221(1)במ ד"פ
20/82 ףסונ ןויד
 
מ"עב ןינב ירמח סרדא
דגנ
.ה.ב.מ.ג ס'נוג דנא ולרה
(HARLOW & JONES G.M.B.H)
 
 
 
ןוילעה טפשמה תיבב
[11.2.88]
ךב 'ג ,ןיול 'ד ,ןיול 'ש ,קרב 'א םיטפושהו תרופ-ןב 'מ אישנל הנשמה ינפל
םיפיעס תפסותה ,42 ח"ס ,1971-א"לשת ,(ימואל-ןיב ןיבוט רכמ) רכמה קוח
תרפה לשב תופורת) םיזוחה קוח - 85 ,(ב)84 ,(א)82, 84, 84 ,(ב)78
קוח - 10 ,(א)2, 3, 4, 9, 9 םיפיעס ,16 ח"ס ,1970 א"לשת ,(הזוח
תיישע קוח - 21, 39 םיפיעס ,118 ח"ס , 1973 ג"לשת ,(יללכ קלח) םיזוחה
,(ב)6 ,(א)1, 2, 3, 6, 6 םיפיעס ,42 ח"ס ,1979 ט"לשת ,טפשמב אלו רשוע
,120 ח"ס ,1962 ב"כשת ,תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוח - (ג)6
קוח - 8 ףיעס ,220 ח"ס ,1965 ה"כשת ,תוחילשה קוח - 20)5(, 48 םיפיעס
,1968 ח"כשת ,הנתמה קוח - 1 ףיעס ,163 ח"ס ,1980 ם"שת ,טפשמה תודוסי
,[שדח חסונ] ןיקיזנה תדוקפ - 52 ח"ס ,1967 ז"שת ,םירמושה קוח - 102 ח"ס
.(א)62 ףיעס ,421 ח"נ
,תינמרג הרבח איהש ,הבישמה הבייחתה ןידה תולעב ןיב תרכנש הזוחב
םכסומ ריחמב ,לזרב לש תמיוסמ תומכ ,תילארשי הרבח איהש ,תרתועל קפסל
ףוסבל .לזרבה תקפסאב םיבוכיע ולח םירופיכה םוי תמחלמ בקע .הדיחיל
החלשל תנמ-לע גרובמהב הנסחואש ,הרתיה ךא תרתועל הרוחסה תיברמ החלשנ
םושמ תאזו ,הברהב הובג ריחמב םירחאל הבישמה ידי-לע הרכמנ ,תרתועל
ריחמב תימואתפ היילע הלח ןמז ותואבש הדבועה תא לצנל התצר הבישמהש
לזרבה ריחמ בוש רזח ,ןכמ רחאל .ךכ בקע םיאנ םיחוור קיפהלו לזרבה
,רתיה ןיב ,יזוחמה טפשמה תיבב הבישמהמ העבת תרתועה .םימדוקה וידממל
אלו רשוע תיישע דוסי לע ןיפולחלו םכסהה תרפה דוסי לע "היקזנ" תא
תרתועה יכ ,הזוחה תא הרפה הבישמה יכ ,עבק יזוחמה טפשמה תיב .טפשמב
םייוציפל תיאכז תרתועה יכו ,התוגהנתה ידי-לע ןידכ ותוא הלטיב
-ןיב ןיבוט רכמ) רכמה קוחל תפסותל 84 ףיעס תארוה רואל םיבשוחמה
ריחמה ןיבל הזוחבעבקנש ריחמה ןיבש שרפהל ונייהד ,1971-א"לשת ,(ימואל
ןוילעה טפשמה תיב .היפ לע הרעקה הכפהנ רוערעב .הזוחה לוטיב ךיראתב
ןיאש םושמ ,ותוא הלטיב אל תרתועה םלוא ,רפוה הזוחה םנמא יכ ,קספ
ריבסה ןמזה ףולח רואל ,וזכ לוטיב תעדוה םושמ העיבתה תשגה םצעב תוארל
קזנ הל םרגנש ,היארה לטנ תרתועה לע יכ ,קספנ רתיה ןיב .תאזכ העדוהל
לש תיפולחה הליעה התחדנ ןכו ,םרוה אל הז לטנו ,הזוחה תרפה בקע
קר םילח טפשמב אלו רשוע תיישע ינידש ,איה הכלהה יכ ,קספנו ,תרתועה
הלבקתנ ףסונ ןויד םייקל תרתועה תשקב .םידדצה ןיב הזוח ןיאש םוקמב
רשוע תיישע יניד םאה" :הלאשל לבגומה .ףסונה ןוידה ןאכמו ,יקלח ןפואב
תעיבת יבגל תואצותה המו ,םידדצה ןיב הזוח היהש הרקמב םילח טפשמב אלו
."בויחב היהת וז הלאשל הבושתה םא ,תרתועה
 
222
  
:קספ ןוילעה טפשמה תיב
,1979-ט"לשת ,טפשמב אלו רשוע תיישע קוח תקיקח ינפל דוע (1) .א
ןורקיעכ ,ץראב טפשמב ,טפשמב אלו רשוע תיישע יניד וטלקנ
לכ ,חותיפל ןתינהו ,האופק תוביסנ תכרעמל דומצ וניאש ,יללכ
,יללכה ןורקיעה .תאז םיקידצמ טפשמהו הרבחה יכרוצש תמיא
,קוחל 1 ףיעסב םויכ והער ןובשח לע ןידכ אלש רשעתהש ימ ויפל
,הבשהב בייח ,ומע תבשייתמ איהש המכ דע ,קוחל המדקש הקיספה
תדמוע איה ןיא .השעמל הכלה ותוא הליעפמו המיגדמ ןגועמ
.(א 273-ה 272 ,ב 238 ,ה 237) ויפנכ תחת איה תפפותסמ אלא ,ודצל
אלש תורשעתה תרכומ םהבש ,םיבצמ לש המישר עבוק וניא קוחה (2)
לש הנותנ המישרל הז יללכ ןורקיע ליבגהל ןיא אליממ .ןידכ
טפשמב אלו רשוע תיישע לש תוירוגיטקה .הבשה אהת םהבש ,םיבצמ
ןורקעה .םירמשה לע תוטקוש ןניא םלועלו תורוגס ןניא םלועל
המקר" לעב אוה טפשמב אלו רשוע תיישע קוחל 1 ףיעסב עובקה
תילכת יפ-לע קקוחמה תארוה תא שרפל טפושה לע ."החותפ
,ג-א 262) ןידכ אלש תורשעתה עונמל ,ראשה ןיב ,איהש ,הקיקחה
.(ד-ג ,ב-א 273
תיב ירעש ויהי ורדגל ץוחמש ,רוגס סקדוקכ קוחה תא תוארל ןיא (3)
יניד .ןידכ אלש ונובשח לע ורשעתהש ימ ינפב םילוענ טפשמה
דבל ,לוחל םיכישממ קוחה תקיקח ינפלמש טפשמב אלו רשוע תיישע
- םיטרופמ םירדסה ידי-לע - שרופמב ורדסוהש םיניינע םתואבמ
.(ה-ד 240) קוחב
תוליע לש תונוש תוכרעמ םיללוכ טפשמב אלו רשוע תיישע יניד (1) .ב
.תרחא תוביסנ תכרעמל חרכהב המיאתמ ןהמ תחאה ןיאש ,העיבת
תרפה לשב תופורת) םיזוחה קוחל 9 ףיעס יפל העיבת ,לשמל ,ךכ
תא ריזחהל האב ,הזוח לוטיב ןיגב הבשהל ,1970-א"לשת ,(הזוח
,תתתשומ איהו ,(הבשהה סרטניא) תיזוח-םורטה ותומדקל בצמה
לע תססובמה העיבת וליאו ,תיזוח-רבל הליע לע ,העבט יפל
שומישמ עבותה לש ונובשח לע השע עבתנהש ,חוור בישהל השירד
אלש תורשעתה עונמל הניינע ,וילטלטימב וא עבותה יעקרקמב
עבתנה לש ועלב תא ,לוכיבכ ,ליצהל ,הזוחה ימוחתל ץוחמ ןידכ
.(א 241 ,ד-ב 235) ןרקיב ץפח טפשמהש ,תויתרבח תורטמ תרשלו ויפמ
חוכמ תויוכזה - רוביצה תנקת לש םילוקישל ףופכו - ללכ ךרדב (2)
,תויביטיזופסיד תויוכז ןה טפשמב אלו רשוע תיישע יניד
הזוחה םא .ןתלוחת תא לולשל ,םהיניבש הזוחב ,םיאשר םידדצהו
םא ןוחבל שי ,וז הלאשל סחיב הדמע לכ טקונ וניא םידדצה ןיבש
קוחו ,1973-ג"לשת ,(יללכ קלח) םיזוחה קוח רקיעב - םיקוחה
,תוארוה תועיפומ םהבש - (הזוח תרפה לשב תופורת) םיזוחה
אלו רשוע תיישע ינידב ןה תונד תיניינעה ןתוהמ יפ-לעש
טפשמב אלו רשוע תיישע יניד םיללושכ םישרפתמ םניא ,טפשמב
טפשמב אלו רשוע תיישע יניד םא ,ןוחבל שיו םתרגסמל ץוחמ
ףקת הזוח םייקש םוקמ ,םתלוחת תא םיללושכ םישרפתמ םניא םמצע
.(ג-א 262) לטוב אל הזוחה דוע לכו ,םידדצה ןיב
יפ-לעש ,תוארוה םינוש םיקוחב ובלוש השדחה תיחרזאה הקיקחב (3)
קוחל 21 ףיעס ןוגכ ,טפשמב אלו רשוע תיישע ןניינע ןתוהמ
תרפה לשב תופורת) םיזוחה קוחל 9 ףיעס,(יללכ קלח) םיזוחה
-ו (20)5 םיפיעסו ,1965-ה"כשת ,תוחילשה קוחל 7 ףיעס ,(הזוח
קקוחמה .1962-ב"כשת ,תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחל 48
אלו רשוע תיישע רבדב יללכה ןידהמ הלא תוארוה קתנל שקיב אל
.(ז -ו 262) טפשמב
ותויח קנוי טפשמב אלו רשוע תיישע רבדב יפיצפסה ןידה (4)
יפ-לע אלמתמו ,טפשמב אלו רשוע תיישע לש תויללכה תורגסמהמ
,תקנעומ ינולפ קוחב יפיצפס רדסהבש ,הדבועהמ .ןהלש ןרדסה
יניד יפ-לע איה התוהמבש ,תוכז ,םימיוסמ םיאנת םייקתהב
יכ ,וילאמ ןבומ רבדכ ,קיסהל ןיא ,טפשמב אלו רשוע תיישע
תיישע לש יללכה ןידה יפ-לע תוכז לש המויק לולשל שקיב קוחה
םיאנת םא ,טפשמב אלו רשוע
 
223
 
 
לש "ןה"ה ןושלמ .םירחא םיאנת םימייקתמו ,םימייקתמ םניא ולא
םירחאה םיבצמה לכ יבגל "ואל" דומלל ןיא יפיצפסה רדסהה
.(ג -ב 263 ,א 263-ז 262) ותרגסמב םילפונ םניאש
אלו רשוע תיישע תמחמ הבשהב תוקסועה ,תרחא הקיקחב תוארוה (5)
תויללכה תוארוהה תועצמאב המלשהל ,ללכ ךרדב ,תונתינ ,טפשמב
ןתואב ןווכתה אל קקוחמה .טפשמב אלו רשוע תיישע קוחבש
טפשמב אלו רשוע תיישע לש היגוסה תא רידסהל תויפיצפס תוארוה
"ילנמינמ ןורתפ" קינעהל אלא ,האולמב הרידסהל וא
.והשלכ יתקיקח רדסה ןהל היה אל העש התואש ,תויצאוטיסל
,רדסה עובקלו יללכה ןידהמ גורחל שקיב יפיצפסה ןידהש םוקמ
תילכת דבכל שי ,תיפיצפסה תרגסמה לש תודחוימה לשב הנוש אוהש
ןיינעל .יללכה ןידל אלו יפיצפסה ןידל ףקות ןתיל שיו ,וז
,הדמע לכ טקונ יפיצפסה ןידה ןיא ןהיבגלש ,תויללכ תויגוס
.(ז-ג 263) יללכה ןידה לוחל ךישמי
תונוקאל לש ןתריציל איבי יללכה ןידהמ יפיצפסה רדסהה קותינ (6)
יללכה ןידהמ שקיהב רבד לש ופוסב השעיי ןנורתפ רשא ,תובר
.(ב -א 263)
תבייחמ רשויהו ןופצמה תשחתש םוקמ ,הבשה לע תורוהל שי (1) .ג
ןיינע וניא ףא אוה .ינכט "רשוי" וניא הז "רשוי" .הבשה
תוניגההו קדצה תשוחת איה ןחבמה תמא .טפושה לש יביטקייבוס
םילוקישב ,רתיה ןיב ,בשחתהל שיו ,לארשיב רואנה רוביצה לש
,ולש סרטניאב העיגפה יפוא ,עבותה לש ותוכז תמצוע ןוגכ
.חוורב עבותה הכז החוכמש ,תוליעפה ביטו םידדצה תוגהנתה
תלעפהמ סונמ ןיא ,םילוקישה ןיב ימינפ חתמ םייק םיתעלש רחאמ
.(ז-ד 273) יטופיש תעד-לוקיש
.(ד 274) תיניינק תוכזב העיגפל םימצמטצמ םניא הבשהה יניד (2)
תינורקע ענמי רשא טפשמב אלו רשוע תיישע ינידב רבד ןיא (1) .ד
ןיב) רפוהש הזוח היה םידדצה ןיבש םוקמב ,םהיניד תלוחת
לשב ןידכ לטוב אוהש ןיבו ופקותב דומעל ךישממ הזוחהש
הזוח שי םא ןיב ,םילח טפשמב אלו רשוע תיישע יניד .(ותרפה
םידדצה ןיבש הזוחה םא ןיב ,הזוח ןיא םא ןיבו םידדצה ןיב
266) ערפמל ןיבושארמ ןיב ,לטוב הזוחה םא ןיבו דמועו םייק
.(ג-ב 271 ,ז
תכרעמ םימתה דצה תושרל םיבויחה יניד םידימעמ ,הזוח רפוהשמ (2)
ןגהל םיאב םקלח .םיעגפנה םיסרטניאה יפ-לע םידעס לש תבכרומ
תא דימעל םתרטמו (ילילשה סרטניאה וא) "תוכמתסהה סרטניא" לע
הז דעס .הזוחה תרכנ אלול ןותנ היה אוה ובש ,בצמב עגפנה דצה
יניד תרגסמב םיתעל ,םיזוחה יניד תרגסמב םיתעל ןתינ
ןיקיזנה ינידבש םייוציפה תרגסמב םיתעלו ןידכ אלש תורשעתהה
.(ג-א 267) ןיקיזנ השעמ םג הווהמ הזוחה תרפהש םוקמ -
רשאו ,היפיצה סרטניא לע ןגהל ודעונש ,םידעס םג םימייק (3)
םיוק ול ןותנ היה אוה ובש ,בצמב עגפנה דצה תא דימעל םתרטמ
,הנושארבו שארב ,םינתינ הלא םידעס .רפוה אלולו הזוחה
םייוציפו הפיכא לש תופורתה תרטמ ךכ .םיזוחה יניד תרגסמב
רפוה אלול ןותנ היה ובש בצמב םימתה דצה תא דימעהל איה
;הבשהה יניד תרגסמב םג תנתינ היפיצה סרטניא לע הנגה .הזוחה
לבקל יאכז אוה ,סכנב יניינק סרטניא שי עגפנה הנוקל םא לשמל
דצל סכנה תריכממ קיפה ןורחאה הזש האנהה תבוט תא רכומהמ
.(ד-ג 267) ישילש
סרטניאה תוברל ,םיפסונ םיסרטניא לע םג םיניגמ םיבויחה יניד (4)
אלו רשוע תיישע עונמל אב רשא ,ןידכ אלש תורשעתה תעינמ רבדב
הפיכאה תופורת ידי-לע ,םיתעל ,ןגומ הז סרטניא .טפשמב
רקיעב םלוא ,תויקיזנה םייוציפה תופורתו תויזוחה םייוציפהו
לש תירקיעה םתרטמ .טפשמב אלו רשוע תיישע יניד וילע םיניגמ
אלא ,היפיצה וא תוכמתסהה יסרטניא לע ןגהל הנניא הלא םיניד
העינמב .עבותה ןובשח לע עבתנה לש ןידכ אלש תורשעתה עונמל
הייפיצהו תוכמתסהה יסרטניא לע ןגהל ידכ םג םיתעל שי תאזכ
.(ב-א 268 ,ז-ה 267)
 
224
 
 
ענמיש ,טרפב םיזוחה יקוחבו ,ללכב השדחה תיחרזאה הקיקחב רבד ןיא .ה
.תיזוח תיסחי תכרעמ לע טפשמב אלו רשוע תיישע יניד לש םתלוחת תא
רשאב תוארוה וללכ הזוחב םיקסועה םינוש םיקוחש הדבועה םצעמ
םוקמב תוברל ,("תימצעה הרומתה") הזוח יפ-לע ומלושש םיפסכ תבשהל
תשקבתמ אל ,(ותרפה לשב םאו ותתירכב םגפ לשב םא) לטוב הזוחהש
לש התבשה לכ ילילש רדסה לש ךרדב םיללוש הלא םיקוח יכ ,הנקסמה
לש הרדסה .("תידגנה הרומתה") ותרפהמ קיפה רפמה דצהש ,האנהה תבוט
הרומתהמ םיחוורה יפלכ הדמע תטיקנ לכ הב ןיא תימצעה הרומתה
ינידב - ילילשה וא יבויחה - הנורתפ תא אוצמל הכירצ וז .תידגנה
.(ב -א 265-ז 264) טפשמב אלו רשוע תיישע
הזוח םייקמה דצה יאכז םא ,הלאשה :(ןיול 'ש טפושד אבילא) (1) .ו
הלאש איה ,הרפהה בקע ול החמצש האנהה תבוט תא רפמה ןמ לבקל
תוכז םייקמה דצהמ ללש רפמהש םוקמ .תיטופיש תוינידמ לש
דצה לוכי ,האנה תבוט הנממ קיפהו רשויבש תוכז וא תיניינק
לע םג הז ללכ תלוחת ביחרהל ןתינו וידימ האיצוהל םייקמה
,ד 235) הנגהל יוארה סכנכ תוארל ןתינ ןתואש ,תויזוח תויוכז
.(ז 238,ז
רפמה ןמ לבקל יאכז הזוח םייקמה דצ :(קרב 'א טפושד אבילא) (2)
םייקמה דצהש יפ-לע-ףא ,הרפהה בקע ול החמצש האנהה תבוט תא
הנוקה לש ותוכז תא ליבגהל ןיא ,וניעב דמוע הזוחהו קוזינ אל
שי .תיניינקה ותוכז הרפוה םהבש םירקמל וז האנה תבוט תלבקל
ותוכז הרפוה ובש ,הרקמל םג וזה הבשהה תוכז תא ביחרהל
תוכז םג .תיניינק הניא וז תוכז םא םג ,עגפנה לש תיזוחה
,"ונובשח"מ קלח םג ןכ-לעו ,םדא לש ושוכרמ קלח איה תיזוח
םימייק .ונובשח לע תורשעתהל איבהל היושע הב העיגפש ןפואב
העיגפמ ןידכ אלש תורשעתה אובל היושע םהבש ,םיבר םיבצמ
(תיניינק וא תיזוח) תוכז ידכל העיגמ הניאש ,דבלב הייפיצב
.(ג ,א 276 ,ז-ו 275 ,ה-ד 261)
רפמל החמצש האנהה תבוט תא לבקל עגפנה לש ותוכז ןיינעלש העש (3)
שי ,תיניינק תוכז ןיבל תיזוח תוכז ןיב הנחבהל תובישח ןיא
.(ה-ד 76) "הביקע יווצ" ןיינעל תובישח וז הנחבהל
שיגהל יאשר הזוחל דצ (1) :(ןיול 'ש טפושד אבילא) (1(- )4) .ז
אלו רשוע תיישעבו םיזוחב תויפולח תוליע תללוכה ,העיבת
הלאשה .לטוב אל וא לטוב הזוחה םא ,הלאשל תובישח ןיא ,טפשמב
העינמ תמייק ,ןיינעה תוביסנב םא ,איה הנחבל שיש הדיחיה
אלמל בייח ןיידע עבותהש םושמ םא ,תיפולחה הליעה לע ךומסל
לע לביקש רבד ריזחהל בייח אוהש םושמ םא ,הזוחה יפל וקלח תא
העיבת תשגה תוענומה ,תורחא תוביסנ תומייקש םושמ םאו ,ויפ
אלא השקונ ללכב רבודמ ןיא .תויפולח תוליע דוסי לע רומאכ
.(ג-ב 244) תויטרקנוק תוביסנב תובשחתהב
העיבת תליע ,תיזוחה הליעה דצב ,דומעת תורידנ תוביסנב קר (2)
,לטוב אל הזוחהשכ ,הזוח םייקמה דצל טפשמב אלו רשוע תיישעב
לש המויק אללכמ וא שרופמב ללוש וניא הזוחה ןכותש דבלבו
,תויזוחה ויתובוח ןיבל וז הליע ןיב הריתס ןיאשו וזכ הליע
ךרדב הצקוע תא והקהל ןתינ אלשכ ,תמייק וזכ הריתס םאו
תרפה לשב תופורת) םיזוחה קוחל 9 ףיעסב הטקננש ךרדל תיגולנא
דצל םייקמה דצה ידי-לע לבקתנש המ תבשה ידי-לע לשמל ,(הזוח
.(א 242-ז 241 ,ה-ד 241) רפמה
לע עובתל דוע לוכי אוה ןיא ,הזוחה תא לטיב םייקמה דצה םא (3)
השמישש הליעה הטמשנ ,לכוס וא לטוב וא לטב הזוחה םא .ודוסי
יניד תלעפהל תלדה תחתפנו םירשקתמה ןמ האנהה תבוט תרבעהל
ןיב תורחתה לש הלאש תררועתמ ןיא .טפשמב אלו רשוע תיישע
טפשמב אלו רשוע תיישע לש הליעה קר תרתונ ןכש ,תונוש תוליע
.(ד 242 ,ד-ג 241 ,ה-ד 239)
,ןיעב עוציב לש ןיד-קספ לביק וליפאו הפיכא םייקמה עבת םא (4)
דצהו רבדה תא תוקידצמ תוביסנה םא - ודעב ענומה רבד ןיא
וצק לא הזוחה תא איבהל - הפיכאה וצ רחא אלימ אל רחאה
םידעס רפסמ עובתל יאשר הזוחל דצ .ןידה קספ לוטיבל רותעלו
תוביסנב-ןיבו דחיב ןיב ,הז םע הז םיבשייתמה םייזוח
 
225
 
 
.(ה-ד 242) ןיפולחל םג - תומייוסמ
עגפיהל םייושע ,הזוח רפוהשמ (5) :(קרב 'א טפושד אבילא) (5(- )8) .ז
תעינמ סרטניא ןהו הייפיצה סרטניא ןה ,תוכמתסהה סרטניא ןה
לש דחיב םתלוחתל תינורקע העינמ לכ ןיא .ןידכ אלש תורשעתה
דצהש דבלבו ,וללה םיסרטניאה לכ לע הנגהלו םינושה םינידה
,הריתס היהת אלשו םידעסה יובירמ ןידכ אלש רשעתי אל םימתה
רחא דעס תלבק ןיבל דחא דעס תלבק ןיב ,ןיינעה תוהמ תניחבמ
.(א 269-ז 268)
תורשעתהה תרגסמב האנהה תבוט תבשה לש הניינע ירה אל ,הרואכל (6)
הניינע ירהכ ,וניעב דמוע םידדצה ןיבש הזוחהש העש ,ןידכ אלש
הלא םיבצמ ןיב לדבה ןיא .לטוב םידדצה ןיב הזוחהשכ ,וז לש
אלו רשוע תיישע יניד תלוחת לש תינורקעה הלאשה ןיינעל
תוכז לש השוביג ןיינעל םהיניב לודג לדבה שי ךא ,טפשמב
השוביג .טפשמב אלו רשוע תיישע יניד תרגסמב האנה תבוט תבשהל
שי םלוא ,םייק םידדצה ןיבש הזוחהש םוקמ ,קדצמ וז תוכז לש
אב םידדצה ןיבש הזוחהש םוקמ ,השוביג יבגל רפסמ םיישק
.(ד-ב 261) ןויע ךירצב וז היגוס ריאשהל שי .ומויסל
,ןיחבהל םוקמ לכ ןיא ,תיחרזאה הקיקחה לש הייארה תיווזמ (7)
הרקמה ןיב ,טפשמב אלו רשוע תיישע יניד לש םתלוחת ןיינעל
הזוחה ובש הרקמה ןיבל ופקותב דמוע םידדצה ןיבש הזוחה ובש
םינידה לכ לע םילח טפשמב אלו רשוע תיישע יניד .ומויסל אב
,טפשמב אלו רשוע תישע יניינעב תוארוה םהב שיש ןיב ,םינושה
רשוע תיישע ןיינעב תוארוהש ןיב ,הלא תוארוה םהב ןיאש ןיבו
הזוחב תוקסוע ןהש ןיבו ,םייקה הזוחב תוקסוע טפשמב אלו
.(ו -ג 266) רפוהש הזוחב תוקסוע ןהש ןיבו ,םייקה
םא .הזוחה יפ-לע םידדצה תויוכז תוטלשנ ,הזוח שיש םוקמב (8)
עגפנה דצל יכ ,(עמתשמב וא שרופמב) עבונ הזוחה לש ושוריפמ
בורל םיגהונ ,טפשמב אלו רשוע תיישע יניד יפל תוכז ןיא
וליפא .הזוחב רומאה יפ-לע (רוביצה תנקת לש לוקישל ףופכב
וניא הזוחהש םוקמב ךא .ןידכ אלש הניא ותורשעתה ,רפמה רשעתה
ןיאו ,טפשמב אלו רשוע תיישע יניד יפל תוכזה תא ללושכ שרפתמ
אלש הניא ותורשעתהש ןפואב ,"רשעתמל" תוכז ןתמ םושמ וב
תפוקתב ולוחי הלא םינידש ךכל תינורקע העינמ לכ ןיא ,ןידכ
.(ה-ד 270) הזוחה
,רורבהו עודיה תא עבוק טפשמב אלו רשוע תיישע קוחל 6 ףיעס (1) .ח
עגונ וניאו ,תיללכה הארוהה לע תרבוג תיפיצפסה הארוהה ויפלש
הבשהה יבגל םיללכה רשוע תיישע יניד תלוחת תללשנ םא ,הלאשל
.(ג ,א 266) םיזוח ינידב
םא - תימצעה הרומתה לש הבשה םיעבוק םיזוחה יקוחש םוקמ (2)
- ותרפה לשב לטובש הזוחב םאו וב לפנש םגפ לשב לטובש הזוחב
אלו רשוע תיישע קוחל 6 ףיעסב רומאה ,"ןודנה ןינעה" ירה
.הלא םיקוחב םיעובקה םיאנתב תימצעה הרומתה תבשה אוה ,טפשמב
תיישע קוח ןיבל הלא "תודחוי תוארוה" ןיב הריתס שיש המכ דע
.הנוילעה לע הלא "תודחוימ תוארוה" לש ןדי - טפשמב אלו רשוע
הרומתה לש הבשה םיעבוק םיזוחה יקוחש םוקמב ,תאז תמועל
םיחוורה לש םתבשהב ללכ קסוע וניא "ןודנה ןינע"ה ,תימצעה
.(ג-א 266) תידגנה הרומתהמ
הבשה תבוח תעבוק טפשמב אלו רשוע תיישע קוחל 1 ףיעס תארוה (1) .ט
םיאנתה םייקתהב - קוחב תועובקה תונגהל הפופכה - תיללכ
(ב) ;האנה תבוט תלבק (א) :השולש םה הלא םיאנת .הב םיעובקה
.(ב -א 275) רחא םדאמ האבש (ג) ;ןידבש תוכז יפ-לע אלש
איהו הרפהה ןיבל האנהה תבוט ןיב יתביס רשק םייק ןנד הרקמב (2)
האנהה תבוט ןכש (הנוקה) תרתועה "ןובשח לע" תורשעתה רדגב
הזוחה יפ-לעש ,סכנ תריכממ הל האב (תרכומה) הבישמה הל התכזש
התייה ,הבישמה ידי-לע הזוחה תרפה אלול ,ול תיאכז תרתועה
ישילשה דצל ורכומל היושע התייה איהו סכנב הכוז תרתועה
לבקמ םדאש םוקמ .הבישמה התז הבש האנה תבוט התואב תוכזלו)
העיגפ ךות האנה תבוט
 
226
 
 
.(ה-ג 275) הז לש ונובשח לע רשעתמ אוה ,רחא לש ןיינק תוכזב
יאכז רכמ הזוחב הנוקש ןאכמ ;ןיעב ותפיכאל יאכז הזוחל דצ (3)
תורשעתה איה וז תוכזב העיגפ ךות תורשעתהו ,רכמה אשומ תלבקל
276) ונממ "האבש" תורשעתהכ התוארל שיו ,הנוקה לש ונובשח לע
.(א 277-ז
,תינורקע ,ללוש וניא דחא יטפשמ ףנעב הרוקמש הליע םויק (1) .י
תויקיזנה תוליעה ןיב סחיה .רחא יטפשמ ףנעב הליע םויק
תויוכז יתש ןיב סחי וניא טפשמב אלו רשוע תיישע תוליעל
הליעה לע "רתוול" עבותה בייחש דע ,וז םע וז תובשייתמ ןניאש
.טפשמב אלו רשוע תיישע לש הליעה דוסי לע עבת םרטב תיקיזנה
תא שורדל עבותל תנתינה הרירבה תוכז .תופורת יתשב רבודמה
אל דוע לכ ,תיפוס תכפוה הניא ,ןהמ תחא דוסי לע ,ול עיגמה
.(א 244 ,ו-ה 242) ןתינש ןידה קספ שמומ
יאשר עבותה .תיקיזנ הליעל תיזוח הליע ןיבש םיחיב ןידה אוה (2)
רבעמ לבקי אלש דבלבו ,הלאה תוליעהמ תחא לכ יפ-לע דעס עובתל
הליעה ןיבל תיזוחה הליעה ןיבש םיסחיב םג ןידה אוה .וקזנל
.(ז 268 ,ו-ה 243) טפשמב אלו רשוע תיישע יניד יפל
העינמ לכ ןיא ,תוינויד תויעבמ לידבהל ,יתוהמה ןידה תניחבמ (3)
-לע וקלח לעו םיזוחה יניד יפ-לע קזנהמ קלח לע יוציפ תקיספל
.(ג 269) ןיקיזנה יניד יפ
בצמב ותוא םידימעמה ,םייוציפב וא הפיכאב הכז עגפנה דצה םא (4)
תבשהל םג יאכז אוה ןיא ,הזוחה רפוה אלול ןותנ היה ובש
.רפמה ןובשח לע ןידכ אלש רשעתי ךכב ןכש ,תימצעה הרומתה
הרומתה יחוור תרזחהל ןה עגפנה דצה הכזי אל ,הזוח רפוהשמ
ןידכ אלש רשעתי ךכב ןכש ,תידגנה הרומתה תרזחהל ןהו תימצעה
.(ה -ד 269) רפמה ןובשח לע
אוה ןיא ,םירתוס םידעס ,יפולח ןפואב ,עובתל יאשר עבותש העש (5)
,לשמל ,יאכז וני עבות .ףרוצמב םלבקל יתוהמ ןיינעכ יאשר
ןיא ,המודב .הזוחה הפיכאו ותרפה לשב הזוחה לוטיב לבקל
בצמב ותוא םידימעמה ,םייוציפ לבקל יאשר הזוח תרפהמ עגפנה
לש הבשה לבקל תאז םע דחיו ,הזוחה רפוה אלול ןותנ היה ובש
םייוציפה דעס .רחאה דעסה תא רתוס דחאה דעסה .תימצעה הרומתה
תוביסנב .עצוב אלא רפוה אל הזוחה ובש בצמב עגפנה תא דימעמ
.(ז-ה 269) תימצעה הרומתה תבשהל יאכז עגפנה ןיא ,הלא
לש הבשה תעיבת לוטיבה דעסל ףרצל יאשר הזוח תרפהמ עגפנה (6)
וא הפיכא תעיבת הלאל ףרצל יאשר אוה ןיא .תימצעה הרומתה
ךא ,רפוה אל הזוחה ובש בצמב ודימעהל ודעונש ,םייוציפ תעיבת
העיגפ לע ותוצפל הדעונש ,םייוציפ תעיבת ףרצל יאשר אוה
תא ןובשחב איבילבקתיש יוציפהש דבלבו ,תוכמתסהה סרטניאב
270) ןידכ אלש עגפנה רשעתי ןכ אל םאש ,תימצעה הרומתה תבשה
.(ג -א
רכומה בייחתה הריד רכמ הזוחב םא :(ךב 'ג טפושד אבילא) (7)
ריכשמו ןכ תושעלמ ענמנ אוהו ,םיוסמ ךיראת דע הנוקל הריבעהל
ןפואב עובתל הנוקה יאכז ,תישדוח תוריכשב רחאל הרידה תא
הפוקתב רכומה ידי-לע הבגנש הרידה רכש תלבקו הפיכא רבטצמ
ועוציבל דעו הריסמה דעומ רותב הזוחב עבקנש דעומה ןיבש
םג ערפיהל לכוי אל אוה הזכ הרקמב ךא ,הריכמה םכסה לש יפוסה
םישדוח םתואב ץלאנ ותויה בקע ול םרגנש קזנה לע םייוציפ
תא עובתל לוכי אוה יכ םא ,תרחא הריד רובע הריד רכש םלשל
שקבלו תויפולח העיבת תוליע יתש רותב ל"נה םימוכסה ינש
282-ו 281) םימוכסה ינש ןיבמ הובגה םוכסה ותוכזל קספייש
.(ב
בייחתה וא איצוהש המ תא בישה רפמהש הממ תוכנל שיש ,ןורקיעה (1) .אי
ןוכנ ןורקיע ,הייכזה תגשהל ריבס ןפואב עיקשה וא איצוהל
אלו רשוע תיישע קוחל 3 ףיעסב םג יוטיב ללכל אבש ,אוה
רובע תורשעתה רוציל ידכ ואצוהש תואצוהב רבודמה .טפשמב
245) תואצוהל תורשעתהה ןיב יתביס רשק םיקש ,ונייהד ,עבותה
.(ו
לופיטו הלבוה ,ןוסחיא ימד ,תיביר לש תואצוה ,ןנד הרקמב (2)
דצל הריכמה םשל ורצונ אל - ןעטמב
 
227
 
 
לע תולטומ ויה תואצוה ןתוא לכ .הריכמ התוא בגאו ישילשה
.(ז-ו 245) ונושלכ רכמה הזוח תא המייק ול ,אליממ הבישמה
םיססובמ ,תונוש טפשמ תוטישב םיגהונה ,טפשמב אלו רשוע תיישע יניד .בי
,הלא םינידמ תינשרפ הארשה תשקבתמש העש .תומיוסמ דוסי תוסיפת לע
.ונלצא תולבוקמ םדוסיב תודמועה דוסיה תוסיפת םא ,ןוחבל יוארה ןמ
לארשיב דוסיה תוסיפת םע דחא הנקב הלוע הניאש ,הארשה לבקל ןיאו
.(א 277)
ידכ שי תידגנה הרומתה תלבקל םימתה דצה לש ותוכזב הרכהב (1) .גי
ודוביכ תא ריבגהל ,וקזחל ,הזוחה םויקל ןברדמ םרוג תווהל
תא ריבגהל ךא ואב אל םיזוחה יניד .ותרפה ינפמ עיתרהלו
שי הזוח .םיניקת הרבח ייח רשפאל ואב םה .תילכלכה תוליעיה
םידדועמ ךכב יכ - ותרפ ןיגב יוציפ םלשל קר אלו - םייקל
,ונייח דוסיב דמוע תוחטבה םויק .םהיתוחטבה םייקל םדא ינב
.(ד-ג 278 ,ד-ג 277) םעכו הרבחכ
.ןגומ סרטניא םושמ הזוחב תנגועמה החטבהב תוארל יוארה ןמ (2)
עייסלו ודוביכ תא ריבגהל ,הזוחה תא קזחל ידכ היהי ךכב
.(ה -ד 279) תירחסמה תוביציל
ןוגכ ,םידדצה ינשל הקסיע תואצוה תומרגנ םיזוח תרפה םצעב (3)
תואדו רסוח םייק תובורק םיתעלש - הלאו ,תוניידתה תואצוה
,הרפהה לש תילכלכה התוליעי תא לרטנל תויושע - ןרועיש יבגל
.(א 279-ז 278) "םיליעי יתלב םיזוח" לש הרפהב רבודמשכ םג
הזוחה ובש ,הרקמ לע רבודמ ןנד הרקמב (1) :(קרב 'א טפושד אבילא) .די
היה וליא .ןידכ לטוב אל ןכש ,ופקותב דומעל ךישממ םידדצה ןיבש
רכמ) רכמה קוחל תפסותל (א)84 ףיעס לח היה ,לטובש םכסהב רבודמ
הלביקש האנהה תבוט תא םיללוכ םייוציפה ויפל (ימואל-ןיב ןיבוט
דצל לזרבה רכמנ ובש ךיראת ותואב הארנכ לטוב הזוחה ןכש ,הבישמה
.(ה-ג 260) ישילשה
תרשעתמ איה ןיא .האנהה תבוט תבשהל תרתועה תיאכז ,ןנד הרקמב (2)
,הכוז הניא םייוציפב .לופכ דעסב הכוז איה ןיאו ןידכ אלש
הרומתה יחוור תבשהב איה הדיחיה התייכז .קזנ הל םרגנ אל ןכש
הזוחה תרפה ידכ ךות ,ןידכ אלש הבישמה התכז םהב .תידגנה
הרומתל תיאכז הניאו תשרוד הניא תרתועה .תרתועה ןיבל הניבש
-ז 279) יזוחה ריחמה אולמ תא םלשל הילע :אוה ךופהנ .תימצעה
.(א 280
הניאו ותפיכאו הזוחה לוטיב תשרוד תרתועה ןיא ,ןנד הרקמב (3)
.תידגנה הרומתה יחוור תא ןהו תימצעה הרומתה תא ןה תשרוד
איה וז האנה תבוט .רפמל החמצש האנהה תבוט תא תשקבמ איה
.(ב -א 280) הזוחה תפיכאל רתויב בורקה ףילחתה
הליעה ןיב הריתס ןיא ,ןנד הרקמב :(ןיול 'ש טפושד אבילא) (4)
רבכ העיבתה אשונ לזרבה .טפשמב אלו רשוע תיישע תליעל תיזוחה
תירוקמה קסיעה עוציבש ,ןעוט שיא ןיאו ,ישילש דצל רכמנ
תיזוח תובייחתה לכב הבח תרתועה ןיא ,אסיג ךדיאמ .אוה ירשפא
הלביקש והשלכ רבד הל ריזחהל תבייח איה ןיאו ,הבישמה יפלכ
תשגה ינפל תילאמרופ לטוב אל הזוחה ,םנמא .הזוחה יפ-לע
תשגה ינפל תילאמרופ לטוב וליא .וילאמ לטוב אלו העיבתה
תיישע לש הליעב עובתל תרתועה דעב העינמ התייה אל ,העיבתה
רחאל אוהש בלש לכב ,הדעב ענומ וניא רבדו ,טפשמב אלו רשוע
תיזוחה הליעה לע דוע תכמוס איה ןיאש ,עידוהל ,העיבתה תשגה
.(ז-ה 244) טפשמב אלו רשוע תיישעב ךא תעבות איה אלא
תא תרכומ הבישמה התייה ול ,ןנד הרקמב :(ךב 'ג טפושד אבילא) (5)
רחאל דימ םלוא ,התשע השעמלש יפכ ,םירחא םינוקל לזרבה תומכ
גוסה ותואמ לזרב לש המוד תומכ תרתועה לא הריבעמ התייה ןכמ
.הזוחה תרפמכ התוארל היה ןתינ אל זא יכ ,הלש יאלמה ךותמ
לידגהל ידכ ,םיילארוטקנוינוק םימעטמ התניש הבישמה םלוא
חכוה .תרתועל חלשיהל דעוימ היהש ,סכנהדועיי תא ,היחוור
יכ ,םג חכוה ןכלו ,תרתועל תדעוימ התייה וזה הרוחסהש ,אופיא
תרתועה םע הזוחה םויק-יאמ הרישי "תורשעתה" הקיפה הבישמה
תווהל ידכ הדרפוה תמיוסמ הרוחס יכ ,חכומ היה אל וליפא
ךכ רחאו עבותל חולשמ
 
