

או51   עד תומי אותם בידו א"ל          אי  [בית] אתם   מקיימין

ששון                     אמ' להם  אין           אתם   מקיימין

--------------------------------------------------------------------

לונ    רישיה       דפסוקא או דאנא מיקים סיפיה   מיד

וטי    ראשה  דהדין פסוקה     אנא  מקיים סופיה   מיד

פירק   ראשיה       דפסוקא או דאנא מקים  סיפיה   מיד

מינ    רישיה                 אנא  מקיים סיפיה   מיד

פריז   רישיה       דפסוקא    אנא  מקיים סופיה   מיד

דפוס   רישיה דהדין פסוקא     אני  מקיים סופיה   מיד

ג8     רישיה       דפסוקה או דאנה מקים  סופיה   מיד

ירו1         דהדין פסוקא     אנא  מקיים סיפיה   מיד

ירו2   רישא  דהדין פסוקא     אנא  מקיים סופא    מיד

או3    רישא  דהדין פסוקא     אנא  מקיים סופיה   מיד

או51   רישא  דהדין פסוקא     אנא  אקיים <..>פיה מיד

ששון   רישיה       דפסוקא    אני  מקיים סיפיה   מיד

--------------------------------------------------------------------

לונ    עני שדרך  משך  ועבד  נגו  ואמ'   ל<..>א נבוכדנצר

וטי    ענו שדרך  מושך ועביד נגו  ואמרין למלכא  נבוכדנצר

פירק   ענו שדרך  משך  ועבד  נגו  ואמרין למלכא  נבוכדנצר      לא

מינ    ע"ז שדרך  מישך ועבד  נגו' ואמרי' למלכא  נבוכד     נצר

פריז   ענו שדרך  מישך ועבד  נגו  ואמרין למלכא  נבוכד     נצר לא

דפוס   ענו שדרך  מישך ועביד נגו  ואמרין למלכא  נבוכדנצר

ג8     ענו <...> וג'

ירו1   ענו שדרך  מישך ועבד  נגו  ואמרין למלכא  נבוכדנאצר

ירו2   ענו שדרך  מישך ועבד  נגו  ואמרין למלכא  נבוכדנאצר

או3    ענן שדרך  מישך ועביד נגוא ואמרין למלכא  נבוכדנאצר

או51   ענו שדרך  מישך ועבד  נגו  ואמרין למלכא  נבוכדנאצר

ששון   ענו שדרך  מישך ועבד  נגו  ואמרין למלכא  נבוכד'        לא

--------------------------------------------------------------------

לונ                        אם למלכא למה נבוכדנצר      ואם נבוכדנ'

וטי                        אם מלכא  למה נבוכדנצר      ואם נבוכדנצר

פירק   א' חששין וג'        אם מלכא  למה נבו'      נצר ואם נבוכדנצר

מינ                                                   אם  נבוכד

פריז      חשחין אנחנא וג'  אם מלכא  למה נבוכד     נצר ואם נבוכד

דפוס                       אם מלכא  למה נבוכדנצר      אם  נבוכדנצר

ג8                         אם מלכה  למה נבוכדנצ'      ואם נבוכדנ'

