ימואל-ןיב ןיבוט רכמל םיזוח רבדב ם"ואה תנמא
1980 לירפאב 11 םויב הניוב המתחנש
 

(134Kb) .(1716 ח"ס) 1999-ס"שתה , (ימואל-ןיב ןיבוט רכמ) רכמה קוח :ירבע חסונ 

1997-ז"נשתה ,(ימואל-ןיב ןיבוט רכמ) רכמה קוח תעצה
(125Kb) (".2636 ח"צה) העצהל רבסה ירבדו.

הניו תנמא לש ירוקמ ילגנא חסונ

הניו תנמא לע תומותחה תונידמה


 
תונשיה גאה תונמא

(5.2.2000 םוימ לחה ולטוב ןלהלד םיקוחה)

 
תנמא תא םשיימ רשא ילארשיה קוחה והז (1971 - א''לשת ,ימואלןיב ןיבוט רכמ)רכמה קוח
(47Kb)   .הניו תנמאל המדק רשא הנמאה ,(ULIS) ימואלניב ןיבוט רכמ לע גאה 
ילארשיה קוחה והז (1978 - ח''לשת ,ימואלניב ןיבוט רכמל םיזוח תיישע)רכמה קוח
(9Kb)   .(ULF) ימואלניב ןיבוט רכמ רכמל םיזוח תיישע לע גאה תנמא תא םשיימ רשא 
.
(988Kb)(ירבע חסונ) םיימואלניב םיירחסמ םיזוחל UNIDROIT - ה תונורקע