228
 
 
התואב ולש יאלמה לכ תא רכמ עבתנה םלוא ,רחא דעיל התנפוה
תא עבותל חולשלמ תוענמיה ךות ,רתוי הובגה ריחמב הפוקת
טפשמה תיב לכוי זא םג ,רתוי ךומנה ריחמב ול החטבוהש תומכה
החכוהש ,"יפיצפס סכנ" לע העבצה אלל ףא ,הנקסמל עיגהל
.(ד-א 285 ,ו-ד 284) עבתנה דצמ "טפשמב אלו רשוע תיישע"
לע תדמועה הלאשה (1) :(תרופ-ןב 'מ אישנל הנשמה - טועימ תעד) .וט
הזוחהש הרקמב טפשמב אלו רשוע תיישע יניד תלוחתל תסחייתמ קרפה
.(ב-א 247) לטוב וא וצק לא אב רבכ
ידכ תילאמרופ העדוהב ךרוצ ןיא ([557/75 ]21 א"ע תובקעב) (2)
תגהנתהמ הז ןוצר קיסהל ןתינ .הזוחל ץק םישל ןוצר תוארהל
דצה רחוב הבש ,העיבתה תשגה םצע ,תומיוסמ תוביסנב .עגפנה
-ב 247) הזכ ןוצר תוארהל לוכי ,הבשהבו דבלב םייוציפב עגפנה
.(ג
הזוחה יכ ,ףסונה ןוידה אשונ אוהש ,רוערעב עבקנ ,ןנד הרקמב (3)
.(ימואל-ןיב ןיבוט רכמ) רכמה קוחל תפסותה ךרוצל לטוב אל
תדמוע אל תרתועל .רחא טביה םושמ הנודנ אל הזוחה לוטיב תלאש
,דבלב םייוציפל העיבתה תשגה םע ,ןכלו ,הפיכא עובתל הליע
אב רבכ הזוחה יכ עובקל שיו ,תמייק הניא בוש הפיכאה תלאש
.(ב-א 248) וצקל
רשאכ (1) :(ןיול 'ד טפושהו תרופ-ןב 'מ אישנל הנשמה - טועימ תעד) .זט
קקזיהל ןיאו (יללכ קלח) םיזוחה קוחב תרדסומ הבשהה ,לטב הזוחה
יבגל ןה םיפי הלא םירבד .טפשמב אלו רשוע תיישע קוחל הז ןיינעב
ףיעס יבגל ןהו (הזוח תרפה לשב תופורת) םיזוחה קוחל 9 ףיעס תלוחת
.(ד-ג 249) (ימואל-ןיב ןיבוט רכמ) רכמה קוחל תפסותל (ב)78
תפורת וליאו ,ןידכ לש תורשעתה עונמל האב הבשהה תפורת (2)
תפורת .הרפהה בקע עגפנל םרגנש קזנה לע תוצפל האב יוציפה
הזוחה לוטיבב תינתומ איהו ,הזוחה לטובשמ תלעפומ הבשהה
249) (ומויק םע ךא תבשייתמה הפיכאה תפורתמ לידבהל) הליחת
.(ו-ד
הזוחה לוטיב רחאל םילחה םידעסב הז דצב הז אתווצב שומיש (3)
ירשפא וניא טפשמב אלו רשוע תיישע יניד ךמס לע הפיכאה דעסבו
סכנ תוחפל וא ,עבתנה ידי-לע עבותה לש סכנ תריכמש ,החנהב
תבוט" תלבקל הליע עבותל המיקמ ,וב ןגומ סרטניא עבותל שיש
ונייה ,הזוחה לש ןיעב ועוציבל הליע וז ירה ,הקפוהש "האנהה
-ד 250) וצקל עיגה רבכ הזוחהש ירחא םוקמ ללכ הל ןיאש הליע
.(ה
דצ לכש תעב ןובשח ללכב םיאבומ ןידכ אלש תורשעתה לש םיטביה (4)
הז םלוא ,ונממ לביקש המ תא והנשמל ריזחהל בייח לטובש הזוחל
לש בצמה תא ריזחהל ותרטמ רשאו םיזוחה ינידב יוצמה רדסה
ךרואל והנשממ לביק םהמ דחא כש המ תניחבמ ותומדקל םידדצה
תויהל טפשמה תיב ךירצ ךכ ידכ ךות .ועוציב םשלו הזוחה עוציב
- לוטיבה בקע אקווד - עונמל םתרטמש םילוקיש ידי-לע ךרדומ
.(ב-א 251) והנשמ ןובשח לע דחא דצ לש ותורשעתה
לא רכמ הזוח עיגהשמ (1) :(תרופ -ןב 'מ אישנל הנשמה - טועימ תעד) .זי
ינידב רפמה דצה תא עבתי םימתה דצהש ,תעדה לע תולעהל ןיא ,וצק
,הרפהה בקע קזנ ול םרגנש חיכוה אלו ודיב סרח הלעהשמו ,םיזוח
,עבקנשמ .ופוג סכנה תא ('ג דצ) שדחה הנוקהמ עובתל ןיידע לכוי
לוכי אוה ןיא ןכש ,הביקעל סיסבה טמשנ ,הזוחה תפיכאל יואר וניאש
.(ד -א 252) ול ךיישש המ תא לטנ הלהש ישילשה דצה יפלכ ןועטל
םצעמ רבכ הפיכאל "היואר יתלב" תרתועה הכפה ,ןנד הרקמכ (2)
תופורת עובתל אוה הל רתונש לכו ,וצקל עיגה הזוחהש הדבועה
(םיזוח ינידב הבשהו םייוציפ) לוטיבה רחאלש הזוחה תרפה לשב
.(ה-ד 252)
קרו ךא וולתהל הלוכי טפשמב אלו רשוע תיישע לש הליעב העיבת (3)
תא ןהו סכנה תא ןה לבקל עבותה שקבמ זאש ,הפיכא תעיבתל
אוה שקבתמה ירקיעה דעסה רשאכ םלוא .ונממ וקפוהש תוריפה
,טפשמב אלו רשוע תיישעב הליעל םוקמ ןיא ,םייוציפ םולשת
םג ,היבו הינמ ,תללוכ םייוציפל העיבת ןכש
 
229
 
 
הפיפכב רודל לוכי וניא הזוחה לוטיבו ,הזוחה לוטיב לע העדוה
.(ו-ה 252) הביטנרטלאכ אל ףא ,ותפיכאל העיבת םע תחא
רפה ינולפשכ (1) :(תרופ -ןב 'מ אישנל הנשמה - טועימ תעד) (1) .חי
הרירבה ,רחאל ורכמו יפיצפס סכנ ינומלאל רוסמל ותובייחתה
חטבוהש סכנה תפלחה ךות הפיכא שרוד אוה - הצור ;ינומלא ידיב
אוה - הצור ;הזוחה לוטיבמ ענמיהל וילע זאו ,ןוידפה ימדב ול
-ב 251) הבשה דצב םיוציפ עבותו הרפהה בקע הזוחה תא לטבמ
.(ג
רכמנש םיוסמה לזרבב ןגומ סרטניא תרתועל היה ול ,ןנד הרקמב (2)
הזוחה (םויק וא) תפיכא עובתל הילע היה ,ןידכ אלש םירחאל
הרחבשמ .לזרבה תריכמ תעב ולבקתנש ןוידפה ימד םולשת יד-לע
קרו ךא הל ורתונ ,םייוציפ העבתו וצק לא הזוחה תא איבהל
לע לחה ,(ימואל-ןיב ןיבוט רכמ) רכמה קוחל תפסותב תופורתה
.(ה 251) ןיינעה
וא ול הנקות סכנב תולעבהש תוכז ול שיש ימ תוברל ,ןיינק לעב (3)
שי .ושוכר ירחא בוקעל יאשר ,רחא "ןגומ סרטניא" ילוא
ךכ ,הנוקה ןיבל רכומה ןיב תונמאנ ןיעמ ,לשמל ,תרצונש
ןודנה ןיינעה ךרוצל .ןורחאה לש ונמאנכ סכנב קיזחמ ןושארהש
תונמאנ ןיעמ ןיב לדבהה ןיא ,(יוהיש ןיינעל ,אמגודל ,דבל)
העיבתה תוהמ םהינשב ןכש ,דירומ וא הלעמ םויקה תעיבת ןיבל
לוטיב אלו ןגומה סרטניאה וא תולעבה תרבעה עוציב איה
תרגסמב הבשהו עגפנה יוציפ ךות) םדצבש תויובייחתהו םיסחיה
.(ז-ו 251) (םיזוחה יניד
ותרפה ףרח ,םייקמה דצה ידי-לע לטוב אל רכמה הזוח דוע לכ (4)
ירחא"בוקעל" םייקמה דצה לכוי ,רפמה דצה ידי-לע תידוסיה
"הנוק"המ ומצע סכנה תא עובתל וא :םיכרד יתשמ תחאב ושוכר
(הרומתבו בל-םותב סכנה תא ןורחאה הז שכר ןכ םא אלא) שדחה
ימד תא ונייה ,שדחה ולוגלגב סכנה "ףילחת" תא עובתל וא
.(א 252-ז 251) רכומה ידיבש ןוידפה
םא קר ןכתית הביקע :(תרופ-ןב 'מ אישנל הנשמה - טועימ תעד) (1) .טי
ישחומ סכנ ירחא קר אל הביקע ןכתית יכ םא ,יפיצפס סכנ םייק
יבגל קר ןתניי הביקע וצ .תיניינק ןיעמ תוכז רחא םג אלא
לידבהל ,"הנגה-רב סרטניא" םייק ויבגל רשא ,יפיצפסה סכנה
סכנל תורשקתמ ןניאש ,תויזוח תויובייחתהו תוחטבה לש ןמויקמ
,א 253) הזכ סכנ ןיבל עבותה ןיב הקיז תורצוי ןניאו יפיצפס
.(ב-א 254
ידי-לע ,ללכ ךרדב ,השעיי רכמ הזוח ךרוצל סכנ לש ודוחיי (2)
אשונכ ינולפ סכנ תוהזל הנווכ לע העיבצמה ,ןיעל היולג הלועפ
,הזוחב תפקתשמ איהש יפכ ,םידדצה תנווכ .םידדצה ןיב הקסיעה
לכל המודב ,ודעומו סכנה לש ויוהיז ןפוא יבגל העיכמה איה
-יפ-לע דוחייה רוסמ ,תיזוח הארוה רדעהב .תרחא תיזוח הלאש
ןיא ןכלו ,ומצע ינפב הזוח אוה רכמימה דוחיי .רכומל בור
םיכסה ןכ םא אלא ,תוקפנ לכ םייוסמ סכנב רכומה לש ותריחבל
.(ז ,ה-ד 254) השעמ רחאל וא שארמ ,הנוקה הל
חלשנש םיוסמה לזרבב ןגומ סרטניא תרתועל היה אל ,ןנד הרקמב (3)
הרוחס הדחוי אל םידדצה ןיב תרכנש הזוחב .ישילשה דצל
הרוחס הנסחוא חולשמה ךרוצלש ,הדבועה .תרתועל תיפיצפס
תא ךופהל ידכ המצעלשכ הב ןיא ,תרתועה תושירד תא תמאותה
וזה הרוחסה םע תרשקתמה הנמזהל לזרבה לש תימתסה הנמזהה
התוא לש לעופב דוחייו דחייל הנווכ ןאכ ויה וליפא .אקווד
היה ןתינשמ ,דוחיי ידכ ולשב אל הלא ירה ,תנסחואמ הרוחס
הגהנ ךכו ,תרתועה ותוא הלביק אל דוע לכ דוחייה תעצהמ רוזחל
חלשנ ,הזוחה םויק לע תדמוע איה ובש ,תרתועה קרבמ .הבישמה
ילואו הרוחסה תא דחייל התנווכמ הב הרזח רבכ תרתועהש רחאל
.(ו-ב 255) םירחאל הרכמנ רבכ הרוחסהש רחאל ףא
לזרבה אוה ןסחואש לזרבהש ,םימיכסמ םידדצה ויה וליפא (4)
,הזוחה לוטיב-יא תא שרפל םוקמ היה זא םג ,ול תיאכז תרתועהש
וז תומיוסמ לע תרתועה דצמ רותיוכ ,ןכמ רחאל רכינ ןמז קר
קפתסהל תונוכנו
 
230
 
 
.(א 256) הנמזהה תמלשהל רחא ההז לזרבב
תיקוחה הבוחה (1) :(תרופ-ןב 'מ אישנל הנשמה - טועימ תעד) .כ
הפורת ידי-לע בטיה תנגומ תויזוח תויובייחתה דבכל תירסומהו
םיגירחב) וילאמ ןבומ טעמכ ,ינושאר דעסל לארשיב הכפהש ,הפיכאה
הרכה ידי-לע בחרוה ףא הפיכאה דעס .(קדצ ילוקיש לע םיתתשומה
ןותנ הרקמב תורשפא וא) הפיכאל העיבת ןיאב ."בוריקב עוציב"ב
-ד 256) הבשהו םייוציפ לש הפורתה תמייק (עבותל וז הפורת קינעהל
.(ה
וצ םיאתמ הרקמב עבותל קינעהל םוקמ שי ,הפיכאל העיבת תרגסמב (2)
רחאל רכמנ הז םאו ,ינולפ סכנב ול ןגומה סרטניאה רחא הביקע
םלוא .ןוידפה ימד תא ול רוסמל (עבתנה) רכומה תא בייחל -
256) הלבקמ לש ןגומ סרטניא איה החטבה לכש ,ךכמ קיסהל ןיא
.(ו-ה
ידי לע דדועל אל ,הרואכל ,יוצר ,יפיצפס סכנב רבודמ וליפא (3)
אלו רשוע תיישע יניד תלעפהב תינללוכ הרכה ביחרמ שוריפ
אלש טעמכ םייקמה דצה םהבש םירקמה ובריש ,ששחה חכונ ,טפשמב
ךומסב המוד סכנ שכרש ,ןוגכ) ללכ קוזינ אל וא קוזינ
יפיצפסה סכנה ירחא בוקעל ךישמי ןכ יפ-לע-ףאו ,(הרפהל
(הזכ היהי םא) שרפהה תא ומצעל עובתל ידכ קרו ךא ,ול חטבוהש
ןיינקה תרבעה ךות) םימיה ןמ םויב הז סכנ לש ותריכמ תעב
הרפהה רחאל רכמנ חטבוהש סכנה רשאכ .(בל-םת הנוקה דועב
אלש תורשעתה ךכב תוארל ליגרכ ןתינ םא בר קפס - קושה ריחמב
256) הריכמל דעו הרפהה ןמל רכינ ןמז רבע רשאכ רקיעב ,ןידכ
.(א 257-ז
תמחמ) הפיכאל תוכז רדעהבו ,הפיכאברבודמ ןיא ,ןנד הרקמב (4)
םג אליממ ןיא (םייוציפל העיבת תשגה ידי-לע הזוחה לוטיב
דחוי רבכ רכמימהש החנהב וליפא ,הזוחה אשונ רחא הביקע תוכז
.(ג -ב 257) תרתועל
םיזוחה ינידב םילולכה ןידכ אלש תורשעתה תעינמל תונורקעה (5)
והנשמל דצ לכ תרזחהב קר יפיצפס הרקמ לכב חרכהב םיצמתמ םניא
םיחוור םג (לשמל) םא יכ ,ילאירה ךרעב םג ולו ,לביקש המ תא
םצע ידי-לע ןיב ,והער יסכנמ דצ לכ קיפהש האנה תבוט וא
257) הלאב אצויכו םתרכשה ידי -לע ןיבו םהב שומישהו הקזחהה
.(ה-ד
אלו רשוע תיישע תעינמל םיללכה (1) :(ןיול 'ד טפושה - טועימ תעד) .אכ
,טפשמב אלו רשוע תיישע קוחב דחוימהו רדגומה םשובל תא ואצמ טפשמב
ןמזה םע ושבגתהש תוכלהה יפ-לעו ויפ לע ,הז קוח קקוח זאמ
.(ב 258) רבד קשיי הז קוח םע תובשייתמהו
וטלקנ טפשמב אלו רשוע תיישע יניד לש םייסיסבה תונורקעה (2)
םיעבוקה םיזוח ינידל תדחוימה הקקחב ןכל םדוק ומכ תיקלח
םייקמ לש ותוכז רבדב םירורבו םיפיקמ םיללכ ןכו הבשה תבוח
םיקזנ לשב םייוציפל ותוכז דצב ,רפמה לע ותפיכאל הזוחה
.(ב 258) תוכז התואל ףסונבו הזוחה תרפה בקע ול ומרגנש
רשוע תיישע תעינמ רבדב ןידה תונורקעמ תקנוי הפיכאל תוכזה (3)
הזוחה תא םייקמהש (א) :םיינשל םורגל התמגמו ,טפשמב אלו
ותרבדל ןמאנ היהש ,אוהש ידכ ,ויקזנ לע יוציפל יאכז
וחוכמ ,ןיינק שכר רשא הזש (ב) ;דספנ אציי אל ,ותובייחתהלו
,וילא עיגהל ןתינ קרש לכב ,לכוי ,ינולפ סכנב ,הזוחה לש
םא ןיב ,סכנב הקזחהו תולעבה תא לבקלו וילע קוחה די תא םישל
םא ,הביקע ךרד לע ,ןיבו ,הזוחל דצה לש ושומישבו ותקזחב אוה
.(ז-ד 258) הזוחל דצ וניאש ,ישילש דצ לש וידיב אוה יוצמ
אלו רשוע תיישע תעינמ רבדב תונורקע םתוא תוברל ,םיזוח יניד (4)
םיסחיה יבגל ךוסכסב הערכה לע ולוחי ,םרדגב םילולכה טפשמב
תיישע תונורקע םתואב שומיש ןודנב תשועל ןיא .הזוחמ םיעבונה
םג הלוע רבדה .םיזוחה ינידב םיבלושמ םניאש ,טפשמב אלו רשוע
יואר הז ןיא ןכ ומכ .טפשמב אלו רשוע תיישע קוחל (א)6 ףיעסמ
תא הברקב המשייו הכות לא הבאש תחא םיניד תכרעמ רשאכ ,יוצרו
התארש
 
231
 
 
תא ליבקמב ליחהל ,תרחאה ןידה תכרעמ ךותמ ץמאל ןוכנלו יוארל
.(ד-א 259) אשונ ותוא לע ןידה תוכרעמ יתש
תא לטבל הפידעה אלא הפיכא השקיב אל תרתועה ,ןנד הרקמב (5)
םיפסכה לש הבשה הלביק איה .היקזנ לע יוציפ שורדלו הזוחה
אלש ןוויכ ,התחדנ םייוציפל התעיבת וליאו ,הבישמל הריבעהש
לע דומעל הרחב וליא .הזוחה תרפהמ האצותכ םרגנש קזנ החיכוה
ךא ,הנוש התייה האצותהש רשפא ,ותפיכא תא שורדלו הזוחה םויק
יללכ םושיי בקע אלא טפשמב אלו רשוע תיישע יניד בקע אל תאז
.(ז-ה 259) (הזוח תרפה לשב תופורת) םיזוחה קוח יניד
:ורכזואש ןוילעהטפשמה תיב לש ןיד-יקספ
.2( 281)גל ד"פ ,(קוריפב) מ"עב דקש ןמ תרבח 'נ יאניבר 158/77 א"ע [1]
(דטל הביצ רבעשל) דטל יגייג-הביצ 'נ מ"עב טרופמיאלפ 280/73 א"ע [2]
.1( 597)טכ ד"פ ,'חאו
.1( 153)בל ד"פ ,םילעופה קנב 'נ לארשי 827/76 א"ע [3]
.2( 633) זל ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ מ"עב םינוינח .מ.ג.ש 290/80 א"ע [4]
.1( 604)גכ ד"פ ,'חאו דווטסיא 'נ מ"עב 'תושו תפי בקעי 292/68 א"ע [5]
.3( 567)גל ד"פ ,מ"עב לארשיל ימואל קנב 'נ 'חאו ימע ןב 760/77 א"ע [6]
,'חאו ,קוריפב מ"עב רדק 'נ קוריפב מ"עב תואוולה תרבח 307/64 א"ע [7]
.4( 483)חי ד"פ
.4( 29)זל ד"פ ,רנזור 'נ לגיז 437/80 א"ע [8]
.3( 85)טל ד"פ ,'חאו מ"עב בהזה רוד 'נ ןיקפיל 156/82 א"ע [9]
,'חאו סולברט 'נ 'חאו מ"עב (בכר תרכשה) תוינכוס 186/77 א"ע [10]
.1( 197)גל ד"פ
.898 ה ד"פ ,'חאו ןויצ ןב יכדרמ ןובזע 'נ (רטכש) רובת 25/49 א"ע [11]
.1527 י ד"פ ,יקציבוד 'נ יבאש 85/55 א"ע [12]
.2( 302)בכ ד"פ ,'חאו העושי 'ש 'נ 'חאו ןיגלוד 146/68 א"ע [13]
.1757 וט ד"פ ,ינולא 'נ (קוריפב) מ"עב הסדנה ילעפמ הוולא 160/60 א"ע [14]
.427 די ד"פ ,'חאו ןמדירפ 'נ 'חאו הוורפ 260/57 א"ע [15]
דלפנרב 'נ 'חאו מ"עב ןינבל הרבח ןמגרא לארשי 272/80, 201 א"ע [16]
.1( 393)ול ד"פ .דגנכש רוערעו
.1( 665)הכ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ םעיבא 304/70 א"ע [17]
רוערעו מ"עב רוצייל הרבח חירב 'נ מ"עב למרכ המלש תרבח 19/83 א"ע [18]
.4( 522)טל ד"פ ,דגנכש
'תושו קחצי ינבא תרבח 'נ מ"עב ץיבוקשפיפ ינב תרבח 459/78 א"ע [19]
.3( 169)הל ד"פ ,'חאו מ"עב
.2( 457)הל ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ יליוושאטק 25/80 נ"ד [20]
.2( 64)ל ד"פ ,ןהכ 'נ יקנא 557/75 א"ע [21]
,מ"עב תיזג תומר 'נ מ"עב חותיפו ןינבל הרבח ןשוש 'מ 367/83 א"ע [22]
.1( 628)טל ד"פ
'ר 'נ 'חאו מ"עב (1978) ןינבו תועקשה ןורשה תינלכ 741/79 א"ע [23]
.3( 533)הל ד"פ ,'חאו ץיבורוה
'נ לגר-טשופ ,חיפר 'א יסכנל םינמאנה ,ןד ,ןמטור 353/2 א"ע [24]
.2( 131)זכ ד"פ ,'חאו ןוקלוו
.1( 762)ול ד"פ ,ןואקיק 'נ 'חאו יסאס 'ח 403/80 א"ע [25]
 
232
 
 
חותפו תועקשה "תיפנ" ;'חאו לאפר 'נ 'חאו יננחלא 359/79, 365 א"ע [26]
.1( 701) הל ד"פ ,'חאו לאפר 'נ מ"עב
.4( 57) ול ד"פ ,דגנכש רוערעו רמילק 'נ 'חאו ץיבוקרב 495/80 א"ע [27]
.2( 505)הל ד"פ ,'חאו הראימ 'נ 'נ דראווה 311/78 א"ע [28]
.1( 100)בכ ד"פ ,דמלמ 'נ דראווה 400/67 א"ע [29]
,ריאמ 'נ מ"עב סלס לש קרפמהו ימשרה םיסכנה לבקמ 218/57 א"ע [30]
.1696 בי ד"פ
.1( 13)גל ד"פ ,'חאו רבול 'נ 'חאו דשא 289/78 א"ע [31]
לארשיב הרובחתל תיפותיש הדוגא "דגא" 'נ מ"עב "םירד" 889/75 א"ע [32]
.2( 20) אל ד"פ ,מ"עב
-תב ,ףסוי-תמר ,ירחסמה זכרמב םיריידה ןוגרא 'נ טוק 800/75 א"ע [33]
.3( 813)אל ד"פ ,םי
.1065 ח ד"פ ,'חאו לופוט 'י 'נ ןוא-רב 51/ 76 א"ע [34]
.םסרופ אל - 19/83 א"ע [35]
.1( 537)ול ד"פ ,דגנכש רוערעו ץיבובי 'נ ץיבונ 260/80, 265 א"ע [36]
.394 בי ד"פ יחרזמ 'נ מ"עב זג תצפהל תרבח זגרפוס 278/56 א"ע [37]
מ"עב 7166 שוגב 6 הקלח 'נ מ"עב לארשיל למשחה תרבח 228/65 א"ע [38]
.1( 253)כ ד"פ ,'חאו
.3( 215) חי ד"פ ,'חאו ןייטשניבור 'נ 'חאו רגנילטשרב 146/64 א"ע [39]
לירב תא ןייטשנירג 'נ 'חאו מ"עב דחואמה יחרזמה קנב 48/75 א"ע [40]
.2( 372)אל ד"פ ,'חאו מ"עב
.1( 184)חכ ד"פ ,םהרבא 'נ בונומולס 216/73 א"ע [41]
.2( 785)הל ד"פ ,'חאו מ"עב םע תפוק 'נ סלדנה 13/80 נ"ד [42]
.1319 זי ד"פ ,ראיזמ 'נ מ"עב תילארשיה טישה תרבח םיצ 461/62 א"ע [43]
:ורכזואש םיינקירמא ןיד-יקספ
[B2 .SO 101 GASSNER V. LOCKETT [44 1958332( )
:ורכזואש םיילגנא ןיד-יקספ
[LAKE V. BAYLISS [45 ]7491[ CH( 4111 .ALL E.R 2.)
[MOSES V. MACFERLAN [46 )0671( K.B( 626 .E.R 79.)
[HENTY V. SCHRODER [47 )9781( CH 21. 666
[A.C ]0891[ JOHHSON V. AGNEW [48 763.
[A.C ]0491[ .UNITED AUSTRALIA, LD. V. BARCLAYS BANK. LD [49. 1
[FURBY V. HOEY [50 ]7491[ K.B( 632 .ALL E.R 1.)
[ROBINSON V. HARMAN [51 )8481( EX( 363 .E.R 451.)
-ןב 'מ םיטפושה) השולשב ןוילעה טפשמה תיב וב קספש ,ןיינעב ףסונ ןויד
הלבקתנ הריתעה .*815/80 א"עב 10.10.82 םוימ (הליש 'י ,קרב 'א ,תרופ
'ד טפושהו תרופ-ןב 'מ אשינל הנשמה לש תקלוחה םתעד דגנ תועד בורב
.ןיול
-----------------
.4( 225)זל ד"פ *
 
233
 
 
;תרתועה םשב - רנרל 'ת
.הבישמה םשב - וריב 'י ,רוטנק 'י
###
 
 
 
:ןיד-קספ
םיכילההו תודבועה :ןיול 'ש טפושה
םויב .תינמרג הרבח איה הבישמה .תילארשי הרבח איה תרתועה .1
תרתועל קספל הבישמה הבייחתה ויפל ,ןידה תולעב ןיב הזוח תרכנ 6.9.73
בקע ,הפיח למנ .ף.י.צ ןוטל םיינמרג םיקרמ 620 ריחמב לזרב ןוט 7,000-כ
-ןיבוטה בור .לזרבה תקפסאב םיבוכיע ומגנ םירופיכה םוי תמחלמ
שדוחב לחה םידחא םיחולשמב תרתועל הבישמה ידי-לע וחלשנ - 5,025.70
הקפוס אל לזרבה תרתי .הנש התוא לש לירפא שדוחב הלכו 1974 ראוני
טפשמה תיבב העבת איה 26.1.76 םויב תרתועה השיגהש הנעבותב .תרתועל
בתכב .12.3.78 םויב ןקות העיבתה בתכ .הבישמה ןמ םיקזנ הפיחב יזוחמה
900 לש ריחמב ישילש דצל לזרבה תא הרכמ הבישמה יכ ,ןעטנ ןקותמה העיבתה
רוקממ לזרבה תרתי תא שוכרל הצלאנ תרתועה יכו ,הנוטל םיינמרג םיקראמ
"היקזנ" תא תרתועה העבת ןקותמה העיבתה בתכל 11 ףיעסב .ריחמ ותואב רחא
."...טפשמב אלו רשוע תיישע דוסי לע ןיפולחלו םכסה תרפה דוסי לע"
תא החד טפשמה תיב .העיבתה הלבקתנ הפיחב יזוחמה טפשמה תיבב .2
.םירופיכה םוי תמחלמל תוולנה תוביסנה בקע לכוס הזוחה יכ ,הבישמה תנעט
ףרח תרתועל ןיבוטה תא חולשל היה ןתינש - התסריגל דוגינב - עבק אוה
היילע הלחש ,היה םחלשלמ הבישמה הענמנ ויטעבש דיחיה םעטהו ,הלא תוביסנ
ריחמ לזרבה דעב הל ועיצהש םינוק הל ונמדזנשו לזרבה ריחמב תימואתפ
איה .הזוחה תא הבישמה הרפה ךכב יכ ,עבק יזוחמה טפשמה תיב .רתוי הובג
גרובמהל ןילופמ האביי םתואש ,לזרב ןוט 1,762.837 םיישילש םידדצל הרכמ
- קספנ ךכ - הריכמה בקע .םיינמרג םיקראמ 804.70 לש ריחמב תרתועה רובע
.התוגהנתב ותוא הלטיב ןכא איהו ,הזוחה תא לטבל תיאכז תרתועה התייה
1971-א"לשת ,(ימואל-ןיב ןיבוט רכמ) רכמה קוח אוה הזוחה לע לחה ןידה
- דיחאה קוחל (א)84 ףיעס יפל .(דיחאה קוחה - ןלהל הנוכת ותפסותש)
שרפהל םיווש םייוציפה ויהי ,ןיבוטל "יוצמ ריחמ" שיו הזוחה לטובש םוקמ
דוסי לע .הזוחה לטוב וב ךיראתב ריחמה ןיבל הזוחב עבקנש ריחמה ןיבש
לזרב הנוטל יוצמה ריחמה תא טפשמה תיב עבק רומאה קוחל (ב)84 ףיעס
םיקראמ 804.70 הבישמה ידי-לע לזרבה תרתי לש לעופב הריכמה ריחמכ
םיקראמ 570 לש םוכסב טפושה עבק הזוחב עבקנש ריחמה תא .םיינמרג
אל םג אוה .הנוטל םיינמרג םיקראמ 620 לש יזוחה םוכסב אלו םיינמרג
ריחמה לע ףיסוהל - הזוחה תכירע רחאל - תרתועה תמכסה תא ןובשחב איבה
שרפהה .ולע הלבוהה ימש הבישמה תנעט בקע הנוטל םיינמרג םיקראמ 50 דוע
הלבוהה ימד תא גציי םכסומה ללוכה ריחמה ןיבל טפושה עבקש ריחמה ןיב
ינשל ףתושמ סיסבכ דמולמה טפושה לטנ קזנה בושיחל עיגהל ידכ .הקירפהו
- הזוחב עבקנש יפכ ,הז ריחמו ,ןיבוטה לש .ב.ו.פה ריחמ תא ויביכרמ
.הנוטל םיינמרג םיקראמ 570 היה - הפיחל הקירפהו הלבוהה תואצוה טעמל
םיקראמ 234.70 היה (804.70-570) םירומאה םימוכסה ינש ןיב שרפהה
תומכב ותלופכ תא םלשל הבישמה תא בייח טפשמה תיבו ,הנוטל םיינמרג
םיקראמ 413,737.84 לש ללוכ ךסב (1,762,837) הבישמה ידי-לע הרכמנש
התשענ ותעיבק יפלש ,הרפהה םוימ %3 לש תיביר ףוריצב ,םילקשב םיינמרג
.8.4.74 םויב
 
234
 
 
היפ-לע הרעקה הכפהנ ןאכו ,הז טפשמ-תיבל הרערע הבישמה .3
תיב יאצמימ ראשו רפוה הזוחה םנמאש ,עבק הז טפשמ-תיב .לבקתנ רוערעהו
תכראה-יא םג .הזוחה תא הלטיב אל תרתועה ךא ,םידמוע םניעב אמק טפשמה
טפשמה תיב ידי-לע הבשחנ אל הקסיעה רדגב חתפנש ירטנמוקודה יארשאה
םג .לח אל דיחאה קוחל 84 ףיעסו ,"חותפ" אופיא ראשנ הזוחה .לוטיבל
82 ףיעס לע ךומסל הלכי אל םג תרתועה .התחדנ וילאמ לטוב הזוחהש הנעט
לש ומעט .לטוב אל הזוחהש םוקמ םייוציפה בושיח וניינעש ,דיחאה קוחל
תורוקממ לזרב התנק תרתועהש ,הנעטה .קזנ החיכוה אל איהש ,היה רבד
,ונקתל םייתניב רזח ימלועה קושב לזרבה ריחמו ,תויארב הכמתנ אל ,םירחא
,ןיפולחל .הזוחב םכסומה ריחמה לע תיטנאוולרה תעב הלע אוהש חכוה אלו
הנעט םג ךא ,טפשמב אלו רשוע תיישע לש הליעב היתודתי תא תרתועה הכמת
*:ןמקלדכ תרופ-ןב (זא הראותכ) תטפושה יפמ עבק הז טפשמ-תיב .התחדנ וז
ןיב הזוח ןיאש םוקמ קר דימתמו זאמ םילח טפשמב אלו רשוע יניד"
,טפשמב אלו רשוע תיישע קוחל (א)6 ףיעס יפל התע ךכ ,םידדצה
יניד ,ןמדירפ 'ד ר"ד .ול םדקש ןידה יפל םג ךכו 1979-ט"לשת
תואתכמסאהו 57 (ב"משת ,ץרפ -יסרוב) טפשמב אלו רשוע תיישע
."םש תואבומה
,הז טפשמ-תיב לש חונמה אישנהו ,ףסונ ןויד םייקל השקיב תרתועה
םאה ,הלאשל" ןוידה תא ומצמצב תיקלח קר הל רתענ ,ל"ז ןהכ 'י טפושה
המו ,םידדצה ןיב הזוח היהש הרקמב םילחטפשמב אלו רשוע תיישע יניד
,ןכא ."בויחב היהת וז הלאשל הבושתה םא תרתועה תעיבת יבגל תואצותה
תיטפשמ הלאשל םג םתעד תא ןידה ילעב ונתנ ונינפל םהינועיט ךלהמב
םייקמה דצה יאשר םאה :איהו הטלחהה לש אפיסה לש ורדגב האבש ,תפסונ
תא טפשמב אלו רשוע תיישע תליע לע תססובמה העיבתב רפמה ןמ עובתל הזוח
היהי .קוזינ אל םייקמה דצהש ףא ,הרפהה בקע ודיל הלפנש האנהה תבוט
ונילע היה .הנושאר הנורחאה הלאשב ןודנ ךא ,תורומאה תולאשב ןודל ונילע
טביהב - ןידה םא םגש ,הבישמה לש תיפולחה התנעטל ונתעד תא תתל םג
תא קוספה בוחהמ תוכנל הבישמה תיאכז ,תרתועה םע אוה - ינורקעה
.היתואצוה
ול החמצש האנהה תבוט תא רפמה ןמ לבקל הזוח םייקמה דצה יאכז םאה
?וצקל עיגה הזוחהשכ ,קוזינ אל םייקמה דצהש יפ-לע-ףא ,הרפהה בקע
.ח-יסרוב) טפשמב אלו רשוע תיישע יניד רפסה לש השדחה הרודהמב .4
,300-299 'מעב ,ןמדירפ 'ד 'פורפ לש וטע ירפמ (ב"משת ,2 הרודהמ ,ץרפ
וניא הזח תרפה לשב עגפנה ידיב הליע םויק יכ ,הרבסה תא רבחמה הלעמ
תוסחייתה רומאה רוכזיאב ןיא .רשוע תיישע לש הליעב העיבת ותאמ ללוש
ראשנ הזוחה רשאכ םג ,ןידה - רבחמה תעדל - והז םא ,הלאשל תשרופמ
הנושארבו שארב הז היהי ,"חותפ" הזוחה ראשנ םא :ןבומ םג רבדהו ,"חותפ"
אובי אוה ליגרה הרקמבו ,ןפכאלו ויתוארוה תא עצבל םייקמה לש וניינע
רבטצמב עובתל יאכז םייקמה אהי אל םירקמה בורב ,ןכא .וקופיס לע ךכב
התוא ןיגב רשוע תיישע תופורתו תוקהבומ תויזוח תופורת
-------------------
.4( 225, 234)זל ד"פ ,815/80 א"ע *
 