ירו1                       אם מלכא  למה נבוכדנאצר     ואם נבוכדנאצר

ירו2                       אם מלכא  למה נבוכדנאצר     ואם נבוכדנאצר

או3                        אם למלכא למה נבוכדנאצר     ואם לנבוכדנאצר

או51                       אם מלכא  למה נבוכדנאצר     ואם נבוכדנאצר

ששון      חשחין אנחנא וגו' אם מלכא  למה נבוכדנצר      ואם נבוכדנצר

--------------------------------------------------------------------

לונ        למה מלכא                        אלא כך אמרו  לו

וטי        למה מלכא                        אלא    אמרין ליה

פירק       למה מלכא                        אלא כך אמרו  לו

מינ    נצר למה מלכא ואם מלכא למה נבוכ' נצר אלא

פריז   נצר למה מלכא                        אלא כך אמרו

דפוס       למה מלכא                        אלא

ג8         למה מלכה                        אלא כך אמרו  לו

ירו1       למה מלכא                        אלא    אמרין

ירו2       למה מלכא                        אלא    אמרי

או3        למה מלכא                        אלא    אמרין

או51       למה מלכא                        אלא    אמרין

ששון       למה מלכא                        אלא כך אמרו  לו

--------------------------------------------------------------------

לונ    אם כפיסין                       בזימיונות  ובגולג[ל]יות

וטי       בפיסים  ובאנוניות                       ובגולגליות

פירק   אם בפיסין                       ובזימיונות ובגולגוליות

מינ    אם לפייסין                                 ולגילגלאות

פריז      בפיסין                       ובזימיונות ובגולגליות

דפוס      במסי'   ובארנוניות           ובסימיות   ובגולגליות

ג8        בפיסין                       בזימיות

ירו1      בפיסין                       ובזימוניות ובגולגליות

ירו2      במסים   וארנוניות  וגולגליות וזימיות

או3       כפסין                        ובזימוניות ובגולגליות

או51      בפסין                        ובזמוניות  ובגילגוליות

ששון   אם בפיסין                       וזימיונות  וגלגליות

--------------------------------------------------------------------

לונ    ובהוניות             מלכא     את  את מלכא עלינא אבל בדבר

וטי                         מלכא מלך את          עלינו אבל בדבר

פירק   ובהוניות             מלכא     את     מלכא עלינו אבל בדבר

מינ               ולדימסאות מלכא     את     מלכא עלנא  ואם לדבר

פריז   ובארנוניות           מלכא     את          עלנא  אבל בדבר

דפוס                                 את     מלך  עלינו אבל לדבר

ג8     בהוניות                       את     מלכא עלינן אבל בדבר

ירו1   ובארנוניות           מלכא מלך את          עלינו אבל בדבר

ירו2                        מלכא מלך את          עלמא  אבל בדבר

או3                         מלכא מלך את          עלינו אבל בדבר

או51                                 אנת    מלכא עלנא  אבל בדבר

ששון   ובארנוניות           מלכא     את          עלנא  אבל בדבר

--------------------------------------------------------------------

לונ    זה  שאת  או'  לנו                                 עשו

וטי    הזה שאתה אומר לנו                                 עשו

פירק       שאת  אומר לנו                                 עשו

מינ    זה  שאתה אומ'     תפלון ותסגרון לצלמא דעיבדית (ד)

פריז       שאת  אומ' לנו                                 עבדו

דפוס   הזה שאתה אומר לנו

ג8     הזה שאת  אומ' לנו                                 עשו

ירו1   הזה שאת  אומר לנו                                 עשו

ירו2   הזה שאת  אמ'  לנו

או3    הזה שאתה אומ' לנו                                 עשו

או51   הזה שאתה אומ' לנו                                 עשו

ששון       שאת  אומ' לנא                                 עבדו

--------------------------------------------------------------------

לונ                        נבוכדנצר

וטי                        נבוכדנצר      את ונבוכדנצר

פירק                       נבוכדנצר

מינ                        נבוכד     נצר את ונבוכ'     נצר הוא

פריז   ע"ז                 נבוכד     נצר

דפוס                       נבוכדנצר      את נבוכדנצר

ג8                         נבוכדנצר

ירו1                       נבוכדנאצר     את ונבוכדנאצר

ירו2                                     את נבוכדנאצר

או3                        נבוכדנאצר     את נבוכדנאצר

או51       לאו מלכא את אלא נבוכדנאצר

ששון   ע"ז                 נבוכדנצר      את ונבוכדנצר

--------------------------------------------------------------------

לונ        את      וכלבא     שוין        כחדא

וטי    שמך את  וחד בלב   חדה שווי  עלינן כחדא נבוכדנצר

פירק       את      וכלבא     שוין        כחדא

מינ    שמך את      וכלב      שוין        כאחד

פריז       את      וכלבא     שווין       כחדא נבונבח

דפוס   שמך את  וחד כלב       שוין  עלינן כחדא נבוכדנצר

ג8         את      וכלבא     שוין        כחדא נבוכדנ'

ירו1   שמך ואת וחד כלב       שוין  עלך   כחדא נבוכדנאצר

ירו2               וכלב      שוים  עלן   כחדא

או3    שמך ואת וחד כלב       שוין  עלך   כחדא נבוכדנאצר [נבו]

