היפרגוילביב

 
ןשיו" :1971 - א"לשתה ,"(ימואלניב ןיבוט רכמ) רכמה קוח" ,ךיירהירא 
.(1997 - ח"נשת) 127-177 'מע ,'די טפשמ ירקחמ " "ואיצות שדח ינפמ..
תנמאל לארשי תנידמ תופרטצה תא הרשיא הלשממה :שדחהימואלניבה רכמה קוח" ,ךייר הירא ר"ד
TheMarker:ב ןכו ,ילארשיה טפשמה רתא - "ןידקספ"בםסרופש רמאמ ,"ימואלניב רכמ קוח לע ם"ואה.
.(12.9.01)..
 טפשמה לעימואל-ןיבה טפשמה תעפשה :טפשמו היצזילבולג",ךייר הירא ר"ד
.(2001- ב"סשת) 71 -  17 'מע ,'זי טפשמ ירקחמ,"אבה לבויב לארשיב ירחסמה..
,רקאס ש"ע הקיקח ירקחמל ןוכמה) 1968 - ח"כשת ,"רכמ קוח" ,רימזלייא 
.3-5 'מע ,(ז"משת ,םילשורי .
Eyal Zamir, "European Tradition the Conventionson International Sales 
and Israeli Contract Law", in European Legal Traditions and Israel.
(A.M. Rabello ed.) 1994 .
Alfredo Mordechai Rabello & Pablo Lerner
"The  Unidroit  Principles  of  International Commercial  Contracts  and  Israeli  Contract Law" Uniform Law Review 8, 2003-3, (pp.601-629).

Gabriela Shalev, "International Sale of Goods Between Europeand Israel", in Essays on European Law  and Israel (A. Rabello, ed.)(Jerusalem, 1996), pp. 1113-1121.

Nir Bar,, "Contract Validity and the CISG - Closing the Loophole"

Asif Efrat,, "Promoting Trade through Private Law: Explaining International Legal Harmonization", 10 The Review of International Organizations No. 2 (2015)