235
 
 
לכו ,וב רומאב םייקמה םג רושק ,"חותפ" ראשנ הזוחה םא .תוביסנ תכרעמ
קוספל ללכ ךרדב ןיא (ןידה יפל ירשפא רבדה םא) הזוחה ןמ קלתסה אל דוע
הזוחה ראשנ ןהבש ,תוביסנה .רפמה ידיל הלפנש האנהה תבוט תא ותוכזל
האנהה תבוט תא עובתל םייקמל תקדצומ הליע היהת ןכ-יפ-לע-ףאו "חותפ"
'פורפ איבמ הלאכ תואמגוד .תורידנ םירבדה עבטמ ןה ,רפמה ידיל הלפנש
.רתוי רחואמ בלשב וז היגוסב ןודנ ךא ,ורפסל 449-448 'מעב ןמדירפ
לע ןמדירפ 'פורפ לגוד הבש זיתה תא לבקל שיש ,הנקסמ ללכל יתעגה
.ךכל יימעט תא טרפא ןלהל .היתוקמנה
תיישע יניד .םיגשומ לש בוברעמ ענמיהל שי הנושארבו שארב (1) .5
ןהמ תחאה ןיאש ,העיבת תוליע לש תונוש תוכרעמ םיללוכ טפשמב אלו רשוע
תעיבת תא הוושא םא יד הרהבה ךרוצל .תרחא תוביסנ תכרעמל חרכהב המיאתמ
1970-א"לשת ,(הזוח תרפה לשב תופורת) םיזוחה קוחל 9 ףיעס יפל הבשהה
עבתנהש חוור בישהל השירד לע תססובמה העיבתל ,(תופורתה קוח - ןלהל)
הבשהה .וילטלטימב וא עבותה יעקרקמב שומישמ עבותה לש ונובשח לע השע
הרקמב "הבשהה" :תיזוח-םורטה ותומדקל בצמה תא ריזחהל האב ןושארה הרקמב
עבתנה לש ועלב תא ,לוכיבכ ,ליצהל הניינע אלא הבשה לעופב הניא ינשה
DAWSON, :הוושה :ןרקיב ץפח טפשמהש ,תויתרבח תורטמ תרשלו ויפמ
B.U.L. REV 16 "WITHOUT ENRICHMENT. )1891( 365, J.P 126.
לש הליעכ תוארל ונילע לבוקמש המ רדגב םיאב םירקמה ינש ."RESTITUTION
הז ןיטולחל םינוש םיבצמ ינשב רבודמ לעופב ךא ,טפשמב אלו רשוע תיישע
.ימוד םניא םהמ דחא לכ יבגל םילוקישהשכ ,הזמ
ןמ לבקל הזוח םייקמה דצה יאכז םא ,הלאשה יטרואיתה רושימב (2)
.תיטופיש תוינידמבש הלאש איה ,הרפהה בקע ול החמצש האנהה תבוט תא רפמה
תא קודבל םיטונ טפשמה יתב ןיא LAISSEZ-FAIRE לש תילכלכו תיתרבח הטישב
לש וקזנ לע םשומ שגדה אלא ,הרפההמ האצותכ רפמל הלפנש האנהה תבוט
דצ לע ףוכאל ןיאש ,לבוקמה טפשמה לש תיתרוסמה ותדמע העודי .םייקמה
לש תויפסכה היתואצותב תאשל וילע אלא ,ןיעב ותובייחתה שומימ הזוחל
לדנוו רבילוא ידי-לע הכמתנש ,וז הדמע .רחאה דצל קזנ הבסה וז םא הרפהה
רנזופ ומכ ,טפשמב תילכלכה השיגה ידיסח ןיב תוחבשתל וליפא התכז ,סמלוה
יתלב םיזוח לש םמויק דדועל היושע הכופהה השיגהש ,ורבסש ,םירחאו
R.L. BIRMINGHAM, "BREACH OF CONTRACT, DAMAGE :לשמל האר ;םיליעי
RUTGERS L. REV 42 MEASURES, AND ECOMONIC EFFICIENCY. )0791-9691)
.273
לש תיתרוסמה השיגה תרגסמב םג ,טפשמה יתב וענמנ אל ,תאז םע (3)
תרוש יפל ,םהל היה הארנ םהבש ,םירקמ יגוסב דעס קינעהלמ ,לבוקמה טפשמה
םתפקשה יפלש ,האנה תבוט רפמה ידיב ריאשהל יוארה ןמ ה ןיאש ,קדצה
תוכז לש המויק לע עיבצהל םייקמה דצה היה לוכי םא .ןידכ אלש התייה
,האנה תבוט רפמל הבסה רשאו רפמה ידי-לע ונממ הללשנש ,וידיב תיניינק
תויוכזבקר אל ןידה אוה .רפמה לש וידימ האיצוהל םייקמה דצה היה לוכי
טפשמה יתב ויה הז ןיינעל .רשויבש תויוכזב ףא אלא ןידבש תויניינק
,ןיעקרקמ רכומ תוארל ,םימיוסמ םירקמב ,םינכומ
 
236
 
 
ונמאנכ ,רחא םדאל םרכמ ךא םייקמה דצל ויעקרקמ ריבעהל ותובייחתה רפהש
.LAKE V. BAYLISS )4791( ]54] :הריכמה תרומת יבגל הנוקה לש
-ולגנאה תיטפשמה הטישב ומייקתנש םיירוטסיהו םיינכט םיישק (4)
,ונינפלש אשונב ןידכ אלש תורשעתה לש ללוכ ןורקיע תוחתפתה וענמ תיסקס
וז הטישב ולשב רבכ םיאנתהש ,העדה ללכל םידמולמ לש הרוש ואיבה ךא
ןכל םדוק רבכ ועיפוה רומאה ןוויכב םיזמר .הזכ יללכ ןורקיע תעיבקל
GASSNER V. LODKETT )8591( ]44] ןיינעב ,לשמל ,ךכ .תינקירמאה הקיספב
האצותכ רפמל החמצש האנהה תבוט תא םייקמה דצל הדירולפב טפשמ-תיב קספ
תוצבשמה תחא לע ךומסל ילבו בל-םותב התייה הרפההשכ םג ,הרפה ןמ
םייקה בצמהמ םירחא םידמולמ ומלעתה אל ,תאז תמועל .תולבוקמה תויניינקה
ללוכ ןורקיע תוחתפתה ינפמ םילושכמ ובוחב ןמוטה ,תיסקס-ולגנאה הטישב
FARNSWORTH, "LEGAL REMEDIES FOR BREACH OF E.A :הרומאה היגוסב
.COLUM. L. REV 07 "CONTRACT. )0791( 5411, 7711
DAWSON םידמולמה ידי-לע ובתכנ הרומאה היגוסב תישארב תודובע
"RESTITUTION OR ורמאמ תא DAWSON 'פורפ םסריפ 1959 תנשב .ןמדירפו
ןיאש ,הרבסה תא עיבה אוה וב ,OHIO ST. L.J 02 ?DAMAGES. )9591( 571
.וז היגוסב לבוקמה טפשמה לש ויתולבגממ קתניהל תיטרואית העינמ לכ
רשוי לש טפשמה יתב תשיג תא ץמאל התייה וידי-לע העצוהש הקינכטה
הנגהל יוארה סכנ תויזוח תויוכזב םג תוארלו ןיעקרקמ רכמ יזוח תייגוסב
D. FRIEDMANN, - ןמדירפ 'פורפ לש ורמאמב .(186-177 'מעב ,םש)
"RESTITUTION OF BENEFUTS OBTAINED THROUGH THE APPROPRIATION OF
COLUM. L. REV 08 "PROPERTY OR THE COMMISSION OF A WRONG. )0891)
האצותל עיגהל ןתינש ,איה ותפקשה .ןויער ותוא חתיפו רבחמה ךימה - 504
רובידב רשאכ ,תישוכרה וא תיניינקה הנירטקודה דוסי לע ןה היוצרה
- ןהו ,תויזוח תויוכז תוברל ,הנגהל יוארה סרטניא לכ ללכיי "שוכר"
הנירטקוד תעיבק ידי-לע - וז הנירטקוד לע ךומסל ןתינ אהי אלש םירקמב
תורשעתהה אשונ ללשהש ,ובייחי קדצ ילוקישש תמיא לכ ,"העתרה תבשה" לש
תלבוקמ ,ןושארה הקלחב ,וז השיגש המוד .עבתנה ידיב רתוויי אל ןידכ אלש
G.E. PALMER, THE LAW OF ;האר :םיינקירמאה םידמולמה בור לע םויכ
םגו RESTTITUTION (BOSTON AND TORONTO, VOL. 439-4411 )1978
R. GOLF & G. JONES, THE LAW OF :האר :הב םילגוד םיילגנאה םידמולמה
JONES, "THE לש ורמאמב D. ED2 ,RESTITUTION (LONDON., 8791( 873-773
LAW. Q 99 "RECOVERY OF BENEFITS GAINED FROM A BREACH OF CONTRACT
ןורקיע לש ומויקב הרכהל םיאנתה ולשב רבכש ,רמאנ REV. )3891( 344
הביטנרטלאכ הרפהה בקע רפמל החמצש האנה תבוט לש הבשה בייחמה ,יללכ
'פורפיפמ 1985 תנשב םסרופש ,שדח רמאמב ,ןכא .תיזוח םיקזנ תעיבתל
A.J. WATERS, THE PROPERTY IN THE PROMISE; A STUDY OF THE THIRD
רבחמה עיבצמ HARV. L. REV 89 "PARTY BENEFICIARY RULE )58-4891( 1111
הריכמה הנירטקודה תחימצל רוקמכ תויזוחה תויוכזה לש יניינקה ןייפוא לע
.הזוחה דוסי לע עובתל ישילש דצ לש ויתויוכזב
היגוסה תא חתפל היה ןתינ אדירג יטרואיתה טביהה ןמ (א) .6
"קזנ" לש הביחרמ הרדגה ידי-לע ןה ,םמצע םיזוחה יניד רדגב םג ונינפלש
תבוט תא םג תללוכה ,"דספה" לש וא
 
237
 
 
לש החותיפ ידי-לע ןהו (JONES לש ל"נה ורמאמ הוושה) לביק רפמהש האנהה
- רפמה ומצע לטנ ויפ-לעש ,"חפסנ הזוח" ןיעמ לש ןמויק רבדב הנירטקוד
טפשמה ךא .הרפהה בקע ול החמצש האנה תבוט לכ םייקמל בישהל - אללכמ
הטישה תסחייתמ דציכ ררבל ונילע המוש ךכיפלו ,וז ךרדב חתפתה אל לארשיב
.ונינפלש היגוסל תילארשיה תיטפשמה
הדימב הנוש תויזוחה תונירטקודה לש לארשיב תיטפשמה הסיפתה (ב)
דצ יאכז הרואכלש ,אוה יסיסבה ללכה ,תישאר .לבוקמה טפשמה תסיפתמ הבר
טפשמה תיב יאשר ,תינש .(תופורתה קוחל3 ףיעס) ןיעב ותפיכאל הזוחל
ןידה ילעב ןיב ןוזיאו קדצ ילוקישל םיסחייתמה םיאנתב הפיכאה תא תונתהל
םחוכב בחרנ שומיש ושע לארשיב טפשמה יתב ,ןכאו ,(ל"נה קוחל 4 ףיעס)
ףיעס) בל-םותב הזוח עצבל שיש אוה ללכה ,תישילש .[158/77 ]1 א"ע :הז
ותוגהנתה לע אוה שגדה רשאכ ,(1973-ג"לשת ,(יללכ קלח) םיזוחה קוחל 39
.רשקתה ומעש ,והער םע "הנומא"ב גהני ןעמל ,הזוחל ןיד לעב לש היוארה
רפי רשא דצל תונחלסב סחייתי אל בל-םותב גהנתהל הזוחל דצמ שרודש ימ
.רחאה דצה ןובשח לע רשעתהל ילרוטקנוינוק ןוצר לש םיעינממ הזוח
,םילגוד הבש ,הסיפתה םע הפי תבשייתמ הרומאה תיזוחה השיגה (ג)
שגדה תא הריבעמ איה .JONES-ו ןמדירפ ,DAWSON ,םידמולמה ,ראשה ןיב
הזוחל דצ עיתרהל ידכ הב שי ;המצע הרפהה לא הרפהה יקזנבש ןוכיסהמ
תחוורה קדצה תשוחתב בלתשהל ידכ הב שי :ויפ לע ויתויובייחתה תא רפהלמ
הלוכסאל תדגונמ םנמא איה .רכשנ אטוחה אצי אל היפ לעש ,תילארשיה הרבחב
,ונניינעל ,תמלעתמ וז הלוכסא לש התסיפת ךא ,טפשמה לש תילכלכה
.םיטובורב אלו תירסומ השוחת ילעב םדא ינבב רבודמש ,הדבעהמ
םייוצמ ,תשקובמה האצותל עיגהל לכונ םתרזעבש ,םילכה םג .7
לכ תרתועל ןיא יכ ,וימוכיסב ונינפל שיגדה הבישמה טילקרפ .ונידיב
תוצבשמה תחא רדגב וילע ןגהל ןתינש ,ןיינקה יניד תרגסמב רכומה ,ןיינק
ונקחרתה רבכ ונא ךא :טפשמב אלו רשוע תיישע יניד תועצמאב תולבוקמה
לש יללכ ןורקיע לש ומויקב ונרכה רבכו טפשמה תוחתפתה לש רומאה בלשהמ
ןתינה ןורקיע ,האופק תוביסנ תכרעמל דומצ וניאש ,טפשמב אלו רשוע תיישע
.רבדה תא םיקידצמ טפשמהו הרבחה יכרוצש תמיא לכ חותיפל
טפושה ,זא וראותכ ,אישנל הנשמה בתכ [280/73 ]2 א"עב ןכ יכ הנה
:603 מ"עב ,םיאבה םירבדה תא ל"ז ןמסוז
דיכ טפושה ידי-לע וקדבנש םימידקתה םתוא לכב ,רבדה ןוכנ תמא"
תיניינק האנה וא ףסכ תבשה טפשמה תיב קספ ,וילע הבוטה הקידבה
לע הבשהב םדא הכז וב םידקת אצמ אל טפושהש הדבועה םלואו .תרחא
החיכומ הניא ,העטומ ןיד-קספ בקע וביריל וחמצש םיחוור דספה
בצמה תא בישהל ,קדצ טפשמ תושעלמ טפמה תיב ענמיי הזכ הרקמבש
הזכ ןיינעש קר הדבוע התוא החיכומ .ונממ רצבנ וניא רבדה .ותמדקל
ונילע ,ונינפל וישכע דמעוהשכ םלואו ,טפשמה תיב ינפל דוע אב אל
 
238
 
 
תובייחמ ןיינעה לש תודחוימה ויתוביסנ םא ,הלאשה תא ונמצעל גיצהל
ונילע אמש וא ,םינשה תצורמב ושבגתנש הבשהה יללכמ תוטסל ונתוא
."ןנד ןיינעב םג ןהיפ-לע גוהנל
MANSFIELD דרול לש העודיה ותכלה תא חונמה אישנל הנשמה טטיצ ןלהל
לע עבתנה לש ותובח תא תססבמה .MOSES V. MACFERLAN )0671( ]64] תשרפב
תיישע לש יללכ ןורקיע לש ונתטישב ומויק לע .יעבטה קדצהו רשויה תוכלה
שיגדה יכ םא ,[827/76 ]3 א"עב םג לוגד טפוש ותוא דמע טפשמב אלו רשוע
תוביסנה ןה המ עבוק ילאודיווידניאה טפושה לש קדצה שגר אלש ,םש
לע ;םינשה ךשמב ושבגתנש תונורקע יפל קוספל שי אלא ,הבשה תובייחמה
תונורקעהש ,ועבוקב [290/80 ]4 א"עב רוא טפושה םג רזח הלא םירבד
ינפל דוע ונצרא טפשמב וטלקנ טפשמב אלו רשוע תיישע יניד לש םייללכה
יכ ,640 'מעב ,ורמואבו ,1979-ט"לשת ,טפשמב אל רשוע תיישע קוח תקיקח
ךות ,הז יטפשמ ףנע לש םייללכה תונורקעה תא םמצעל וצמיא טפשמה יתב"
םימידקתה לש הלולס ךרד התואב אקווד ואל ,םמושיי ךרד תא םמצעל ורמשש
םישדח םיביתנ הללס לארשיב הקיספהש ,םש ןייצ רוא טפושה ."...םיילגנאה
תבשה) [292/68 ]5 א"עב ןוגכ ,םיילגנאה טפשמה יתב תקיספבש הלא לע
.(קוחבש תועט בקע םלושש םולשת
,תיניינקה הסיפתה לש הקינכטה תא ונל ץמאל לכונ ,הצרנ םא .8
לע קרב טפושה רביד חור התואב .ליעל הרבסוה רבכש יפכ ,תבחרומה התרדגהב
;576 'מעב ,[760/77 ]6 א"ע :הבשהל ןעוטה לש "תיניינק ןיעמ"ה ותוכז
תמדקמ ונא םילגרומ רבכ רשויה יניד יפל ןיינקה לש תיסיפאטמה הסיפתל
ונל ןיא ,יתעדל ,ךא .[307/64 ]7 א"ע :רשויה יניד תלחה ןיינעל אנד
לש תוקהבומ תונירטקוד לע ךמתסהל ידכ רכומ יטפשמ ץורע אקווד שפחל ךרוצ
א"עב ל"ז ןהכ 'י ,זא וראותכ ,טפושה רמאש ומכ ;טפשמב אלו רשוע תיישע
:607 'מעב ,[280/73 ]2
עודמ קומינ לכ האור ינא ןיא ,תיטופיש תוינידמבש םימעטל רשא"
,אוה ךופהנ ;תיניינק תוכזב העיגפל הבשהה יניד תא םצמצל ונילע
הקדצה לכ אוצמל ןיא ...הזכ םוצמצ דגנ לקשמ ידבכ םיקומינ םימייק
ריאשי לטובש ןיד-קספ בקע דגנכש דצה ןובשח לע רשעתהש ימש ,ךכל
העיגפ ןאכ התייה אלש קומינה ..וז ךרדב השעש םיחוורה תא וידיב
םדא לש ותוכז םאה .תועמשמ רסח יניעב אוה עבותה לש תיניינק תוכזב
הנגהל היואר הניא םיחוור ךכמ קיפהלו ויתוחוקלל ותרוחס תא רוכמל
םוצמצ ?ולש ןיעקרקמב וא וילטלטמב קיזחהל ותוכזכ הדימ התואב
םייק היהש בצמה תא ריכזמ דבלב תיניינק תוכזב העיגפל הבשהה תוכז
יאכז היה אוה הנואתב עגפנש םדא לש ויסנכמל קזנה דעבשכ ...ץראב
."ופוגב העיגפה דעב םייוציפל יאכז היה אל ךא ,םייוציפל
ךכיפלו ,ונינפלש הרקמב ףא גוהנל ,יתעדל ,שי הבש ,השיגה יהוז
תונעיהל הכירצ יניד-קספל 4 ףיעס לש אשירב יתגצהש הלאשהש ,איה יתעד
.בויחב
 
239
 
 
טפשמב אלו רשוע תיישע קוחל 6 ףיעס
ימוכיסב טרופמה וכז אב אל הכ דע ונילעהש יטפשמה חותינה (א) .9
,רוכזכ .םינוידה לש םדוקה לוגלגב ןוילעה טפשמה תיב ינפל ןידה ילעב
אלו רשוע תיישע יניד ןיאש - רוערעה תלבקל סיסב שמישש קומינה היה
יתרבח הרבס - "התע ךכ" .םידדצה ןיב הזוח ןיאש םוקמ אלא םילח טפשמב
,טפשמב אלו רשוע תיישע קוחל (א)6 ףיעס יפל" - אישנל הנשמה הדבכנה
*."ול םדקש ןידה יפל םג ךכו 1979-ט"לשת
,[437/80 ]8 א"עב םג אישנל הנשמה הרזח הרומאה התשיג לע (ב)
,רומאל ,67 'מעב ,ל"נה ורפסב ןמדירפ 'פורפ ירבד לע הכמתסהב ,39 'מעב
- יכ
תיישע ןיגב העיבתל םוקמ ןיא םידדצה ןיב הזוח םייק רשאכ...'"
תבוטב הכוז לבקמה ןיא הזכ הרקמב .הזוחב ללכנש המ יבגל ,רשוע
אלו רשוע תיישע קוחל 1 ףיעסב רומאכ ,ןידבש תוכז יפ-לע אלש" האנה
."'טפשמב
ןמדירפ 'פורפ ןיבש תועדה יקוליחל הרע אישנל הנשמה התייה תאז םע
(א"משת) אי םיטפשמ "'רשוע תיישעל םיטביה" ורמאמב - יקסדט 'ג 'פורפל
הליעב אלא תופורתה קוח יפ-לע קר אל עובתלרשפא םא ,הלאשה יבגל - 385
'פורפ ירבדל תירואכלה התמכסה תא העיבהב ,הזוח רפוהשמ רשוע תישע לש
.תילילש הרומאה הבושתה לש התויהל יקסדט
קר תיזוחה הליעה תוידוחיי לע רביד ןמדירפ 'פורפש ,ןייצל שי (ג)
שי דוע .םיכסמ ינא ךכל ,ןלהל ראוביש יפכו ,הזוחב ללכנש המ יבגל
םא" .ופקותב אוה דמוע דוע לכ הזוחל קר םיסחייתמ הלא םירבדש ,ןייצל
האנהה תבוט תרבעהל השמישש הליעה הטמשנ לכוס וא לטוב םא וא ,לטב הזוחה
"טפשמב אלו רשוע תיישע יניד לש םתלעפהל תלדה תחתפנו םירשקתמה ןמ
:68-67 'מעב ,ךשמהבו .(67 'מעב ,ל"נה ורפסב ,ןמדירפ)
לע תורשעתה רורגל תויושע ,ויפל חטבוהש המ תליטנ וא הזוחה תרפה"
חטבוהש בויח תליטנמ קפוהש חוור ,תרחא ןושל .תוכזה לעב ןובשח
דעסל המודב ,הבשה לש דעס ,תומיאתמ תוביסנב ,תונקהל יושע תלוזל
."תלוזה שוכר תליטנ לש םירחא םירקמב קנעומה
קוח לש ותקיקח ינפל ורצונ ונינפלש הרקמב תוביסנה יכ םא (ד)
,הנתשנ אל ונניינעב ןידה יכ ,אישנל הנשמה הרבס ,טפשמב אלו רשוע תיישע
קוחל 6 ףיעסב ןומטה ןורקיעל (הבחרמו) האלמ תוקפנ שי התע ןכ זאכו
.רומאה
לש ל"נה ורמאמב אוצמל רשפא אישנל הנשמה לש התפקשהל ןיכומית (ה)
הבשהה תעיבת ,לטב הזוחה רשאכ" יכ ,406-405 'מעב ,רבסש ,יקסדט 'פורפ
םושמ ךא ,התוהמ יפל תיזוח הניא
--------------------
.234 'מעב ,(4)זל ד"פ *
 
240
 
 
ןיינעב קקזיהל ןיא ,1973-ג"לשת ,(יללכ קלח) םיזוחה קוחב תרדסומ איהש
תעדל ,הייטנה יכ ,הלאה םירבדהמ תולעהל ןתינ ."רשועה תיישע קוחל הז
(ב)78 ףיעס וא תופורתה קוחל 9 ףיעס תמגודכ םירדסה שרפל הכירצ ,רבחמה
.רשוע תיישע לש תוליע ינפב תלדה תא םילעונה םירדסהכ ,דיחאה קוחל
,36-34 'מעב ,ל"נה ורפסב ,ןמדירפ 'פורפ לש ותעד ,תאז תמועל (ו)
תוקקזיה ענומ וניא םישדחה םיזוחה יקוחב הבשהה תליע רוכזיאש ,איה
.רשוע תיישע לש תוליעל
,ןמדירפ 'פורפ לש ותפקשה תא ףידעהל שיש ,הנקסמ ללכל יתעגה .10
:רבדל םימעט המכו ,תדגונה הפקשהה ינפ לע ,תענכשמכ יל תיארנה
תטישב ךפה טפשמב אלו רשוע תיישע לש ןורקיעהש ,ונעבק רבכ ,תישאר
םוקמ .יונישל םינתינ םניאש םיסופדל לובכ וניאש ,יאמצע ןורקיע ונטפשמ
תודחוימ תוביסנ לע קר רדסהה לח - הבשה לש היגוס קקוחמה רידסה וב
.טפשמב אלו רשוע תיישע קוחב תטרופמ הרוצב תורדסומ ןניאש
ימוחת תא םצמצל הליע ןיא ,תיטופיש תוינידמ לש ןיינעכ ,תינש
ךכמ סונמ ןיא ןכ םא אלא ,רשועה תיישע לש תיללכה הנירטקודה לש השירפה
תובורק םיתעל דומענ לבל ,קקוחמה לש תיעמשמ-דחהו הרורבה ותדמע רואל
ינולפל טישוהל טפשמה לש ודי רצקת ןניינעלש ,תוביסנ תכרעמ לש גוס ינפל
.ונובשח לע ינומלא לש ותורשעתהמ בייחתמה דעס
קוח תא תוארל ןיאש ,ןמדירפ 'פורפ לש ותדמע תא ינא לבקמ ,תישילש
טפשמה תיב ירעש ויהי ורדגל ץוחמש ,רוגס סקדוקכ טפשמב אלו רשוע תיישע
'פורפ לש ל"נה ורפס :ןידכ אלש ונובשח לע ורשעתהש ימ ינפב םילוענ
,[290/80 ]4 א"עב רוא טפושה םע ינא םיכסמ םג .22-21 'מעב ,ןמדירפ
ינפל דוע יללכ ןורקיעכ ונתקיספב וטלקנ טפשמב אלו רשוע תיישע ינידש
םיניינע םתואמ דבל ,לוחל םיכישממ םה ,יתעדלו ,רומאה קוחה תקיקח
.קוח ותואב - םיטרופמ םירדסה ידי-לע שרופמב ורדסוהש
םיחינמ םא םגו ,טפשמב אלו רשוע תיישע קוח לש ורדגב םג (א) .11
תויפיצפסה תוארוהה תורצוי (לטוב אלש וא) לטובש הזוח בקע הבשה ןיינעלש
.ונינפלש הרקמב לח רבדה ןיא - ילילש רדסה דיחאה קוחבו תופורתה קוחבש
:ךכ עבוק טפשמב אלו רשוע תיישע קוחל 6 ףיעס
תודחוימ תוארוה רחא קוחב ןיאשכ ולוחי הז קוח תוארוה (א)"
.םידדצה ןיב רחא םכסה ןיאו ןודנה ןיינעל
... (ב)
."תורחא תופורתמ עורגל ידכ הז קוחב ןיא (ג)
 
241
 
 
תליע ןיב בברעל ןיאש ,יתנייצ רבכ יניד-קספב רחא םוקמב (ב)
רפמ לש ןידכ אלש תורשעתה תליע ןיבל תופורתה קוחל 9 ףיעס יפל הבשהה
הבשהה האב ןושארה הרקמב .םייקמה ןובשח לע הרפההמ האצותכ רשעתהש הזוח
א"עב ותועמשמכ (הבשהה סרטניא) יזוח-םורטה בלשל ותמדקל בצמה תא ריזחהל
ץוחמ ןידכ אלש תורשעתה עונמל איה הנווכה ינשה הרקמב ;[156/82 ]9
ךא וניינע ירהש ,ללכ הז היגוסב ןד רומאה 9 ףיעס ןיאו ,הזוחה ימוחתל
םג שורדה ןמ םינפל ;הרפהה בקע לטוב הזוחהש רחאל ותומדקלבצמה תבשה
יפל הבשהה תליעש ,[186/77 ]10 א"עב קרב טפושה לש ותפקשהל ינא םיכסמ
.איה תיזוח-רבל הליע ,העבט יפל ,9 ףיעס
,תמייקה הקיקחב רבד ןיאש ,איה הלאה םירבדה ןמ הלועה הנקסמה (ג)
רפהש ,הזוחל דצ בייח ויפ לעש ,ונלגד וב ןורקיעה לש ותלוחת ענומה
דצל הבישהל ,םייקמה לש ונובשח לע הרפהה תאצות איהש האנה תבוט לביקו
םדקש ןידה יפל ןהו טפשמב אלו רשוע תיישע קוח יפל ןה - אוהו ,םייקמה
.ול
.לטוב אל הזוחהשכ רשוע תיישעב העיבתה תליע
הזוחהשכ טפשמב אלו רשוע תיישעב הליע לש הניינעב ונד ןאכ דע .12
,תונוש תוליע ןיב תורחתה לש הלאש תררועתמ ןיא הזכ בצמב ,ןכא ;לטוב
םימייק ןיאש וניאר רבכו ,הכרעמב הדדוב תרתונ רשועה תיישע תליע ןכש
.ונינפלש הרקמה לש תוביסנב הפקיה אולמב התושרפתה ינפל םיינכט םילושכמ
בקע לטוב אל הזוחהשכ ןוגכ ,הניעב תיזוחה הליעה תדמוע וב םוקמ
הליע םג דומעל היושע הדצב םא ,הלאשה תררועתמ ,דגנכש דצה ידי-לע ותרפה
,תורידנ םירבדה עבטמ הנייהת הלאכ תוביסנ .טפשמב אלו רשוע תישע לש
וא שרופמב לולשל הזוחה ןכות יושע ,תישאר :םימעט ינשמ רקיעב תאזו
תטפושה םע ינא םיכסמ הז ןיינעלו ,רשוע תיישעב הליע לש המויק אללכמ
לע םהיניבש הזוחב רתוול ןידה ילעב םיאשרש ,[156/82 ]9 א"עב והינתנ
- שרופמב תושעל ןתינש המ ,ןכא ;קוחב העבקנ וז םא םג ,הבשהה תפורת
וליחהש ,ןוילעה טפשמה תיב לש לארשיב ןידה יקספ .אללכמ םג תושעל רשפא
טביהל ךא םלוכ וסחייתה ,הזוח רדעהב ךא תמייקתמ רשוע תליעש ןורקיעה תא
'מעב ,[85/55 ]12 א"ע ;912 'מעב ,[25/49 ]11 א"ע :ןורקיעה לש רכזנה
קספ ;1764 'מעב ,[160/60 ]14 א"ע ;304 'מעב ,[146/68 ]13 א"ע ;1529
בורב עבותהמ הללשנ ובש ,[260/57 ]15 א"ע אוה וז היגוסב החנמה ןידה
העבקנ תיזוחה תורשקתהב רשאכ ,ותדובע דעב יואר רכש עובתל "ותוכז" תועד
דעומב הלצונ אל וז היצפואו ,תוינמ תשיכרל היצפוא ךרד רכשה תרומת
םילוקיש םתוא דוסי לעו המוד ךרדב לעפוה רומאה ןורקיעה ;הזוחב עבקנש
.ליעל רכזוא רבכש ,ל"נה 437/80 א"עב םג
םא ;ול םידדצה תא הזוח רשוק ,ליגרכ :ןושארה םעטב בלושמו ,תינש
תיישע תליע לע תססובמה ותעיבת תא תולעהל שקבמה ,עבותה ןיידע בייח
לוכי ,ורדגב רבד לביק רבכש וא ,הזוחה יפל וילע לטומה תא אלמל ,רשועה
התוא לש המויק םע תבשייתמ הניא הרומאה ותליעש ,ררבתי תוביסנה בורבש
תמייק ןיאש קר אל אדוול ונילע היהי הזב הרקמב .תיזוח הבוח
 
242
 
 
תוהקהל ןתינ אמש - הריתס תמייק םא םגש אלא ,םיניינעה ינש ןיב הריתס
-לע לשמל ,תופורתה קוחל 9 ףיעסב הטקננש ךרדל תיגולאנא ךרדב הצקוע תא
DAWSON, 02 הוושה :רפמל "םייקמה" דצה ידי-לע לבקתנש המ תבשה ידי
OHIO ST. L.J. SUPRA, AT 091
?תיזוחה הליעה דצב רשועה תיישע תליע םויק ירשפא םאה
ויפל "םייקמה" דצה לש ותוביוחמ וא הזוחה לש ונכותש םוקמ .13
לע עובתלמ "םייקמה" דעב עונמל םעט המ ,רשוע תיישע תליע םע םיבשייתמ
דגנכ הבושח תיטפשמ הנעט תולעהל ןתינ ,ןכא ?הרומאה הליעה דוסי
,תויוכז יתשב רבודמשכ אוהו ,וז דצב וז תוליעה יתש לש ןתומייקתה
תשגה ינפל ןהיניב רוחבל עבותה לעשו ,ו םע וז תובשייתמ ןניא ןעבטמש
.הרומאה הזיתה תא התע קודבנ הבה ;העיבתה
רכומ יכ ,(JESSEL) לס'ג טפושה תוליגמה רמוש קספ 1879 תנשב (א)
םיקזנ הנוקהמ עובתל םגו רכמה הזוח תא לטבל תחא הנועבו תעב יאשר וניא
סחייתהש ,רומאה ללכה ;HENRY V. SCHRODER )9781( ]74] :הזוחה תרפה בקע
תיטפשמה תורפסב הנתיא הכ הזיחא ול הנק ,ןתוהמב תויזוח תופורת יתשל
דרול ןוכנל אצמ JOHNSON V. AGNEW )0891) ןיינעבש דע תילגנאה
המגוד טעמכ" שמשמ אוה יכ ,395 'מעב ,ריעהל (WILBERFORCE) סרופרבליז
יטפשמ רפס לע תוכמתסהמ תועבונה ...תונכסה ןה תובר המ (תוארהל) תמלשומ
וניא רומאכ ללכש ,קספנ ןיינע ותואב ."תויטופיש תוטלחה חותינ םשל
רורב .וז םע וז תובשייתמ תופורתה יתש םא ךא ןוחבל שי יכו ,םייק
לע עובתל דוע לוכי אוה ןיא ,הזוחה תא לטיב םייקמה דצה םאש ,לילעב
לביק וליפאו הפיכא םייקמה עבת םא ,אסיג ךדיאמ ;םייק אוהש החנהב ודוסי
תא תוקידצמ תוביסנה םא - ודעב ענומה רבד ןיא ,ןיעב-עוציב לש ןיד-קספ
וצק לא הזוחה תא איבהל - הפיכאה וצ רח אלימ אל רחאה דצהו רבדה
[27/80, 201 ]16 א"ע :לארשיב ףא קספנ ךכ .ןידה קספ לוטיבל רותעלו
עובתל הזוחל דצ יאשרש אוה רורב ונצראב םייקה ןידה יפל ,םוקמ לכמו
תוביסנב - ןיבו דחיב ןיב ,הז םע הז םיבשייתמה םייזוח םידעס רפסמ
.ןיפולחל םג - תומיוסמ
תוליעו ןיב סחיה יבגל םג רבעב הררועתה והשלכ המוד הלאש (ב)
ןניאש תויוכז יתשב רבודמהש ,ורבס רבעב ,רשועה תיישע תוליעו תויקזנה
לע תעבת םרטב תיקזנה הליעה לע רתוול התא בייחש דע ,וז םע וז תובשייתמ
UNITED תשרפב העבקו ךלמה תצעומ האב ;רשוע תיישע לש הליעה דוסי
תופורת יתשב ךאש ,AUSTRALIA, LD. V. BARCLAYS BANK LD. )0491( ]94]
תא שורדל ינולפל הנתינש הרירבה תוכזשו ,תויוכז יתשב אלו ןניקסע אק
קספ שמומ אל דוע לכ ,תיפוס תכפוה הניאש ,ןהמ תחא דוסי לע ,ול עיגמה
הליעה לע רותיו" לש הנירטקודהש ,השיגדה ךלמה תצעומ .ןתינש ןידה
תמייק הניאש FORMS OF ACTION-ה לש תילרודצורפ הטישב החמצ "תיקזנה
ןומיס דרול רא השרפה תא ומכסב ;670 'מעב ,[304/70 ]17 הוושהו ,דוע
.AT ,]94[ .UNITED AUSTRALIA, LD 91 תשרפב (SIMON)
"THE SUBSTANCE OF THE MATTER IS THAT ON CERTAIN FACTS HE IS
CLAIMING REDRESS EITHER IN THE FORM OF COMPENSATION, I.E.,
DAMAGES AS FOR A TORT, OR
 
243
 
 
IN THE FORM OF RESTITUTION OF MONEY TO WHICH HE IS NTITLED,
BUT WHICH THE DEFENDANT HAS WRONGFULLY RECEIVED. THE SAME
SET OF FACTS ENTITLES THE PLAINTIFF TO CLAIM EITHER FORM OF
REDRESS. AT SOME STAGE OF THE PROCEEDINGS THE MUST
ELECT WHICH REMEDY HE WILL HAVE. THER IS, HO, NO REASOM
OF PRINCIPLE OR CONVENIENCE WHY THAT STAGE SHOULD BE DEEMED
TO BE REACHED UNTILL THE PLAINTIFF APPLIES FOR JUDGEMENT".
םג ,השרפ התואב ,(ATKIN) ןיקטא דרול ןד הרומאה היגוסל ליבקמב
'מעב ,ורמואב עבות ינפל תודמועה תונוש תופולח ןיב הריחבה תנירטקודב
:30
"...IF A MAN IS ENTITLED TO ONE OF TWO INCONSISTENT RIGHTS
IT IS FITTING THAT WHEN WITH FULL KNOWLEDGE HE HAS DONE AN
UNEQUIVOCAL ACT SHOWING THAT HE HAS CHOSEN THE ONE HE
CANNOT AFTERWARDS PURSUE THE OTHER, WHICH AFTER THE FIRST
CHOICE IS BY REASON OF THE INCONSISTENCY NO LONGER HIS TO
CHOOSE".
ןיאו ,תויוכזה ןיב המאתה-יא םימייק םהבש ,םיבצמ לע אוה שגדה
,םיבצמ לע וא ,הריחב לכ רחב אל עבותה םהבש ,םיבצמ לע לח רומאה ללכה
ןיקטא דרול ךישמה ךכ .וז םע וז תובשייתמ הנעבותה אשונ תויוכזה םהבש
:31 'מעב ,בתכו
"L. AND 005 IF A THIEF STEALS THE PLAINTIFF'S GOODS WORTH
L. WHO SELLS THEM TO A 05 SELLS THEM TO A RCEEIVER FOR
L., IF I FIND THE THIEF AND HE HANDS 004 FOURTH PARTY FOR
L. OR I SUE HIM FOR IT AND RECOVER 05 OVER TO ME THE
JUDGMENT I CAN NO LONGER SUE HIM FOR DAMAGES FOR THE VALUE
OF THE GOODS, BUT WHY SHOULD THAT PRECLUDE ME FROM SUING THE
TWO RECEIVERS FOR DAMAGES".
ונילע המ םושמ ,תילארשיה תיטפשמה הטישה תא םיחתפמה ,ונא (ג)
תונידמב ףא חלכה ןהילע דבא ןמזמ רבכש ,תונשוימ תונירטקודל דוע קקזיהל
הליעה ןיבש סחיב םג רומאה ללכל ליבקמ ללכ ליחנ אל המ םושמ ?ןאצומ
?וז םע וז תובשייתמ הלא תוליע יתש דוע לכ ,רשועה תיישע תליעו תיזוחה
הפקשהב לגודה OHIO ST. L.J.-ב ל"נה ורמאמב DAWSON דמולמ קדצ אל םאה
:187 'מעב ,ורמואב וז
"IT MAY WELL BE THAT THE OBSTACLE IS NOTHING MORE THAN THAT
WELL-KNOWN AILMENT OF LAWYERS, A HARDENING OF THE
CATEGORIES".
 