או51       ואת וחד כלב       שוין  עלנא

ששון   שמך ואת וחד כלב       שוין  עלנא  כחדא נבוכדנצר

--------------------------------------------------------------------

לונ    נבו           נבח ככלבא כד נפוח   ככדא

וטי                  נבח ככלבה    נפיח               כקולתא

פירק   נבו           נבח בכלבא כד נפיח   בכדא

מינ        ההוא גברא נבח ככלבא    נפיח               כקולתא

פריז                     בכלבא    כדנפיח בברא

דפוס                 נבח ככלבא    נפיח               כקולתא

ג8                   נבח ככלבא    נפיח   ככדא

ירו1   נבו           נבח ככלבא    נפח                כקולתא  בר

ירו2                 נבח ככלבא    נפיח               כקולתא

או3                  נבח ככלבא    נפיח               כקולתא

או51   נבו           נבח ככלבא כד (נפח   ככדה) [נפיח כקולטא]

ששון                 נבח ככלבא    נפיק               כקולתא

--------------------------------------------------------------------

לונ               נצר       כצרצרא

וטי               נצר  נצר  צרה        נבח           ככלבה ועבד

פירק              נצר       בצרצרא מיד נבח           בכלבא

מינ               נצר       כציצרא

פריז        נבוכד נצר       צרה        נבח           בכלבא

דפוס              נצר       כצרצרא מיד נפח           ככלבא ועביד

ג8                נצר       כצרצרה

ירו1   כבדא       נצר  נצר  כצוצרא מיד נבח נבוכדנאצר ככלבא ועבד

ירו2              נצר       ?צורה?

או3               נצר  נצר  צורא   מיד נבח           ככלבא ועבד

או51              נאצר נאצר צורון  מיד נבח           ככלבא ועבר

ששון              נצר  כצר  צורא   מיד נבח           ככלבא ועבד

--------------------------------------------------------------------

לונ                                       כת'       אני

וטי        כדה  ונצר כצרצרה                         אני

פירק   נפח בכדא נצר  בצרצרא                         אני

מינ                               א"ר לוי כת'       אני

פריז   נפח בברא נצר                       שנ'  יצרה אני

דפוס            נצר  כצרצרא               שנ'       אני

ג8                                        כתוב      אני

ירו1       כלא  ונצר נצר     צורא                   אני

ירו2                                                אני

או3        כדה  ונצר כצרצורה                        אני

או51       כדה  ונצר כצר     צורה                   אני

ששון       כדה  ונצר כצרצורא                        אני

--------------------------------------------------------------------

לונ    פי מלך שמור                           אמ' ר' לוי אני פי

וטי    פי מלך שמור   וגו'                               אני פי

פירק   פי מלך שמור                           אמ' ר' לוי אני פי

מינ    פי מלך שמור                                          פי

פריז   פי מלך שמר    על   דברת שבועת   אלהים א"ר        אני פי

דפוס   פי מלך שמור                           אמ' ר' לוי אני פי

ג8     פי מלך שמור                           א'  ר' לוי אני פי

ירו1   פי מלך שמור   ועל  דברת שבועת   אלהים            אני פי

ירו2   פי מלך שמור   ועל  דברת שב[ו]עת אלהים            אני פי

או3    פי מלך [שמור] ועל  דברת שבועת   אל'ים            אני פי

או51   פי מלך שמור   ועל  דברת שבועת   אלהים            אני פי

ששון   פי מלך שמור   ועל  דברת שבועת   אלים  א"ר        אני פי

--------------------------------------------------------------------

לונ                    מלך מלכי   המלכ'  הקב"ה

וטי    מלך שמור אני פי מלך מלכי   מלכ'         ברוך הוא אותו

פירק                   מלך מלכי   המלכים הקב"ה

מינ                    מלך מלכי   המלכים הקב"ה

פריז   מלך שמור        מלך מלכי   המלכים הקב"ה               א'

דפוס                   מלך מלכי   המלכים הקב"ה          אותו

ג8                     מלך מלכי   המלכים

ירו1                   מלך מלכי   המלכים הקב"ה

ירו2                   מלך מלכי   המלכי' הקב"ה

או3                    מלך מלכי   המלכים הקב"ה

או51                   מלך מל<..> המלכים הב"ה

ששון                   מלך ממ"ה          הב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ                              אשמור  אותו     הדבר שאמ'

וטי                              אשמור  אותו הפה      שאמ'

פירק                             אשמור  אותו     הדבר שאמור

מינ                              אשמור  אותו הפה      שאמ'

