ימואלניב ןיבוט רכמל מ"ואה תנמא

הניו, 1980 ,לירפאב 11
 
ןיבוט רכמ רבדב ם"ואה תנמאלע ילארשיה טנרטניאה רתאל םיאבה םיכורב
ימואלניב רכמ קוח רוציל תשקבמה הנמא ,("הניותנמא") ימואלניב
תקסיעב םינוקהו םירכומה תויוכז תא רידסמהז קוח .םלועב דיחא
הנמאל ופרטצה םויה רבכ .תרחא תשרופמ המכסהרדעהב ,ימואלניבה רכמה
.םלועב ימואלניבה רחסהמ שילש ינשכ לע תויארחאהתונידמ
הנתינש תונשרפהו וז הנמא רבדב עדימ ץיפהלותרטמ הז רתא
.םלועבו לארשיב תיטפשמה תורפסבו טפשמה יתבתקיספב היתוארוהל
םיחתפנו וחתפנ רשא םיימואל םירתא לש תשרמקלח הווהמ רתאה
.הנמאה הלח ןהבש םלועב תובר תונידמב

,(ימואל-ןיב ןיבוט רכמ) רכמהקוח תסנכב רבע (25.11.99) ס"שתה ןושחב ו"ט םויב
תנמא תא ילארשיה טפשמה ךותל טלוק רשא (1716ח"ס) 1999-ס"שתה
ףקותל סנכנ קוחה .1980תנשמ ימואל-ןיב ןיבוט רכמל םיזוח רבדב ם"ואה
.ל"נה ךיראתה רחאל ומתחנשםיזוחל סחיב 2000 ראורבפב 5-ב
רכמה קוח תאו ,1971-א"לשתה ,(ימואל-ןיב ןיבוטרכמ) רכמה קוח תא לטבמ אוה
,1978-ח"לשתה ,(ימואל-ןיב ןיבוט רכמל םיזוחתיישע)
.1964 תנשמ גאה תונמא לע םיססובמ ויהש םיקוח
.הנמאל לארשי תנידמ תופרטצה תא ררשאל לארשיתלשממ הטילחה 16.8.01-ב
 ,לארשיל סחיב ףקותל הסנכנ הנמאה ןכ-לעו,22.1.02 םויב ימשר ןפואב ושגוה  תופרטצההיכמסמ
.2003 ראורבפב 1 - ב ,הנמאל 99 ףיעסל םאתהב
.ןאכ ץחלרבעמה תפוקתב יטפשמה בצמה חותינל

ךייר הירא פ"ורפ :ישארה ךרועה לא תונפל אנ תורעהו תועצהל
ןמצלזסכלאו 'ץיבומרבא סכלא :בוציע
ןליא-רב תטיסרבינואבעדימו בושקתל זכרמה תווצ י"ע ןקתוה

7.9.2008 םויל ןכדועמ