היגוסב םיקסועה םידמולמה בור לצא םויה תלבוקמה השיגה ,ןכא
UNITED תשרפב עבקנש ללכל ליבקמ ללכ עובקל העשה העיגה יכ ,איה הרומאה
,רשועה תיישע ינידו םיזוחה יניד ןיבש סחיב םג ASTRALIA, LD. ]4]
,ןמדירפ ;453-452 'מעב JONES לש ל"נה ורמאמ :הוושה
 
244
 
 
'מעב ,[19/83 ]18 א"עב רגמש אישנה רמאש ומכ .72-71 'מעב ,ל"נה ורפסב
:529
םויק ,תינורקע ,ללוש וניא דחא יטפשמ ףנעב הרוקמש הליע םויק..."
."...רחאה ףנעב הליע
.ונינפלש היגוסב םג קוספל שי ךכש יל הארנ
תללוכה ,העיבת שיגהל יאשר הזוחל דצש ,הנקסמה ללכל ונעגהשכ (ד)
הזוחה םא ,הלאשל תובישח ןיא בוש ,רשוע תיישעבו הזוחב תויפולח תוליע
,ןיינעה תוביסנב ,םא ,איה הנחבל שיש הדיחיה הלאשה ;לטוב אל וא לטוב
אלמל בייח ןיידע עבותהש םושמ םא ,תיפולחה הליעה לע ךומסל העינמ תמייק
םאו ,ויפ לע לביקש רבד ריזחהל בייח אוהש םושמ םא ,הזוחה יפל וקלח תא
תוליע דוסי לע רומאכ העיבת תשגה תוענומה ,תורחא תוביסנ תומייקש םושמ
תוביסנב תובשחתהב אלא השקונ ללכב רבכ רבודמ ןיא ,ןכא .תויפולח
.תויטרקנוק
רשוע תיישע לש הליעב עובתל לוכי התא יאש ,תלבוקמה הסיפתה (ה)
תויועמשמה יוביר חכונ םג ,רסחב הקול ,לטוב אל הזוחה דוע לכ טפשמב אלו
ותועמשמ המו ,ערפמל וא אבהלו ןאכמ אוה לעופ םאה ;"לוטיב" גשומה לש
A.S. BURROWS, :הוושה ;רשועה תיישע תליע לש התומישי וא התודרשיה יבגל
"CONTRACT, TORT AND RESTITUTION - A SATISFACTORY DIVISION OR NOT?"
םא ,ןכא .[459/78 ]19 א"ע :הוושהו :LAW Q REV 99. )3891( 712, 532
רבד - רומאה ןיינעל "לוטיב" רובידה תא ונינפלש תוביסנה תכרעמב םשיינ
יתלב הניא תיזוחה הליעה ובש ,בצמ היהי ושוריפ זא יכ - יחרכה וניאש
.רשועה תיישע תליע םע תבשייתמ
קוחב אל ,רבד ןיאש - ליעל ונייצ רבכש המ - ריכזנ ףוסבל (ו)
ונא הב הלחה - הזוחה לש תינורקע הלחה ענומה ,דיחאה קוחב אלו תופורתה
.ונינפלש הרקמה תוביסנ לע - םילגוד
טרפה לא ללכה ןמ
ןיאש ,תדמלמ הז ףסונ ןויד אשונ תיתדבועה תכרעמה תניחב .14
,רבדה רורב ירה .רשועה תיישע תליעל תיזוחה הליעה ןיב הריתס לכ תמייק
עוציבש ,דוע ןעוט שיא ןיאו ,ישילש דצל רכמנ רבכ הנעבותה אשונ לזרבהש
תובייחתה לכב הבח תרתועה ןיא ,אסיג ךדיאמ .אוה ירשפא תירוקמה הקסיעה
יפ-לע הלביקש והשלכ רבד הל ריזחהל תבייח איה ןיאו ,הבישמה יפלכ תיזוח
,ילאמרופ לוטיב הזוחה תא הלטיב אל תרתועהש ,רבדה ןוכנ ,תמא .הזוחה
אל םג הזוחה - ןוידה לש ןושארה ולוגלגב ןוילעה טפשמה תיב יאצמימ יפלו
ןתואבכ ,"ריוואב יולת" לוכיבכ הזוחה ראשנ ,תישעמ ךא ,וילאמ לטוב
תוביסנב וא ,449-447 'מעב ,ןמדירפ 'פורפ לש ל"נה ורפסב וראותש תוביסנ
התייה אל ,העיבתה תשגה ינפל תילאמרופ הזוחה לטוב וליא .ןהל תומוד
הדעב ענמ המ ;טפשמב אלו רשוע תיישע לש הליעב עובתל תרתועה דעב העינמ
ןיאש ,עידוהלמ םויה הדעב ענומ המו ,העיבתה תשגה רחאלש אוהש בלש לכב
אלו רשוע תיישעב ךא תעבות איה אלא תיזוחה הליעה לע דוע תכמוס איה
?טפשמב
 
245
 
 
תונעט יתשו תיללכ תחא הנעט דוע ונינפל הלעה הבישמה טילקרפ .15
.תרתועה לש התנעבות תא לישכהל ידכ ותעדל ןהב שיש ,יפיצפס יפוא תולעב
הז ףסונ ןוידבש ,איה דמולמה טילקרפה לש הנושארה ותנעט (א)
ןמ הז ןיאו ,םיזוחה ינידב ,תשרשומ ,תמדוק הכלה תונשל טשמה תיב שקבתמ
וז הנעט .[25/80 ]20 נ"ד :תיביטקאורטר הלוחת רומאה יונישל תתל יוארה
תיבש ןידה קספ תא ונא םינתונ הז ףסונ ןוידבש ,םעטה ןמ רבכ תוחדל שי
ןידה לש העיבק אלא הכלה יוניש הווהמ אוה ןיאו ,תתל רומא יזוחמה טפשמה
רחא ףנע .המימי םימימ הז טפשמ-תיב לע תלטומה היצקנופ - וחותיפו םייקה
רצוויה רחאל ,ותקיקח חכונ תובישח היהת אל ונתכלהלש ,אוה הנעטה לש
רערעל ןיא ,תישאר ךא ;טפשמב אלו רשוע תיישע קוח לש ,ןוידה אשונ הליעה
הזו ,תינשו ,ףסונה ןוידה תא ריתהל ל"ז ןהכ 'י אישנה תטלחה לע םויה
קוחה תקיקח רחאל םג הפי ונתכלה היהת ,ליעל רבסוה רבכש יפכ :רקיעה
.רומאה
תרתועל קינעהל ןיא יכ ,איה הבישמה טילקרפ לש היינשה ותנעט (ב)
אלש הל בוט וז הנעט .הריתעה אשונ תודבועה תשרפב התוגהנתה חכונ דעס
תיישע תליעב הפורתה תקנעהש ,חינהל ינא ןכומ םא םג :הנעטנשמ הנעטנ
תרתועה ןמ דעסה ןתמ עונמל הביס לכ ןיא ,איה תעד-לוקישבש ןיינע רשועה
תנמדזמ הרוטקנוינוק הלצינ הבישמה ,יזוחמה טפשמה תיב יאצמימ חכונ
התשע איה ךכ ידי-לעו ,יזוחה ריחמהמ הברהב הובג ריחמב לזרבה תא הרכמו
.תרתועה ןובשח לע טפשמב אלו רשוע
תא ףוקזל שי הבישמה התשעש חוורה דגנכש ,איה תישילשה הנעטה (ג)
בתכבש ויתונעט ימוכיסב .ב76/נ-ו 76/נ םיגצומב וטרופש יפכ ,היתואצוה
- םיקרמ 208,175 לש םוכסב - תורומאה תואצוההש ,הבישמה טילקרפ בתכ
הקסיעה עוציבב בוכיעהמ האצותכ הבישמל ומרגנש תופסונה תואצוההמ" ועבנ
םג .תועדה תוקולח ויה אל ויבגל רשאו םירופיכה םוי תמחלמ בקע םרגנ רשא
תופסונ תואצוהל ומרג למנב הנסחאה תואצוהו תיבירהו קלדה יריחמב הילעה
."הבישמה לש
בייחתה וא איצוהש המ תא בישה רפמהש הממ תוכנל שיש ,ןורקיעה
ללכל אבש ,אוה ןוכנ ןורקיע ,הייכזה תגשהל ריבס ןפואב עיקשה וא איצוהל
םג ,רבודמש ,ונל הארנ .טפשמב אלו רשוע תיישע קוחל 3 ףיעסב םג יוטיב
רובע תורשעתה רוציל ידכ ואצוהש תואצוהב ,ותקיקח ינפל םגו קוחה רדגב
,ןמדירפ :תואצוהה ןיבל תורשעתהה ןיב יתביס רשק םייקש ,ונייהד ,עבותה
ימד ,תיביר ןה ןהל תנעוט הבישמהש תואצוהה .707-705 'מעב ,ל"נה ורסב
תחא ףא ךא :גרובמהב ןעטמב לופיטו גרובמהל ןילופמ הלבוה ,ןוסחיא
לכו ,הריכמ התוא בגאו ,ישילשה דצל הריכמה םשל הרצונ אל וללה תואצוההמ
רכמה הזוח תא המייק ול ,אליממ הבישמה לע תולטומ ויה תואצוה ןתוא
לחה הפוקתל תוסחייתמ ןהל הנעט הבישמהש תיבירה תואצוה וליפא .ונושלכ
תסריגל דוגינב - יזוחמה טפשמה תיב יאצמימ יפלש העש ,1974 ראוני שדוחמ
.לארשיל לזרבה תא חולשל הז דעומ רחאל היה ןתינ רבכ - הבישמה
 
246
 
 
יפכ ,בויחהש ,אצוי ליעל 2 ףיעסב עיפומה יתדבועה טוריפהמ .15
תא םג ףקשמ ,וניד-קספ לש יביטארפואה וקלחב ,יזוחמה טפשמה תיבב עבקנש
היתונעט םוכיסב .תרתועה ןובשח לע הבישמה הרשעתה הבש האנהה תבוט
רצבנ ךא ,התוכזל קספנש תיבירה רועיש תא לידגהל הבישמה ונתאמ השקיב
טפשמה תיב לש וניד-קספ לע הרערע אל איהש םושמ הל רתעיהל ונמעמ
.יזוחמה
תונעט ףיסוהל םידמולמה םיטילקרפה ושקיב ,םימוכיסה ומתש רחאל
תואצותמ תונשל הליע ונל אצמוהש רוחה לכב יתאצמ אל .תופסונ תואתכמסאו
.יל וארנ ןהש יפכ ,הז ןיד-קספ
,יזוחמה טפשמה תיב לש וניד-קספ תא ריזחמו הריתעה תא לבקמ יתייה
רכש תרתועל םלשל הבישמה תא בייחמ יתייה .ונכ לע ,יביטארפואה וקלחב
.םויהמ תיבירו הדמצה ישרפה ףוריצב ,םישדח םילקש 10,000 ןיד-ךרוע תחרט
א"עב יידי-לע ואבוה הרקמה תודבוע :תרופ-ןב 'מ אישנל הנשמה
ןעמל רוציקה תילכתב ןריכזא .ונינפל להנתמה ףסונה ןוידה אשומ *,815/80
ירמוחב תרחוסה הרבח איה תרתועה .ךשמהב ינוחניש םילוקישה תוריהב
תרחוסה הרבח איה הבישמה .לארשיב הבשומ םוקמו ,לזרב ללוכ ,ןיינב
ץורפ ינפל שדוחכ ,1973 רבמטפסב .תיברעמה הינמרגב הבשומ םוקמו ,לזרבב
הבישמה הבייחתה ובו ,תורבחה יתש ןיב הזוח תרכנ ,רופיכ םוי תמחלמ
םיגוסהמ לזרב תונוט םיפלא תעבש הפיח למנ C & F תרתועל קפסל ונינפלש
וילע) הנוטה םיינמרג םיקראמ 570 לש ירוקמ ריחמבו ,(1/ת) םש םיראותמה
50 דוע ףיסוהל ,המחלמה בקע םיישקה חכונ ,םיוסמ בלשב ,תרתועה התואינ
קר תרתועל הבישמה הקפיס **85/80 א"עב וטרופש םימעטמ .(הנוטל םיקראמ
,תרתועל העידוה איה 8.4.74 םוימ קרבמב .תונוט םיפלא תשמחמ הלעמל תצק
-לע רבכ הנסחואש ,הרתיה תא רוכמל תצלאנ איה יכו ,ןורחאה חולשמה הזש
תרתועה הדמע הבוגתב .םיימוקמ תוחוקלל ,הזוחה םויק תארקל גרובמהב הידי
,קלוח ןיא .םכסומכ הילא טשות הרתיהש (11.4.74 םוימ קרבמב) התשירד לע
םיקראמ 804.70 תרומת גרובמהב לזרב תומכ התוא הרכמ ןכא הבישמהש
.הנוטה םיינמרג
-לע ךוסכסה תא בשייל המגמב תורבחה ןיב תובתכתה התייה 1975 תנשב
1976 ראוניב קר .הפי הלע אל ןויסינה ךא ,תרתועל יוציפ םולשת ידי
/ת הזוחה תא הרפה הבישמהש ,התייה תירקיעה התנעט .תרתועה תעיבת השגוה
יכ ,םש ןעטנ ןכ ומכ .לזרבה תרתי תא (תרתועל) הל הקפיס אל רשאכ ,1
ג"מ 900 תרומת זאד קושב הרתי התוא ,רוכמל הלכי וא ,הרכמ הבישמה
ריחמ ןיב שרפהה יפל םייוציפב התוכזל ידכ הלא תודבועב יד יכו ,הנוטל
םוש לע ,םייוציפ םתוא הל םיעיגמ ,ןיפולחל .םכסומה ריחמה ןיבל קושה
.הנוטלג"מ 900 ריחמב םירחא תורוקממ המוד לזרב שוכרל הצלאנ הדצמ איהש
-ןיב ןיבוט רכמ) רכמה קוח לש ויתוארוה לע תוססובמה ,הלא תונעט דצב
הנעט םג תרתועה התלעה ,(דיחאה קוחה - ןלהל) הז קוחל תפסותהו ,(ימואל
הבישמהש ךכב ,(רשועה יניד-ןלהל) טפשמב אלו רשוע תיישע ךמס לע תיפולח
ריחמב תרתועל וקפסל םוקמב שדחה קושה ריחמב לזרבה תרתי תא הרכמ
.םכסומה
-------------------
.4( 225)זל ד"פ *
.227 'מעב ,םש **
 
247
 
 
ןתוא םושייו דיחאה קוחה לש ויתוארוה חותינ רחאל ,הז טפשמ-תיב
הל םרגנש ,היארה לטנ תרתועה לעש ,קספ ,הרקמה תודבוע עקר לע תוארוה
.םרוה אלש לטנ ,הזוחה תרפה בקע קזנ
ןשוריפ תלאש תא םג (רתיה ןיב) ףסונ ןוידל דימעהל השקיב תרתועה
ןוידל ,(תורחאו) וז הנעט דימעהל השקבה םלוא ,דיחאה קוחב תוארוהה לש
ףסונ ןוידל הריתעל ,ןהכ 'י ,זאד אישנה הנענ ,תאז תמועל .התחדנ ףסונ
ןיב הזוח היהש הרקמב םילח טפשמב אלו רשוע תיישע יניד םאה" ,הלאשב
היהת וז הלאשל הבושתה םא תרתועה תעיבת יבגל תואצותה המו ,םידדצה
לא אב רבכ הזוחהש ,ימצעל ריהבהל יכ "היה" הלמה תא יתשגדה ."בויחב
.לטוב וא וצק
ןיא הזוחל ץק םישל ןוצרה לע תוארהל ידכ" עודיכ :הז ןיינע ריהבא
תוביסנב .עגפנה תוגהנתהמ הקיסהל רשפא אלא תילמרופ העדוהב ךרוצ
הבשהבו דבלב םיוציפב עגפנה דצה רחוב הב ,העיבתה תשגה םצע ...תומייוסמ
א"ע :האר ןכ .73 'מעב .[557/75 ]21 א"ע) "הזכ ןוצר לע תוארהל הלוכי
העבת תרתועה .(402 'מעב [27/80, 201 ]16 א"ע ;638 'מעב ,[367/83 ]22
לע הססבתהש ךות ,דיחאה קוחה לע ךמתסהב םייוציפ יזוחמה טפשמה תיבב
תא לטבל ןוצר תעבה הנעבותה תשגה םצעב תוארל שי ןכלו ,הזוחה לוטיב
.הזוחה
התחדנ ךכבו ,םויהד הבישמה לש הרוערע לבקתה *815/80 א"עב ,םנמא
יכ ,םש שגדוה םלוא ,לטוב אל הזוחהש העיבק ךות םייוציפל העיבתה השעמל
:**ל"נה דיחאה קוחה ךרוצל לוטיבב רבודמה
תווהל ,יחכונה הרקמה תוביסנב ,הלכי אל העיבתה תשגה יכ ,ונרמא"
יפ-לע-ףא (85 ףיעס ךרוצל וא) 84 ףיעס ןבומב 'הזוח לוטיב'
הדמע אל רבכ העש התואש ,לילעב החיכומ דבלב םייוציפל העיבתהש
:הז ןיינע ריהבנ ,הזוחה םויק לע הבישמה
הזוחה לוטיב לע עידוהל יאשר הנוקה' יכ ,עבוק דיחאה קוחל 43 ףיעס
הנוקה .הזוחה לש [תידוסי הרפה איה] עבקנש דעומב הריסמה-יא ...םא
ןמז ךות הב שמתשה אל םא ,הזוחה לוטיב לע העדוהה תוכז תא דבאמ
(ב)42 ףיעס האר :עצבתהל הריסמה התייה הכירצ וב ,דעומה רחאל ריבס
.43 ףיעס םע דחי וארקל שיש
8.4.74-ב תידוסי הרפה 1/ת הזוחה תא הרפה תרערעמה םא ,ךכיפל
ינפלמ חולשמהש הבישמל העידוהו םירחאל הרוחסה תא הרכמ רשאכ)
דעוממ לוטיב תעדוהל ריבסה ןמזה תא תונמל שי ,(ןורחאה היה םיימוי
הפוקתל רבעמ הברה ,1976 ראוניב ,רוכזכ ,שגוה העיבתה בתכ .הז
."...הרומאה הרטמל הריבסה
----------------
.4( 225)זל ד"פ *
.230-229 'מעב ,םש **
 
248
 
 
לזרבה יריחמ ורזח רבכ העיבתה תשגה דעומב יכ ,םש רהבוה ,וזמ הרתי
,(א)84 ףיעס ךמס לע ערפיהל תרתועה הלכי אל אליממ ןכלו ,םתומדקל
ןיבל הזוחב עבקנש ריחמה ןיבש שרפהה" היהי םייוציפהיווש יכ ,עבוקה
."הזוחה לטוב ובש ךיראתב ריחמה
היה לוכי אל העיבתה בתכש ,אוה *815/80 א"עב עבקנש לכ ,ןכ יכ הנה
תאפמ תאזו ,דיחאה קוחל (85 וא) 84 ףיעס ןבומב ןידכ לוטיב תעדוה שמשל
אל הזוחה לוטיב לש הלאשה .םש עובקכ ,תאזכ העדוהל ריבסה ןמזה ףולח
תרתועל תדמוע ןיידע םא םילקוש רשאכ ,תאז תמועל .רחא טביה םושמ הנודנ
תשגה םעש ,ונייה ,הלילשב איה ,יתעדל ,הבושתה ,הפיכא עובתל הליע
יכ ,עובקל שיו ,תמייק הניא בוש הפיכאה תלאש ,דבלב םייוציפל העיבתה
.וצק לא אב רבכ הזוחה
הרגישש בתכמה ןמ רבכ תפקתשמ הזוחה תא לטבל הרורב הנווכ ,בגא
ןעמל תיברעמה הינמרג תורירגש דילש ירחסמה חפסנל 1975 ראוניב תרתועה
אוה ףא חלשנ הז בתכמש ,עבקנ *815/80 א"עב .הבישמה ןמ םייוציפ תלבק
םלוא .דיחאה קוחה ךרוצל לוטיב תעדוה חולשמל ריבסה דעומה ףולח רחאל
.רחא טביה לכמ לוטיב תעדוה וב תוארל העינמ ןיא
לא אב רבכ הבישמל תרתועה ןיב הזוחהש ,יתדמעל דוסיה ,ןכ םא ,והז
.ףסונ ןוידל הדמעוהש הלאשה תניחבב יתחנה היהת ,רומאכ ,זו ,וצק
ירבח לש ותעד-תווחב םג טטוצמכ) הז ןיינעב קספנ **815/80 א"עב
:יכ ,(ןיול 'ש טפושה דבכנה
ןיב הזוח ןיאש םוקמב קר דימתמו זאמ םילח טפשמב אלו רשוע יניד"
,טפשמב אלו רשוע תיישע קוחל (א)6 ףיעס יפל התע ךכ ,םידדצה
תיישע יניד ,ןמדירפ 'ד ר"ד .ול םדקש ןידה יפל םג ךכו 1979-ט"לשת
."םש תואבומה תואתכמסאהו 57 (ב"משת ,ץרפ-יסרוב) טפשמב אלו רשוע
םג יתרזח - הב הערכה השרדנ אלש םושמ ,"הרואכל" םעפה - וז העד לע
(ןיול 'ש טפושה לש ותעד-תווחב רבסומכ) ךא ,39 'מעב [437/80 ]8 א"עב
ןיבל ,ל"נה ורפסב ,ןמדירפ 'פורפ ןיב תועדה יקוליחל הרע זא יתייה רבכ
.הערכהה תעש העיגה התע .407-405 'מע ,ל"נה ורמאמב ,יקסדט 'פורפ
ןיול 'ש טפושהש ,ןייצא ,הלאשה לש המוציעל יתדמע ריהבאש ינפל
הלאשה לש ינשה הקלחמ הלוע ךכש קומינב - ןוידל תדמועה הלאשה תא חסינ
:ןלהלכ - ןהכ 'י אישנה ידי-לע רוקמב החסונש יפכ
---------------
.4( 225)ז ד"פ *
.234 'מעב ,םש **
 
249
 
 
ול החמצש האנהה תבוט תא רפמה ןמ לבקל הוח םייקמה דצה יאכז םאה"
"?וצקל עיגה הזוחהשכ ,קוזינ אל םייקמה דצהש יפ-לע-ףא ,הרפהה בקע
חסינ אוהש יפכ הלאשל סחייתהלו ירבח הוותהש ךרדב תכלל ינא הנכומ
תיאכז םאה" :אוה ונינפלש יטרקנוקה ןיינעל הלאשה לש "המוגרת" .התוא
שרפהה) האנהה תבוט תא הבישמה ןמ לבקל ,וצקל עיגה הזוחהש רחאל ,תרתועה
1,975 לש הרתיה תא הרכמ וב ריחמ ,הנוטל םיינמרג םיקראמ 804.70 ןיב
החמצש (1/ת-ב םיינמרג םיקראמ 570 לש םכסומה ריחמה ןיבל ,גרובמהב הנוט
(ל"נה *815/80 א"עב עבקנש יפכ) תרתועלש יפ-לע-ףא ,הרפהה בקע הבישמל
היהתו - תונתשהל היושע הבושתה םא ,יבלב קפס ."הרפהה בקע קזנ םרגנ אל
הז קזנש אלא ,הרפהה בקע קזנ םייקמה דצל םרגנ (לשמל) םא - היהת רשא
לוכי םא ,אופיא איה הלאשה .רפמה דצה קיפהש האנהה תבוטמ ומוכסב לפונ
תבוט ןיבל םיזוחה יניד חוכמ וקזנ לע םייוציפ ןיב רוחבל םייקמה דצה
.רשועה יניד יפל האנהה
ל"נה ורמאמב יקסדט 'פורפ קדוצ יתעדל יכ התע רבכ רמוא .2
הזוחה רשאכ" יכ ,(ןיול 'ש טפושה ידי-לע טטוצמכ) 406-405 'מעב ,ורמואב
(יללכ קלח) םיזוחה קוחב תרדסומ ...הבשהה תעיבת ,לטב
הלא םירבד ."רשועה תיישע קוחל הז ןיינעב קקזיהל ןיא [ו] ,1973-ג"לשת
לשב תופורת) םיזוחה קוחל 9 ףיעס לש ותלוחת יבגל קר אל ייניעב םיפי
.דיחאה קוחל (ב)78 ףיעס יבגל םג אלא (תופורתה קוח - ןלהל) (הזוח תרפה
.יילוקיש תא ריהבא
איה (יתרכזהש םיפיעסה םינד הב) הבשהה תרטמ יכ ,איה הקוספ הכלה
הבשהה .יוציפה תפורתמ הבשהה תפורת תלדבנ ךכב .ןידכ אלש תורשעתה עונמל
תוצפל האב יוציפה תפורת וליאו ,ןידכ אלש תורשעתה עונמל האב (רומאכ)
תוא לומ 540 'מעב ,[741/79 ]23 א"ע :הרפהה בקע עגפנל םרגנש קזנה לע
,"הזוחה לטובשמ" תלעפומ הבשהה תפורת .קרב טפושה יפמ ,ז םיילושה
דצמ .(ל"נה דיחאה קוחל (ב)78 ףיעס) תופורתה קוחל (א)9 ףיעס לש ונושלכ
הזוחה לוטיבב הבשהה תפורת םג תינתומ ,םייוציפה תפורת יבגל ומכ ,דחא
תרטמ ינש דצמו ,(ומויק םע ךא תבשייתמה ,הפיכאה תפורתמ לידבהל) הליחת
םיפי .ןידכ אלש תורשעתה עונמל (רומאכ) איה ,םייוציפמ לידבהל ,הבשהה
D.B. DOBBS, HANDBOOK ON THE LAW OF REMEDIES (ST 'פורפ ירבד ןאכל
:PAUL, 3791( 422
"THE DAMAGES RECOVERY IS TO COMPENSATE THE PLAINTIFF, AND IT
PAYS HIM, THEORETICALLY, FOR HIS LESSES. THE RESTITUTION
CLAIM, ON THE OTHER HAND, IS NOT AIMED AT COMPENSATING THE
PLAINTIFF, BUT AT FORCING THE DEFENDANT TO DISGORGE BENEFITS
THAT IT WOULD BE UNJUST FOR HIM TO KEEP".
----------------
4( 225)זל ד"פ*
 
250
 
 
קוחל 2 ףיעס .הזוחה לוטיב םע תבשייתמ הניא הפיכאל העיבתש ,יתרמא
לטבל וא ותפיכא תא עובתל עבתנה יאכז ,הזוח רפוה" םאש ,עבוק תופורתה
[557/75 ]21 א"עב רמאנש יפכו ,(פ"ב 'מ - ילש השגדהה) .'...הזוחה תא
ןיאש ירה ,ולטיב םא" ,(ינויצע טפושה יפמ) ז םיילושה תוא לומ ,71 'מעב
."הזוח ץק םישל רחב רבכ ירהש ,ותפיכא תא רתוי רחואמ שקבל לוכי אוה
תופורת) םיזוחה קוח" ורוביחב ןידי 'א 'פורפ לש וירבד יל םיארנ
הקיקח ירקחמל ןוכמה) םיזוחה יקוחל שוריפ" 1970-א"לשת (הזוח תרפה לשב
:44-43 (ט"לשת ,2 הרודהמ ,ךרוע יקסדט 'ג ,יתאוושה טפשמלו
רוזחל ןכ ירחא לוכי תופורתה תחאב רחבש עגפנ םא ,איה תרחא הלאש"
לוכי וניאש אטישפ ,הזוחה תא לטיב םא .תרחא הפורתל 'רובעל'ו
תא ןתנש ינפמ לוטיבה תא לטבל ודי לאל שי םא תלוז ,ותפיכא עובתל
."היעטה וא תועט ללגב לוטיבה תעדוה
,[353/72 ]24 א"עב ןהכ 'י טפושה לש וירבד לע םיססובמ הלא םירבד
:134 'מעב
ןכמ-רחאל יאשר וניא הזוחה לוטיבל ותוכזב שמתשמ רשא הזוחל דצ"
."הזוחה לש ומויק תא שורדלו ותריחבמ וב רוזחל
הז דצב הז אתווצב שומיש רמוחו לק ,ירשפא וניא תיזח יוניש םאו
רשועה יניד ךמס לע הפיכאה דעסבו ,הזוחה לוטיב רחאל םילחה םידעסב
,החנהב .(םיזוחה ינידב הבשהה תרגסמב תורשעתה תעינמ איצוהל ,ןבומכ)
סרטניא עבתל שיש סכנ תוחפל וא ,עבתנה ידי-לע עבותה לש סכנ תריכמש
דוע ךכבו) הקפוהש "האנהה תבוט" תלבקל הליע עבותל המיקמ ,וב ןגומ
ללכ הל ןיאש הליע ונייה ,הזוחה לש ןיעב ועוציבל הליע וז ירה ,(ןודא
ירבח חסינש הלאשה לש אפיסה ןושלכ) "וצקל עיגה" רבכ הזוחהש ירחא םוקמ
ירבח ךמוס (רתיה ןיב) וילעש ,ןידה קספ תא ,לשמל ,לוט .(ןיול 'ש טפושה
לשב רכומה לביקש ןוידפה ימדל התייה םש העיבתה .LAKE ]64] - דבכנה
םרוגל הרומתב הריבעה ,תעבותה-הנוקל התוא רוסמל םוקמב רשא ,עקרק תקלח
עוציבל העיבתב הנוקה וילע האב וז עקרקל התוכז ךמס לע .ישילש
לע ,ושוכר ירחא בוקעל סכנ לעב יאשר ןכש ,(SPECIFIC PERFORMANCE)ןיעב
ותרפה דוסי לע השיכרה הזוח תא הנוק התוא הלטיב וליא ."וילוגלג"
התייה אל בוש איה ,(רחא םדאל סכנה תא רכמש לע) רכומה לש תידוסיה
הז ןכש ,(םייוציפלו הבשהל םא יכ) סכנל ףילחתל אלו סכנ אל יתעדל תיאכז
יניד יפל עוציב לש וא (םש ןיעב עוציב וא) הפיכא לש ירפ וניה הז ומכ
"תפלחה" ךות) םויק אלא "הבשה" וניא םש עבתנש המ ,םוקמ לכמ .תונמאנה
ןידה ילעב ןיב םייזוח םיסחיב רבודמ ןא רשאכ ,ןכא .(ןוידפה ימדב סכנה
הזוחה םויק לש הלאשה ןיא ,עבותה לש ויסכנמ סכנ לזגש עבתנב (לשמל) אלא
סכנב וניינק תדבועב ,עבותל ,ול יד זאו ,רקיעו ללכ תררועתמ ולוטיב וא
ורפסב ,ןמדירפ 'פורפ לש ונושלכ ,וב רחא "ןגומ סרטניא" ,ילוא ,וא)
בושחל הנעטנ לב םלוא .הליזגה תבשהל ותעיבת תא הילע תיתשהל ידכ (ל"נה
.וז ירהכ הז ירה אל ןכש ,הבשה התואב רבודמ םש ומכ ןאכש
 
251
 
 
דצ לכש תעב ןובשח ללכב םיאבומ ןכא ןידכ אלש תורשעתה לש םיטביה
הפנע הקיספ תמייק .ונממ לביקש המ תא והנשמל ריזחהל בייח לטובש הזוחל
םהיניב תרכנש הזוחהש רחאל ,ןידה ילעבמ תורשעתה תענמנ ןהב םיכרדה לע
א"ע ;סכנ לש ןיעב הבשה הקספנ םש - [403/80 ]25 א"ע :האר .לטוב
א"ע :הדמצהו תיביר ףוריצב םיפסכ תבשה הקספנ םש - [359/79, 356 ]26
ימד יוכינבו הדמצהו תיביר ףוריצב םיפסכ ובשוה םש - [495/80 ]27
ןיעקרקמ תקסיעמ קלח לע ןה םיפסכ ובשוה םש - [311/78 ]28 א"ע ;שומיש
יוצמה רדסה והז ,םלוא ל"נה ןיעקרקמב תופסונ תועקשה לע ןכו הלטובש
המ תניחמב ותומדקל םידדצה לש בצמה תא ריזחהל ותרטמ רשאו םיזוח ינידב
ךכ ידכ ךות .ועוציב םשלו הזוחה עוציב ךרואל והנשממ לביק םהמ דחא לכש
בקע אקווד - עונמל םתרטמש םילוקיש ידי-לע ךרדומ תויהל טפשמה תיב ךירצ
.והנשמ ןובשח לע דחא דצ לש ותורשעתה - לוטיבה
,יפיצפס סכנ ול רוסמל ןועמש םע הזוחב ןבואר חיטבה ובש הרקמב
הצור :ןועמש ידיב הרירבה ,רחאל סכנה תריכמ ידי-לע ותחטבה רפה ןבוארו
וילע זאו ,ןוידפה ימדב ול חטבוהש סכנה תפלחה ךות הפיכא שרוד אוה -
עבותו הרפהה בקע הזוחה תא לטבמ אוה - הצור ;הזוחה לוטיבמ ענמיהל
.הבשה דצב םייוציפ
,יקסדט 'פורפ דמולמה לש ותקמנהמ הנוש ילוא איה ליעלד יתקמנה
וז ךרדב .ההז הנקסמהו המוד הבשחמה ךלה רבד לש ודוסיב ךא ,ל"נה ורמאמב
אל הזמ םגו הזב זוחאל תורשפאה תא (קדצב ,יתעדל) עבותה ןמ םילטונ םג
קזנ רקיעב - קזנ ול המרג הרפההש ,חיכוהל חילצי םא :ודי תא חינהל
ףידעי - 'ג דצל סכנה תריכמ תעב עבתנה הבגש ןוידפה ימד לע הלועה
שורדי ,קזנ תמירג חיכוה ואובב ודיב סרח הלעי םא ,תאז תמועל ;םייוציפ
.ןידכ אלש תורשעתה תליע לש ךרד לע סכנה "ףילחת" תא ומצעל
ןגומ סרטניא תרתועל היה יכ ,חיננ םא .ונינפלש הרקמה תא לוט
רכמנ הז םיוסמ לזרב יכו ,גרובמהב הנסחאה תרבחב ןסחואש םיוסמה לזרבב
-לע הזוחה (םויק וא) תפיכא עובתל (ראובמכ) הילע היה ,ןידכ אלש םירחאל
תא איבהל הרבחשמ .לזרבה תריכמ תעב ולבקתנש ןוידפה ימד םולשת ידי
קוחבש תופורתה קרו ךא ,יתעדל ,הל ורתונ ,םייוציפ העבתו וצק לא הזוחה
.ןיינעה לע לחה דיחאה
לעב" ירמואב .ושוכר ירחא בוקעל ןיינק לעב יאשר ,עודיכו זמרנכ
ילוא וא ול הנקות סכנב תולעבהש תוכז ול שיש ימל םג יתנווכ ןיינק
ןיעמ (לשמל) תרצונש שי .[280/73 ]2 א"ע האר ;רחא "ןגומ סרטניא"
לש ונמאנכ סכנב קיזחמ ןושארהש ךכ ,הנוקהו ןיבל רכומה ןיב תונמאנ
,דבל) ונניינעל .110 'מעב ,[400/67 ]29 א"ע ,לשמל ,האר ;ןורחאה
ןיב לדבהה ןיא ,(םש ,ל"נה [400/67 ]29 א"ע :האר ,יוהיש ןיינעל המגודל
העיבתה תוהמ םהינשב ןכש ,דירומ וא הלעמ םויק תעיבת ןיבל תונמאנ ןיעמ
םיסחיה לוטיב אלו ןגומה סרטניאה וא תולעבה תרבעה עוציב איה
.(םיזוחה יניד תרגסמב הבשהו עגפנה יוציפ ךות) םדצבש תויובייחתההו
ףרח ,ןועמש ידי-לע לטוב אל ןועמשל ןבואר ןיב רכמה הזוח דוע לכ
לש תידוסיה ותרפה
 
252
 
 
תא עובתל וא ;םיכרד יתשמ תחאב ושוכר ירחא "בוקעל" ןועמש לכוי ,ןבואר
בל-םותב סכנ תא ןורחאה הז שכר ןכ םא אלא) שדחה "הנוקה"מ ומצע סכנה
ימד תא ונייה ,שדחה ולוגלגב סכנה "ףילחת" תא עובתל וא ,(הרומתבו
,(ונניינעב ומכ) וצק לא רכמה הזוח עיגהשמ םלוא .רכומה ידיבש ןוידפה
לע תולעהל ןיא ,דוע ונניא ךא (הנודנה הלאשה חסונכ) הזוח "היהש" ונייה
סרח הלעהשמו ,םיזוח ינידב ןבואר תא עבתי (ליעלד המגודב) ןועמשש תעדה
הנוקהמ עובתל ןיידע לכוי ,הרפהה בקע קזנ ול םרגנש חיכוה אלו ודיב
ןמדירפ 'פורפ לש וירבד הז ןיינעל םיפי .ופוג סכנה תא ('ג דצ) שדחה
:684-685 'מעב ,ל"נה ורפסב
לעפ אלש ,ג-ל ורכמ ןכמ רחאלו א-ל סכנ רוכמל ינולפ בייחתה םא..."
ודי ,המלשוה א ןיידע ומע הקסיעהש וא הרומת ןתנ אלש וא בל-םותב
.ג ידימ ואיצוהלו סכנה רחא 'בוקעל' יאכז אוהו ,הנוילעה לע א לש
םע ולש הזוחה תפיכאל יאכז אוהש כב תינתומ א לש ותוכז םלוא
םא ירהש ,טפשמה תיב תעד לוקיש ,ןבומכ ,שי הז ןיינעב .ינולפ
ללשית ,תופורתה קוחל (3)4 'סב רומאכ ,תקדוצ יתלב איה הפיכאה
ג יפלכ א לש ותוכז תלילש .הביקעל סיסבה טמשנ ךכבו הפיכאל תוכזה
תלילש קר אל ,הז הרקמב ,התועמשמ ,הפיכאל יואר ונניא א-ש םעטה ןמ
יכ ,אוה ךכל םעטה .ויפלכ ישיאה דעסה תלילש םג אלא יניינקה דעסה
ג יפלכ ןועטל לוכי אוה ןיא ,הזוחה תפיכאל יואר ונניא א-ש עבקנשמ
."(א-ל) ול ךיישש המ תא לטנ הלהש
,'א לש ותוכז יכ ןבומ" :רמאנ ל"נה טוטיצל דומצב ,םש ,244 ש"הב)
.("הניעב דומעת הזוח תרפה לע םייוציפל ינולפ יפלכ ,ליעלד אמגודב
.(פ"ב 'מ - ילש תושגדהה) 288 'מעב וירבד םג האר
הדבועה םצעמ רבכ הפיכאל "היואר" יתלב תרתועה הכפה ,ונניינעב
הזוחה רפה לשב תופורת עובתל אוה הל רתונש לכו ,וצקל עיגה הזוחהש
.(םיזוח ינידב הבשהו םייוציפ) לוטיב רחאלש
ךא תוולתהל הלוכי רשוע תיישע לש הליעב העיבת ,םירבד לש םמוכיס
תוריפה תא ןהו סכנה תא ןה לבקל עבותה שקבמ זאש ,הפיכא תעיבתל קרו
ןיא ,םייוציפ םולשת אוה שקבתמה ירקיעה דעסה רשאכ םלוא .ונממ וקפוהש
,היבו הינמ ,תללוכ םייוציפל העיבת ,ראובמכ .רשוע תיישעב הליעל םוקמ
רודל לוכי וניא הזוחה לוטיבש ,אטישפו ,הזוחה לוטיב לע העדוה םג
.הביטנרטלאכ אל ףא ,ותפיכאל העיבת םע תחא הפיפכב
תלבקל העיבתה ןיד היהי ,ןמדירפ 'פורפ לש ותעד תא לבקנ םא ףא .3
:הז ןיינע ריהבא .תוחדיהל ןוידפה ימד
הניא ,גרובמהב ןסחואש םיוסמה לזרבב ןגומ סרטניא היה תרתועל יכ ,החנהה
.יילוקיש תא ריהבא .יל תיארנ
 
253
 
 
ותוא םייק ויבגל רשא ,יפיצפסה סכנה יבגל קר ןתניי הביקע וצ
,תויזוח תויובייחתהו תוחטבה לש ןמויקמ לידבהל ,"הנגה-רב סרטניא"
סכנ ןיבל עבותה ןיב הקיז תורצוי ןניאו יפיצפס סכנל תורשקתמ ןניאש
לזרב הנט 7,000 תריכמל (רוכזכ) היה םידדצה ןיב תרכנש הזוחה .הזכ
תרתועל הדחוי תיפיצפסה הרוחסהש ילב תאז ,1/ת-ב וראותש םיגוסהמ
תיאשר אופיא התייה תרכומה .םידדצה ןיב םכסוהש הממ קלחכ (הנוקה)
תוברל ,החור לע הלועכ לזרב הלש יאלמה ךותמ רוכמלו היקסעב ךישמהל
והלשכ לזרב לע עיבצהל לכות הנורחאה וזש ילבו ,תרתועה הרחב םהב םיגוסה
תדמוע הניא וז יתשיג .הל קפסל תרכומה לע אקווד ותואו ותוא רשא לזרבכ
,לשמל .ומע דחא הנקב הלוע - ךפהל אלא ,ןמדירפ 'פורפ לש ותשיגל הריתסב
:האבה המגודה תא דמולמה רבחמה ןתונ 299 'מעב
ךא א-ל יפיצפס סכנ רוכמל ב בייחתה ובש הרקמב הקסע (1) אמגוד"
.(פ"ב 'מ - ילש השגדהה) "ג-ל וריבעה תאז םוקמב
:640 'מעב ,רמאנ ךכל אמגודב
ינשה דצהו יפיצפס סכנ ,בייחמ םכסה תרגסמב ,דחא דצל חטבוהש םוקמ"
,ישילש דצל וריבעהש וא סכנה תא ריבעה אלו ותובייחתה תא רפה
השגהה) "סכנה רחא הביקע תוכז ,תובייחתהה הנתינ ולש דצל תדמוע
.(פ"ב 'מ - ילש
לבוקמה ללכה תא (קדצבו) םצמצ דמולמה רבחמהש ,תואורה וניניע
התוא רובע רכומה לביקש ןוידפה ימדל תיזוח תוכז לעב יאכז ויפל ,וילע
וכרדל ךלנ םא ,רחא ןושל .יפיצפס סכנב רבודמש הרקמל קר ,'ג דצמ תוכז
,הרומאה תוכזל רובעי-לב-יאנתכ ,תשרדנ ןיידע ,האולמב ותדמע תא לבקנו
הזוח תרפהב ,ותשיגד אבילא ,יד ןיא .יפיצפס סכנ ןיבל עבותה ןיב הקיז
וילוגלג ירחא בוקעל תורשפא לכ ןיא ןכש ,הילאמ תנבומ םג הנקסמה .אדירג
ןימזמ וב ,ונניינעל בורקה ,הרקמ לוט .יפיצפס סכנמ לידבהל ,םתס סכנ לש
לש יאלמ וקסע תיבבש ,רחוס תאמ .(םינוש םיגוסמ לזרב ןוגכ) הרוחס םדא
דעב ענמיש המ אהי אל ,תמיוסמ הרוחס הנוקל דחוית אל םא .תומוד תורוחס
תוריכמ ןיב רושקל ןיא ןכש ,םירחא תוחוקלל המוד הרוחס רוכמל רחוסה
אל םא ,ךכיפל .ןימזהש הרוחסה תא הנוק וחואל קפסל ותחטבה ןיבל הלאכ
התוא קפיס אל וא הרוחסה תא קפיס אלש ןוגכ ,ותחטבה תא רחוסה םייק
ולוטיב תרשפאמה תידוסי הרפה ףא ילואו ,הזוח תרפה םנמא וז היהת ,דעומב
ןיב הקיז התוא תריציל הזיחא תדוקנ םוש אהת אל םלוא ,הנוקה ידי-לע
בוקעל ןתינש ,"הנגה-רב סרטניא" כב הארנש ידכ ,יפיצפס סכנ ןיבל הנוקה
.תלוזל ותריכמ ןיגב ןוידפ ימד תלבק ןוגכ ,םינושה וילוגלג לע וירחא
עובתלו הזוחה תא לטבל אלש רוחבל ,הרפהה בקע ,לוכי הנוקהש ,וילאמ ןבומ
.ןמזומכ הרוחס קפסל החטבהה םויק תא - ונייה ,הפיכא
.הביקעה ימוחת לא םינופ רשאכ רתוי דוע םירהבתמ םירבדה
'מעב ,[218/57 ]30 א"עב ןישח טפושה לש וירבדמ הז ןיינעב איבא
:1704
 
254
 
 
תוהזל רשפאש ,היה ללכה ןמ אצוי אלל םירקמה לכב ידוסי יאנת..."
שוריפ .םינושה וילוגלגב ותולגלו וירחא בוקעל וא ןיעב שוכרה תא
ושרדל תאז לכב היה רשפא הרוצ שבלו הרוצ טשפ ...שוכרה םאש רבדה
שוכרב לגלגתנש ירוקמה שוכרה לע רמאנש יפל ,הנורחאה ותרוצב הרזח
."...הביקע-יוצ תרות תאז .הרוצ יוניש ידי-לע יוצמה
ןכתית תאז םע .יפיצפס סכנ םייק םא קר ןכתית הביקעש ,אוה ןבומ ךא
.תיניינק-ןיעמ תוכז רחא םג אלא ,ישחומ סכנ ירחא קר אל הביקע
,דמולמה רבחמה לש ותעדףוסל יתדרי םא יכ ,רמאיי וז הדוקנ םוכיסל
ןגומ סרטניאכ הרכה ידכ דע תכל הקיחרמ ולש הירואיתה ןיא ,ןמדיפ 'פורפ
וא רדגומ בויחל תוכז םע תרשקתמ איה ןיאםא םג ,הזוח יפ-לע החטבה לכב
.יפיצפס סכנל
ימדל ,AT ,]54[ LAKE 4111 ןיד-קספב העיבתה התייה ךכל המודב
םתס אל ,ונייה ,"A CERTAIN PARCEL OF LAND" רובע רכומה לביקש ןוידפה
.רדגומו יפיצפס סכנ אלא ןיעקרקמ
,ןמדירפ 'פורפ לע תלבוקמה הירואיתה תנבהב יתיעט אל םא ,ךכיפל
םעטהמ רבכ הריתעה תא תוחדל שי היפ לע ,אברדא .הריתעב תכמות איה ןיא
/ת-ב טרופמכ) םינוש םיגוסמ לזרב ןוט 7,000-כ תשיכרב רבודמ ונניינעבש
.תרתועל רכמה הזוח יפ-לע הדחויש ,תיפיצפסו תמיוסמ הרוחסב אלו (1
היולג הלועפ ידי-לע ,ללכ ךרדב ,השעי רכמ הזוח ךרוצל סכנ לש ודוחיי
.םידדצה ןיב הקסיעה אשונכ ינולפ סכנ תוהזל הנווכ לע העיבצמה ,ןיעל
ויוהיז ןפוא יבגל העירכמה איה ,הזוחב תפקתשמ איהש יפכ ,םידדצה תנווכ
רוסמ ,תיזוח הארוה רדעהב .תרחא תיזוח הלאש לכל המודב ,ודעומו סכנה לש
UNIFORM -ל 2-501 ףיעס םג עבוק ךכ .רכומל בור-יפ-לע דוחייה
:ונושל וזש .COMMERCIAL CODE
"(SUCH IDENTIFICATION CAN BE MADE AT ANY TIME AND IN ANY... (1
MANNER EXPLICITLY AGREED TO BY THE PARTIES. IN THE ABSENCE OF
EXPLICIT AGREEMENT INDENTIFICATION OCCURS.
...
(B)... WHEN GOODS ARE SHIPPED, MARKED OR OTHERWISE DESIGNATED BY
THE SELLER AS THE GOODS TO WHICH THE CONTRACT REFERS;
...".
רכומה לש ותריחבל ןיא ןכלו ,ומצע ינפב הזוח אוה רכממה דוחיי
'ז :השעמה רחאל וא שארמ ,הנוקה הל םיכסה םא אלא ,תוקפנ לכ םיוסמ סכנב
ירקחמל ןוכמה) םיזוחה יקוחל שוריפ ."1968-ח"כשת ,רכמה קוח" ,רנטלצ
.43 ,ךרוע יקסדט 'ג ,יתאוושה טפשמלו הקיקח
 
255
 
 
FURBY V. HOEY )7491( ]AT ,]05 832-ב GODDARD טפושה לש וירבדכ
:(44-43 'מעב ,ל"נה ורוביחב ,רנטלצ ידי-לע םיאבומה
"IF THE BUYER WRITES OR TELEPHONES OR SENDS HS SERVANT AND SAYS;
'PLEASE SEND ME OR LET ME HAVE A BOTTLE' HE IS LEAVING IT TO THE
SHOPMAN TO APPOPRIATE A BOTTLE OUT OF HIS STOCK TO THE CUSTOMER
AND AS SOON AS THE SHOPMAN DOES SO THE SALE IS COMPLETE".
תא םאותה לזרב גרובמהב הבישמה הנסחיא חולשמה ךרוצלש ,הדבועה
לזרבה לש תימתסה הנמזהה תא ךופהל ידכ המצעלשכ הב ןיא ,תרתועה תושירד
,לזרבב תרתוס הבישמה תויהב .אקווד ןסחואש לזרבה םע תרשקתמה הנמזהל
תינמז וב הרכמ איהש ,חינהל ןתיא דוסי שי ,הינמרגב הבשומ םוקמש
םתוא םג םהיניב ויה םא ,אלפיי אלו ,םינוש םיגוסמ לזרב םינוש תוחוקלל
תוגהנתהמ םנמא .תרתועה הנימזה (םתוא אל ךא) םתומכ רשא ,שממ םיגוס
ףא ילואו דחייל הנווכ הל התייה ןכא םיוסמ בלשב יכ ,הלוע הבישמה
לזרבה .תרתועל הינמרגבש גרובמהב הינסחמבש לזרבה תא שממ לעופב הדחיי
לקהלו לארשיל הרוחסה חולשמ תא רשפאל ידכ ןילופבש קסנדגמ םשל רבעוה
דיעמ איה ,וזמ הרתי .בתכב הימוכיסב שרופמב תאז הנייצ ףא איהו ,וילע
לבקל תרתועל ...העיצה הרוחסה חולשמב היישקב ...החכונשמ" יכ ,המצע לע
חסונב תקזחתמ ףא וז הנקסמ ."גרובמהב הבורעה ינסחמב הרוחסה תרתי תא
תצלאנ איה יכ ,העידומ איה ובש ,8.4.74 םויב הרגיש הבישמה רשא ,קרבמה
ידכ ולשב אל הרוחסה דוחייל העצהו הנווכ םלוא .םירחאל הרתיה תא רוכמל
:44 'מעב ,ל"נה ורוביחב ,רנטלצ לש וירבדכ ןכש ,שממ דוחיי
תעצהמ רוזחל ןתינ ,ומצע ינפב הזוח רכממה דוחייב תוארל שיו תויה"
."דגנכש דצה הלביק אל דוע לכ דוחייה
ובש ,ל"נה קרבמהו ,דוחייהמ הב רוזחל תיאשר אופיא התייה הבישמה
.תאזכ הרזח הווהמה אוה ,םירחאל הרוחסה תריכמ לע העידומ איה
םויק לע תדמוע איה וב ,11.4.74 םוימ תרתועה לש הקרבמל ינא הרע
הבישמהש רחאל קרבמה חלשנ ןכש ,יתנקסמ תא תונשל ידכ וב ןיא ךא ,הזוחה
רבכ הרוחסהש רחאל ףא ילואו ,הרוחסה תא דחייל התנווכמ הב הרזח רבכ
.םירחאל הרכמנ
תרתועה לא המוד לזרב תחלוש הבישמה התייה הז קרבמ תובקעבש ,חיננ
לכ היה אלו ,ותכלהכ הזוה תא תמייקמ התייה ,הגהנ ךכ וליא .לארשיב
ךכל םעטה .םירחאל םייתניב הרכמ הליחת הנסחיאש לזרבה תאש ךכב לוספ
.רחא וא הז יפיצפס לזרב תריכמל היה אל םכסהה ,טושפ
לטוב ובש ךיראתה תא עובקל םתסה ןמ התשקתה תרתועהש ,המית ןיא .4
הענמנ םגו הזוחה
 
256
 
 
,*815/80 א"עב זמרנש יפכ .ולוטיב לש והשלכ ךיראת התעיבת בתכב ןייצלמ
.לוטיבה דעומכ ןניקסע הבש העיבתה תשגה םוי תא תוארל דמולמה טפושה הטנ
התייה וליאש ךכ ,םייקו יח תרתועה לש התניחבמ הזוחה היה וא דעש ,עמשמ
םויק םושמ ךכב היה ,הנמזהה תמלשהל לזרב זא דע הילא תרגשמ הבישמה
.(רוחיאב יכ םא) הילע לטומה
,דבעידב ןיבו הליחתכל ןיב ,םימיכסמ םידדצה ויה וליפא ,בגא
זא םג ,ול תיאכז תרתועהש לזרבה אוה אוה גרובמה למנב יוצמה לזרבהש
תומיוסמ לע תרתועה דצמ רותיווכ חותפ הזוחה תראשה תא שרפל יתייה הטונ
.הנמזהה תמלשהל רחא ההז לזרבב קפתסהל תונוכנכו וז
רשוע תיישעב עובתל הליעכ תיזוח החטבה לכ תרפהב הבחר הרכה .5
הכלהב הב הכימת יתאמ אלו ,תנכוסמ ףאו היוצר יתלב יל תיארנ טפשמב אלו
םיעלוקה וירבד ובס ,ינא הרובס ,אד ןוגכ לע .םידמולמ ירפסב וא הקוספה
רבע לא םייתניב הלחש תוחתפתהה ףרח רשא ,םירבד ,ןשלוא זאד אישנה לש
הטישהמ תוקחרתה ךות ינושאר דעסל םיזוח ינידב הפיכאה דעס לש ותכיפה
:םנושלכ םאיבא .םויה םג הפי םחוכ ,תילכלכה
אלל תקדוצ-יתלב תורשעתה לש הליעל רורד ארוק קוחה היה וליא"
א"ע) "ללכב םייזוח םיסחי סורהל לולע רבדה היה םיגייס וא ןוסיר
.(447 'מעב ,[260/57 ]15
םא - בטיה תנגומ תויזוח תויובייחתה דבכל תירסומהו תיקוחה הבוחה
טעמכ ,ינושאר דעסל לארשיב הכפהש ,הפיכאה תפורת ידי-לע - תיטמרה אל יכ
בחרוה ףא הפיכאה דעס .(קדצ ילוקיש לע םיתתשומה םיגירחב) וילאמ ןבומ
רבתסה .20 'מעב ,[289/78 ]31 א"ע) "בוריקב עוציב"ב הרכה ידי -לע
הז טפשמ-תיבו ,הרוכמ התייה רבכ רכמה הזוח אשונ ןיינבה ןימיב הרידהש
ותואב ההז הריד לש התריכמ ידי-לע הזוחה תא ףוכאל הנוקה תעיבת תא לביק
קינעהל ןותנ הרקמב תורשפא וא) הפיכאל העיבת ןיאב .(ילאמשה ודצב ןיינב
.הבשהו םייוציפ לש הפורתה תמייק ,(עבותל וז הפורת
םיאתמ הרקמב עבותל קינעהל םוקמ טלחהב שי ,הפיכאל העיבת תרגסמב
- רחאל רכמנ הז םאו ,ינולפ סכנב ולש ןגומה סרטניאה רחא הביקע וצ
דעו ןאכמ םלוא .ןוידפה ימד תא ול רוסמל (עבתנה) רכומה תא בייחל
,החטבהה לבקמ לש ןגומ סרטניאל החטבה לכ לש המויק תכפוהה ,הירואיתל
םלוע לש ותוביציל יניצר ןוכיס ןומט תאזכ הירואיתב הרכהב .הקוחר ךרדה
.טרפב םיזוח יתרוכלו ללכב םירחוסה
סכנב רבודמ וליפא ןכש ,"םיאתמ הרקמב" םילמה תא ליעל יתשגדה
תינללוכ הרכה ביחרמ שוריפ ידי-לע דדועל אל ,הרואכל ,יוצר ,יפיצפס
הרואכל םייק ,תאזכ הרכה ונינפלמ אצת םא .רשועה תיישע יניד תלעפהב
.היוצר תוינידמ םע בשייתמ וניאש שומיש הב ושעי םישנאש ,ששחה
--------------
.228 'מעב ,(4)זל ד"פ *
 
257
 
 
קוזינ אל וא קוזינ אל טעמכ םייקמה דצה םהבש ,םירקמה ובריש ,אוה ששחה
בוקעל ךישמי ןכ-יפ-לע-ףאו ,(הרפהל ךומסב המוד סכנ שכרש ,ןוגכ) ללכ
םא) שרפהה תא ומצעל עובתל יד קרו ךא ,ול חטבוהש יפיצפסה סכנה ירחא
ןיינקה תרבעה ךות) םימיה ןמ םויב הז סכנ לש ותריכמ תעב (הזכ היהי
הרפהה רחאל רכמנ חטבוהש סכנה רשאכ ,וזמ הרתי .(בל-םת הנוקה דועב
רקיעב ,ןידכ אלש תורשעתה ךכב תוארל ליגרכ ןתינ םא בר קפס ,קושה ריחמב
.הריכמל דעו הרפהה ןמל רכינ ןמז רבע רשאכ
תורשפא ריתומה ,טפשמב אלו רשוע תיישע קוחל 2 ףיעסל ינא הרע
ךירצהל ,תויוניידתה תוברהל יושע ראותמכ הרכהה םצע ךא ,הבשהמ רוטפל
.םיבאשמו רקי יטופיש ןמז
,ונינפלש הריתעה תרגסמב הערכה הכירצ הניא ליעלד הרכהה תלאש םלוא
ידי-לע הזוחה לוטיב תמחמ) הפיכאל תוכז רדעהבו ,הפיכאב רבודמ ןיא ןכש
רחא הביקע תוכז םג אליממ ןיא (ליעל רבסומכ ,םייוציפל העיבת תשגה
.תרתועל דחוי רבכ רכמימהש (יתעדל דוגינב) החנהב וליפא ,הזוחה אשונ
.ןויע ךירצב וז הלאש ריאשהל אופיא בטומ
יתטריפש םיקומינהמ הריתעה תא תוחדל שיש ,יתעדל ,איה האצותה
.ןאכ ירבסה רואל שרפל שי *815/80 א"עב יתעד תאש ,וילאמ ןבומ .ליעל
ילבו ,ןיול 'ד טפושה ,דבכנה ירבח לש ותעדתווח תא יתיאר הז בלשב
הדוקנל סחייתהל שקבא ,וז תא וז תומאות וניתושיג םא ,הלאשב קמעתהל
תא הבוחב הליכמ רבכ םיזוחה ינידב הבשההש ,ינא םג הרובס והומכ .תחא
םיצמתמ םניא הלא תונורקע םלוא .ןידכ אלש תורשעתה תעינמל תונורקעה
םג ולו ,לביקש המ תא והנשמל דצ לכ תרזחהב קר יפיצפס הרקמ לכב חרכהב
דצ לכ קיפהש ,האנה תבוט וא םיחוור םג (לשמל) םא יכ ,ילאירה ךרעב
םתרכשה ידי-לע ןיבו םהב שומישהו הקזחהה םצע ידי-לע ןיב ,והער יסכנמ
תלוזה יסכנ תקזחה לע קזנ ימד רועיש" יתמישר םע הוושה) הלאב אצויכו
יסקס-ולגנאה םלועב הנוכמש המ יבגל 451 (ה"כשת) אכ טילקרפה "ןידכ אלש
.(MESNE PROFITS
הנשמה תעדכ יתעד ףסונה ןוידה אשונב תקולחמב .1 :ןיול 'ד טפושה
.תרופ-ןב תטפושה ,אישנל
הנוע התיצמתבש ,העיגה הילא תיפוסה האצותהו היקומינ ילע םילבוקמ
יכ ,אוה ןידה ,רמוא הווה ;ונינפל ףסונ ןוידל הדמעוהש היגוסה לע איה
ןורתפ לע םישלוח ,םיוק אל הז הזוחו ,תורשקתהל םידדצ ןיב הזוח םייקשכ
.תידעלב םה ,םיזוחה יניד ךכמ האצותכ ווההש תויעבה
יניד) םידרפנ טפשמ יפנע ינש ןיב הדירפמה רדגה תא ץורפל ןיא
םינידה .(אסיג ךדיאמ טפשמב אלו רשוע תיישע ינידו אסיג דחמ םיזוחה
תמלוההו ,הווהתמה תיתדבועה תואיצמל ןיד לכ ,דרפנב ומשוייו וצמואי
'פורפ ירבדב ךכו ,39 'מעב ,[437/80 ]8 א"ע האר) וילע ותלחה
---------------
.4( 225)זל ד"פ *
 
258
 
 
.(68-67 'מעב ,ל"נה ורפסב ,ןמדירפ
הכלהב ושרתשהו וצמוא טפשמב אלו רשוע תיישע תעינמל םיללכה .2
.ילארשיה ןידה לש ילרגטניא קלחל וכפהו תובר םינש הזמ תילארשיה
,ילארשיה קקוחמה יניע דגנל ויה וז הכלהבש םיינויערה תונורקעה
,יחרזאה טפשמה םוחתב ונלש תירוקמה םינידה תכרעמ תא קקוחל אבש העש
.םיזוחה יניד תוברל
אלו רשוע תיישע קוחב דחוימהו רדגומה םשובל תא ואצמ הלא תונורקע
ןמזה םע ושבגתהש תוכלהה יפ-לעו ויפ לע ,הז קוח קקוח זאמ ,טפשמב
יניד לש םייסיסבה תונורקעה םלוא .רבד קשיי הז קוח םע תובשייתמהו
ינידל תדחוימה הקיקחב ןכל םדוק בכ תיקלח וטלקנ טפשמב אלו רשוע תיישע
.םיזוחה
תיישע יניד תודוסימ (יללכ קלח) םיזוחה קוחב ונא םיאצומ .3
הבשה תבוח הז קוחב ,לשמל ,העבקנ ךכ .תינויערה םתשיגו ל"נה רשועה
המגמ .((יללכ קוח) םיזוחה קוחל 21 ףיעס האר) הזוח לוטיב לש הרקמב
הזוח תרפה לש הרקמב) תלבסנ יתלב האצות עונמל איה הז ללכ לש הרורב
- רפמהש הז ןבומב ,דספנ הזוחה םייקמ וליאו רכשנ רפמ אציש ,(ולוטיבו
לטונ םג אהי - הזוחה יפ-לע וילע לטומה תא םייק אלש דבלב וז אל
רפמה לע תלטומה הבוחה ןאכמ .הזוחה םייקמ ,ורבחמ לביקש תא ודיב ריאשמו
.ילאירה וכרעב ,ללכבו ,ונממ לבקתנש תא םייקמה דצל בישהל
קוח - ןלהל) (הזוח תרפה לשב תופורת) םיזוחה קוחב םג וניצמ ךכ
לע ותפיכאל הזוחה םייקמ לש ותוכז רבדב םירורבו םיפיקמ םיללכ (תופורתה
ףסונבו הזוחה תרפה בקע ול ומרגנש םיקזנ לשב םייוציפל ותוכז דצב ,רפמה
תקנוי ,ל"נה תופורתה קוחב העבקנש יפכ ,הפיכאל תוכזה .תוכז התואל
:םיינשל םורגל התמגמ .טפשמב אלו רשוע תיישע תעינמ רבדב ןידה תונורקעמ
היהש ,אוהש ידכ ,ויקזנ לע יוציפל יאכז הזוחה תא םייקמהש .א
.דספנ אציי אל ,ותובייחתהלו ותרבדל ןמאנ
לככ ,לכוי ,ינולפ סכנב ,הזוחה לש וחוכמ ,ןיינק שכר רשא הזש .ב
תולעבה תא לבקלו וילע קוחה די תא םישל ,וילא עיגהל ןתינ קרש
,ןיבו ,הזוחל דצה לש ושומישבו ותקזחב אוה םא ןיב ,סכנב הקזחהו
.הזוחל דצ וניאש ,ישילש דצ לש וידיב אוה יוצמ םא ,הביקע ךרד לע
יאכז םג אהי אלא ,ויקזנ לע םייקמה הצופיש דבלב וז אל ,וז ךרדב
,הלא לש םייווש לבקל וא ,ויתוריפ תוברל ,שכרש סכנב ןיינקה תא לבקל
אל רפמהו ,דספנ אציי אל םייקמהש אצמנ .הגשה-רב דוע וניא סכנהש הרקמב
.ורבח לש וניינקמ טפשמב אלש רשעתמ אהי
,טפשמב אלש רשועה תיישע ינידב םהיתודוסיש ,םיפסונ תונורקע
םירוזש ,םייוצמ
 
259
 
 
.ובש םינוש םיללכב ,ל"נה םיזוחה יקוחב םיבלושמו
הערכהה תעב םהילע לוחיש ,ןידה ,הזוחב ורשקתהש ןיד ילעב .4
.ל"נה םיזוחה ןיד אוה ,הזוח ותואמ םיעבונה םיסחיב עלגתהש ךוסכסב
טפשמב אלו רשוע תיישע תעינמ רבדב ןידה תונורקע םיבלושמש לכ
דחוימה ךוסכסה לע םג אליממ הלא ולוחי זא יכ ,םמצע םיזוחה ינידב
.ןודנה
,דרפנב ,םהב תושעל ןיאש ירה ,םיזוחה ינידב םיבלתשמ םניאש לככ
.וב ורשקתה ןידה ילעבש הזוחב הצוענה ,תקולחמה ןורתפב שומיש
קוח תקיקח םע ,תורחה קוחב ויוטיב תא אצמש יפכ ,שרופמב ןידה והז
:רומאל עבוק ובש (א)6 ףיעס ירהש ,טפשמב אלו רשוע תיישע
ןיינעל תודחוימ תוארוה רחא קוחב ןיאשב ולוחי הז קוח תוארוה"
."םידדצה ןיב רחא םכסה ןיאו ןודנה
ןורתפב םג ונחניש ול יואר הז ללכ התואנ תיטופיש תוינידמ תניחבמ
יתש יכ ,יוצרה ןמ הז ןיא ירהש ,הז קוחל המדקש הפוקתב ועלגתהש םיכוסכס
,יוצרו יואר הז ןיא דחוימב ;אשונ ותוא לע ליבקמב ולוחי םיניד תוכרעמ
יוארל התארש תא הברקב המשייו הכות לא הבאש תחא םיניד תכרעמ רשאכ
.תרחאה ןידה תכרעמ ךותמ ץמאל ןוכנלו
ילעב ןיב רשקנש הזוחה תפיכא תרתועה השקיב אל ,ןנד הרקמב .5
הרקמב תומייקתמ ןהש יפכ ,תודועה תכרעמ יפ-לע .הנודנה הקסיעב ןידה
שורדלו הזוחה תא לטבל הפידעה תרתועה יכ ,איה תרבתסמה הנקסמה ,ןנד
,םיפסכ תבשה אוה תרתועה ול תיאכז התייהש לכ ,ךכיפל .היקזנ לע יוציפ
הל ומרגנש ,םיקזנ לע יוציפו ,הרומת םניגב הלביק אלשו הבישמל הריבעהש
.הרפהה ןיגב
האלמ הרומת תרתועה הלביק ,וחכוהש יפכ ,הרקמה תודבוע יפ-לע
תרפהמ האצותכ הקוזינ יכ ,חיכוהל הדיב הלע אלו הבישמל הריבעהש םיפסכל
.איהש הניחב לכמ תדספנ האצי אל תרתועהש ,אצמנ ,הזוחה
הזוחה לש ומויק לע דומעל ,רחאה לולסמב ךליל הרחב וליאש רשפא
אל וז הנוש האצות זא םג ךא ,הנוש האצותה התייה ,ותפיכא תא שורדלו
םושיי לש האצות אלא טפשמב אלו רשועה תיישע יניד לש הדלות התייה
.ליעל ראותמכ ,תופורתה קוחב רשא םיללכה
ןידו העיריה ביחרהל ןיאש ,אישנל הנשמה לש התעדכ יתעד ,רומאכ .6
.תוחדיהל הריתעה
 
260
 
 
הערכהל תדמועה הלאשה .א :קרב 'א טפושה
םאה" :ףסונ ןוידל האבה הלאשה תא דימעה ל"ז ןהכ 'י אישנה .1
המו ,םידדצה ןיב הזוח היהש הרקמב םילח טפשמב לו רשוע תיישע יניד
וז הלאש ."בויחב היהת וז הלאשל הבושתה םא תרתועה תעיבת יבגל תואצותה
טפשמב אלו רשוע תיישע יניד לש םתלוחת וניינעש ,ןושארה .הל םיטביה ינש
תיישע יניד לש םנכות וניינעש ,ינשה ;הזוח היה םידדצה ןיבש םוקמב
ותוא םיארוק םא ,הז חוסינ .תרתועה תעיבת יבגל םתאצות ןאכמו רשועה
תניחבל תויטרואית תויורשפא לש תבחרנ תשק הלעמ ,ןתינ וב רשקההמ קתונמב
תניחבל ןכו םיזוחה יניד ןיבל טפשמב אלו רשוע תיישע יניד ןיב םיסחיה
יכ ,תעדה לע הלעי אל .םמצע טפשמב אלו רשוע תיישע יניד לש םנכות
תרגסמ וניא ףסונ ןויד .ןלוכ תויעבה לולכמב קוסענ ףסונה ןוידה תרגסמב
םהבש בוטל וניכז לארשיב ונאו ,םירפס ובתכנ ךכ םשל .תללוכ הסמ תביתכל
לע ןיבהל שי אישנה לש וחוסינ תא .(ןמדירפ 'פורפ לש ל"נה ורפס האר)
הז יחרזא רוערעב .ףסונ ןוידל הלאשה הדמעוה וניגבש ,יחרזאה רוערעה עקר
הבישמה התכז הלש האנהה תבוט תלבקל (הנוקה) תרתועה תעיבת יכ ,עבקנ
אל נוקהש הזוח - ףקות-רב הזוח םייק םידדצה ןיב ןכש ,תלשכנ (תרכומה)
,ןכ-לע .הזוח שיש םוקמ טפשמב אלו רשוע תיישע ינידל םוקמ ןיאו - ולטיב
ןיבש ,וז תויהל הכירצ ונתערכהל הדמעוהש הלאשה תניחבל אצומה תדוקנ
הז .ןידכ לטוב אל ןכש ,ופקותב דומעל ךישממ הז הזוחו ,הזוח היה םידדצה
הז סיסב לש וחוכמ .רוערעב הז טפשמ-תיב לש וניד-קספל ירקיעה סיסבה היה
וז העיבק סיסב לע .לטוב יזוחמה טפשמה תיב לש וניד-קספו ,רוערעה לבקתה
(ימואל-ןיב ןיבוט רכמ) רכמה קוחל תפסותל 85 ףיעס תארוה יכ ,ונטלחה
לש ולוטיב ונחנה וליא ,ןכא .ונניינעב הלח הניא (דיחאה קוחה - ןלהל)
אל - הז ןיינעב הנושארה האכרעה לש היאצמימ תא ונלביק וליאו - םכסהה
יפ-לעש ,אוה ךכל םעטה .הז ףסונ ןוידב הדמעוהש הלאשל םוקמ ללכ היה
ריחמה ןיב שרפהל םיווש םייוציפה ויהי" דיחאה קוחל (א)84 ףיעס תארוה
- הלא םייוציפ ."הזוחה לטוב ובש ךיראתב ריחמה ןיבל הזוחב עבקנש
תבוט תא - הזוחה לוטיב לש החנהבו ונינפלש ןיינעה לש ויתוביסנב םיללוכ
האכרעה לש התעיבק יפ-לע ןכש ,הרפמה (הבישמה) תרכומה הלביקש האנהה
דצל לזרבה תא תרכומה הרכמ ובש ךיראת ותואבהזוחה הארנכ לטוב הנושארה
:וז ךא ,יתעדל ,איה ףסונה ןוידב ונינפל הדמעוהש הלאשהש ,ןאכמ .ישילש
ינידב ןודל ןיא יכ ,ועבוקב יחרזאה רוערעב ןוילעה טפשמה תיב קדצ םאה
טביהה) וניעב דמוע םידדצה ןיבש הזוחה דוע לכ .טפשמב אלו רשוע תיישע
תיישע ינידב ןודל םוקמ שי יכ ,הניה וז הלאש לע הבושתה םאו ,(ןושארה
האצותה המו ,(ינשה טביהה) הלא םיניד לש םנכות המ ,הזוח שישכ םג רשוע
תעיבק לש ןוכנה השוריפ םג והז .(ישילשה טביהה) תרתועה תעיבת יפל
םילח טפשמב אלו רשוע תיישע יניד םאה" הלאשב ןודנ היפל ,ןהכ 'י אישנה
םא תרתועה תעיבת יבגל תואצותה המו ,םידדצה ןיב הזוח היהש הרקמב
."בויחב היהת וז הלאשל הבושתה
לע הניד-קספ תא תססבמ ,תרופ-ןב תטפושה ,אישנל הנשמה ,יתרבח .2
תא תרתוס וז החנה ירה ?דציכה ."לטוב וא וצק לא אב רבכ הזוחהש" ,החנהה
ןוחבל שי היפ-לע רשאו ,יחרזאה רוערעב העבקנש יפכ ,תיתדבועה תיתשתה
יפ-לע" יכ ,וניד-קספב ןייצמ ,ןיול 'ד טפושה ,ירבח .הז ףסונ ןויד
יכ ,איה תרבתסמה הנקסמה ,ןנד הרקמב תומיקתמ ןהש יפכ ,תודבועה תכרעמ
לכ ירה ?דציכה ."היקזנ לע יוציפ שורדלו הזוחה תא לטבל הפידעה תרתועה
ןידה קספ לש ולוכ
 
261
 
 
הניחבל ללכ הדמעוה אלש תיתשת ,תיתדבועה ותיתשת תניחבמ - רוערעב
ןכ-לעו ,הזוחה תא הלטיב אל תרתועה יכ ,אוה - ףסונה ןוידב תשדוחמ
.ןידכ אלש תורשעתהל התעיבת התחדנ
ינידל םוקמ שי םא ,הלאשב אוה ףא קסוע ,ןיול 'ש טפושה ,ירבח .3
םוקמ ,(תרתועה) הנוקל הליע שי םהיפ-לע םאו ,טפשמב אלו רשוע תיישע
קלחכ ךא השענ רבדה ,ולש ותניחבמ ,תאז םע .לטוב םידדצה ןיבש הזוחהש
הניינע רשאו ,ונתערכהל הדמעוהש הלאשה תדמוע ומויסבש ,יטפשמה חותיפהמ
לש םתועמשמו םייקה הזוחב טפשמב אלו רשוע תיישע יניד לש םדמעמ אוה
לש םדמעמ ןיינעל ןה יכ ,רובס ירבח ,ןכא .תרתועה תעיבת יבגל הלא םיניד
תוכז לש המויק ןיינעל ןהו (ןושארה טביהה) טפשמב אלו רשוע תיישע יניד
תובישח ןיא ,(ינשה טביהה) רפמה רכומה דגנכ הנוקה ידיב הבטהה תבשהל
יתשב ולש ןוידה ןאכמו ,לטוב וא םייק םידדצה ןיבש הזוחה םא ,הלאשל
לכב תויגוסה יתש ןיב ןיחבהל ינא ףידעמ ,ימצעלשכ .דחי םג תויגוסה
,הרואכל .תרתועה תעיבת ןיינעל ןידכ אלש תורשעתה ינידב תואצותל עגונה
העש ,ןידכ אלש תורשעתהה תרגסמב האנהה תבוט תבשה לש הניינע ירה אל
ןיב הזוחהשכ ,וז לש הניינע ירהכ ,וניעב דמוע םידדצה ןיבש הזוחהש
תיישע יניד תלוחת לש תינורקעה הלאשה ןיינעל ,רבדה תמא .לטוב םידדצה
,הלא םיבצמ ןיב שממ לש לדבה האור יניא (ןושארה טביהה) טפשמב אלו רשוע
לודג לדבה ינא האור ,תאז תמועל .ןיול 'ש טפושה ,ירבח תעדכ יתעד ךכבו
לש םתרגסמב האנה תבוט תבשהל תוכז לש השוביג ןיינעל הלא םיבצמ ןיב
יל הארנ וז תוכז לש השוביג .(ינשה טביהה) טפשמב אלו רשוע תיישע יניד
האור ,תאז תמועל .לטוב אלו םייק םידדצה ןיבש הזוחהש םוקמב ,קדצומכ
אב םידדצה ןיבש הזוחהש םוקמ ,וז תוכז לש השוביג יבגל רפסמ םיישק ינא
אל ,ונינפל ףסונ ןוידל הדמעוה אל וז הנורחא הלאשש ןוויכמ .ומויסל
םע אופיא דדומתא .ןויע ךירצב הריאשהל ינא שקבמו ,העד לכ הב הווחא
םאה" :האבה הלאשה איה ,הז ןויד לש ודוסיב תדמועכ יל תיארנש ,הלאשה
בקע ול החמצש האנהה תבוט תא רפמה ןמ לבקל הזוח םייקמה דצה יאכז
,יתעדל ?"וניעב דמוע הזוחהו קוזינ אל םייקמה דצהש יפ-לע-ףא ,הרפהה
,ירבח לש וניד-קספל ינא ףרטצמ ךכבו ,בויחב איה וז הלאש לע הבושתה
שולש לש ןתכירע רומאכ תבייחמ וז הלאש לש התניחב .ןיול 'ש טפושה
יניד לש םתלוחת רבדב הלאשה תקידב ,תחאה :םינוש םיטביה השולשמ ,תוקידב
לטוב אל הזוחהו ,םידדצה ןיבש הזוח םייקש םוקמב ,טפשמב אלו רשוע תיישע
תבוט תא לבקל עגפנה לש ותוכז ףקיה הניינעש ,היינשה ;(ןושארה טביהה)
הזוחהו קוזינ אל םייקמה דצהש יפ-לע-ףא הרפהה בקע רפמל החמצש האנהה
תלפונ הז ףסונ ןוידב תרתועה םא ,הלאשה תקידב ,תישילשה ;וניעב דמוע
םיריכמ טפשמב אלו רשוע תיישע יניד םהבש ,םירקמ םתוא לש םתרגסמל
איה הנושארה הלאשה .האנהה תבוט תא רפמהמ לבקל עגפנה דצה לש ותוכזב
תולובגה םוחית רמולכ ,"ילאירוטירט" אוה הניינעו ,ינורקע יפוא תלעב
יניד הניינע היינשה הלאשה .הזוחה ןיבל טפשמב אלו רשוע תיישע יניד ןיב
יטפשמ ףנעל "תימינפ" תועמשמ תלעב איהו ,םמצעטפשמב אלו רשוע תיישע
הרקמב ןידה תריזגב הניינעו ,תיביטקלפא איה תישילשה הלאשה .הז
ולא תולאש שולשמ תחא לכב ןודא .יללכה ןידה עקר לע ונינפלש יטרקנוקה
.ןרדסכו ,דרפנב
הזוח םייקש םוקמב טשפמב אלו רשוע תיישע יניד תלוחת :ןושאר טביה .ב
םידדצה ןיב ףקת
 
262
 
 
היעבה תגצה (1)
יניד יפ-לע תופורת םידדצל .רפוה הזוחה .הזוח םייק םידדצ ןיב .4
אלו רשוע תיישע יניד חוכמ תויוכז עגפנה דצה תושרל תודמועה .םיזוח
ןפואב שרפתמ םידדצה ןיבש הזוחה םא ,תררועתמ הניא הלאשה ?טפשמב
תויוכז לש ןתלוחת לולשל (עמתשמב וא שרופמב) םהיניב םימיכסמ םידדצהש
- רוביצה תנקת לש םילוקישל ףופכו - ללכ ךרדב יכ ,ילע לבוקמ .הלא
,תויביטיזופסיד תויוכז ןה טפשמב אלו רשוע תיישע יניד חוכמ תויוכזה
156/82 א"ע האר) ןתלוחת תא לולשל ,םהיניבש הזוחב ,םיאשר םידדצהו
?וז הלאשב הדמע לכ טקונ וניא םידדצה ןיבש הזוחה םא ,ןידה המ ךא .([9]
םיוח ןוחבל שי ,תישאר :הלופכ הניחב ךורעל שי ,וז הלאש לע בישהל ידכ
קוחו (יללכה םיזוחה קוח - ןלהל) (יללכ קלח) םיזוחה קוח רקיעבו - רפסמ
תועיפומ םהבש - (תופורתה קוח - ןלהל) (הזוח תרפה לשב תופורת) םיזוחה
.טפשמב אלו רשוע תיישע ינידב ןה תונד תיניינעה ןתוהמ יפ-לעש ,תוארוה
אלו רשוע תיישע יניד םיללושכ םישרפתמ םניא הלא םיקוח םא ,קודבל שי
אלו רשוע תיישע יניד תא ןוחבל שי ,תינש .םהלש םתרגסמל ץוחמ טפשמב
,םתלוחת תא םיללושכ םהלש םתניחבמ הלא םיניד םישרפתמ אמש ,םמצע טפשמב
הניחבה .לטוב אל הזוחה דוע לכו ,םידדצה ןיב ףקת הזוח םייקש םוקמ
לש םימיוסמ םיניד הרידסמה ,ונלש השדחה תיחרזאה הקיקחה הניינע הנושארה
קוחב םא ,טפשמב אלו רשוע תיישע ינידל הסחיו ,טפשמב אלו רשוע תיישע
.ול םדקש ןידב םאו (רשוע תיישע קוח - ןלהל) טפשמב אלו רשוע תיישע
.םהלש םנכותו ,םמצע טפשמב אלו רשוע תיישע יניד הניינע היינשה הניחבה
:טפשמב אלו רשוע תיישע יניד לש םתלוחת (2)
השדחה תיחרזאה היצקיפירוקה לש טבמה תדוקנ
תורשכה קוחמ לחה .םיקרפ םיקרפ הקקחנ השדחה תיחרזאה הקיקחה .5
םיקרפ תניחב - םיבר םיקוח וקקחנ ,1962-ב"כשת ,תוספורטופאהו תיטשמה
הקיקח תרוצ .יחרזאה טפשמה ימוחתב - הפיקמ תיחרזא היצקיפידוקב םיקרפ
:םיבלשב תילארשי הקיקח" ,הי'צקורפ 'ג האר) תונוש תויעב תררועמ וז
תא שיגדהל שי ,ונניינעל .(41 (א"לשת) א טפשמ ינויע ,"תרוקיבו תורעה
אלו רשוע תיישע יניד לש םתרדסהל עגונה לכב קקוחמה דמע הינפבש המלידה
קוח לכב טפשמב אלו רשוע תיישע לש םייפיצפס םיטביה רידסהל םאה :טפשמב
יפיצפס רדסה לכמ ענמיהל אמש וא ,קוח ותואל יטנאוולרה יפכ קוחו
,ללוכ הקיקח רבדב טפשמב אלו רשוע תיישע יניד לש ללוכה רדסהל ןיתמהלו
תיישע יניד םינשה ךשמב החתיפש ,הקוספה הכלהב חוטבל ,קקוחי הזש דעו
לע בושו" ,ןידי 'א האר) הנושארה תורשפאב רחב קקוחמה .טפשמב אלו רשוע
ובלוש םינושה םיקוחב .190, 207 (ל"שת) וכ טילקרפה "תסנכה יקוח שוריפ
הבשה ,לשמל ,האר) טפשמב אלו רשוע תיישע ןניינע ןתוהמ יפ-לעש ,תוארוה
(יללכה םיזוחה קוחל 21 ףיעס) תועט לשב לטובש הזוח בקע רסמנש רבד לש
תרפה בקע לבקתנש וור תבשה ;(תופורתה קוחל 9 ףיעס) הרפה לשב וא
קוחל 48-ו (20)5 ףיעס :1965-ה"כשת ,תוחילשה קוחל 8 ףיעס) םינומא
קתנל קקוחמה שקיב אל ,ןכ ותושעב .(תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה
וניא הזכ קותינ ,טפשמב אלו רשוע תיישע רבדב יללכה ןידהמ הלא תוארוה
ותויח קנוי טפשמב אלו רשוע תיישע רבדב יפיצפסה ןידה .תעדה לע לבקתמ
,טפשמב אלו רשוע תיישע לש תויללכה תורגסמהמ
 
263
 
 
םירבוע יללכה ןידה ןיבל יפיצפסה ןידה ןיב .ןהלש ןרדסה יפ-לע אלמתמו
.יללכה ןידה עקר לע יפיצפסה ןידה לש ותוגהנתה תא םיעבוקה ,םימינ יפלא
הלועפ החיטבמה ,הלוכ תיחרזאה הקיקחב תיתקיקח הינומרה תישענ ךכב
יניד לש תיללכה הרותה תרגסמב תויפיצפסה תוארוהה לש תרקובמו תמאותמ
בורל ,ותיירב עבטמ ,יפיצפס רדסה :דועו תאז .טפשמב אלו רשוע תיישע
,וחוכמ תוררועתמה תובר תולאש לע בישהל ידכ וב ןיא ןכש ,ימונוטוא וניא
יטפשמה ףנעה לש תיללכה הרותב יעבט ןפואב היוצמ ןהילע הבושתה רשאו
תיישע יניד יפ-לע יאכזה דגנ תוספותה תונושה תונגהה ,ןוגכ) רבדב עגונה
תונוקאל לש ןתריציל איבייללכה ןידהמ יפיצפסה רדסהה קותינ .(רשוע
1 ףיעס האר) יללכה ןידהמ שקיהב רבד לש ופוסב השעיי ןנורתפ רשא ,תובר
תאז ?םתנקתב םימכח וליעוה המ ,ךכ םאו .(1980-ם"שת ,טפשמה תודוסי קוחל
יפ-לע איה התוהמבש ,תוכז ינולפ קוחב יפיצפסה רדסהה קינעמ םיתעל :דועו
ןיא ןאכמ .םימיוסמ םיאנת םייקתהב תאזו ,טפשמב אלו רשוע תיישע יניד
יפ-לע תוכז לש המויק לולשל שקיב קוחה יכ ,וילאמ ןבומ רבדכ ,קיסהל
,םימייקתמ םניא ולא םיאנת םא ,טפשמב אלו רשוע תיישע לש יללכה ןידה
דומלל ןיא יפיצפסה רדסהה לש "ןה"ה ןושלמ .םירחא םיאנת םימייקתמו
התייה וז אל .ותרגסמל םילפונ םניאש םירחאה םיבצמה לכ יבגל "ואל"
דגנל הבצינש היעבל ןורתפ ןתיל שקיב אוה .ילארשיה קקוחמה לש ותשיג
םילבוקמ .יללכה ןידה לש ותלוחתל םירחאה םיבצמה תא ריאשהש ךות ,ויניע
:ןמדירפ רוספורפ לש םיאבה וירבד ,הז ןיינעל ,ילע
רשוע תיישע תמחמ הבשהב תוקסועה ,תרחא הקיקחב תוארוה יכ ינרובס"
תויללכה תוארוהה תועצמאב המלשהל ,ללכ ךרדב ,תונתינ ,טפשמב אלו
םהב ,םירקמה תיברמבש אוה ךכל םעטה .('ב א - רשוע תיישע) קוחבש
הייגוסה תא רידסהל ןווכתה אל ,תויפיצפס תויצאוטיסב קקוחמה קסע
,הנווכה .האולמב הרידסהל ןווכתה אלש וא טפשמב אלו רשוע תיישע לש
'ילמינימ ןורתפ'כ הנכמ יתייהש המ קינעהל התייה ,םיבר םירקמב
ףסונ קומינ .והשלכ יתקיקח רדסה הל היה אל העש התואש היצאוטיסל
םוחתב תוחפל - תילארשיה הטישב תוארל היהי ןתינ וז ךרדב קרש אוה
ןיאש תונורתפ ץבוק הב שיש הטישמ לידבהל ,הדיחא תיטפשמ הטיש - הז
תודוסי" ,ןמדירפ 'ד) "הנוש השיג לע דחא לכ םיססובמהו םהיניב רשק
ינויע "השדחה תילארשיה הקיקחה רואל טפשמב אלו רשוע תיישע ינידב
.22, 45-44 (ב"מ - א"משת) ח טפשמ
עובקלו יללכה ןידהמ גורחל שקיב יפיצפסה ןידהש שי ,תאז םע דחי
תילכת .תיפיצפסה תרגסמה לש תודחוימה לשב יללכה ןידהמ הנוש אוהש ,רדסה
ללושכ ,ותילכת עקר לע ,שרפתמ יפיצפסה ןידהש םוקמ ,ןכ-לע ,דבכל שי וז
.יללכה ןידל אלו יפיצפסה ןידל ףקות ןתיל שי ,יללכה ןידה לש רדסה
אלו הקיקחה תילכת תמשגה ידכ ךא השעית יללכה ןידה לש תייחד :קודו
טקונ יפיצפסה ןידה ןיא ןהיבגלש תויללכ תויגוס ןיינעל ,ןכ-לע .הל רבעמ
.לוחל יללכה ןידה ךישמי ,הדמע לכ
:הקיספהמ תואמגוד רפסמב וז יתשיג םיגדהל ןתינ .6
הנתמ הרבעוה ותרגסמבו ,ןועמש םע הנתמ הזוח השע ןבואר (א)
לדח הזוחה .ןועמשל
 
264
 
 
הז ןיינעב ןיא ?הנתמה תבשהל ןבואר יאכזה .ובש קיספמ יאנת לשב םייקתהל
רבדב תוארוה עבוק יללכה םיזוחה קוח .1968-ח"כשת ,הנתמה קוחב הארוה לכ
קר עבוק קוחה .הלא תוביסנב הבשהל רשאב רבד עבוק אל ךא קיספמ יאנת
המגודב .ותתירכב םגפ לשב לטוב הזוחהש םוקמב ,הבשה רבדב תוארוה
קוחב ונתלאשל הבושת לכ אופיא ןיא .הזוחה תתירכב םגפ לכ ןיא ונינפלש
תוארוהל הלוחת ןיא ןכ-לעו ,רפוה הזוחה יכ רמול םג ןיא .יללכה םיזוחה
א"עב הררועתה הלאשה ?אופיא ןידה המ .תופורתה קוחבש הבשהה
הבוחה תלטומ ,טפשמב אלו רשוע תיישע יניד חוכמ יכ ,קספנ .[495/80 ]27
.ןבוארל הנתמה בישהל ןועמש לע
ימד ועבקנ הזוחב .תינול הפוקתל סכנ ןועמשל ריכשה ןבואר (ב)
יוניפב רוחיא לש םוי לכ ןיגב שארמ םיעובק םייוציפ ןכו תוריכשה
,תאז תחת .הזוחב רומאכ סכנה תא הניפ אלו ,הזוחה תא רפה ןועמש .רכשומה
ימד תא עבת ןבואר .תוריכש ימדב הכזו ישילש דצל סכנה תא ןועמש ריכשה
יוציפה תא וא יזוחה רכשה תא ול םלשל ןכומ היה ןועמש וליאו ,תוריכשה
ימד תלבקל ןבואר לש ותעיבתב ריכה ןוילעה טפשמה תיב .הזוחב עבקנש
תיישע יניד לע ססבתה ןידה קספ .ישילשה דצהמ לביק ןועמשש ,תוריכשה
'ג האר) תרוקיב החתמנ ןידה קספ לע .([889/75 ]32 א"ע) טפשמב אלו רשוע
.(68 (ט"לשת) ט םיטפשמ "יואר רכשו רכשומה יוניפב רוגיפ" ,יקסדט
רוגיפ ןיגב יואר רכש" ,ןמדירפ 'ד האר) ודוסי ןידב ןידה קספ ,יתעדל
רשוע תיישע ןיינעב יללכה ןורקיעהו תונשרפ תולאש תצקמ - רכשומה יוניפב
תא םיגדהל ידכ וב שי .(195 (ם"שת-ט"לשת) ז טפשמ ינויע "טפשמב אלו
תאזו ,תיזוח תודבוע תכרעמ לע טפשמב אלו רשועה תיישע יניד לש םתלוחת
אלו בויחל אל ,הדמע לכ תטקונ הניא השדחה תיחרזאה הקיקחהש םוקמב
.הלילשל
תא רפה ןבואר .ןועמשל יפיצפס סכנ תריכמל הזוח תרכ ןבואר (ג)
תא לטיב אל ןועמש .יולל ורכמ ,ןועמשל סכנה תא רוכמיש תחתו ,הזוחה
יללכה םיזוחה קוחב ןיא ?םהב הכזיה .הריכמה ימד תא ןבוארמ עבתו הזוחה
.תופורתה קוחב הארוה לכ הז ןיינעב ןיא ןכ ומכ .הז ןיינעב הארוה לכ
הנשמה ,יתרבח לע תלבוקמ וז הבושתו - הקוספה הכלה לש הבושתה יכ ,המוד
"בוקעל" יאשר ףאו ,ןבוארמ הריכמה ימדל יאכז ןועמש יכ ,הניה - אישנל
אלו רשוע תיישע ינידב הרוקמ וז תוכז .ישילש דצ לצא יוצמה ופסכ רחא
,ןכא .רכומה םע הזוחב ןיידע רושקה ,הנוקל תדמוע איה ירהו ,טפשמב
תינתומ הריכמה ימדל ןועמש לש ותוכז יכ ,השיגדמ ,אישנל הנשמה ,יתרבח
רשוע תיישע יניד יכ ,הנעטל הפי המגדה ונינפל ןאכ .הזוחה לש ומויקב
ןיב הזוחהש םושמ אקוודו ,םידדצה ןיב הזוח שיש םוקמב ,םילח טפשמב אלו
וז המגוד ונינפלש רשקהב איבמ ינא ןיא :קודו .וניעב דמוע םידדצה
האנהה תבוט תלבקל הנוקה יאכז ונינפלש הרקמב םג יכ ,הדמעה תחכוהל
תחכוהל ךא וז המגוד הז בלשב ינא איבמ .הזוחה תרפהמ רכומה קיפהש
- טרפב םיזוחה יקוחבו ,ללכב השדחה תיחרזאה הקיקחב רבד ןיא יכ ,הדמעה
רשוע תיישע יניד לש םתלוחת תא ענמיש - תופורתה קוחו יללכה םיזוחה קוח
.תיזוח םיסחי תכרעמ לע טפשמב אלו
הריתעל תיטנאוולרה ,האבה הנקסמה תשקבתמ הז ינורקע חותינמ .7
קוח ,רקיעבו - הזוחב םיקסועה םינוש םיקוחש ,הדבועה םצעמ :ונינפלש
ומלושש םיפסכ תבשהל רשאב תוארוה וללכ - תופורתה קוחו יללכה םיזוחה
תשקבתמ אל ,("תימצעה הרומתה") הזוח יפ-לע
 
265
 
 
תבוט לש התבשה לכ ילילש רדסה לש ךרדב םיללוש הלא םיקוח יכ ,הנקסמה
הרומתה לש הרדסה .("תידגנה הרומתה") ותרפהמ קיפה רפמה דצהש האנהה
הכירצ וז .תידגנה הרומתהמ םיחוורה יפלכ הדמע תטיקנ לכ הב ןיא תימצעה
תיישע ינידב - ךשמהב הארנש יפכ ,ילילשה וא יבויחה - הנורתפ תא אוצמל
םיקסועה םינושה םיקוחהש ,הדבועה םצעמ :דועו תאז .טפשמב אלו רשוע
םיניד ועבק - תופורתה קוחו יללכה םיזוחה קוח ,רקיעבו - הזוחב
םגפ לשב םא) לטוב הזוחהש םוקמב תימצעה הרומתה תבשהל רשאב םייפיצפס
- הלילשל אלו בויחל אל - הנקסמ לכ תשקבתמ אל ,(ותרפה לשב או ותתירכב
.לטוב אלו םייק הזוחהש םוקמב ,תידגנה הרומתהמ םיחוורה תבשהל רשאב
איהו ,הדמע לכ היבגל וטקנ אל םה ,הלא םיקוחב ללכ הנודנ אל וז הלאש
.ןידכ אלש תורשעתה לש יללכה ןידה יפ-לע רתפית
:רומאל ,וניד-קספב עבוק ,ןיול 'ד טפושה ,ירבח .8
ךוסכסב הערכהה תעב םהילע לוחיש ,ןידה ,הזוחב ורשקתהש ןיד ילעב"
.ל"נה םיזוחה ןיד אוה ,הזוח ותואמ םיעבונה םיסחיב עלגתהש
ינידב טפשמב אלו רשוע תיישע רבדב ןידה תונורקע םיבלושמש לככ
.ןודנה דחוימה ךוסכסה לע םג אליממ הלא ולוחי זא יכ ,םמצע םיזוחה
,דרפנב ,םהב תושעל ןיאש ירה ,םיזוחה ינידב םיבלתשמ םניאש לככ
."וב ורשקתה ןידה ילעבש הזוחב הצוענה ,תקולחמה ןורתפב שומיש
הבשההש" ,ןיול 'ד טפושה ומכ ,איה ףא תעבוק ,אישנל הנשמה ,יתרבח
."ןידכ אלש תורשעתה תעינמל תונורקעה תא הבוחב הליכמ רבכ םיזוחה ינידב
הכלהמ םע דחא הנקב םילוע םה ןיא ,יתעדל .םיכסהל ידיב ןיא הלא םירבדל
לע טפשמב אלו רשוע תיישע יניד לש םתלוחתב םעפ אל הריכהש ,הקיפה לש
םידגונ םה .םיזוחה יקוחב יוטיב אצמ אל הז ןידש םוקמב םג ,יזוחה סחיה
אולמ תא תוצמל השקיב אלש ,השדחה תיחרזאה הקיקחה לש היוארה הסיפתה תא
םירדסה ךא העבק אלא ,םיזוחה יניד תרגסמב טפשמב אלו רשועה תיישע יניד
תטטוצמה ,ןמדירפ רוספורפ לש ונושלב) "ילמינימ ןורתפ" תניחב ,םייקלח
רשוע תיישע רבדב םייללכה םינידה חוכמ חתפלו םילשהל שי םתואש ,(ליעל
רבדב םייללכה םינידה תא םנכותמ הבר הדימב םינקורמ םה ;טפשמב אלו
-לע םיסוכמה םימוחת םתוא לע ולוחי אל םה ןכש ,טפשמב אלו רשוע תיישע
םימוחת לע ולוחי אל ףא םה ,ןויגיה ותוא יפ-לע ."םיזוחה יניד" ידי
ןידכ אלש תורשעתה יניד םבוחב םיללוכה םיקוח ידי-לע םיסוכמה ,םיפסונ
השיג יפ-לע .(המודכו ,1967-ז"כשת ,םירמושה קוח ,תוחילשה קוח ןוגכ)
ידי לע הסוכמ וניאש ,רצ םוחת ותוא לע קר רשוע תיישע קוח לוחי ,וז
קוח תא ליחהל האבש ,תיחרזאה הקיקחה תמגמ תא דגונ הז שוריפ .הקיקחה
.הלוכ היצקיפידוקה לש הפקיה אולמ לע רשוע תיישע
תוארוה לע ,ראשה ןיב ,ותשיג תא ססבמ ,ןיול 'ד טפושה ,ירבח .9
:תעבוקה ,רשוע תיישע קוחל (א)6 ףיעס
 
266
 
 
ןיינעל תודחוימ תוארוה רחא קוחב ןיאשכ ולוחי הז קוח תוארוה"
."םידדצה ןיב רחא םכסה ןיאו ןודנה
קוחל 6 ףיעס .וניניבש תקולחמב עירכהל ידכ וז הארוהב ןיא ,יתעדל
לע תרבוג תיפיצפסה הארוהה ויפלש ,רורבהו עודיה תא עבוק רשוע תיישע
,יתטישלו - תוטעמ תוארוה ןתוא םא ,וניה תקולחמה רדג .תיללכה הארוהה
יקוחב תורוזפה ,טפשמב אלו רשוע תיישע יניינעב - תויטסילמינימו תועוטק
םיזוחה יקוחש םוקמ ,יתעדל ."ןודנה ןיינעל" תוארוה תועבוק ,םיזוחה
םאו וב לפנש םגפ לשב לטובש הזוחב םא - תימצעה הרומתה לש הבשה םיעבוק
תימצעה הרומתה תבשה אוה "ןודנה ןיינעה" ירה - ותרפה לשב לטובש הזוחב
"תודחוימ תוארוה" ןיב הריתס שיש המכ דע .הלא םיקוחב םיעובקה םיאנתב
.הנוילעה לע הלא "תודחוימ תוארוה" לש ןדי ,רשוע תיישע קוח ןיבל הלא
,תימצעה הרומתה לש הבשה םיעבוק םיזוחה יקוחש םוקמב ,תאז תמועל
תידגנה הרומתהמ םיחוורה לש םתבשהב ללכ קסוע וניא "ןדנה ןיינע"ה
קוחל (א)6 ףיעס .(ליעל ,יניד-קספל (ג)6 הקסיפב תאבומה המגודב ןוגכ)
ונניינעל רבד ונממ דומלל ןיאו ,הז ןיינעב אופיא קסוע אל רשוע תיישע
.(43 'מעב ,ח טפשמ ינויעב ,ל"נה ורמאמב ,ןמדירפ האר)
תיווזמ יכ ,ןייצל ינוצרב ,יניד-קספ לש הז קלח םייסא םרטב .10
לש םתלוחת ןיינעל ןיחבהל םוקמ לכ ןיא ,ונלש תיחרזאה הקיקחה לש הייארה
דמוע םידדצה ןיבש הזוחה ובש הרקמה ןיב ,טפשמב אלו רשוע תיישע יניד
ךרדב םאו ,לוטיב לש ךרדב םא) ומויסל אב הזוחה ובש הרקמה ןיבל ,ופקותב
הזוחה ובש ,םירבד בצמב תוקסוע ןקלח הקיספהמ יתאבהש תואמגודה .(תרחא
בצמב תוקסוע ןקלח ,(יניד-קספל (ג)6 הקסיפב המגודה) םייקתהל ךישממ
,(יניד-קספל (א)6 הקסיפב המגודה) םייקתהל לדח הזוחה ובש ,םירבד
,ןכא .(יניד-קספל (ב)6 ףיעסב המגודה) ללכ וז הלאש הררבתנ אל ןקלחבו
וינפלו - רשוע תיישע קוח ןיב סחיל איה תעגונו תינורקע איה יתדמע
תוארוה םבוחב םיללוכה ,םינושה םיקוחה ןיבל - הז ןיינעב הקוספה הכלהה
רשוע תיישע יניד םילח ,ילש יתשיג יפ-לע .ןידכ אלש תורשעתה יניינעב
ןיב ,םינושה םינידה לכ לע - ויפנכ שרופה לודג רשנ ןיעמכ - טפשמב אלו
תוארוה םהב ןיאש ןיבו ,טפשמב אלו רשוע תיישע יניינעב תוארוה םהב שיש
,םייקה הזוחב תוקסוע טפשמב אלו רשוע תיישע ןיינעב תוארוהש ןיב ,הלאכ
.רפוהש הזוחב תוקסוע ןהש ןיבו
:טפשמב אלו רשוע תיישע יניד לש םתלוחת (3)
טפשמב אלו רשוע תיישע יניד לש טבמה תדוקנ
,ונלש הקיקחה הנבמב רבד ןיא יכ ,תוארהל יתשקיב הכ דע .11
ידכ ,םינושה םיזוחה יקוחב טפשמב אלו רשוע תיישע יניד לש םמוקימבו
הזוחש םוקמב ,םייללכה טפשמב אלו רשוע תיישע יניד לש םתלוחת תא עונמל
שקבמ התע .(ףקותב דומעל ךישממ אוהש ןיבו לטובש ןיב) רפוה םידדצה ןיב
ענמי רשא ,טפשמב אלו רשוע תיישע ינידב רבד ןיא יכ ,תוארהל ינא
הזוחהש ןיב) רפוהש הזוח היה םידדצה ןיבש םוקמב ,םהיניד תלוחת תינורקע
.(ותרפה לשב ןידכ לטוב אוהש ןיבו ופקותב דומעל ךישממ
 
267
 
 
יניד .הזחה תא רפה םידדצה דחא .הזוח םהיניב ותרכ םידדצ .12
יפ-לע םידעס לש תבכרומ תכרעמ םימתה דצה תושרל םידימעמ םיבויחה
םיאב הלא םידעס לש םקלח .(BURROWS, SUPRA - האר) .םיעגפנה םיסרטניאה
(RELIANCE INTEREST :ילילשה סרטניאה וא) "תוכמתסהה סרטניא" לע ןגהל
הזוחה תרכנ אלול ןותנ היה אוה ובש ,בצמב עגפנה דצה תא דימעהל םתרטמו
L.L. FULLER AND W.R. PERDUE, "THE RELIANCE INTEREST IN :האר)
ןתינ הז דעס .YALE L.J 64 ,"CONTRACT DAMAGES. )73-6391( AND 25 373
המגוד .תוכמתסהה סרטניאב העיגפ לע םיצפמה ,םיזוחה יניד תרגסמב םיתעל
יללכה םיזוחה קוחל (ב)12 ףיעס תארוהב ,ראשה ןיב ,אוצמל ןתינ הז דעסל
תורשעתהה יניד תרגסמב םיתעל ןתינ ומצע הז דעס .([800/75 ]33 א"ע האר)
םאו ותתירכב םגפ לשב םא) הזוח לוטיב תובקעב הבשה לע םירומה ,ןידכ אלש
קוחב םיעובק םה םא ןיבו םיזוחה יקוחב םיעובק םה םא ןיב ,ותרפה לשב
ינידבש םייוציפב אצמיהל םיתעל יושע ומצע הז דעס ,ףוסבל .(רשוע תיישע
תא דימעהל ודעונש - ןיקיזנ השעמ םג הווהמ הזוחה תרפהש םוקמ - ןיקיזנה
םידעסה דצב .וב עצובש ןיקיזנה השעמ אלל ןותנ הה וב בצמב קוזינה
לע ןגהל ודעונש ,םידעס םימייק "תוכמתסהה סרטניא" לע ןגהל ודעונש
דצה תא דימעהל םתרטמ רשאו .(EXPECTATION INTEREST) הייפיצה סרטניא
םידעס ףא .רפוה אלולו הזוחה םיוק ול ןותנ היה אוה ובש ,בצמב עגפנה
סרטניא לע םיצפמה ,םיזוחה יניד תרגסמב ,הנושארבו שארב ,םינתינ הלא
תופורתה קוח תוארוה תודמוע הלא לש םדוסיב .עגפנה דצה לש הייפיצה
יתש לש ןתרטמ .הזוח תרפה ןיגב םייוציפ ןתמו הזוחה תפיכא ןניינעש
רפוה אלול ןותנ היה ובש ,בצמב םימתה דצה תא דימעהל איה הלא תופורת
ורוביחב ,ןידי האר) ROBINSON V. HARMAN )8481( ]AT ,]25 563 :הזוחה
יניד תרגסמב םג תנתינ הייפיצה סרטניא לע הנגה .(103 'מעב ,ל"נה
יאכז אוה ,סכנב יניינק סרטניא עגפנה הנוקל שי םא ,לשמל ,ךכ .הבשהה
דצל סכנה תריכממ קיפה ןורחאה הזש האנהה תבוט תא רפמה רכומהמ לבקל
.ישילש
רשוע תיישע ,ןיקיזנ ,םיזוח) םיבויחה ינידש ,םידעסה תכרעמ .13
לעו תוכמתסהה סרטניא לע הנגהל תלבגומ הניא ,םידימעמ (טפשמב אלו
.םיפסונ םיסרטניא לע םיניגמ םיבויחה יניד .דבלב הייפיצה סרטניא
אלש תורשעתה תעינמ רבדב סרטניאה אוה ,ישילש סרטניא יטנאוולר ונניינעל
הז סרטניא ןגומ םיתעל ,טפשמב אלו רשוע תיישע עונמל אב רשא ,ןידכ
סרטניאה ןיגב) םייוציפ וא הפיכא ןתמב רשא ,םיזוחה יניד תרגסמב
ןיקיזנה ינידש שי .ןידכ אלש תורשעתה םיענומ ("יבויחה" וא "ילילשה"
דעסה רקיע ךא .םייוציפ לש הפורתה תועצמאב רקיעב .הז סרטניא לע םיניגמ
רשוע תיישע ינידב ןופצ ןידכ אלש תורשעתהה תעינמ סרטניאב העיגפ ןיגב
אל הלא םיניד .ןידכ אלש תורשעתה עונמל איה םתרטמ רקיע רשא ,טפשמב אלו
סרטניא לע ןגהל ךכבו ,ותומדקל בצמה תא בישהל ,םמצעלשכ ,ודעונ
בצמה תא ריזחהל איה הבשהה תרטמ יכ ,רמול םג ןיא... "תוכמתסהה
,ודעונ אל הלא םיניד ,המודב .(540 'מעב [741/79 ]23 א"ע) "ותומדקל
ךכבו ,הרפהה אלול ןותנ היה וב בצמב םימתה דצה תא דימעהל ,םמצעלשכ
(ןיקיזנב וא םיזוחב) יוציפ ירה אל ןכ-לע .הייפיצה סרטניא לע ןגהל
עונמל האב הנוארה .יוציפה תפורתמ הבשהה תפורת תלדבנ ךכב" :הבשה ירהכ
(EX רשויהו ןופצמה תשוחתש םוקמב תלעפומ איהו ,ןידכ אלש תורשעתה
וליאו ,(557 'מעב ,[760/77 ]6 א"ע) הבשה תבייחמ (AEQUO ET BONO
םג האר ;540 'מעב ,ל"נה [741/79 ]23 א"ע) "קזנ לע תוצפל האב הנורחאה
עבותה לש ותעיבת ןיקיזנה ינידבש דועב" .(1073 'מעב ,[76/51 ]34 א"ע
םרגנש קזנה לע םייוציפ םולשתל איה
 
268
 
 
לע עבתנה לש ,'תורשעתהה' ,האנהה תבוט םולשתל איה הבשהה תעיבת ,ול
,[290/80 ]4 א"עב רוא טפושה) "ןידכ אלש הגשוהש תורשעתה ,עבותה ןובשח
םה .םה םהילגר לע םידמוע טפשמב אלו רשוע תיישע יניד ,ןכא .(641 'מעב
םיזוחה יניד ידי-לע םיקנעומה םידעסהמ אוה הנוש ויפואבש ,דעס םיקינעמ
םה ןיאו ,ותומדקל בצמה תא בישהל םיאב םה ןיא .ןיקיזנה יניד ידי-לעו
םיאב םה .הרפהה אלול ןותנ היה ובש בצמב םימתה דצה תא דימעהל םיאב
ןידכ אלש תורשעתהה תעינמב שי םיתעל ,ןבומכ .ןידכ אלש תורשעתה עונמל
,המודב .תוכמתסהה סרטניא לע הנגה ךכבו ,ותומדקל בצמה תבשה םושמ
וב בצמב םימה דצה תדמעה םושמ שי ,ןידכ אלש תורשעתה תעינמב ,םיתעל
לע הנגה ,תאז םע .הייפיצה סרטניא לע הנגה ךכבו ,הרפהה אלול ןותנ היה
תעינמ איה וז לש התרטמ .הבשהה יניד לש םתרטמ הניא הלא םיסרטניא
יתלב יאוול תאצות ךא איה םירחא םיסרטניא לע הנגהו ,ןידכ אלש תורשעתהה
.תיחרכה
ןיב סחיה המ :האבה הלאשה תדמועו המק הז חותינ עקר לע .14
תדמוע םאה ?(טפשמב אלו רשוע תיישע ,ןיקיזנ ,םיזוח) םינושה םינידה
םאה ?םהיניב רוחבל וילע אמש וא ,םלוכ םינידה יפ-לע תוכז עגפנל
תכרעמ יפ-לע דעס תשירד םע תחא םיניד תכרעמ יפ-לע דעס תשירד תבשייתמ
.ןועמש םע השעש רכמ הזוח רפה ןבואר ובש ,הרקמה תא לוט ?תרחא םיניד
,הזוחה לוטיב ,הפיכא) םיזוחה יניד יפ-לע םינוש םידעס ותושרל םידמוע
תרפהש םוקמב) ןיקיזנה ינידמ םידעס לולשל ידכ ךכב שיה .(םייוציפ
תרפה םא) טפשמב אלו רשוע תיישע ינידמו (ןיקיזנ השעמ םג הווהמ הזוחה
יפ-לע םינוש םידעס ףרצל ןבואר יאשרה ?(ןידכ אלש תורשעתהל האיבה הזוחה
הקיקחה הנבמ לש טבמה תדוקנמ וז הלאש ונחב ,רוכזכ ?תונוש תוליע
תיישע יניד לש םתלוחתל העינמ לכ ןיא יכ ,הילע ונבהו השדחה תיחרזאה
ונא התע .ןיקיזנ ינידו םיזוח יניד םילחש םוקמב םג ,טפשמב אלו רשוע
.םמצע טפשמב אלו רשוע תיישע יניד לש םטבמ תדוקנמ וז הלאש םינחוב
אל ףאו ,םידעס וא תוליע ףוריצ לש תינוידה הלאשב םיקסוע ונניא :קודו
,איה ונתלאשו ,םירבד לש םתוהמ אוה ונניינע .ןיד-תיב-השעמ לש תולאשב
יפ-לע תוכז עגפנל דומעתש רבדה ןכתיי םינידה לש תימינפה םתניחבמ םא
טפשמה יתב תא הקיסעה וז הלאש ?םהיניב רוחבל וילע אמש וא ,םלוכ םינידה
תיישע יניד ןיבל ןיקיזנה יניד ןיב םיסחיל עגונה לכב לארשיבו הילגנאב
העיבתב ןיא תינורקע יכ ,איה הז ןיינעב הקוספה הכלהה .טפשמב אלו רשוע
יניד יפ-לע העיבת לישכהל ידכ טפשמב אלו רשוע תיישע לש הליעה סיסב לע
,ל"נה ורפסב ,ןמדירפ ןכו UNITED AUSTRALIA LD. ]94] האר) ןיקיזנה
'מעב ,ורמואב ,ל"נה [290/80 ]4 א"עב רוא טפושה ךכ לע דמע .(251 'מעב
:641
,טפשמב אלו רשוע תיישע הליע יפ-לע עובתל תורשפאה עבותל תדמועשכ"
יתש יפ-לע עבתיש העינמ יא ,ןיקיזנב העיבת הדצב ול תדמועו
ןיגב םיימעפ הבגי אלש דבלבו ,העיבת התואב תיביטאנרטלא תוליעה
."....השעמ ותוא
תליע ןיבל םיזוחה תליע ןיב םיסחיה ןיינעל הלח המוד השיג
אלש דבלבו ,הלא תוליעמ תחא לכ יפ-לע דעס עובתל יאשר עבותה .ןיקיזנה
ןיבל תיזוחה הליעה ןיבש םיסחיב םג הלח המוד הסיפת .וקזנל רבעמ לבקי
ןה עגפיהל םייושע ,הזוח רפוהשמ .טפשמב אלו רשוע תיישע יניד יפל הליעה
אלש תורשעתהה תעינמ סרטניא ןהו הייפיצה סרטניא ןה ,תוכמתסהה סרטניא
.ןידכ
 
269
 
 
,ןיקיזנ ,םיזוח) םינושה םינידה לש דחיב םתלוחתל תינורקע העינמ לכ ןיא
דחי םג וללה םיסרטניאה לע הנגהל םג ןאכמו ,(טפשמב אלו רשוע תיישע
םיתעל .דרפנ סרטניא לע יטפשמ ףנע לכ ןגי םיתעל .([19/83 ]35 א"ע האר)
לע תבלוצ הנגה אהתש ןפואב ,םיסרטניא רפסמ לע דחא יטפשמ ףנע ןגי
דבלבו ,םולכ אלו ךכב ןיא .םינוש טפשמ יפנע תועצמאב דחא סרטניא
[290/80 ]4 א"עב רוא טפושה זמר וילע - דחאה :תונורקע ינש ורמשייש
תלבק יכ ,רחאה ;םידעסה יוירמ ןידכ אלש רשעתי אל םימתה דצה יכ - ל"נה
יוארה ןמ ,רחא דעס תלבק ,ןיינעה תוהמ תניחבמ ,תרתוס הניא דחא דעס
.דחא ןיינעל םיטביה ינש אלא םניאש ,הלא ינשמ דחא לכ לע הרצקב דומעל
טפשמה יפנע לש תינמז-ובה םתלוחתב הרכהל ןושארה יאנתה .15
עגפנה םא ,ןכ-לע .הז ףוריצמ ןידכ אלש רשעתי אל עגפנה יכ ,אוה םינושה
היה ובש בצמב דמעוה אוהש ןפואב ,ןיקיזנה יניד יפ-לע םייוציפב הכז
,םיזוחה ןיד יפ-לע םייוציפב הכזי אל אוה ,הלוועה וב העצוב אלול ןותנ
רפוה אלול ןותנ היה ובש ,בצמב ודימעהל םינורחאה הלא לש םתרטמ ןכש
תלבק .ןיקיזנה ייוציפב הכזי םא ,אליממ ןותנ היהי אוה הז בצמבו ,הזוחה
ףנע לכש המכ דע ,ןבומכ .עגפנה לש ןידכ אלש תורשעתהל איבת רבטצמ יוציפ
לכ ןיא .קזנה תכרעהל ולשמ םיניד וב שיש וא ,הנוש קזנ לע ןגמ יטפשמ
תניחבמ ,העינמ לכ ןיא ןכ ומכ .דחי םג םיפנעה ףוריצב ןידכ אלש תורשעתה
וז הריתע תרגסמב ונניינעמ ןניאש תוינויד תויעבמ לידבהל - יתוהמה ןידה
רחא קלח לע יוציפ לבקלו םיזוחה יניד יפ-לע קזנהמ קלח לע יוציפ לבקל -
יוציפה דעס ןיב סחיה ןיינעל הלח המוד השיג .ןיקיזנה יניד יפ-לע קזנה
תיישעב וא ןיקיזנב וא םיזוחב) הבשהה דעס ןיבל (ןיקיזנב וא םיזוחב)
,םייוציפב וא הפיכאב הכז עגפנה דצה םא ,ןכ-לע .(ןידכ אלש רשוע
םג יאכז אוה ןיא ,הזוחה רפוה אלול ןותנ היה ובש בצמב ותוא םידימעמה
הסיפת .רפמה ןובשח לע ןידכ אלש רשעתי ךכב ןכש ,תימצעה הרומתה תבשהל
רפוהשמ ,לשמל ,ךכ .םמצע טפשמב אלו רשוע תיישע יניד ךותב תמייק המוד
תרזחהל ןהו תימצעה הרומתה יחוור תרזחהל ןה עגפנה דצה הכזי אל ,הזוחה
,ןמדירפ האר) רפמה ןובשח לע ןידכ אלש רשעתי ךכב ןכש ,תידגנה הרומתה
.(451 'מעב ,ל"נה ורפסב
רוזשו רושק םינוש טפשמ יפנע לש תינמז-וב הרכהל ינשה יאנתה .16
עגפנה ןיא ,הז יאנת יפ-לע .ולש רחא טביה אלא אוה ןיאו ,ןושארה יאנתב
תססובמ ןהילעש דוסיה תוחנה תא םירתוס םתוהמ יפ-לעש ,םידעס ףרצל יאשר
ךא ,ןיפולחל וללה םידעסה תא עובתל ,ינויד ןיינעכ ,יאשר אוה .העיבתה
,לשמל ,ךכ .ףרוצמב דחי םג םתוא לבקל ,יתוהמ ןיינעכ ,יאשר וניא אוה
לשב הזוחה לוטיב לבקל - םמצע םיזוחה יניד תרגסמב - יאכז עגנה ןיא
תפורת ללכ ךרדב" .רחאה דעסה תא רתוס דחאה דעסה .הזוחה תפיכאו ותרפה
ולוכ) הזוחה לש ולוטיב ןכש ,וז תא וז תואיצומ לוטיבה תפורתו הפיכאה
התועמשמ הפיכאה וליאו ועצוב םרטש םיבויחה םויס ותועמשמ ,(ותצקמ וא
א"ע ;544 'מעב ,[260/80, 265 ]36 א"ע) "םמצע הלא םיבויח לש םעוציב
הזוח תרפהמ עגפנה ןיא ,המודב .((ינויצע טפושה) 171 'מעב ,[557/85 ]21
רפוה אלול ןותנ היה ובש בצמב ותוא םידימעמה ,םייוציפ לבקל יאשר
תא רתוס דחאה דעסה .תימצעה הרומתה לש הבשה לבקל תאז םע דחיו ,הזוחה
אלא רפוה אל הזוחה ובש בצמב עגפנה תא דימעמ םייוציפה דעס .רחאה דעסה
,ןמדירפ האר) תימצעה הרומתה תבשהל יאכז עגפנה ןיא ,הלא תוביסנב .עצוב
.(451 'מעב ,ל"נה ורפסב
 
270
 
 
םידדצ ןיבש ןוויכמ יכ ,ינורקע ןיינעכ עובקל ןיא ,ןכ יכ הנה .17
אוה ןיאו ,םיזוחה יניד םוחתב עגפנה דצה לש ותפורת ,רפוהש הזוח םייק
הניחבמ :אוה ךופהנ .טפשמב אלו רשוע תיישע יניד םוחתמ םידעסל יאכז
,תאז םע .םינושה טפשמה יפנע יפ-לע םידעס ףרצל העינמ לכ ןיא,תינורקע
הרקמו הרקמ לכ ןוחבל שי .דימת אוה ירשפא הז ףוריצ יכ ,שארמ רמול ןיא
ןידכ אלש תורשעתה םושמ ןיא םידעסה ףוריצב םא ,ןוחבל שי .ויטרפ יטרפל
ןכא םא .העיבתה תתתשומ ןהילע דוסיה תוחנהל הריתס םושמו עגפנה לש
(דוסיה תוחנהב הריתסו עגפנה לש ןידכ אלש תורשעתה) הלא םיאנת םימייקתמ
העינמ לכ ןיא ,םימייקתמ םניא ולא םיאנת םא .ירשפא וניא ףוריצה
דצה .רפוה הזוח :האבה המגודב וז תינורקע השיג םיגדהל ןתינ .ףוריצל
הרומתה לש הבשה תעיבת (יזוח דעס אוהש) לוטיבה דעסל ףרצל יאשר עגפנה
ינידב עיפומ אוה יכ םא ,טפשמב אלו רשוע תיישעב אוהש דעס) תימצעה
ובש בצמ ותואב ותוא ודימעי ולא ינש .([186/77 ]10 א"ע האר ;םיזוחה
תעיבת הלא ינשל ףרצל יאשר אוה ןיא ,ןכ-לע .הזוחה תרכנ אלול ןותנ היה
םע .רפוה אל הזוחה ובש בצמב ודימעהל ודעונש ,םייוציפ תעיבת וא הפיכא
סרטניאב העיגפ לע ותוצפל הדעונש ,םייוציפ תעיבת ףרצל יאשר אוה ,תאז
איבי לבקתש יוציפה יכ ,ךכל גואדל ךרוצ היהי הז ןיינעב .תוכמתסהה
האר) ןידכ אלש עגפנה רשעתי ןכ אל םאש ,תימצעה הרומתה תבשה תא ןובשחב
,ןיול 'ש טפושה ,ירבח םע קדצה ,ןכא .(459 'מעב ,ל"נה ורפסב ,ןמדירפ
הזוחב תויפולח תוליע תללוכה העיבת שיגהל" ןתינ תינורקע יכ ,עבוקה
תוביסנב ,םא ,איה הנחבל שיש הדיחיה הלאשה" יכו ,"רשוע תיישעבו
ןיידע עבותהש םושמ םא ,תיפולחה הליעה לע ךומסל העינמ תמייק ,ןיינעה
לע לביקש רבד ריזחהל בייח אוהש םושמ םא ,הזוחה יפל וקלח תא אלמל בייח
לע רומאכ העיבת תשגה תוענומה תורחא תוביסנ תומייקש םושמ םאו ,ויפ
תוביסנב תובשחתהב אלא השקונ ללכב רבודמ ןיא ,ןכא .תויפולח תוליע דוסי
."תויטרקנוק
,ןכ-לע .הזוחה יפ-לע םידדצה תויוכז תוטלשנ ,הזוח שיש םוקמב ,תמא
תוכז ןיא עגפנה דצל יכ ,(עמתשמב וא שרופמב) עבונ הזוחה לש ושוריפמ םא
תנקת לש לוקישל ףופכ) בורל םיגהונ ,טפשמב אלו רשוע תיישע יניד יפל
,רפמה רשעתה וליפא יכ ,זא םירמוא ונא .הזוחב רומאה יפ-לע (רוביצ
םוקמב ךא .(67 'מעב ,ל"נה ורפסב ,ןמדירפ האר) ןידכ אלש הניא ותורשעתה
רשוע תיישע יניד יפל תוכזה תא ללושכ שרפתמ וניא םידדצה ןיבש הזוחהש
הניא ותורשעתהש ןפואב ,"רשעתמל" תוכז ןתמ םושמ וב ןיאו ,טפשמב אלו
.הזוחה תפוקתב ולוחי הלא םינידש ךכל תינורקע העינמ לכ ןיא ,ןידכ אלש
יניד יפ-לע תוכזה תא םיילגנא םיטפוש רפסמ וססיב הרשע-עשתה האמב ,ןכא
ןיעכ") םידדצה ןיבש הזוחב אללכמ יאנת לע טפשמב אלו רשוע תיישע
ןיעכל קקזיהל םוקמ ןיא יכ ,רמול היה גוהנ וז השיג תרגסמב .("םיזוח
אלו הילגנאב אל ,דוע תלבוקמ הניא וז השיג .הזוח שיש םוקמ הזוח
תבוח היפל ,תיביטקיפה הסיפתהמ וקחרתה הלא תונידמב .תירבה-תוצראב
ינידו ,וז תיביטקיפ השיג הצמוא אל לארשיב .אללכמ יאנתב הרוקמ הבשהה
אלש תורשעתה תעינמ לש יללכ ןורקיע לע וססוב טפשמב אלו רשוע תיישע
.(([228/65 ]38 א"ע ;[278/56 ]37 א"ע ;ל"נה [76/51 ]34 א"ע האר) ןידכ
ןיב םא ,הלאשל תינורקע תובישח ןיא בוש ,הז יללכ ןורקיעלש ותרגסמב
אלו רשוע תיישע ינידל תינרדומה השיגה יפ-לע .אל םא הזוח םייק םידדצה
וז ןיבו ,ירבה-תוצראבו הילגנאב ,ץראב תלבוקמה וז ןיב - טפשמב
,ח טפשמ ינויעב ל"נה ורמאמב ,ןמדירפ האר) טנניטנוקה תוצראב תלבוקמה
םא הזוח םייק םידדצה ןיב םא ,הלאשל רשק לכ אלל םילח םה - (26 'מעב
.ואל
 
271
 
 
.(ליעל 4 הקסיפ האר) הנושארה יתקידב תא םכסל תעה העיגה .18
:האבה הלאשה תא ימצעל יתדמעה ,רוכזכ
יניד יפ-לע תופורת םידדצל .רפוה הזוחה .הזוח םייק םידדצ ןיב"
רשוע תיישע יניד חוכמ תויוכז עגפנה דצה תושרל תודמועה .םיזוחה
"?טפשמב אלו
םע ,בויחב איה וז הלאש לע הבושתה תינורקע יכ ,התלעה יתקידב
אל טפשמב אלו רשוע תיישע יניד חוכמ תויוכזב הרכה יכ ,יאנתה תפסוה
עגפנה תא דימעת אלו עגפנה לש ןידכ אלש תורשעתהל ,המצע איה ,איבת
,יתרבח העבק הז ףסונ ןויד אשונ יחרזאה רוערעב .תורתוס תויתוהמ תודמעב
םוקמב קר דימתמו זאמ םילח טפשמב אלו רשוע יניד" יכ ,*אישנל הנשמה
,[437/80 ]8 א"עב יתרבח הרזח וז התעיבק לע ."םידדצה ןיב הזוח ןיאש
יניד .ןידב היד תנגועמ הניא וז היציזופורפ יכ ,התלעה יתקידב .39 'מעב
ןיא םא ןיבו םידדצה ןיב הזוח שי םא ןיב ,םילח טפשמב אלו שוע תיישע
הזוחה םא ןיבו דמועו םייק םידדצה ןיבש הזוחה םא ןיב ;םידדצה ןיב הזוח
.ערפמל אוה לוטיבה םא ןיבו שארמ אוה לוטיבה םא ןיב ;לטוב םידדצה ןיבש
,יתרבח תעדל יתפרטצהו ,יחרזאה רוערעב טפשמה תיב בכרהב רבח יתייה
יל ןיא .רוזחל ינא שקבמ תמדוקה יתדמעמו ,יתיעט - עמשמ .אישנל הנשמה
146/64 א"עב גרבליז טפושה לש וירבד תא ,םידחא םייונישב ,ץמאל אלא
,יחרזאה רוערעב יתבתכש ןידה קספ תא יתחכש אל ,רומאל ,323 'מעב ,[39]
;הז יניד קספ םע דחא הנקב ותולעהל ןיא ןיד-קספ ותוא .וז הריתע אשונ
.יב יתרזח :רמוא הווה
:טפשמב אלו רשוע תיישע יניד :ינש טביה .ג
?רפמל החמצש האנהה תבוט תא לבקל עגפנה דצה יאכזה
לולשל ידכ וב ןיא הזוח לש ומויק יכ ,הנקסמ ללכל יתעגה .19
לע בויחב יתבשה ךכב .טפשמב אלו רשוע תיישע יניד לש םתלוחת תא תינורקע
יניד םאה") הז ףסונ ןוידב ונינפל הגצוהש הלאשב רשא ןושארה טביהה
הקספ הארו "?םידדצה ןיב הזוח היהש הרקמב םילח טפשמב אלו רשוע תיישע
הגצוהש הלאשה לש ינשה טביהה יינפל דמועו םק ,וז יתבושת רואל .(ליעל 1
ךות ,טפשמב אלו רשוע תיישע יניד לש הניחב בייחמ הז טביה .ונינפל
עגפנה לש ותוכז תרכומ תינורקע םא ,הלאשל הבושת םהב אוצמל ןויסינ
ןהבש תוביסנב ,ןורחאה הזל החמצש האנהה תבוט תא רפמהמ לבקל הוזח תרפהמ
הניא וז הלאש .לטוב אל הזוחה ןהב תוביסנבו קזנ לכ םרגנ אל עגפנל
עיגהו ,הבחרהב וז הלאש חתינ ,ןיול 'ש טפושה ,ירבח .רקיעו ללכ הטושפ
טפשמב אלו רשוע תיישע יניד יכ ,תיטפשמ תוינידמ לש ןיינעכ ,הנקסמל
לטוב הזוחה םא ןיב תאזו ,האנהה תבוט תלבקל עגפנה לש ותוכזב םיריכמ
תורשעתה לע רסואה יללכה ןורקיעהמ וז הנקסמ תשקבתמ ,ותעדל .אל םא ןיבו
ןיבל רשויבש תוכזו ןיינק תוכז ןיב הנחבהל הרושק איה ןיאו ,ןידכ אלש
הרטמהו רפמה תעתרהו עגפנל קדצ לש םילוקיש םידמוע הדוסיב .תישיא תוכז
,תרופ-ןב תטפושה ,אישנל הנשמה הרובס ,ותמועל .בל -םותב הוזחה םויק לש
הזוחהש םוקמב וז תוכזב םיריכמ םניא טפשמב אלו רשוע תיישע יניד יכ
הניבמ ,וניעב דמוע הזוחה םא .לטוב
-------------------
.234 'מעב ,(4)זל ד"פ *
 
272
 
 
וניאש סכנ תריכמל הזוח ןיבל יפיצפס סכנ תריכמל הזוח ןיב יתרבח
שורדל עגפנה יאכז - יפיצפס סכנ תריכמל הזוח - ןושארה הרקמב .יפיצפס
הנוקל תדמוע וז תוכז ."ןוידפה ימדב ול חטבוהש סכנה תפלחה ךות" הפיכא
ןיבש וא ,סכנב תיניינק תוכז ןוגכ "ןגומ סרטניא" ול שיש םוקמב ךא
"בוקעל" הנוקה לכוי ולא תוביסנב ."תונמאנ ןיעמ" שי הנוקה ןיבל רכומה
,(בל-םותבו הרומתב ושכר הז ןכ םא אלא) ותוא הנקש ישילש דצמ ושוכר רחא
ימד תא ונייה ,שדחה ולוגלגב סכנה "ףילחת" רפמה רכומהמ עובתל וא
וניאש סכנ תריכמל הזוח - ינשה הרקמב ,תאז תמועל .רכומה ידיבש ןוידפה
"בוקעל" יאכז וניא ןכ-לעו ,סכנב "ןגומ סרטניא" הנוקל ןיא - יפיצפס
ןוידפה ימדב תוארל לכוי אל אליממו ,ישילש דצ לש ודיב ןוידפה ימד רחא
הזוח ןיב אוה ףא ןיחבמ ,ןיול 'ד טפושה ,ירבח .ול חטבוהש סכנל ףילחת
תבשהלו םייוציפל עגפנה דצה יאכז ,הזוחה לטוב .םייק הזוח ןיבל לטובש
דמוע הזוחה םא .אל ותו תז .תופורתה קוחב רומאכ ,תימצעה הרומתה
תאז ,תופורתה קוחב תועובקה תופורתה ראשלו הפיכאל עגפנה יאכז ,וניעב
.הלא תופורת םע תינמנ הניא רפמה דצה קיפהש האנהה תבוט תבשה .אל ותו
יכ ,רובס ינא ףא והומכ .ןיול 'ש טפושה תעדכ יתעד ,יירבח ןיבש תקולחמב
לש יללכ ןורקיעב ילארשיה טפשמה ריכמ ןידכ אלש תורשעתה תעינמ םשל
עגפנה דצה יאכז הז ןורקיע לש וחוכמ יכו ,טפשמב אלו רשוע תיישע תעינמ
אוה הזוחה םא ןיב תאזו ,הזוחה תרפהמ רפמל החמצש האנהה תבוט תלבקל
ןיעמ וא ןיינק תוכז הנוקל שי םא ןיבו ,ואל םא ןיבו יפיצפס סכנ תריכמל
וז יתנקסמ ליבגהל ינא שקבמ ,יתנייצ רבכש יפכ .ואל םא ןיבו ,ןיינק
ריאשהל ינא שקבמש ךות ,וניעב דמוע םידדצה ןיבש הזוחה ובש ,םירבד בצמל
התיתשת רואל ונינפלש הריתעב תררועתמ הניאש - הלאשה תא ןויע ךירצב
ןכ םאו ,הרומאה האנהה תבוט תא לבקל יאכז עגפנה דצה םא - תיתדבועה
יתושעב .וז יתסיפת התע קמנא .ותרפה לשב לטוב הזוחהש םוקמ ,םיאנת ולאב
,תמא .רשוע תיישע קוח יפ-לע ותוא ןיבמ ינאש יפכ ןידה לע ךמתסא ,ןכ
לע לבוקמ ךא ,הז קוח לש ותקיקחל םדקש ןידה יפ-לע טלשנ ונינפל הרקמה
ונל ןיינע ,ןכא .םירקמה ינשב ההז ןידה ונינפלש היגוסב יכ ,ונלוכ
ךות השענ היה ןשיה ןידב הנורתפ ךא ,רבעב הררועתה אלש ,השדח הלאשב
.רשוע תיישע קוחב םויב םיעובקה תונורקעה םה ,םייללכ תונורקעל תוקקזיה
.ונתקיספל יביטקאורטר טביה לכ םג ןיאש ,ןאכמ
:(1 ףיעס) עבוק רשוע תיישע קוח .20
האנה תבוט וא תוריש ,סכנ ןידבש תוכז יפ-לע אלש לביקש ימ (א)"
בייח ,(הכזמה - ןלהל) רחא םדאמ ול ואבש (הכוזה - ןלהל) תרחא
הריבס יתלב וא תירשפא יתלב ןיעב הבשה םאו ,היכזה תא הכזמל בישהל
.היווש תא םלשל -
ךרדב וא הכזמה תלועפמ ,הכוזה תלועפמ היכזה האב םא איה תחא (ב)
."תרחא
והער ןובשח לע ןידכ אלש רשעתהש ימ יכ ,יללכ ןורקיע עבקנ ךכב
לש הפנעה םתקיספמ רבעב םג דומלל היה ןתינ הז יללכ ןורקיע .הבשהב בייח
לש תומיוסמ תוירוגיטקב הבשה תבוחב וריכה רשא ,לארשיב טפשמה יתב
ןידכ אלש תורשעתה תעינמ לשהז יללכ ןורקיע לע םמצע וססיבש ךות ,םירקמ
םויכ .(577 'מעב ,[760/77 ]6 א"ע ;409 'מעב ,[278/56 ]37 א"ע :האר)
דע ,ול המדקש הקיספהו ,רשוע תיישע קוח תארוהב יללכה ןורקיעה ןגועמ
איהש המכ
 
273
 
 
,ודצל תדמוע איה ןיא .השעמל הכלה ותוא הליעפמו המיגדמ ,ומע תבשייתמ
.ויפנכ תחת איה תפפוטצמ אלא
תבוח לש יללכה ןורקיעה תא עבוק רשוע תיישע קוח ,וניארש יפכ .21
אב הז ןורקיע .ןידכ אלש רבד והער ןובשח לע לביק םדאש םוקמ ,הבשה
המישר עבוק וניא קוחה .והער ןובשח לע םדא לש ןידכ אלש תורשעתה עונמל
הז יללכ ןורקיע ליבגהל ןיא אליממ .וז תורשעתה תרכומ םהבש ,םיבצמ לש
תיישע לש תוירוגיטקה ,ןכא .הבשה אהת םהבש ,םיבצמ לש הנותנ המישרל
האר) םירמשה לע תוטקוש ןניא םלועלו תורוגס ןניא םלועל טפשמב אלו רשוע
רבעב הריכה הז טפשמ-תיב לש ותקיספ .(603 'מעב ,ל"נה [280/73 ]2 א"ע
האר) הדבועב תועט ךותמ ףסכ םולשת ןוגכ ,הבשהב תוכזמה תוירוגיטק רפסמב
ץוליא ךותמ וא ([292/68 ]5 א"ע האר) ןידבש תועט וא ([48/75 ]40 א"ע
תוירוגיטקה ןניא רבעב ורכוהש תוירוגיטקה .([216/7 ]4 א"ע לשמל האר)
תמייק םהבש ,םישדח םיבצמ רוציל חוכ ובוחב רצוע ןורקיעה .תודיחיה
הכותמ הנירקמ דוסיה תסיפת .הבשה תבוח תלטומ ןכ-לעו ,ןידכ אלש תורשעתה
ןורעיש אל רשא ,תושדח תויצאוטיס" םע דדומתהל םיאבה ,םישדח םיניד
רשעתהמ דחאה תא עונמל ידכו ,םדא ינב ןיב רשוי תושעל המגמב ,םינושאר
[278/56 ]37 א"עב ןישח טפושה ,אישנה מ"מ) "ורבח ןובשח לע ןידכ אלש
רשוע תיישע קוחל 1 ףיעסב עובקה ןורקיעה ,רבדה תמא .(409 'מעב ,ל"נה
םיבצמה לש רואית וב ןיא ,םירחא תונורקע ומכ ."החותפ המקר" לעב אוה
יתלבו תגייוסמ יתלב הלומרופ" ונינפל .ערתשמ אוה םהילעש םייתדבועה
םע .(408 'מעב ,ל"נה [278/56 ]37 א"עב ןישח טפושה לש ונושלכ) "הרורב
13/80 נ"ד האר) ללח וא הנוקאל לע תועיבצמ ןניא תוימתסהו תויללכה ,תאז
.ןידה תא ךותחל שי ויפ לעש ןורקיע עבקו ,ורבד תא רמא קקוחמה .([42]
ןיב ,איה תילכתה .הקיקחה תילכת יפ-לע קקוחמה תארוה תא שרפל טפושה לע
ותארוה ת שרפל שי וז תילכת עקר לעו ,ןידכ אלש תורשעתה תעינמ ,ראשה
דרולה יוטיב ןתנ הלש ,הסיפתה תדמוע וז תילכת דוסיב .קקוחמה לש תיללכה
םוקמ ,הבשה לע תורוהל שי היפל ,MOSES ]74] תשרפב (MANSFIELD) דליפסנמ
הז "רשוי" .הבשה תבייחמ (EX AEQUO ET BONO) רשויהו ןופצמה תשוחתש
שגר אל" .טפושה לש יביטקייבוס ןיינע וניא ףא אוה .ינכט "רשוי" וניא
-לע הבשה תובייחמה תוביסנ ןה ולא עבוק ילאודיווידניאה טפושה לש קדצה
ןיאו ,(157 'מעב ,[76/ 827 ]3 א"עב ןמסוז אישנה) " ...רשויה יללכ יפ
טפוש לש ,'ינזיטרפ קדצ" הניכ ןמסוז טפושה אישנה מ"מש המב םייולת ונא
ונתוא הכירדמה ןחבמה תמא .(603 'מעב ,[280/73 ]2 א"ע) "ילאודיבידניא
א"ע האר) לארשיב רואנה רוביצה לש תוניגההו קדצה תשוחת איה
לש הבחר תכסמב בשחתהל שי ,יללכה ןורקיעל ןכות ןתמב .([461/62 ]43
:46 'מעב ל"נה ורפסב ,ןמדירפ רוספורפ ךכ לע דמע .םילוקיש
,עבותה לש ותוכז תמצע תא םיללוכ יללכה ןורקעה תלחהב םילוקישה"
תוליעפה ביט תאו םידדצה תוגהנתה תא ,ולש סרטניאב העיגפה יפוא תא
."חוורב עבתנה הכז החוכמש
חתמ םייק םיתעל .דחא ןוויכל םירחאו הלא םילוקיש םיליבומ םיתעל
התע הנפנ .יטופיש תעד-לוקיש תלעפהמ סונמ ןיא .םמצע ןיבל םניב ימינפ
ותוכז הניינעש ,ונינפלש היעבה לש התניחבל
 
274
 
 
תוביסנב ,רפמל החמצש האנהה תבוט תא רפמהמ לבקל הזוח תרפהמ עגפנה לש
.קזנ לכ םרגנ אל עגפנלו לטוב אל םידדצה ןיב הזוחה ןהבש
ןיעקרקמ רוכמל בייחתה ויפל ,הזוח םדא תרכ ובש הרקמב חתפנ .2
רכומה .(תימצעה הרומתה) ריחמה תא םליש הנוקה .ינולפ ריחמב םימיוסמ
הרומתב - ןיעקרקמה סקנפב המושיר ךות - עקרקה תא רכמו הזוחה תא רפה
לטיב אל הנוקה .הזוחה ריחממ הובגה ,ינומלא ריחמב ישילש דצל בל-םותבו
.עקרקב ןיינועמ אוה .תימצעה הרומתה תלבקב ןיינועמ אוה ןיא .הזוחה תא
אוה ןיא יוציפב .ישילשה דצה לש ותוכז רואל ,לבקל לכוי אל עקרקה תא
תא לבקל אוה שקבמ .יזוחה ריחמל ההז עקרקה לש קושה ריחמ ןכש ,ןיינועמ
ןיבל הזוחה ריחמ ןיבש שרפהה ,רמולכ ,ותרפהמ רכומל החמצש האנהה תבוט
הפקשהה?הכזיה .(תידגנה הרומתה יחוור) ישילשה דצהמ רכומה לביקש םוכסה
הילגנאב ןידה והז .האנהה תבוט לש התלבקל יאכז הנוקה יכ ,איה תלבוקמה
,יתרבח םגש המוד .(GASSNER ]44] האר) תירבה-תוצראבו (LAKE ]54]האר)
ןורתפ לע הדי תכמוס - ןיול 'ד טפושה ,ירבח אל הארנכ ךא - אישנל הנשמה
תוכז העגפנ יכ ,וניה הנוקה תוכזב הרכהל ללכ ךרדב ןתינש םעטה .הז
.הבשהל יאכז אוה ןכ-לעו ,ןיעקרקמב ולש תיניינק
דוסיב תדמועה ,תינורקעה הלאשה הלועו המק וז המגוד עקר לע .23
יחוור תלבקל הנוקה לש ותוכז תא ליבגהל םעט שיה :ונינפלש הריתעה
םוקמ שי אמש וא ,תיניינקה ותוכז הרפוה םהבש םירקמל ךא תידגנה הרומתה
ותוכז הרפוה ובש הרקמל םג תידגנה הרומתה לש הבשהה תוכז תא ביחרהל
םימעט ןיא ,יתעדל ?תיניינק הניא וז תוכז םא םג ,עגפנה לש תיזוחה
תוכזב העיגפ לש םירקמל ךא הנוקה לש הבשהה תוכז תא ליבגהל קיפסמ םיבוט
ול קינעהל ידכ ,הנוקה לש תיזוחה ותוכז הרפוהש ךכב יד ,יתעדל .תיניינק
:JONES 654 SUPRA, AT, 'פורפ ךכ לע דמע .תידגנה הרומתה תלבקל תוכז
"IT MAY BE PERSUASIVE T CONCLUDE, THEREFORE, THAT THE
COURTS SHOULD ACCEPT THE EXISTENCE OF A RESTITUTIONARY CLAIM
FOR BENEFITS GAINED FROM A BREACH OF ANY CONTRACT, WHETEHER
IT IS SPECIFICALLY ENFORCEABLE OR NOT, AND WHETHER IT DOES
OR DOES NOT INVOLVE THE PERFORMANCE OF PERSONAL SERVICES.
THIS IS THE RESTITUTIONARY CLAIM IN ITS BROADEST FORM AND IS
NOT DEPENDENT ON ANY NOTION THAT THE CONTRACTUAL RIGHT OF
PERFORMANCE IS A RIGHT OF PROPERTY".
םיבר םידמולמ יכו ,לוכה לע תלבוקמ הניא וז הזית יכ ,ינא עדוי
G.H. TREITEL. REMEDIES FOR BREACH OF CONTRACT" :האר) הל םידגנתמ
CONTRACTS - 7 .INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF COMPARATIVE LAW, VOL
תמועל .(FARNSWORTH, SUPRA AT ;52-42 AT ,61 .IN GENERAL, CH 7771)
JONES, SUPRA; :האר) וז השיג םיצמאמ םירחא םיבר םידמולמ ,תאז
ביצהל םישקבמ םירחאש דועב ,(FRIEDMAN, SUPRA ;734 PALMER, SUPRA, AT
איה תרפומה תוכזהש םוקמב םג תידגנה הרומתה תבשהב הריכמה ,םייניב תדמע
הבשהה תוכז םוצמצ ךות ,תיזוח
 
275
 
 
E.A FARNSWORTH, "YOUR LOSS OR MY GAIN? THE :האר) םידחוימ םיבצמל
DILEMMA OF THE DISGORGMENT PRINCIPLE IN BREACH OF CONTRACT" 49
.(YALE L.J. )58-4891( 9331
לע םתניחב ךות ,טקונ ינאש הדמעב םיכמותה םינועיטה תא התע ןחבא
םינועיטה לש םדי יכ ,תוארהל ןויסינ ךותו םידגונה םינועיטה עקר
.הנוילעה לע איה םיכמותה
תיישע קוחל 1 ףיעסב תויהל הכירצ ונתניחבל אצומה תדוקנ .24
קוחב תועובקה תונגהל הפופכה - תיללכ הבשה תבוח תעבוק וז הארוה .רשוע
תבוט לש הלבק (א) :השולש םה הלא םיאנת .הב םיעובקה םיאנתה םייקתהב -
םיניינעה גוסב .רחא םדאמ האבש (ג) ;ןידבש תוכז יפ-לע אלש (ב) ;האנה
רכומה ןכש ,ןושארה יאנתה לש ומויקב ישוק לכ ןיא ,ונינפלש הריתעה אשונ
תלבק .תדחוימ היעב ררועמ וניא ינשה יאנתה םג .האנה תבוט לביק יאדווב
התשענ איה ןכש ,ןידבש תוכז יפ-לע אלש התשענ רכומה ידי-לע האנהה תבוט
יאנתה לש ומויקב אוה תוקפסה רדג .הנוקה ןיבל וניבש הזוחה תרפה ךותמ
ישוק ןיא ,ןאכ ףא .הנוקהמ ול "האב" רכומה לש האנהה תבוט םאה .ישילשה
רקיע .הרפהה ןיבל האנהה תבוט ןיבש יתביסה רשקה תחכוהב ונינפלש הרקמב
ןושל ,יתעדל ?הנוקה "ןובשח לע" רשעתה רכומה םא ,הלאשב ץוענ ישוקה
ול האב רכומה הל הכזש האנהה תבוט .וז הלאשל תיבויח הבושתב תכמות קוחה
תלבקל תיזוח תוכז הנוקל .ול יאכז הנוקה הזוחה יפ-לעש ,סכנ תריכממ
יפ-לע רשא ,האנה תבוט וז הליטנמ לביקו וז תיזוח תוכז לטנ רכומה .סכנה
הכוז הנוקה היה ,רכומה ידי-לע הזוחה תרפה אלול .הנוקל תכייש ןיד
האנהה תבוט התואב תוכזלו ישילשה דצל ותוא רוכמל יושע היה אוהו ,סכנב
,קוחב עובקה ישילשה יאנתה ,יתעדל ,םייקתמ הלא תוביסנב .רכומה הכז הבש
,ןמדירפ רוספורפ ךכ לע דמע ."רחא םדאמ ול ואב" תורשעתהה ישעמ ויפל
:286 'מעב ,ל"נה ורפסב
בויח ומצעל לטנש ימ יכ סורגל ישוק ןיא רשוע תיישע יניד תניחבמ"
ותוא חוכמ תלוזל עיגמה עוציבה תא קויד רתיב וא ,תיזוח תוכז וא
רומאכ הבשהב בייח אוהו ,רחא םדאל תכיישה האנה תבוט לביק ,בויח
."רשוע תיישע קוחל 1 'סב
ןיינק תוכזב העיגפ ךות האנה תבוט לבקמ םדאש םוקמ יכ ,יאדו .25
ינידב םירבוע ינשה טוחכ ,ןכא .הז לש ונובשח לע רשעתמ אוה ,רחא לש
א"ע האר) "םיניינק ןיעמ" וא םייניינק םיביטומ טפשמב אלו רשוע תיישע
תא ליבגהל קודיצ שי םא ,איה הלאשה ךא .(576 'מעב ,ל"נה [760/77 ]6
.תיניינק ןיעמ וא תיניינק תוכזב העיגפל ,ןידכ אלש תורשעתהה תעינמ
,ורמואב ,ןהכ 'י טפושה ךכ לע דמע .הלילשב איה ךכ לע הבושתה ,יתעדל
:607 'מעב ,[280/73 ]2 א"עב
עודמ קומינ לכ האור ינא ןיא ,תיטופיש תוינידמבש םימעטל רשא"
,אוה ךופהנ ;תינינק תוכזב העיגפל הבשהה יניד תא םצמצל ונילע
."הזכ םוצמצ דגנ לקשמ ידבכ םיקומינ םימייק
,"ונובשחמ" קלח םג ןכ-לעו ,םדא לש ושוכרמ קלח איה תיזוח תוכז םג ,ןכא
העיגפש ןפואב
 
276
 
 
,ןמדירפ רוספורפ ךכ לע דמע .ונובשח לע תורשעתהל איבהל היושע הב
:COLU. L. REV., AT 315-ב ,ל"נה ורמאמב
"CONTRACT RELATIONS MAY ALSO GIVE RISE TO INTERESTS THAT COME
WITHIN THE AMBIT OF 'PROPERTY' FOR PURPOSES OF RESTITUTION".
הכירצ הב העיגפ םג יכ ,ןייצמ אוה תיזוחה תוכזב העיגפל וסחייתהבו
:516 'מעב ,ףיסומ אוהו ,עגפנה ןובשח לע תורשעתה בשחיהל
"A, THE VENDOR, SOLD TO A THIRD PRAYT THE SAME PERFORMANCE
THAT HE PROMISD TO THE PLAINTIFF, AND THE PRICE OBTAINED
MAY BE REGARDED AS A 'PRODUCT' OR MERE 'SUBSTITUTE' FOR
PERFORMANCE TO WHICH THE PLAINTIFF WAS ENTITLED".
העיגפמ וא ןיינק תוכזב העיגפמ אובתש לוכי ןידכ אלש תורשעתה ,ןכא
תאז .ןיינקה תוכזב העיגפל ךא התלבגהל קודיצ לכ ןיאו ,תיזוח תוכזב
העיגפמ ןידכ אלש תורשעתה אובל היושע םהבש ,םיבר םיבצמ םימייק :דועו
,תינורקע" .(תיניינק וא תיזוח) תוכז ידכל העיגמ הניאש ,דבלב הייפיצב
וא תיניינק תוכז עבותל התייה אל ויבגלש ,סרטניאש תורשפא טלחהב תמייק
אבה סרטניאכ בשחי ,דבלב היפיצ אלא ,(IN PERSONAM) בוחל תוכז וליפא
ינויעב ,ל"נה ורמאמב ,ןמדירפ) "ונובשח לע התשענש היכזכ ,עבותה ןמ
.המכו המכ תחא לע תיזוח תוכזב ,ךכ הייפיצב םאו .(266 'מעב 'ח טפשמ
העיגפ שיש םוקמ ,הבשהה תוכזב ריכהל הנכומ ,אישנל הנשמה ,יתרבח
:קודו .הזכש "ןגומ סרטניא" הווהמ תיזוח תוכז ,יתעדל ."ןגומ סרטניא"ב
טפשמב אלו רשוע תיישע ימוחתב ןיינעו רבד לכל יכ ,רמואו אב ינא ןיא
,"הביקע יווצ" ןיינעל ,לשמל ,ךכ .תיניינק תוכז ןידכ תיזוח תוכז ןיד
לש ותוכז ןיינעל יכ ,ינא רמואש לכ .םיינשה ןיב הנחבהל תובישח שי
.תובישח וז הנחבהל ןיא רפמל החמצש האנהה תבוט תא לבקל עגפנה
אדירג תיזוח תוכז תרפהמ האנה תבוט תלבקש ,השיגה דוסיב יכ ,המוד .26
תילגנאה הסיפתה תדמוע ,תיזוחה תוכזה לעבמ "האבש" הלבק הניא
לע םייוציפל ךא אלא הזוחה עוציבל יאכז וניא הזוחל דצ יכ ,תיתרוסמה
,תידגנה הרומתה יחוור תא לבקי עגפנה-הנוקה םא ,וז השיג יפ-לע .ותרפה
ול עיגמה ןכש ,ןידכ אלש רשעתי ומצע אוהו ,ול עיגמהמ רתוי לבקי אוה
יאדווב אוה ןכלו ,ול ךיישה "סכנה" והז .הזוחה תרפה לע יוציפ ךא וה
סכנה תלבק רמולכ ,הזוחה עוציב .קזנ ול םרגנ השעמל הכלהש דבלבו ,יאכז
לש ותורשעתה יכ ,ןכ-לע ,רמול ןיאו ,ול תכיישה תוכז הניא ,הזוחה אשונ
.לארשיב ונילע תלבוקמ הניא וז הסיפת .הנוקה ןובשח לע איה רכומה
דעס דוע וניא" - תופורתה קוח ןושלב "הפיכא" - הזוחה עוציב ,עודיכ
'מעב ,[158/77 ]1 א"ע) "'ירקיעו ינושאר דעס" אוה אלא ,תוחנו ינשמ
תרפה לע יוציפ קר הניא עגפנה לש ותוכז ,ונלש דוסיה תסיפת יפ-לע .(292
לש דעסה תלבק" יכ ,ונתשיג ןאכמ .הזוחה תפיכאל איה ותוכז אלא ,הזוחה
תיב לש תעד לוקישב יולתה רבד דעסה ןיאו ,עגפנה לש ותוכז איה הפיכא
יאכז רכמ הזוחב הנוק ,ונלצא גהונה ןידה יפ-לעש ,ןאכמ .(םש) "טפשמה
ךות תורשעתהו ,רכמה אשומ תלבקל
 
277
 
 
תורשעתהכ התוארל שיו ,הנוקה ןובשח לע תורשעתה איה וז תוכזב העיגפ
שכור ,סוס תריכמל הזוח השענ רשאכ ,ונלש ונתשיג יפ-לע .ונממ "האבש"
רכומה םא .סוס תלבק-יא ןיגב םייוציפל תוכז אלו סוס תלבקל תוכז הנוקה
,הנוקה ןובשח לע רשעתמ אוה ,ישילש דצל סוסה תריכממ האנה תבוט בקמ
אלו רשוע תיישע יניד ,ןכא .הל יאכז היהש תוכז הנוקהמ ללוש אוה ןכש
.תומיוסמ דוסי תוסיפת לע םיססובמ ,תונוש טפשמ תוטישב םיגהונה ,טפשמב
,ןחבנש אוה יוארה ןמ ,הלא םינידמ תינשרפ הארשה לבקל םישקבמ ונאש העש
ונל לא .ונלצא תולבוקמ ,וללה םינידה דוסיב תודמועה ,דוסיה תוסיפת םא
ןוכנ הז רבד .ונלש דוסיה תוסיפת םע דחא הנקב הלוע הניאש ,הארשה לבקל
.ותאצותו ןיד לש תילאמרופ האוושה הניא םיטפשמ תאוושה .ללכ ךרדב אוה
אוה ןוכנ הז רבד .וסיסבו ןיד לש תיתוהמ האוושה איה םיטפשמ תאוושה
לש דוסיה יכרע תכרעממ םיקנויה ,טפשמב אלו רשוע תיישע ינידב דחוימב
אוה ןוכנ הז רבד .םינידה לש דוסיה תוחנהל םמצע םיאתהל םיבייחהו הטישה
ותוכז תלאשל הרושק הבשהה תלאש הבש ,הז ףסונ ןויד אשונ היגוסב רקיעב
ןיינעמ ,ןכא .הזוחה םויק ןיינעב דוסיה תוסיפתל הרושק וזו ,עגפנה לש
תבשה רכות םהבש םיבצמ רפסמ ועיצהב FARNSWORTH רוספורפ יכ ,ןייצל
הפיכאה תרכומ ובש ,הרקה תא םהמ דחאכאיבמ ,תידגנה הרומתה לש היחוור
.YALE L. J. -ב ל"נה ורמאמב ,FARNSWORTH האר)
שי תידגנה הרומתה תלבקל עגפנה-הנוקה לש ותוכזב הרכה ,ןכא .27
ינפמ רכומה תא עיתריש םרוג ,הזוחה םויקל ןברדמ םרוג תווהל ידכ הב
רוכמל בייחתהש ,סכנ ישילש דצל רוכמיש ינפל ,תובר ססהי רכומ .ותרפה
- הזוחה תפיכא לע הווצי אל טפשמה תיב וליפא יכ ,עדיי אוה ןכש ,הנוקל
דצה ידי-לע תוכז תשיכר רואל עוציב-תב דוע הניא הפיכאהש ,םושמ ,לשמל
ישילשה דצל סכנה תריכממ לביקש הרומתה תרזחה לע הווצי אוה - ישילשה
םעט המ ,הלא תוביסנב .רפמה-רכומל החמצש תפסונ האנה תבוט לכ ןכו
תא ריבגתו יזוחה רשקה תא קזחת עגפנה לש הבשהה תוכזב הרכה ,ןכא ?הרפהב
דוסיב תדמוע וז האצות אקווד יכ ,ריכזהל יוארה ןמ הז רשקהב .ודוביכ
הרכהל - טפשמב "תילכלכה הלוכסאה" ידיסח רקיעב - םידחא לש םתודגנתה
יכ ,אוה םנועיט .הזוחה תרפהמ ול החמצש האנהה תבוט תלבקל עגפנה תוכזב
,תילכלכ תוליעי רסוח לש בצמ חיצנת האנהה תבוט תלבקל עגפנה תוכזב הרכה
תבוט ובש ,רכמ הזוח לוט .הזוח תרפה הידצמ תילכלכה תוליעיה םיתעל ןכש
לשב הנוקה הכזי ולש יוציפה לע הלוע ותרפהמ רכומה הכזי הלש האנהה
הלוכסאה ילעב לש םתנעטל ,אוה יואר ,הלא תוביסנב .רכומה לש ותרפה
לכ לש םבצמ ןכש ,הזוחה תא רפהל ,תילכלכה תוליעיה תניחבמ ,תילכלכה
הרכה ,תאז תמועל .לדגת תיתרבחה החוורהו ,הרפההמ האצותכ בטיי םידדצה
,הרפהה תא ענמת ,רכומה הכז הבש האנהה תבוט תא לבקל הנוקה לש ותוכזב
,לשמל ,ךכ .החוור םומיסקמ תגשה לש הרטמבו תילכלכה תוליעיב עגפת ךכבו
:בתוכ רנזופ רוספורפ תא אצמנ
"BUT IS SOME CASES A PARTY WOULD BE TEMPTED TO BREACH THE
CONTRACT SIMPLY BECAUSE HIS PROFIT FROM BREACH WOULD EXCEED
HIS EXPECTED FROFIT FROM COMPLETION OF THE CONTRACT. IF HIS
PROFIT FROM BREACH WOULD ALSO EXCEED THE EXPECTED PROFIT TO
THE OTHER PARTY FROM COMPLETION OF THE CONTRACT, AND IF
DAMAGES ARE LINITED TO LOSS OF EXPECTED PROFIT, THERE WILL
 
278
 
 
BE AN INCENTIVE TO COMMIT A BREACH. THERE HOULD BE. THE
OPPORTUNITY COST OF COMPLETION TO THE BREACHING PARTY IS THE
PROFIT THAT HE WOULD MAKE FORM A BREACH, AND IF IT IS
GREATER THAN THE GAIN TO THE OTHER PARTY FROM COMPLETION,
BREACH WOULD BE WALUE-MAXIMIZING AND SHOLD BE ENCOURAGED
AND BECAUSE THE VICTIM OF THE BREACH IS MADE WHOLE FOR HIS
LOSS, HE IS INDIFFERENT; HENCE ENCOURAGING BREACHES IN THESE
CIRUMSTANCES WILL NOT DETER PEOPLE FROM ENTERING INTO
CONTRACTS IN THE FUTURE" (R.A. POSNER, ECONOMIC ANALYSIS OF
ND. ED2 ,LAW (BOSTON., 7791( 09-98).
היפל ,תידוסיה ונתסיפת תא תדגונ איה .ילע תלבוקמ הניא וז השיג
,תלבוקמ הניא הפיכאל וז השיג ,תמא .עגפנה יאכז ולש דעס איה הפיכא
תא קקוחמה רמא הז ןיינעב ךא ,תילכלכה הלוכסאה ילעב לע ,ללכ ךרדב
השיגה יכ ,ל הארנ ,ךכל רבעמ ךא .קקוחמה רבד תא םישגהל ונילעו ,ורבד
.ילכלכ לקשמ םהל ןתיל ןתינ אלש םילוקישל לקשמ יד תנתונ הניא תילכלכה
ייח רשפאל ואב םה .תילכלכה תוליעיה תא ריבגהל ךא ואב אל םיזוחה יניד
ךכב יכ - ותרפה ןיגב יוציפ םלשל קר אלו - םייקל שי הזוח .םיניקת הרבח
,ונייח דוסיב דמוע תוחטבה םויק .םהיתוחטבה םייקל םדא ינב םידדועמ
רוזחל יאדכש םילמב ,ןיול 'ש טפושה ,ירבח ךכ לע דמע הפי .םעכו הרבחכ
:ןשיגדהלו
ןיב ,םילגוד הב הסיפתה םע הפי תבשייתמ הרומאה תיזוחה השיגה"
שגדה תא הריבעמ איה .JONES-ו ןמדירפ ,DAWSON םידמולמה ,ראשה
הזוחל דצ עיתרהל ידכ הב שי ;המצע הרפהה לא הרפהה יקזנבש ןוכיסהמ
קדצה תשוחתב בלתשהל ידכ הב שי ;ויפ לע ויתויובייחתה תא רפהלמ
םנמא איה .רכשנ אטוחה אצי אל היפ-לעש ,תילארשיה הרבחב תחוורה
וז הלוכסא לש התסיפת ךא ,טפשמה לש תילכלכה הלוכסאל תדגונמ
תירסומ השוחת ילעב םדא ינבב רבודמש ,הדבועהמ ,ונניינעל ,תמלעתמ
."םיטובורב אלו
L. REV-ב ,ל"נהורמאמב ,ןמדירפ רוספורפ דמע ןויער ותוא לעו
:515 'מעב ,COLUM.
"WHILE THERE IS MERIT IN THE UNDERLYING CONCERN TO AVOID
COMPELLING THE PERFORMANCE OF COCIALLY OR ECONOMICALLY
INEFFICIENT AGREEMENTS, LIMITATION OF A PLINTIFF'S REMEDY TO
DAMAGES TENDS TO TRIVIALIZE THE IMPORTANCE OF CONTRACTUAL
OBLIGATIONS, UNDRMINING FAITH IN THEIR SERIOUSNESS AND
CONFIDENCE IN EACH PARTY'S ABILITY TO RELY ON FULL
PERFORMANCE".
קדצומ םא קפס תילכלכה הירואיתה לש תימינפה התניחבמ םג :דועו תאז
תרפה דדועל אוה
 
279
 
 
ינשל "הקסיע תואצוה" תורושק הרפהה םצעב ירהש ,"םיליעי יתלב" םיזוח
םייק תובורק םיתעלש - ולא תואצוה .תוניידתהה תואצוה ןוגכ ,םידדצה
לש תילכלכה התוליעי תא לרטנל תויושע - ןרועיש יבגל שארמ תואדו רסוח
.הרפהה
,ישילש דצ .ותרפה ינפל יזוחה רשקה לע ןגמ ונטפשמ :דועו תאז .28
וניבש ןידכ בייחמה הזוח רפיש םדאל םרוג קיפסמ קודיצ אלבו ןיעדויברשא
ןיקיזנה תדוקפל (א)62 ףיעס) רחא ותוא יפלכ הלווע השעמ עצבמ רחא ןיבל
דצ איבהל אלש הזוחל דצ דדועל הכירצ טפשמה תטיש ,ןכ-לע .([שדח חסונ]
סכנ ונממ שוכרל שקבמו רכומל הנופה ,ישילש דצ .ןיקיזנ השעמ ידיל ישילש
ןיא ךא ,רכומל ול רצ יכ ,הבושת לבקל ךירצ ,והנוקל רוכמל בייחתה ותוא
.רחאל סכנה תא רוכמל בייחתה ןכש ,ישילשה דצל סכנה תא רוכמל לוכי אוה
"תונמדזהה" .סכנה ול רוכמל הז םיכסי אמש ,הנוקל ישילשה דצה אנ ךליי
,לוקשל ףא ינא ןכומ ,ימצעלשכ .הנוקל אלא רכומל תכייש הניא בוש הרומאה
-םותב וניאש השעמ םושמ ישילשה דצל רכומה ידי-לע סכנה תריכמב ןיא םא
,רבדה אוה ךכ םאו ,יללכה םיזוחה קוחל 39 ףיעסב הז חנומ תועמשמכ ,בל
אלש תולועפמ החמצש ,האנהה תבוט לש הבשהה תבוחב תוארל ןכומ יתייה
ונל ןיאש המוד ךא .בלה םות תבוחמ תושקבתמה תופורתה תחאכ ,בל-םותב
חינמה ןורתפ םינתונ טפשמב אלו רשוע תיישע יניד ןכש ,ךכב עירכהל ךרוצ
.תעדה תא
החטבה לכ תרפהב הבחר הרכה" :תנייצמ ,אישנל הנשמ ,יתרבח .29
ףאו היוצר יתלב יל תיארנ טפשמב אלו רשוע תיישעב עובתל הליעכ תיזוח
תויזוח תויובייחתה דבכל תירסומהו תיקוחה הבוחה" ,התעדל ."תנכוסמ
לארשיב הכפהש ,הפיכאה תפורת ידי-לע - תיטמרה אל יכ םא - בטיה תנגומ
לבקמ לש ןגומ סרטניאל החטבה לכ ךופהל ןיא ,התשיג יפ-לע ."ינושאר דעסל
םלוע לש ותוביציל יניצר ןוכיס ןומט תאזכ הירואיתב הרכהל" .החטבהה
השיגל םיכסהל ידיב ןיא ךא ,יל רצ ."טרפב םיזוח יתרוכלו ללכב םירחוסה
.ןגומ סרטניא םושמ הזוחב תנגועמה החטבהב תוארל יוארה ןמ ,יתעדל .וז
יניצרה ןוכיסה והמ האור ינניא .ודוביכ תא ריבגהלו הזוחה תא קזחל שי
תוביציב עגופה רבד שי םא :אוה ךופהנ .ךכב ןומטה תירחסמה תוביציל
הז ןיינע אהי ךא .הדוביכ אלו תיזוח תובייחתה תרפה הז ירה ,תירחסמה
חתפב יתנייצש יפכ .החטבה תרפה לכב ןאכ ןיינע ונל ןיא ,אהי רשאכ
םרטו וניעב דמוע הזוחה ובש ,הרקמל אוה לבגומ ילש יניד-קספ ,יירבד
,המשגהל תנתינ הניא וז תוכז יכ םא ,רכמימה לבקל תוכזה הנוקל .לטוב
םייושע ןידכ אלש תורשעתה תעינמ לש םילוקישש ןכתיי .הבשהה האב היתחתו
עגפנהש ךות עגפנה דצה ידי-לע לטוב הזוחהש םוקמ ,הנוש האצות איבהל
תדמוע איה ןיא ןכש ,הקמועל וז הלאש יתנחב אל .הפיכאל ותוכז לע רתוומ
ינא שקבמ .םינוויכה ינשל לקשמ ידבכ םינועיט ינא האור .ונינפל ןוידל
.ןויע ךירצב הז ןיינע ריאשהל
"תרתועה תעיבת יבגל תואצותה" - טרפה לא ללכה ןמ :ישילש טביה .ד
עגפנה יאכז רשוע תיישע קוח יפ-לע יכ ,הנקסמ ללכל יתעגה .30
דצל הזוחה אשומ תריכממ רפמה הכז הבש האנהה תבוט תבשהל הזוח תרפהמ
אקווד ,לארשיב עגפנל תדמוע וז תוכז יכ ,הנקסמ ללכל יתעגה ןכ .ישילש
תשקבתמה הנקסמה המ .לטוב אלו וניעב דמוע רפמה ןיבל וניבש הזוחהש םושמ
תרתועה יכ ,איה תשקבתמה הנקסמה ,יתעדל ?ונינפלש הריתעה יבגל ךכמ
 
280
 
 
האר) יתדמע םהילעש םיאנתה ינש ואלמתי םג ךכב .האנהה תבוט תבשהל תיאכז
אלש תרשעתמ איה ןיא תרתועה לש הבשהה תוכזב הרכהב .(17-14 תואקסיפ
אל ןכש ,הכוז תרתועה ןיא םייוציפב .לופכ דעסב הכוז איה ןיא .ןידכ
יחוורב .תידגנה הרומתה יחוור תבשהב איה הדיחיה התייכז .קזנ הל םרגנ
הזוחה תרפה ידכ ךות הל האב איה ןכש ,ןידכ אלש הבישמה התכז וז הרומת
הניא ףאו תשרוד הניא תרתועה יכ ,ןייצל רתומל .תרתועה ןיבל הניבש
תאז .יזוחה ריחמה אולמ תא םלשל הילע :אוה ךופהנ .תימצעה הרומתל תיאכז
איה ןיא .תרתועה לש תיסיסבה התדמע תא תדגונ הניא הבשהה תעיבת :דועו
ןהו תימצעה הרומתה תא ןה תשרוד איה ןיא ;ותפיכאו הזוחה לוטיב תשרוד
תבוט .רפמל החמצש האנהה תבוט תא תשקבמ איה .תידגנה הרומתה יחוור תא
תוגהנתהב רבד ןיא .הזוחה תפיכאל רתויב בורקה ףילחתה איה וז האנה
.הלא תופורת תוססבתמ וילע ףנעה תא תרוכה תרתועה
וניד-קספב רומאכ ,לבקתהל הריתעה ןיד יתעדל יכ ,אופיא איה האצותה
.ןיול 'ש טפושה לש
היעב םע דדומתהל ונילעש דבלב וז אל הז ןוידב .1 :ךב 'ג טפושה
ףסונ ישוק דוע ררועתמש אלא ,םידמולמה יבוט םיקולח היבגלש ,תינורקע
קספ דוסיב תחנומה תיתשתה רבדב םידבכנה יירבח ןיב תועד יקוליח בקע
,םייק ןיידע םידדצה ןיב הזוחה םא ,לאשה רבדב ונייה ,ןנד טפשמב ןידה
,דבכנה ירבחש ןמזב וב .תרחא הביסמ גפ ופקותש וא הזוחה לטוב אמש וא
/80 א"עב ירוקמה ןידה קספב תשגדומה העיבקה לע וכמתסהב ,קרב טפושה
לע ותעד-תווח תא ססבמ ,לטוב אל הזוחה היפל ,ףסונה ןוידה אשונ ,*815
-תווחב ,אישנל הנשמה ,הדבכנה יתרבח תעבוק ,ףקותב ןיידע הזוחהש החנהה
תא תוארל שיש ,וז העדל םיכסמ ,ןיול 'ד טפושה ,דבכנה ירבחו ,התעד
יכ ,הריהבמ אישנל הנשמה .תרתועה ידי-לע הנעבותה תשגה בקע לטבכ הזוחה
לוטיבל התנווכ התייה ,לטוב אל הזוחהש ,*815/80 א"עב הניד-קספב הבתוכב
תא לולשל ידכ ךכב ןיאו ,דבלב (ימואל-ןיב ןיבוט רכמ) רכמה קוח ךרוצל
יניד יפ-לע וצק לא אב הזוחהש ,ןנד הרקמב המייקתה ןכאש ,תורשפאה
לע תילאמרופ העידוה אלש הדבועה ףרח ,תרתועה יכו ,םייללכה םיזוחה
ונייה ,התוגהנתה ידי-לע הזוחה תא לטבל הנוצר תא העיבה ,הזוחה לוטיב
יפסכ יוציפ אלא הזוחה תפיכא תא העבת אל הבש ,הנעבותה תשגה םצע ידי-לע
,קרב טפושה ומכ ,אוה םג רובס ,ןיול 'ש טפושה ,ירבח .דבלב הרפהה בקע
רבדה ןיא ודידל יכ ,שיגדמ אוה ךא ,"חותפ" ןיידע ראשנו לטוב אל הזוחה
םירקמב "טפשמב אלו רשוע תיישע" יללכ תא םשייל ןתינ ותעדל ןכש ,הנשמ
עוציב לע רתיו אל הרפההמ עגפנה דצה םא ןה ונייה ,םיבצמה ינשב םימיאתמ
.וצק לא אב ופקותו הרפהה בקע לטוב הזוחה םא ןהו ,הזוחה
אישנה לש ותטלחה חסונ לע םג תאז הדוקנל רשקב תכמתסמ אישנל הנשמה
תדמועה הלאשה תא רידגה רשאכ ,ףסונה ןוידה םויקל ותושר תא ותתב ןהכ 'י
הזוח היהש הרקמב םילח טפשמב אלו רשוע תיישע יניד םאה" :רומאל ןוידל
ריהבהל ידכ 'היה' הלמה תא יתשגדה" :הפיסומ איהו ,"...םידדצה ןיב
לכ םע ,ארוק ינניא ימצעלשכ ."לטוב וא וצק לא אב רבכ הזוחהש ,ימצעל
הבר תובישח סחיימ יתייה אלו ,דבכנה אשינה לש ותייחנה תא ךכ ,דובכה
הבש "היה" הלמל
---------------
.4( 225)זל ד"פ *
 
281
 
 
ןיידע הזוחה םא ,הלאשב הדמע עובקל אישנה רמייתה אל ,יתעדל .שמתשה
תיטפשמה הלאשה תא ןוידל דימעהל ןווכתה םא יכ ,וצק לא אב וא םייק
םילוכי טפשמב אלו רשועתיישע יניד םא ,בחרהו יללכה הנבומב ,תינורקעה
ןיב הזוח תרכנ רשאכ ,םייללכה םיזוחה יניד תכרעמ םע תחא הפיפכב רודל
.םיוק אל הזוחהו ,םידדצה
רחאמו ,אישנה ידי-לע ונינפל הגצוהש הלאשה תא ךכ ןיבמ ינאש רחאמ
ןתניהל תבייח הבושת התוא יכ ,ןיול 'ש טפושה לש ותעדל ינא םיכסמ םגש
ךרוצ האור ינניא ירה ,ואל םא ןיבו לטוב הזוחה םא ןיב ,תאז הלאשל
.הרומאה תקולחמה תדוקנ יבגל הדמע טוקנל
.הפוגל ,תינורקעה היגוסל סחיב יתדמע תא התע אופיא ריהבא
ינא ףרטצמ ,םידבכנה יירבח לש תופלאמה תעדה תווחב ןויע ירחא .2
תיישע" יניד תלחהל העינמ ןיא היפל ,קרבו ןיול 'ש םיטפושה ,יירבח תעדל
ונילעש ,הבושתה ,יתעדל ,יהוזו ,תיזוח םיסחי תכרעמ לע "טפשמב אלו רשוע
.ןהכ 'י אישנה ידי-לע הז ףסונ ןוידב ונינפל הגצוהש הלאשה לע בישהל
ללח אלמל ,יתטישל ,םיאב "טפשמב אלו רשוע תיישע" לש םיללכה
ידכ שורד רבדהש תמיא לכ םג ,רתיה ןיב ,םליחהל ןתינו ,םירחאה םינידב
ילע םילבוקמ .ותרפהמ הזוחל דצ לש תקדוצ יתלבה ותורשעתה תא עונמל
יניד תא תוארל שי םהיפל ,קרב טפושה דבכנה ירבח לש וירבד ה רשקהב
םינידה לכ לע ויפנכ שרופה לודג רשנ ןיעמכ..." טפשמב אלו רשוע תיישע
ןיבו ,טפשמב אלו רשוע תיישע יניינעב תוארוה םהב שיש ןיב - םינושה
טפשמב אלו רשוע תיישע ןיינעב תוארוהש ןיב ,הלאכ תוארוה םהב ןיאש
."רפוהש הזוחב תוקסוע ןה םא ןיבו ,םייקה הזוחב תוקסוע
ינניא ,ןיול 'ד טפושהו אישנל הנשמה ,םידבכנה יירבחל דוגינב .3
יפ-לעו םייללכה םיזוחה יניד יפ-לע םידעס יגוס לש םבולישל העינמ האור
,תינויגה הריתס תמייק הניאש דבלבו ,"טפשמב אלו רשוע תיישע" יניד
.םהיניב תיטנרהניא
.המגוד ידי-לע תאז שיחמא
הריבעהל הרידה לעב בייחתה הריד רכמ לש הזוחב ובש ,הרקמ חקינ
רכומה ענמנ הנהו .הזוחב ןיוצש םיוסמ ךיראתב רשאמ רחואי אל שכורה ידיל
רחאל הריכשה אלא ,עבוקה ךיראתה דע הנוקה ידיל הרידה תא ריבעהלמ
ותפיכא תא עבותו הזוחה עוציב לע רתוומ וניא הנוקה .תישדוח תוריכשב
-לע הבגנש הרידה רכש ול רסמייש ,עבות אוה תאז םע .ןיעב עוציב לש ךרדב
דעו הריסמה דעומ רותב הזוחב עבקנש דעומה ןיבש הפוקתב רכומה יד
רשוע תיישע" לש ללכה םושיי ךות תאזו ,הריכמה םכסה לש יפוסה ועוציבל
הזוחש ,הדבועה .רבטצמ ןפואב םידעסה ינשל הנוקה יאכז ןאכ ."טפשמב אלו
רכשש ,השוריפ ןיא ,רבד לש ופוסב הנוקל תרסמנ הרידהשו ףכאנ רכמה
ןמ .רכומה לש וסיכב ראשיי ,הזוחל דוגינב ,ןידכ אלש הבגנש ,הרידה
יוארה
 
282
 
 
הרידה התייה הכירצ וב ךיראתהמ לחה הפוקתל סחיב הנוקל רסמיי הז םוכסש
.ותושרל רסמיהל
תופורת) םיזוחה קוחל 10 ףיעס תוארוה יפ-לע ,הנוקה עבות םא ,םלוא
עוציבב רוגיפה תפוקתב ול םרגנש קזנה רובע םייוציפ ,(הזוח תרפה לשב
הריד רובע הריד רכש םישדוח םתואב םלשל ץלאנ ותויה בקע לשמל ,הזוחה
םירומאה םייוציפה תא ןה לבקלו לופכ יוציפב תוכזל לכוי אל יזא ,תרחא
רשוע" רותב ,רכומה ידי-לע הבגנש הרידה רכש תא ןהו ול םרגנש קזנה רובע
רותב ל"נה םימוכסה ינש תא עובתל לכוי רתויה לכל ."טפשמב אלו השענש
ינש ןיבמ הובגה םוכסה ותוכזל קספייש שקבלו ,תויפולח העיבת תוליע יתש
.םימוכסה
שומיש תענומה ,התשיגב ןורתי האור ,אישנל הנשמה ,הדבכנה יתרבח
יניד יפ-לע הפורת תמייק רשאכ ,"טפשמב אלו רשוע תיישע" יפ-לע העיבתב
וז ךרדב תמתסנ ליעל הניוצש הנורחאה תורשפאהש ,ךכב רתיה ןיב ,םיזוחה
םימאתומה ,התעד-תווחב הז ןיינעב הירבד תא םנושלכ טטצא .עבותה ינפב
:ןנד הרקמה לש תודבועל
זוחאל תורשפאה תא (קדצב ,יתעדל) עבותה ןמ םילטונ םג וז ךרדב"
ול המרג הרפההש ,חיכוהל חילצי םא :ודי תא חינהל אל הזמ םגו הזב
סכנה תריכמ תעב עבתנה הבגש ןוידפה ימד לע הלועה קזנ רקיעב - קזנ
ואובב ודיב סרח הלעי םא ,תאז תמועל ;םייוציפ ףידעי - 'ג דצל
תליע לש ךרד לע סכנה 'ףילחת' תא ומצעל שורדי ,קזנ תמירג חיכוהל
."ןידכ אלש תורשעתה
עובתל תורשפאה רמוא הווה ,וז תורשפאש ,ךכמ דרטומ ינניא ,ימצעלשכ
יתוא דירטמ .עבותהמ ללשית אל ,יפולח ןפואב םירומאה םידעסה ינש תא
בקע וידי-לע קפוהש חוורב קיזחהל חילצי הזוחה רפמש ,יוכיסה רתוי הברה
תרפה ידי-לע ול םרגנש קזנה תא חיכוהל בותה לש ונולשיכ לשב ,הרפהה
.הזוחה
אלש ,ךכמ חרכהב תעבונ הניא וקזנ תא חיכוהל עבותה לש ותחלצה-יא
ודי לאל ןיא ךא ,םרגנ ןכא םיוסמ קזנש ,דואמ ןכתיי .ללכ קזנ ול םרגנ
םיוסמ הרקמב םא םג ,הנתשת אל יתעד ךא .קזנה הבוג תא חיכוהל עבותה לש
.ללכ םייק וניאש ררבתי וא ספאל ףאוש וקזנ ךרע
עבותהש ,ךכב םגפ האור ינניא היוצרה תיטפשמה תוינידמה תניחבמ
תוכזל הרטמב ,רומאכ תויפולח תוליע יתש יפ-לע ותעיבת תא שיגהל לכוי
.ויתוחכוהב וססבל חילציש רתוי לודגה יוציפב
םיאטבמה ,רבודמה םהבש םימוכסה ינשש ןכתיי העיבתה תשגה לש בלשב
יד ורהבוה םרט ,רחא דצמ עגפנה לש וקזנ תאו דחא דצמ רפמה לש וחוור תא
תעבתנה הרכמ ריחמ הזיאב ,םנמא עודי ירה ,ןנד הרקמב דקמתנ םא .םכרוצ
עבקנש ריחמה ןיבל הגשוהש הרומתה ןיב שרפהה אופיא והמו ,לזרבה תא
הבישמה ידיב הלעי אמש ,תעדל הלכי אל תרתועה םלוא .תרתועה םע הזוחב
ןייטעבשו ,תיפולחה הריכמב תורושק ויהש תודחוימ תואצוה הל ויהש חיכוהל
תחפומ
 
283
 
 
תודחוימ תואצוה וחכוה אל ןנד הרקמב .ןידכ אלש הידי לע קפוהש חוורה
-תווחל (ג)14 הקסיפב ,ןיול 'ש טפושה ,דבכנה ירבח הארמש יפכ ,הלאכ
.שארמ תאז תעדל הלכי אל תרתועה ,רומאכ ,ךא ,ותעד
הלעיש ,חוטב תויהל םג הז ןוגכ טפשמב עבותה לכוי אל ,אסיג ךדיאמ
וילע היהש ,ףדועה םוכסה והמ ,השורדה תואדווה תדימב ,חיכוהל ודיב
-יא רבד לע ול עדוה ובש דעומב רחא רוקממ המוד הרותס תשיכר רובע ומלשל
.הרפהה בקע ול בסוהש רחאה קזנה והמ וא ,רכומה ידי-לע הרוחסה חולשמ
םא ,עבותה לכוי היפל ,האצותה ייניעב הפידע קדצה תושירד תניחבמ
רפמה ידי-לע קפוהש חוורה לע ךמתסהל ,ול םרגנש קזנה םוכס תחכוהב לשכיי
."טפשמב אלו רשוע תיישע" לש הליעה יפ-לע ,ןיפולחל ,ועבתלו ,ןידכ אלש
לש תיניצר הנכס םג תמייק ןיאש ,קרב טפושה ,דבכנה ירבח תעדל ינא ףתוש
תיטרואית ,חינהל ןתינ .תאז ךרדב עגפנה דצמ תקדצומ יתלב תורשעתה
וקלחב לפנש חוור ותואב תוכזל היה לוכי עגפנהש ,תישעמ םג בורלו יאדווב
ןיינעב והלכ קפס םייק םא ףא ,םלוא .ודעומב הזוחה םיוק ול ,רפמה לש
-םותב רשא ,דצהש ףידע ןיידע ,עגפנל םרגנש ישממה קזנה הבוג רבדב וא הז
חופטל לכוי רפמהש רשאמ ,רומאה חוורב הכזי ,הזוחה תא םייקל הצר בל
דועש המו ;תיאדכ התייה ןכא הרפההש ,השוחתהמ תונהילו םכשה לע ומצעל
ןכא םימכסה תרפהש ,חכוויהל הלולע םידדצה תא תבבוסה הרבחהש :הזמ עורג
.תמלתשמ
תוינידמה תא תרשי רפמה לש וחוור תא עובתל תורשפא ןתמ לש ןורתפה
.םתרפהל יותיפה תשלחהו םיזוח לש םדוביכ דודיע לש תיטפשמה
יתב ידי-לע הז אשונב ועבוהש תונווגמהו תונושה תועדל ינא רע .4
תא וביחרה יירבח .תורחא תוצראבו לארשיב םידמולמה ידי-לעו טפשמה
הריקס תפסוהב הז ןיד-קספ לע דיבכהל הקדצה האור ינניאו ,ךכ לע רובידה
'פורפ לש וירבד ילע םילבוקמ יכ ,ינייצב ןכ-לע קפתסא .תפסונ הצממ
:300 'מעב ,ל"נה ורפסב ,ןמדירפ
םלוא .הזוח תרפה ןיגב העיבת ,ללכ ךרדב ,עגפנל תדמוע הלא םירקמב"
העיבת תורשפא ,יתעדל ,ללוש ונניא וז הליע םויק