פריז   תשא את שם יי אלהיך (לשוא) אשמר   אותו     הדבר שנ'

דפוס                             אשמור       הפה      שאמר

ג8                               אשמור  אותו הפה      שאמר

ירו1                             אשמור  לו            שאמר

ירו2                             אשמור  לי            שאמ'

או3                              אשמ[ר] לו            שאמר

או51                             אשמור  לו            שאמ'

ששון                             אשמור  לו            שאמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ        בסיני    אנכי יי  א'ה'יך

וטי    לנו בסיני    אנכי יי  אל'יך

פירק       בסיני    אנכי ייי אל'ך   אשמור

מינ              לי אנכי יי  אלהיך

פריז       בסיני    אנכי יי  אלהיך  וג'

דפוס   לנו בסיני    אנכי יי  אלי'ך

ג8         בסיני    אנכי יי  <...>  וג'

ירו1       בסיני    אנכי יי  אלהיך  אשר   הוצאתיך

ירו2       בסיני    אנכי יי  אלהיך  אשר   הוצאתיך      וגו'

או3        בסיני    אנכי יי  אלהיך  אשר   הוצאתיך מארץ מצרים מבית

או51       בסיני    אנכי יי  אלהיך  אשר   הוצאתיך מארץ מצרים

ששון       בסיני    אנכי יי  אל'יך

--------------------------------------------------------------------

לונ          ועל דברת אילו עשרת הדיברות            שבועת   א'ה'ים

וטי          ועל דברת

פירק         על  דברת אילו עשרת הדברות             שבועת   ייי

מינ          ועל דברת                   לא יהיה לך שבועת   אלהים

פריז         על  דברת אלו  עשרת הדברות             שבועת   אלהים

דפוס         על  דברת                              שבועת   אל'ים

ג8           ועל דברת אילו עשרת הדברות             שבוע<.. ...>

ירו1         ועל דברת                              שבועת   אלהים

ירו2         ועל דברת                              שבועת   אלהים

או3    עבדים ועל דברת                              שבועת   אל'ים

או51         ועל דברת                              שבועת   אלהים

ששון         ועל דברת                              שבועת   אל'ים

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי        שם  וידבר אל'ים את כל הדברים האל'

פירק

מינ

פריז

דפוס   על  שום וידבר אל'ים את כל הדברים האלה      שבועת  אל'ים

ג8 

ירו1   ע"ש     וידבר אלהים את כל הדברי' האלה

ירו2   ע"ש     וידבר אלהים את כל הדברים האלה

או3    על  שם  וידבר אלהים את כל הדברים האלה לאמר [שבועת אלהים

או51   ע"ש     וידבר אלהים את    הדברים האלה לאמר שבועת  אלהים

ששון   ע"ש     וידבר אל'ים את כל הדברים האלה

--------------------------------------------------------------------

לונ            לא תשא את שם יי  א'ה'יך

וטי

פירק           לא תשא את שם ייי אל'ך   לשוא

מינ            לא תשא את שם יי  אלהיך  לשוא

פריז           לא תשא את שם יי  אלהיך  לשוא

דפוס   על  שום לא תשא                        לפי שבעולם הזה

ג8             לא תשא את שם וג'

ירו1

ירו2

או3    ע"ש     לא תשא את שם יי  אלהיך  לשוא]

או51   ע"ש     לא תשא את שם יי  אלהיך  לשוא

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי                                    אבל לעתיד  לבוא מה

פירק

מינ

פריז

דפוס   ישראל משועבדין לאומות העולם         ולעתיד לבא  מה

ג8 

ירו1                                   אבל לעתיד  לבוא מה

ירו2                                   אבל לעתיד       מה

או3                                    אבל לעתיד  לבא  מה

או51

ששון                                   אבל לעתיד  לבא  מה

--------------------------------------------------------------------

לונ                                               לפי שבעולם

וטי    כת'  והיו מלכים אומנייך וגו'               לפי שבעולם

פירק                                              לפי שבעולם

מינ                                               לפי שבעולם

פריז                                              לפי שבעולם

דפוס   כתוב והיו מלכים אמניך   ושרותיהם מניקותיך  לפי שבעולם

ג8                                                לפי שבעולם

ירו1   כתי' והיו מלכים אומניך  ושרותיהם מניקותיך  לפי שבעולם

ירו2   כתי' והיו מלכים אומניך                     לפי שבעה"ז

או3    כתי' והיו מלכים אומניך  ושרותיהם מיניקותיך לפי שבעה"ז

או51                                              לפי שבעה"ז

ששון   כתי' והיו מלכים אומניך  וגו'               לפי שבעה"ז

--------------------------------------------------------------------

לונ    הזה אומות העו'  מונין את  יש'    אבל לעתיד לב'

וטי    הזה אומות העו'  מונין להן לישרא' אבל לעתיד לבוא א'

פירק   הזה אומות העולם מונין את  ישר'   אבל לעת'  לבוא

מינ    הזה אומות העולם מונין את  ישראל  אבל לעתיד לבא  אמ' לו

פריז   הזה אומות העולם מונין את  ישראל  אבל לעתיד לבא

דפוס   הזה אומות העולם מונין     לישראל אבל לעתיד לבא  אמ'

ג8     הזה <..>ת העולם מונין     ישראל  אבל לעת'  לבו  אמ'

ירו1   הזה אומות העולם מונין     לישראל אבל לעתיד לבוא אמ'

ירו2       אומות העולם מונין את  ישראל  אבל לעתיד לבא

או3        אומות העולם מונים     לישראל אבל לעתיד לבא  אמ'

או51       אומות העולם מונין את  ישראל  אבל לעתיד לבוא

ששון       אומו' העו'  מונים את  יש'    אבל לעתיד

--------------------------------------------------------------------

לונ                     אני עתיד       להאכילן             מבשרן

וטי    הקב"ה            אני            להאכילם             מבשרם

פירק                    אני עתיד       להאכילן             מבשרן

מינ    הקב"ה                עתידני     לאכיל   אומות העול' מבשרם

פריז                    אני עתיד       להאכילן             מבשרן

דפוס   הקב"ה                עתיד   אני להאכילם             מבשרם

ג8     הק'    ב'<..     ... ..>תיד     להאכילם             מבשרם

ירו1   הקב"ה            אני עתיד       להאכילם             מבשרם

ירו2   הקב"ה        אמ' אני עתיד       להאכילם             מבשרם

או3    הקב"ה            אני עתיד       להאכילם             מבשרם

או51   אהבה"ה           אני עתיד       להאכילם             מבשרם

ששון   אהב"ה            אני עתיד       להאכילם             מבשרם

--------------------------------------------------------------------

לונ           ולשכרן     מדמם          דכ'  והאכלתי את מוניך

וטי           ולהשכירם   מדמם ה'    ה' דכת' והאכלתי את מונייך

פירק          ולמכרן     מדמן          דכ'  והאכלתי את מוניך

מינ           ולשכרם     מדמם הה"ד          והאכלתי את מוניך

פריז          ולשכרן     מדמן שנאמ'         והאכלתי את מוניך

דפוס          ולהשכירם   מדמם הה"ד          והאכלתי את מוניך

ג8     ולהשכי ולהשכיר<.. ...>               והאכלתי את מוניך

ירו1          ולהשכירם   מדמם הה"ד          והאכלתי את מוניך

ירו2          ולהשכירם   מדמם הה"ד          והאכלת  את מוניך

או3           ולהשכירם   מדמם הה"ד          והאכלתי את מוניך

או51          ולהשכירם   מדמם הה"ד          ואכלתי  את מוניך

ששון                          הה"ד          והאכלתי את מוניך

--------------------------------------------------------------------

לונ    את   בשרם  וכעסיס דמ<..> ישכרון

וטי    וגו'

פירק   את   בשרם  וכעסיס דמם    ישכרון וידעו כל בשר כי אני ייי

מינ         מבשרם וכעסיס דמן    ישכרון וידעו כל בשר כי אני יי

פריז   את   בשרם  וכעסיס דמם    ישכרון וידעו כל בשר כי אני יי

דפוס   את   בשרם  וכעסיס דמם    ישכרון

ג8     וג'  <...                ..>רש' לג'

ירו1   את   בשרם

ירו2   את   בשרם

או3    את   בשרם

או51   את   בשרם  וכעסיס דמם    ישכרון

ששון   את   בשרם  וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק   מושיעך וג'

מינ    מושיעך וגואלך אביר יעקב

פריז   מושיעך וגואלך אביר יעקב אמן וכן יהי רצון

דפוס

ג8 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון