132/85 'סמ יחרזא רוערע
133/85 'סמ יחרזא רוערע
.ג.א אפורמא
דגנ
132/85 א"ע מ"עב הדלפ תוישעת - רדגמה .י.ש.ה
 
 
מ"עב הדלפ תוישעת - רדגמה .י.ש.ה
דגנ
133/85 א"ע .ג.א אפורמא
 
 
 
 
 
[10.12.87] םייחרזא םירוערעל טפשמ-תיבכ ותבשב ןוילעה טפשמה תיבב
גרבדלוג 'א ,יקסייב 'מ םיטפושהו רגמש 'מ אישנה ינפל
 
םיפיעס תפסותה ,42 ח"ס ,1971-א"לשת ,(ימואל-ןיב ןיבוט רכמ) רכמה קוח
-ןיב ןיבוט רכמל דיחא קוח רבדב הנמא - (ב)49 ,(א)4, 49, 49 ,(א)1
ת"ק ,1984-ד"משת ,יחרזאה ןידה רדס תונקת - 4 ףיעס ,22 561 א"כ ,ימואל
ח"ס ,1958-ח"ישת ,תונשייתהה קוח - 514 ,(א)89, 93, 190 תונקת ,2220
ח"ס ,1980-ם"שת ,םימוגפ םירצומל תוירחאה קוח - 2, 3, 4 םיפיעס ,122
קוח - א17 ףיעס ,86 ח"ס ,1958-ח"ישת ,רכשה תנגה קוח - 6 ףיעס ,86
,(1)(א)6 ,(א)6 םיפיעס ,192 ח"ס ,1961-א"כשת ,הדמצהו תיביר תקיספ
.(1)(ב)6 ,(ב)6
איהש ,הז רוערעב תרערעמהמ החיתמל לזרב השכר 132/85 א"עב הבישמה
ירלוד יארשא הבישמה תוכזל הדימעה הדצמ תרערעמה .ץייושב הבשומש הרבח
.הקלחב קר המלוש החמצש תיבירה םלוא ,הערפנ יארשאה ןרק .תמיוסמ תיבירב
םילקשב היווש יפכ תיבירה תרתי תא יזוחמה טפשמה תיבב העבת תרערעמה
קפוסש לזרבה יכ ,קומינב הננוגתה הבישמה ."הדמצה ישרפהו תיבר תפסותב"
.תרערעמה דגנ ןודנב העיבת ליבקמב השיגה םגו ,הדורי תוכיאב היה הל
לש הנגהה תנעט יכ ,הנושארל הנעט איה תרערעמה תעיבתב םימוכיסה בלשב
השקיב תרערעמהו ,ודחוא תועיבתה .הנשייתה לזרבה תוכיאל סחיב הבישמה
תא לביק טפשמה תיב .הבישמה תעיבת תא תונשייתה תמחמ ףסה לע תוחדל
תעיבת דגנכ הבישמה לש הרומאה הנגהה תנעט תא םג החד ןכו השקבה
ידכ ,הנגהה בתכ תא ןקתל הבישמה השקיב רתוי רחואמ בלשב .תרערעמה
השקיב תרערעמה .התחדנ התשקב םלוא ,העיבתה םוכס תא שרופמב וב שיחכהל
םכסהה יפ-לע בשוחת תיבירהו רלודל היהת הדמצההש ךכ העיבתה בתכ תא ןקתל
הטלחה הנתינ אל םלוא ,השקבל רתענ טפשמה תיב .ןידה ילעב ןיב ירוקמה
רחואמ בלשב ,ןכ תושעל השקיבשמ .העיבתה בתכ תא הנקית אל תרערעמהו בתכב
-קספ ןתינו השקבה התחדנ ,ןידה קספ ןתמ דעומ תייחד הכירצמ התייה השקבה תלבק ובש ,רתוי
.ןוילעה טפשמה תיבל םירוערעה ןאכמ .תירוקמה העיבתה יפל ןיד
:קספ ןוילעה טפשמה תיב
רכמה קוחל תפסותב אבומה ימואל-ןיב ןיבוט רכמל דיחאה קוחה (1) .א
דצה רשאכ םג לח - 1971-א"לשת ,(ימואל-ןיב ןיבוט רכמ(
הנמאה) 1.7.64 םוימ גאה תנמאל דצ הניאש הנידמב אצמנ הקסיעל
הפרטצה לארשיש ,(ימואל-ןיב ןיבוט רכממל דיחא קוח רבדב
םוקמ םהלש םידדצל דיחאה קוחה תלוחת תא ליבגהל ידכ .הילא
,הנמאל 3 ףיעס רואל ,שי ,הנמאל דצ איהש הנידמב ליגר םירוגמ
,ימינפה קוחב לולכל ןכו וז הטלחה לע דנלוה תלשממל עידוהל
"תונוש תורשקתמ תונידמ" חנומה תא ,דיחאה קוחה תא ץמאמה
לארשי .דיחאה קוחל 1 ףיעסב עיפומה ,"תונוש תונידמ" םוקמב
.ןכ התשע אל
ךכ םושמו ,לח וניא ומצע קוחה רשאכ לח דיחאה קוחל 4 ףיעס (2)
.קוחה לש הלוחתה ףיעס לש ותונשרפ לע ךילשהל ידכ וב ןיא
לשמל ,ולש 1 ףיעס חוכמ לח דיחאה קוחה ןיא םהב םירקמה םתואב
םיאשר ,הנידמ התוא יבשות םניה הקסיעל םידדצה ינש רשאכ
.ל"נה קוחל 4 ףיעס חוכמ קוחה תא םהילע ליחהל םידדצה
.ןנד לזרבה תוכיא תקסיע לע לח דיחאה קוחה (3)
,המרימל סחייתמ דיחאה קוחל 49 ףיעסב רומאה המרימה גירח (1) .ב
היטעבש המרימל אלו ,קוחב עובקה דעומב העיבת תשגה הענמש
עגרמ קר ליחתמ תונשייתהה ץורמש רחאמ .המאתהה יא הרצונ
תשגה הענמש המרימל תובישח שי ,המאתהה יא לע העדוה הנתינש
.המאתהה יא תורצוויהל המרגש המרימל אל ךא ,ןמזב העיבתה
תא בכעל ידכ ןווכתמב לעופ רכומה םהבש ,םירקמל איה הנווכה
ותחטבה ידי-לע ,שמל ,ןשייתת וזש תנמ-לע ,העיבתה תשגה
.רשפתהל ונוצר תעבה וא רכממה תא ףילחהל
יא יוליגל םדקש בלשל תוסחייתמ המרימה תונעט לכ ,ןנד הרקמב (2)
תויהל התייה היושע החכוה וליא רשא ,המרימב רבודמ .המאתהה
יא יוליג רחאל העצובש ,המרימ תנעטנ ןיא .המאתהה יאל הביסה
.העיבתה תשגהב רוחיא לע עיפשהל התייה היושע רשאו ,המאתהה
ןיינעל תויטנאוולר ןניא תונעטנה המרימה תונעט הז םעטמ
.דיחאה קוחל (א)49 ףיעסבש המרימה גירח תלוחת
(ב)49 ףיעסל אפיסבש גירחה תא םג ליחהל ןתינ אל ,ןנד הרקמב (3)
,ןיבוטה רובע םליש םרט הנוקה ובש בצמל סחייתמה ,דיחאה קוחל
ןיא תיבירה תרתי תעיבתב .ואולמב םלוש לזרבה רובע ריחמה ןכש
.ריחמה םולשתל העיבת תוארל
תונשייתה איה ,1958-ח"ישת ,תונשייתהה קוח יפל תונשייתה (1) .ג
תאש תוכזה דגנכ אלו העיבתה תוכז דגנכ תנווכמה ,תינויד
3 ףיעס רואלו ,דבלב הנגה תנעט הווהמ איה .םיעבות השומימ
-ד"משת ,יחרזאה ןידה רדס תונקתל 89 הנקתו תונשייתהה קוחל
עבתנה התוא הלעה אלשמ ,תונעטה יבתכב התלילכ תבייחמה ,1984
.ךשמית העיבתה ,ינוידה םוסחמה רסוה ,הנושארה תונמדזהב
תוכזה ןדבואל תמרוג דיחאה קוחה יפל תונשייתה ,תאז תמועל (2)
.העיבתה תוכז ןדבואל קר אלו
 
479
 
 
תונעט תאלעה רשפאמ תונשייתהה קוחל 4 ףיעסש העש ,תאזמ הרתי
עבוק ,דחא ןאשונש דבלבו ,ונשייתהש דגנכש העיבת וא זוזיק
אהי אל ,תונשייתהה תפוקת ףולחב יכ ,דיחאה קוחל (ב)49 ףיעס
ינפמ הנגה לש ךרדב אל ףא ,המאתהה יא לע ךמתסהל יאכז הנוקה
.ריחמה םולשת-יא לש הרקמ איצוהל ,הנעבות
םהבש םירקמ ונכתיי ,השדח העיבת תליע רצויש קוח קקחנשכ (3)
ךות תונשייתהה קוחב םיעובקה תונשייתהה תא ליחהל איה הנווכה
תונשייתה קוחה עבוק םהבש ,םירקמ ונכתיו ,דבלב הפוקתה יוניש
.תוכזה תעקופ תפלוח איה רשאכש ,הפוקת ,ונייהד ,תיתוהמ
תוארוה לש ןחוסינ ןפואב יולת תרחא וא וז הירוגיטקל גוויסה
.תיתקיקחה הרטמב רקיעבו ןכו ,תונשייתהה
תודיחא רוציל ןוצרה תוברל ,דיחאה קוחה לש תיתקיקחה הרטמה (4)
םע דחא הנקב הלוע ,תוימואלניב תואקסיע יבגל תיטפשמ תואדוו
תונשייתה) תוכזה תא העיקפמה הארוהכ תונשייתהה תארוה תייאר
.(תיתוהמ
ןיא - דיחאה קוחב תונשייתה ומכ - תיתוהמ תונשייתהב רבודמשכ (5)
ךדיאמ .אקווד הנושארה תונמדזהב תונשייתהה תנעט תאלעהל חרכה
הכורא תוניידתהל םרג רשא ,הנעטה תאלעהב רוחיא ,אסיג
.תואצוהה תקיספב יוטיב ידיל איבהל שי ,תרתוימו
הבישמה תשקבל רתעיהל אמק טפשמה תיב בריס ןידב ,ןנד הרקמב (ד(
,העיבתה םוכס שרופמב וב שחכויש ןפואב ,הנגהה בתכ תא ןקתל
איה העיבתה בתכל חפסנכ ףרוצש תרערעמל החלשש בתכמב ןכש
ןתמל התשקבב ךמתש ריהצתב ותוא השיחכה אל ףאו בוחב התדוה
.ןנוגתהל תושר
הניעב האוולהה רשאכ תיבירה רועיש תא עבקש םכסה היה ,ןנד רקמב .ה
רבדב םכסה .הדמצהה תטיש תא ןכו דעומב תמלושמ תיבירהו תדמוע
לע םכסהה יאנת תלחהו ,םידדצה ןיב היה אל םולשתב רוגיפ לשב תיביר
,וילאמ ןבומ הז ןיא .הילאמ תשקבתמה הנקסמ רדגב הנניא הזכש בוח
ןועטל שי .הז הרקמב םג תמכסומה איה םכסהב העובקה הדמצהה יכ
תא ןקתל הז ךרוצל השקיב ןכא תרערעמהו ,וז הנעט חיכוהלו תושרופמ
.העיבתה בתכ
יבלשמ בלש לכב תונעט-יבתכ ןוקית ריתהל יאשר טפשמה תיב (1) .ו
השגוה ןוקיתל השקבה םא םג ,ןתניתש לוכי תושרהו ,םיכילהה
תקיספב דגנכש דצה תא תוצפל ןתינ הז הרקמבו ,םדקתמ בלשב
תא םג הלאכ תוביסנב לוקשי טפשמה תיב .תומיאתמ תואצוה
.רוחיאל ריבס םעט רדעהו השדח הליע תפסוה לש םילוקישה
ךא ,םדקומ דעומב העיבתה בתכ תא ןקתל תושר הנתינ ,ןנד הרקמב (2)
,רחואמ הכ בלשב ןקתל תושרה ןתמ .ריבס םעט לכ אלל ןקות אוה
,הנגהה בתכ ןוקית בייחי ,השח הליע ףיסוהל ידכ ךכב שיש
-קספ תארקה ףס לע היה רבכ רשאכ - שדחמ טפשמה תחיתפל םורגיו
.ןידה
תיב תטלחה יכ ,הנעטב עמשיהל הלוכי תרערעמה ןיא ,ןנד הרקמב (3)
םימיכסמ לוכהש ,העיבתה בתכ ןוקית תא ריתהל אמק טפשמה
הילע היה ,הרבס ךכ םא .הטלחה הנניא ,בתכב אל יכ םא ,הנתינש
אלשמו ,ךכל ךומס דעומב ךכל טפשמה תיב בל תמושת תא בסהל
.הלדחממ תונביהל הל ןתיל ןיא ,ןכ התשע
ךכ לע דיפקהל םוקמ היה ,שקובמה ןוקיתה תוהמ לשב ,ןנד הרקמב (4)
רחאל המכוחכ תיבירהו הדמצהה ןפוא תא עבתי אל ןיד לעבש
םייתסנש רחאל ,ןידה לעב ןחבי ובש ,בצמ עונמל שי .השעמ
ןקתל זא שקביו רתוי הובג םוכס לבקתמ בושיח הזיא יפל טפשמה
.העיבתה בתכ תא
 
480
 
 
:ורכזואש ןוילעה טפשמה תיב לש ןיד-יקספ
,ןוחטיבה דרשמב םוקישה ףגא ,םילומגתה ןיצק 'נ ללה ןב 166/83 ע"ר [1]
.3( 13)חל ד"פ
ד"פ ,םייתפרצ ריווא יביתנ סנרפ-ריא 'נ 'או רנכייט 'ר 36/84 נ"ד [2]
.1( 589)אמ
ןינב 'א 'נ ןינב 'מ 142/72 ע"רב ,522/71, 557/72, 558, 360 א"ע [3]
.2( 309)חכ ד"פ ,'חאו
(3)מ ד"פ ,'חאו קייט 'נ 'חאו םילשורי ןולמ יתימע 672/81 א"ע [4]
.169
חותפ תודובעל תילארשי הרבח "ףחס" 'נ הינתנ תייריע 275/83 א"ע [5]
.3( 235)מ ד"פ ,מ"עב
תנידמ 'נ מ"עב תותשרו לזרב יטוח תילזרב רדגמה 282/80 ע"רב [6]
.4( 130)ול ד"פ ,לארשי
:תורעה
,1958-ח"ישת ,תונשייתהה קוחל 3 ףיעס יפל תונשייתה תנעט תאלעהל דעומל
.4( 472)אמ ד"פ ,'חאו קיפ 'נ ןמבול 516/84 א"ע :האר
'י טפושה) ופי-ביבא-לתב יזוחמה טפשמה תיב לש וניד-קספ לע םירוערע
.וחדנ םירוערעה .3426/86 א"תב 10.1.85 םוימ (ידעלג
;(133/85 א"עב הבישמה) 132/85 א"עב תרערעמה םשב - בירק 'ג
.(133/85 א"עב תרערעמה) 132/85 א"עב הבישמה םשב - ךילרא 'ט
###
:ןיד-קספ
תיבב ונתינש ,ןיד-יקספ ל םירוערע ונינפל .1 :רגמש 'מ אישנה
םתויה לשב ףתושמב ןוידל ודחוא רשאו ,ופי-ביבא-לתב יזוחמה טפשמה
.תפתושמ תודבוע תכסמל םירושק
:ןיינעל תוכירצה תודבועה ולא .2
תרערעמה) אפורמא ןיבל (133/85 א"עב תרערעמה) רדגמה ןיב (א(
רדגמה השכר התרגסמבש הקסיע ,תחאה :תואקסיע יתש ורשקנ (85/ 132 א"עב
לעב היה וז הקסיעב הלביקש לזרבה ,רדגמה תנעטל .החיתמל לזרב אפורמאמ
הדימעה הבש ,הקסיע התייה היינשה .החיתמל םיאתה אלו הדורי תוכיא
לש תיבירב רלוד 1,855,000 ךסב יארשא רדגמה תוכזל אפורמא
החמצש תיבירה וליאו ,הערפנ יארשאה ןרק ,אפורמא תנעטל .LIBOR+573.3%
.הקלחב קר המלוש יארשאה ןרק לע
 
481
 
 
-לתב יזוחמה טפשמה תיבל העיבת אפורמא השיגה 13.12.82 םויב (ב(
םכרעש ,רלוד 178,013.80 לש ךסב תיבירה תרתי תא העבת הבו ,ופי-ביבא
םוימ הדמצה ישרפהו תיביר תפסותב" םילקש 1,970,590 היה 31.5.81 םויב
וז העיבת דגנכ .(תיבירה תעיבת - ןלהל) "לעופב םולשתל דעו 1.6.81
הל ומרגנש םיקזנ לע הססבתהש ,זוזיק תנעטב ןנוגתהל רדגמה השקיב
.אפורמא ידי-לע הל קפוסש ,לזרבה לש הדוריה ותוכיאמ האצותכ
תשגה הל ריתהל בריס ךא ,ןנוגתהל רדגמהל ריתה אמק טפשמה תיב (ג(
רדגמה השיגה ךכיפל .דגנכש העיבת םג שיגהל לכות ותרגסמבש ,הנגה-בתכ
,תיבירה תעיבתב התנגהל ההז התליעש ,אפורמא דגנכ רצוקמ ןיד רדסב העיבת
תעיבת - ןלהל) לזרבה לש הדוריה ותוכיא לשב הל ומרגנש םיקזנה ונייה
.(לזרבה תוכיא
תיב םעטמ החמומש רחאלו תויודעה תעימש םותב ,1.7.84 םויב (ד(
ןוידה תא לצפל אפורמא תשקב הלבקתה ,לזרבה לש ותוכיא תניחבב לחה טפשמה
םא קרו ,הנגה תליע רדגמהל שי םאה ,הליחת עבקייש ןפואב ,תיבירה תעיבתב
.קזנה תלאשב טפשמה תיב עירכי ,תיבויח הבושתה אהת
תלאשב ,אמק טפשמה תיב תארוהכ ,םהימוכיס תא ושיגה םידדצה (ה(
תליע רדגמה תרבחל ןיא היפל ,הנעט אפורמא התלעה ,הימוכיסב .זוזיקה
רכמ) רכמה קוחל תפסותל 49 ףיעס יפ-לע ,ןכש ,תיבירה תעיבת דגנכ הנגה
-ןיב ןיבוט רכמל דיחא קוח" איהש ,1971-א"לשת ,(ימואל -ןיב ןיבוט
ףולח לשב ,הנגהה תליע הנשייתה (ימואלניבה רכמה קוח- ןלהל) "ימואל
.המאתהה יא לע העדוהה ןתממ םינש שולשכ לש ןמז
תא דחיאו רדגמה תשקבל אמק טפשמה תיב הנענ 20.9.84 םויב (ו(
אפורמא השקיב דמעמ ותואב .לזרבה תוכיא תעיבתבו תיבירה תעיבתב ןוידה
העיבתה תליע היפל ,תימורט הנעטב לזרבה תוכיא תעיבת תא ףסה לע תוחדל
.ימואלניבה רכמה קוחל 49 ףיעס תארוה יפ-לע הנשייתה
לע החד 25.10.84 םויבו ,אפורמא תנעט תא לביק אמק טפשמה תיב (ז(
השקיב וז העיבתב ןידה קספ ןתמ דמעמב .לזרבה תוכיא תעיבת תא ףסה
ונייה ,םעט ותואמ תיבירה תעיבתב הנגה רדגמהל ןיא יכ ,עובקל אפורמא
.ל"נה 49 ףיעס יפ-לע תונשייתה
לע הלחש תונשייתהה יכ ,אמק טפשמה תיב טילחה 1.11.84 םויב (ח(
ןתמ .תיבירה תעיבתב רדגמה לש הנגהה תליע לע םג הלח לזרבה תוכיא תעיבת
שיגהל לכותש ידכ ,אפורמא תשקבל ,החדנ תיבירה תעיבתב יפוס ןיד-קספ
.העיבתה םוכס לש ןכדועמ בושיח טפשמה תיבל
,הנגהה בתכ תא ןקתל רדגמה השקיב ,הדגנ ןיד-קספ ןתינ םרטב (ט(
פואב
 
482
 
 
חיכוהל אפורמא לע התנעטלש ןוויכ תאז ;העיבתה םוכס שרופמב וב שחכויש
.הרקמ לכב תיבירה תעיבת םוכס תא
השקיב ,תיבירה תעיבתב תויודעה תעמשה םויס רחאל ,םדוק בלשב (י(
בשוחת תיבירהו רלודה רעשל היהת הדמצההש ךכ העיבתה בתכ תא ןקתל אפורמא
הנתינ אל ,רורב אל םעטמ ,ךא ,השקבל רתענ אמק טפשמה תיב .םכסהה יפ-לע
:וניעב רתונ אוהו העיבתה בתכ תא הנקית אל אפורמא .בתכב הטלחה
םולשתל דעו 1.6.81 םוימ תיבירו הדמצה ישרפה תפסותב" םילקש 1,920,590
."לעופב
בתכ ןוקיתל רדגמה תשקב תא אמק טפשמה תיב החד 3.12.84 םויב (אי(
הל ןתנית יכ ,אפורמא השקיב ,תיבירה תעיבתב ןידה קספ םתחנ םרטב .הנגהה
.הל רתענ אמק טפשמה תיב .תיבירה תעיבתב השדח ןוקית תשקב שיגהל תורשפא
תיב .תיבירה תעיבת תא ןקתל תושר הפ-לעב אפורמא השקיב 10.1.85 םויב
.תירוקמה העיבתה יפ-לע ןיד-קספ ןתנו השקבה תא החד אמק טפשמה
הכלשהה לשב 133/85 א"עב רדגמה לש הרוערעב הליחת ןודנ .3
.132/85 "עב אפורמא לש הרוערע לע ותלבקל תויהל היושעה
 
לע ימואלניבה רכמה קוח לש ותלוחת-יא איה רדגמה לש הנושארה התנעט
וניה אפורמא לש הבשומ םוקמש ,אוה ךכל ןתינש םעטה .לזרבה תוכיא תקסיע
תנעטל .הז קוח לחוה היפ לעש הנמאל הפרטצה אל וז הנידמו ,ץייוושב
ךכל ןיכומית .הנמאל ופרטצהש תונידמל קרו ךא תלבגומ קוחה תלוחת ,רדגמה
- יכ עבוקה ,ימואלניבה רכמה קוחל 4 ףיעסב תאצומ איה
לע לוחיש קוחכ וב ורחב הזוחל םידדצה רשאכ םג לוחי הז קוח"
"...הזוחה
שי עודמ ,רדגמה תנעוט ךכ ,תונידמה לכ לע הרגשבש רבדכ לח קוחה םא
?קוחה תא ליחהל םיאשר םידדצהש רמול ךרוצ
קוחל (א)1 ףיעס .ומע קדצה יתעדלו ,וז הנעט החד אמק טפשמה תיב
:עבוק קוחה תלוחתב קסועה ימואלניבה רכמה
תומוקמש םידדצ םהב ורשקתהש ןיבוט רכמל םיזוח לע לוחי הז קוח"
."...תונוש תונידמ לש ןהיחטשב םיאצמנ םהיקסע
הנמאל תפרטצמה הנידמ .רמאנ אל "הנמאל דצ ןהש תונידמ" ,רמאנ "תונוש"
 
483
 
 
ןהל םידדצה יקסע םוקמש ,תואקסיעל קוחה תלוחת תא ליבגהל תניינועמו
תנמאל 4 ףיעס יפ-לע ןכ תושעל תבייח ,דבלב הנמאל דצ ןהש תונידמב וניה
לארשיש (ימואל-ןיב ןיבוט רכמל דיחא קוח רבדב הנמאה) 1.7.64 םוימ גאה
:ונושל הזו .הילא הפרטצה
העדוהב ריהצהל תיאשר הנידמ לכ ,דיחאה קוחל 1 ףיעסמ היטסב"
אל יכ ,התופרטצה וא הרורשיא ךמסמ תדקפה תעב דנלוה תלשממל חלשיתש
וא ,קסע םוקמ רכמה הזוחל םידדצל שי םא אלא ,דיחאה קוחה תא ליחת
תורשקתמ תונידמ לש ןצרא חטשב ליגר םירוגמ םוקמ ,קסע םוקמ רדעהב
הלימה רחאל 'תורשקתמ' הלימה תא ,ךכמ האצותכ ,ףיסותו ,תונוש
לש 1 ףיעסל 1 ק"סב הנושארל וז הלימ העיפומ וב םוקמב ,'תונידמ'
."דיחאה קוחה
ליגר םירוגמ םוקמ םהלש םידדצל קוחה תלוחת תא ליבגהל ידכ ,עמשמ
לולכל ןכו וז הטלחה לע דנלוה תלשממל עידוהל שי ,הנמאל דצ איהש הנידמב
תורשקתמ תונידמ" חנומה תא ,("דיחאה קוחה" תא ץמאמה) ימינפה קוחב
.ןכ התשע אל לארשי תנידמ יכ ,קלוח ןיא ."תונוש תונידמ" םוקמב "תונוש
הנידמב אצמנ הקסיע דצה רשאכ םג לח קוחה יכ ,איה ךכמ תשקבתמה הנקסמה
יפכ ,הריבס יתלב האצות וז ןיא יכ ,ריעהל םוקמה ןאכ .הנמאל דצ הניאש
םיניד תכרעמ לש הלחה תענמנ וז ךרדבש ןוויכ ,תוארהל רדגמה תשקבמש
(C.M. םג האר ,קוחה תלוחת ןיינעל) .תוימואלניב תואקסיעב הלופכ
ND ED2 ,SCHMITTHOFF, THE SALE OF GOODS, (LONDON., 6691( 123
,ימואלניבה רכמה קוחל 4 ףיעסל סחיב ,רדגמה הלעמש הישוקל רשא
4 ףיעס .הלוחתה ףיעס לש ותונשרפ תא תונשל ידכ הב ןיא יכ ,רמול ןתינ
לע ךילשהל ידכ וב ןיא ךכ םושמו ,לח וניא ומצע קוחה רשאכ לח ל"נה
לח קוחה ןיא םהב םירקמ םתואב ,רמולכ .קוחה לש הלוחתה ףיעס לש ותונשרפ
קוחל 4 ףיעס חוכמ םהילע קוחה תא ליחהל םידדצה םיאשר ,1 ףיעס חוכמ
התוא יבשות םניה הקסיעל םידדצה ינש רשאכ תויהל הלוכי ךכל המגוד .ל"נה
.(SCHMITTHOFF, SUPRA, AT 223 , םג האר) .הנידמ
לע לח ימואלניבה רכמה קוח יכ ,איה ליעל רומאה ןמ הלועה הנקסמה
.לזרבה תוכיא תקסיע
הפיסומ ךכ ,לזרבה תקסיע לע ימואלניבה רכמה קוח לח םא ףא .4
49 ףיעס חוכמ לזרבה תוכיא תעיבת לע תונשייתה הלח א ,תנעוטו רדגמה
גירחה ןאכ םייקתמש ןוויכ ,התנעטל ,תאז ;ימואלניבה רכמה קוחל
הז רשקהב רדגמה הלעמש הנעטה רקיע .אפורמא דצמ המרימ ונייה ,תונשייתהל
יכו ,הנושארה תונמדזהב תונשייתהה תנעט תא התלעה אל אפורמא יכ ,אוה
לש ותעיבק ,הירבדל .המרימה תנעט תא חיכוהל הל רשפיא אל אמק טפשמה תיב
הניא ,"תונוהל הנווכ" התלעוה אל וינפלש תונעטה לכב יכ ,אמק טפשמה תיב
ןנוגתהל תושרה תשקב בלשב קר התלע תונשייתה לש אתגולפה ,ללכ תיטנאוולר
 
484
 
 
המרימה תנעט תא ןועטל התייה הלוכי אל רדגמהו ,לזרבה תוכיא תעיבתב
בלשב קר תונשייתהה תנעט התלע תיבירה תעיבתב וליאו ;םדוק בלשב
לש םדוקה בלשב המרימ תנעט ןועטל התייה הלוכי אל רדגמהו ,םימוכיסה
.ךכל תויאר איבהל וא ןנוגתהל תושרה תשקב תשגה
:ולא תונעט תוחדל שי
:עבוק ימואלניבה רכמה קוחל (א)49 ףיעס
תחא הנש םותב הזוחל המאתהה-יא לע ךמתסהל ותוכז תא דבאי הנוקה"
שתשהל ונמיה ענמנ םא תלוז ,39 ףיעסב רומאכ העדוהה תא ןתנש רחאל
."רכומה דצמ המרמ בקע ותוכזב
תשגה הענמש ,המרימל סחייתמ ,ףיעסב רומאה המרימה גירח ,עמשמ
.המאתהה יא הרצונ היטעבש ,המרימל אלו ,קוחב עובקה דעומב העיבתה
וא רצומה תא ףילחהל חיטבמ רכומה ובש הז ןוגכ םירקמל 49 ףיעסב הנווכה
תפוקת ףולח דע העיבתה תשגה תא בכעל הנווכ ךות לוכהו ,רשפתהל שקבמ
יא לע העדוה הנתינש עגרמ קר דדמנ רומאה דעומהש ןוויכמ .תונשייתהה
תובישח ןיא ךא ,ןמזב העיבתה תשגה הענמש המרימל תובישח שי ,המאתהה
תונלשר לשב המאתה-יא יל המ ,ןכש .המאתהה יא תורצוויהל המרגש המרימל
היולת הניא עובתל תוכזה רשאכ ,ודצמ תימרת לשב המאתה-יא יל המו רכומה
.המויק םצעב אלא המאתהה יא תביסב
רשא ,המרימל ןלוכ תוסחייתמ המרימ לש המויק רבדב רדגמה תונעט
תנעוט איה ןיא .המאתהה יאל הביסה תויהל התייה היושע החכוה וליא
לע עיפשהל התייה היושע רשאו המאתהה יא יוליג רחאל העצובש ,המרימל
תשקב תא אמק טפשמה תיב החד ןידב ,ךכש ןוויכ .העיבתה תשגהב רוחיאה
תא םיקהל היושע איה ןיא ירהש המרימה תנעט תא חיכוהל הל רשפאל רדגמה
.ל"נה ףיעסב יוצמה ,גירחה לש ויתודוסי
אפורמא דצמ המרימ התייה ןכא םא ,התע ןוחבל םוקמ ןיא םג הז םעטמ
ידכ הב ןיא ,תאזכש המרימ התייה וליפא .המאתהה יא יוליג ינפלש בלשב
.המאתהה יא התלגתנש העשמ ,תונשייתהה תפוקת ףולח תא רוצעל
תא םג ,הז הרקמב ,ליחהל ןתינ אל יכ ,הנומתה תרהבה ךרוצל ,ריעא
:עבוקה ,ימואלניבה רכמה קוחל (ב)49 ףיעסל אפיסבש גירחה
ףא ,המאתהה-יא לע ךמתסהל יאכז הנוקה אהי אל וז הפוקת םות רחאל"
דעב םליש אל םא ,ןכ יפ לע ףא .הנעבות ינפמ הנגה לש ךרדב אל
...ןיבוטה
 
485
 
 
תתחפהל העיבת תולעהל ,ריחמה םולשתל העיבת ינפמ הנגהכ ,אוה יאשר
.('ש 'מ - ילש תושגדהה) "םייוציפל וא ריחמה
יתש ורשקנ ,רוכזכ .םלוש ריחמה הז הרקמבש ,טושפה םעטה ןמ תאז
החטבוהש תמכסומ תיבירב אפורמאמ יארשא רדגמה הלביק ,הנושארב :תואקסיע
רסמנ לזרבה .רדגמהל אפורמאמ לזרב רכמנ היינשה הקסיעב .תיאקנב תוברעב
אולמ תא ורובע המליש איהו - התנעל המיאתמה תוכיאב אל יכ םא - רדגמהל
העיבתב םיקסוע ונא ובש ,הנושארה הקסיעב רדגמהל ןתינש יארשאה .הרומתה
,ןכל .הירחאל םג ךשמנו היינשה הקסיעה עוציב ינפל ןתינ ,תיטנאוולרה
העיבת ,הנושארה הקסיעה לשב ,תיבירה תעיבתב תוארל ןיא ,הז םירבד בצמב
.ריחמה םולשתל
תונשייתהה תנעט תא תולעהל אפורמא לע הבוח התייה יכ ,הנעטל ןאכמ
תונעטה יבתכב תונשייתה תנעט לש התאלעהל השירדה .הנושארה תונמדזהב
התאלעהל השירדהו ,1984-ד"משת ,יחרזאה ןידה רדס תונקתל 89 הנקתב הלולכ
,1958-ח"ישת .תונשייתהה קוחל 3 ףיעסב תמייק הנושארה תונמדזהב דימ
:עבוקה
תונמדזהב וז הנעט עבתנה ןעט אל םא תונשייתה תנעטל םיקקזנ ןיא"
."הנעבותה תשגה רחאל הנושארה
?ימואלניבה רכמה קוח יפל תונשייתה לע םג וז השירד ליחהל שי םאה
םיקוחל תונשייתהה קוח לש ויתוארוה ןיבש סחיה לע דמע קרב טפושה
:תונשייתה תארוה היוצמ םהבש ,םייפיצפס
ירקיע תא םיעבוקה ,םיניד לש תללוכ תרגסמ הווהמ תונשייתהה קוח"
תוברל ,תונשייתהה תפוקת בושיח ,תונשייתהה תפות ,תונשייתהה
םיתעל .תונשייתהה יניינעב םילחה םיפסונ םינידו ,התכראהל תוליע
דחוימ רדסה ,תיפיצפס קוח תארוהב ,עובקל ןוכנל קקוחמה אצומ
ןיב סחיה רבדב הלאשה הלועו המק הז םירבד בצמב .תונשייתהה ןיינעל
,ןכא ...וזה תיפיצפסה תכרעמה ןיבל םייללכה תונשייתהה יניד תכרעמ
תניחב היפ-לע תובייחתמ .איה הלק דימת אל הלא תולאש לע הבושתה
תוסרפתהה םוחת והמ ,הלאשב הדמע תטיקנו יפיצפסה רדסהה לש ותוהמ
רדסומה םוחת לש ותורצוויה וירדסהמ דומלל שי המכ דעו ,הז רדסה לש
רדסהב ןיבו יבויח רדסהב ןיב ,עמתשמב ןיב ,שרופמב ןיב) וידי-לע
יעבט ךא .םייללכה תונשייתהה יניד לש םתלוחת תא קחודהו (ילילש
ןהש יפכ ,ולש ויתוארוה עקר לע תאזו ,ולש ותניחבו רדסה לכש ,אוה
,[166/83 ]1 ע"ר) "ודוסיב תדמועה תיתקיקחה הרטמה עקר לע תושרופמ
.([36/84 ]2 נ"ד םג הארו .17-16 'מעב
תונשייתהה קוחל התאוושהו ימואלניבה רכמה קוחבש הארוהה תניחב
יכ תודמלמ
 
486
 
 
תאלעה בייחמה ,ללכה לש ותלחה-יא קידצמה ,תויונשייתהה ןיב ינוש םייק
.הנושארה תונמדזהב הנעטה
.ןהירדסהו תונושה תוארוהה ןושלב לדבה םייק ,תישאר
:עבוק תונשייתהה קוחל 2 ףיעס
הנעבות השגוה םאו ,תונשייתהל הנותנ איהש לכ תוכז םויקל העיבת"
תיב קקדזי אל ,תונשייתה תנעט עבתנה ןעטו הנשייתהש העיבת לע
"הפוג תוכזה תא לטבל ידכ דבלב תונשייתהב ןיא ךא ,הנעבותל טפשמה
.('ש 'מ - ילש השגדהה(
תאש תוכזה דגנכ אלו העיבתה תוכז דגנכ תנווכמ הרומאה תונשייתהה
עבתנה התוא הלעה אלשמו ,דבלב הנגה תנעט הווהמ איה .םיעבות השומימ
תונשייתה יהוז .ךשמית העיבתהו ינוידה םוסחמה רסוה ,הנושארה תונמדזהב
.(326 'מעב ,[142/72 ]3 ע"רב ,522/71, 557/72, 558, 360 א"ע) תינויד
יכ ,עבוק קוחה .הנוש איה ימואלניבה רכמה קוחב הרומאה תונשייתהה
,רמולכ ,( (א)49 ףיעס) "המאתהה-יא לע ךמתסהל ותוכז תא דבאי הנוקה"
,דועו תאז .העיבתה תוכז קר אלו תדבוא המצע תוכזהש ךכ לע וניה שגדה
דגנכש העיבת וא זוזיק תנעט תולעהל רשפאמ תונשייתהה קוח דועב
,עבוק ימואלניבה רכמה קוחש ירה ,(4 ףיעס) דחא ןאשונש דבלבו ,ונשייתהש
,המאתהה-יא לע ךמתסהל יאכז הנוקה אהי אל" תונשייתהה תפוקת ףולחב יכ
ריחמה םולשת-יא לש הרקמ איצוהל ,"הנעבות ינפמ הנגה לש ךרדב אל ףא
.((ב)49 ףיעס(
תעדה תא תתל שי ,תיפיצפס תונשייתה תארוה תנחבנ רשאכ ,תינש
תארוה ןיא ,השדח העיבת תליע רצוי קוחה םהבש ,םירקמב םא ,הלאשל
םהבש ,םירקמ ונכתיי ,אסיג דחמ ,ךכ .המצע תוכזה יאנתמ קלח תונשייתהה
םיעובקה תונשייתהה ירדסה תא ליחהל ןווכתמ ךא השדח תוכז רצוי קוחה
םירצומל תוירחאה קוחל 6 ףיעס ,לשמל ,האר) דבלב הפוקתה יוניש ךות קוחב
תוכז רצוי קוחה םהבש ,םירקמ ונכתיי ,אסיג ךדיאמו .(1980-ם"שת ,םימוגפ
הריחבה .תוכזה תעקופ ,תפלוח איה רשאכש ,הפוקת תעבקנ הנממ קלחכו השדח
תונשייתה לע וניה שגדה םאה - תונשייתהה תוארוה לש ןחוסינ ןפואב היולת
,האר) תיתקיקחה הרטמב רקיעבו ןכו - העיבתה תוכז לע וא תיתוהמה תוכזה
.(1958-ח"ישת ,רכשה תנגה קוח א17 ףיעס ,לשמל
רוציל ןווכתה קוחה םא הלאשה תניחב העמשמש ,וז הנחבה םלוא
הדבועה לע ךמתסהב קרו ךא תערכומ הנניא ,תינויד וא תיתוהמ תונשייתה
קוחב היוצמ תונשייתהה תארוהש
 
487
 
 
הניחב תבייחתמ אלא ,דבלב החוסינ ךמס לעו השדח העיבת תליע רצויה
הנקסמה רשאכ ,םוקמ לכמ .ןודנה קוחה לש ותילכתו ותרטמ לש תקדקודמ
קלח הווהמ הרומאה תונשייתהה יכ ,איה ותרטמו קוחה ןושל תניחבמ הלועה
תנעט תאלעהל םוקמ ןיא ירה ,(תיתוהמ תונשייתה) המצע תוכזה ןמ
תונשייתהה תארוה ,הזכש הרקמב .אקווד הנושארה תונמדזהב תונשייתהה
רוחיא ,אסיג ךדיאמ .העיבת תליע רדעהל תמרוגה תוכזה תעיקפ העמשמ
יוטיב ידיל איבהל שי ,תרתוימו הכורא תוניידתהל םרג רשא ,הנעטה תאלעהב
D (ROCHESTER AND SAN2 .AM. JUR 15 ,המודב ,האר) תואצוהה תקיספב
.FRANCISCO )0791( 719
,תוימואלניב תואקסיעב וניינע ימואלניבה רכמה קוח ,ונינפלש הרקמב
הדעונ קוחה לש ותקיקח םצע .הבר תובישח תלעב איה תיטפשמה תואדווה ןהבש
םיימינפה היניד תלחה תעינמו תודיחא תריצי לש רדב יטפשמ ןוחטיב רוציל
םיבר םירבעמ ,םיתעל ,תואטבמ תוימואלניב תואקסיע .הנידמו הנידמ לכ לש
בצמה לש הריהמ העיבק .ןכרצה ידיל ועיגה דע ,ץראל ץראמ ,רצומה לש
םיברועמה לכ לש תוידדהה םהיתויוכזב תואדו רוציל ידכ תיחרכה יטפשמה
יזכרמה םעטב הצוענ הנניא תחא הנש לש תונשייתה תפוקת תעיבק .הקסיעב
בצמה לש הריהמ העיבק םשל אלא ,תויאר תרימש ונייה ,תונשייתה לש לבוקמה
וז הארוהב תוארל שי וז הרטמ גישהל ידכ .הקסיעל םידדצה ןיב יטפשמה
R.H. לש ורפסב ונאצמ םג ךכ ;המצע תוכזה תא העיקפמה ,תונשייתה
GRAVESON, THE UNIFORM LAWS OF INTERNATIONAL SALES ACT, 7691
LONDON, 8691( 18)
"THE ARTICLE STATES THAT WITH THE EXCEPTION OF THE CASE OF
FRAUD ON THE PART OF THE SELLER, THE BUYER'S RIGHTS TO RELY
ON LACK OF CONFORMITY WILL BE TIME BARRED AFTER ONE YEAR,
EVEN AS A DEFENCE. THIS IS SO IN ORDER THAT THE LEGAL
POSITION OF TE PARTIES MAY BE CLARIFIED AS RAPIDLY AS
POSSIBLE....
WILL RENDER IT UNNECESSARY FOR THE SELLER TO 94 ARTICLE
INVOKE THE MUNICIPAL LAW ON LIMITATION. WHERE THE PERIOD
OF LIMITATION UNDER THE MUNICIPAL LAW IS SHORTER, ARTICLE
WOULD APPEAR TO CONSTITUTE A LEX SPECIALIS AND PREVENT 94
THE SELLER FROM INVOKING THE DEFENCE OF LIMITATION BEFORE
THE EXPIRATION OF ON YEAR AFTER GIVING NOTICE.
 
THE ARTICLE NOT ORDY AFFECTS THE REMEDY BUT DESTROYS THE
RIGHT".
.('ש 'מ - ילש תושגדהה(
 
488
 
 
רכמה קוחב הרומאה תונשייתהה יכ ,רמול ןתינ וז הנעט םוכיסל
םלוא ,אקווד הנושארה תונמדזהב הנעטה תאלעה תבייחמ הנניא ימואלניבה
האר) הנלוחת אל תונשייתהה קוח לש תורחאה ויתוארוה יכ ךכמ קיסהל ןיא
תוניידה ררוג הנעטה תאלעהב רוחיא םא ,םוקמ לכמ .(ל"נה [36/84 ]2 נ"ד
.תואצוהב רבדה אטבתי ,תרתוימ
ךכב ןיא ,הנשייתה לזרבה תוכיא תעיבת םא ףא יכ ,תנעוט רדגמה .5
תעיבתב רדגמה לש הנגהה תליע לע םג תונשייתה הלח יכ ,עובקל ידכ
.הנושארה תונמדזהב תונשייתהה תנעט תאלעה-יא וניה ךכל םעטה ;תיבירה
היוצמה תונשייתהה תנעט לש התוהמב ליעל ןוידב בשוה רבכ וז הנעטל
תונמדזהב הנעטה תאלעהל הבוח ןיא יכ ,קסוה רשאכ ,ימואלניבה רכמה קוחב
הרקמב הרקש יפכ ,םרוג הנעטה תאלעהב רוחיאה רשאכ ,םלוא .הנושארה
רקי יטופיש ןמז זובזבל ,תרתוימ תוניידתהלו טפשמ לוהינל ,ונינפלש
.טפשמה תואצוהב יוטיב ידיל רבדה אובי זא יכ ,תורתוימ תואצוהלו
וברסב אמק טפשמה תיב העט יכ ,איה רדגמה הלעמש תפסונ הנעט .6
םוכס שרופמב וב שחכויש ןפואב ,הנגהה בתכ תא ןקתל התשקבל רתעיהל
.תיבירה םוכס תא חיכוהל הבוחה אפורמא לע יכו ,העיבתה
.תוחדיהל וז הנעט ןיד
ןמ בתכמ אוהש ,חפסנ ללכ רדגמה דגנ אפורמא שיגהש העיבתה בתכ
:בוחה לש ומויקב הדומ איה וב ,אפורמא לא רדגמה
"DOLL. INDICATED 08.310,871 WE DO NOT DENY THE DEBT OF .1
IN YOUR TLX".
אל ,ןנוגתהל תושר ןתמל התשקבב ךמתש ,רדגמה לש הריהצתב ,דועו תאז
.בוחה לש ומויק ללכ שחכוה
תשחכה ךרוצל הנגהה בתכ ןוקית ריתהל םוקמ היה אל ,ולא תוביסנב
.תקולחמב יונש וניאש ,בוח חיכוהל אפורמא דצמ םוקמ היה אלו ,בוחה
וקספנש תואצוהה םוכס תלפכה רבדב רדגמה לש הנורחאה התנעט .7
,לוקוטורפב אתכמסא הל ןיא ,ןויד ידעומ ינש ןיב ,אמק טפשמה תיבב הדגנכ
שי ,ליעל 5 הקסיפב רומאה רואל ,םוקמ לכמ .הילא סחייתהל םילוכי ונניאו
.ןלהל טרופיש יפכ ,תואצוהה תקיספב ברעתהל םוקמ
 
489
 
 
ןאכמ .ותוחדל עיצמ יננה רשא ,רדגמה לש הרוערע ןאכ דע .8
.אפורמא לש הרוערעל
ריתהל אמק טפשמה תיב לש ובוריסב תדקמתמ אפורמא לש תירקיעה התנעט
בוחה תא םלשל שי יכ ,שרופמב וב רמאייש ךכ ,העיבתה בתכ תא ןקתל הל
.םכסהב עובקכ תיביר אשונו רלודל דומצ אוהשכ
תולשלתשה תא ראתל יוארה ןמ ,אפורמא לש היתונע לע דומעל ידכ
תפסותב" םילקש 1,970,590 לש םוכסה עבתנ העיבתה בתכל 7 ףיעסב .םירבדה
יכ ,הנעט אפורמא ."לעופב םולשתל דעו 1.6.81 םוימ הדמצה ישרפהו תיביר
לשב ,םכסהב בוקנה רועישה יפל תיבירה תא בשחל שי יכ ועמשמ הז ףיעס
תא וליאו ,1061-א"כשת ,הדמצהו תיביר תקיספ קוחל (1) (א)6 ףיעס תארוה
רעשל םאתהב ונייה ,םידדצה ןיב םכסומה יפל בשחל שי הדמצהה ישרפה
.הדמצהו תיביר תקיספ קוחל (1) (ב)6 ףיעס תארוה יפ-לע - תאזו ,רלודה
רומאה העיבתה ףיעסל הרומאה תונשרפה תא סחיי אל אמק טפשמה תיב
.השע ןידכו ,ליעל
ןהב ןיא אפורמא ידי-לע תורכזואמה הדמצהו תיביר תקיספ קוח תוארוה
."הדמצה ישרפהו תיביר תפסותב" םילמל תלבוקמה תונשרפה ןתמ עונמל ידכ
:עבוק ל"נה קוחל (א)6 ףיעס
- הז קוח יפל תיביר קוספל ןיא"
רחא יוציפ וא תיביר םולשת לע ןידה ילעב ןיב םכסה םייק םא (1
."םולשתב רוגיפ לשב
הניעבהאוולהה רשאכ תיבירה רועיש תא עבקש ,םכסה היה םידדצה ןיב
אל םולשתב רוגיפ לשב תיביר רבדב םכסה .דעומב תמלושמ תיבירהו תדמוע
הנקסמ רדגב הנניא הזכש בוח לע םכסהה יאנת תלחהו ,םידדצה ןיב היה
.הילאמ תשקבתמה
:עבוקה ל"נה קוחל (ב)6 ףיעס יבגל םג ךכ
- הז קוח יפל תיבירו הדמצה ישרפה וא הדמצה ישרפה קוספל ןיא"
."הדמצה לע םכסה ןידה ילעב ןיב םייק םא (1)
האוולהה המלוששמו ,המצע האוולהה יבגל הדמצה העבקנ םידדצה ןיב
,דעומב םלושמ וניא רשא ,יאמצעו דרפנ בוחכ תיבירה םולשת וניעב רתונו
יכ ,וילאמ ןבומ הז ןיא
 
490
 
 
672/81 א"ע :םג האר) .הז הרקמב םג תמכסומה איה םכסהב העובקה הדמצהה
תוא לומ 241 'מעב ,[275/83 ]5 א"ע ;ב םיילושה תוא לומ 208 'מעב ,[]
.(ז םיילושה
תשקבתמ הניא ללכ הדמצההו תיבירה תא בשחל אפורמא תשקבמ הבש ךרדה
ןושלה ,ךכמ הרתי .התוא חיכוהלו תושרופמ הל ןועטל הילע היהו ,הילאמ
-כ ךשמב שקובמה בושיחה יפ-לע ןכדוע אל עבתנש םוכסהש ,הדבועהו ,הטקנש
תא בשחלשיש הרבס איה ףא יכ ,םידמלמ ,העיבתה תשגהל דע םישדוח 18
אפורמא הטילחה ,השעמ רחאלש המכוחב ,םוקמ לכמ .לבוקמכ תיבירהו הדמצהה
הדגנתה אל רדגמהו ,הל רתענ אמק טפשמה תיב .העיבתה בתכ ןוקית תא שקבל
הנקית אל אפורמא םלוא .בתכב הטלחה הנתינ אל ,הרהבתנ אלש הביסמ .ךכל
אפורמא השקיב ,רדגמה תנגה הלפנש רחאל ,ןידה קספ דעומב .התעיבת בתכ תא
אמק טפשמה תיב .השדח השקב תשגה הל רשפאלו ןידה קספ ןתמ תא תוחדל
לש הפוגל .העיבתה בתכ תא ןקתל ,הפ-לעב ,השקיב איהו ,שקבל הל רשפיא
.רתעיהל אמק טפשמה תיב בריס השקבה
לוכהש ןוויכ ,ןוקיתב ךרוצ היה אל יכ ,ונינפל תנעוט איה התע
שי יכ ומיכסה לוכה .איה אלו ;הל תנעוט איהש בושיחה ךרד םע ומיכסה
,םדוק יתרהבהש יפכ .שקבתנש ןוקיתה ןכותל אל ךא ,ןוקיתה תא ריתהל
.העיבתה בתכמ אליממ הלע אלו יחרכה היה ןכא ןוקיתה
ןיא ,בתכב הטלחה הנתינ אלש ןוויכ יכ ,ונינפל תנעוט איה דוע
ץורמ לחה םרט ךכיפלו ,(יחרזאה ןידה רדס תונקתל (א)190 הנקת) "הטלחה"
.(93 הנקת) ןקותמה העיבתה בתכ תשגהל םירתומה םוי 15 לש ןמזה
ןוכנל אצומ ינניא ,ןיינעה ףוגל .העמשנ אל וליא היה יואר וזהנעט
,הנתינ ןכא יכ םימיכסמ לוכהו ,בתכב הנתינ אלש הטלחה ןכא םא ,ןוחבל
הטלחה הינפל ןיאש אפורמא הרבס םא ,יתעדלש ןוויכ תאז .הטלחה הנניא
ךכל טפשמה תיב בל תמושת תא בסהל הילע היה ,היפ לע לועפל הלוכי איהש
.הלדחממ תונביהל תשקבמ איה תעכו ,ןכ התשע אל אפורמא .ךכל ךומס דעומב
בל תמושת תבסהב וא ןוקיתה תשגהב רבסומ יתלבה יוהישל ףסונב ,דועו תאז
רשא ,השדח ןוקית תשקב אפורמא השקיב ,הטלחה הנתינ אלש ךכל טפשמה תיב
.תמדוקה התשקב החנזנ יכ ,דמלל ידכ הב שי
הל ריתהל ,ןידכ אלש ,בריס אמק טפשמה תיב יכ ,תנעוטו הפיסומ איה
תשגה ךרוצל ,רוכזכ .היינשה השקבה השגוהש דעומב םג שקובמה ןוקיתה תא
השקבה ,ונייה ,ןידה קספ ןתמ תא תוחדל אפורמא השקיב היינשה השקבה
תושרהל יאשר טפשמ-תיב יכ ,אוה טוקנה ללכה .דואמ רחואמ בלשב השגוה
םא םג ,ןתניתש לוכי תושרהו ,םיכילהה יבלשמ בלש לכב תונעטה יבתכ ןוקית
דגנכש דצה תא תוצפל ןתינ הז הרקמבו ,םדקומ בלשב השגוה ןוקיתל השקבה
יאשר טפשמה תיבש ,םיפסונ םילוקיש םימייק ךא .תומיאתמ תואצוה תקיספב
רוחיאל ריבס םעט רדעהו השדח הליע תפסוה םהבו ,הלאכ תוביסנב םלקשל
.(134-133 'מעב ,[282/80 ]6 ע"רב(
 
491
 
 
אל העיבתה בתכ ךא ,םדקומ דעומב ןקתל תושר הנתינ ונינפלש הרקמב
ךכב שי רשאכ ,רחואמ הכ בלשב ןקתל תושרה ןתמ .ריבס םעט לכ אלל ןקות
םורגיו הנגהה בתכ תא ןקתל רדגמה תא בייחי ,השדח הליע ףיסוהל ידכ
.ןידה קספ תארקה ףס לע היה רבכ רשאכ - שדחמ טפשמה תחיתפל
אל ןיד לעבש ,ךכ לע דיפקהל םוקמ םג היה ,שקובמה ןוקיתה תוהמ לשב
עונמל שי ,רמולכ .השעמ רחאלש המכוחכ תיבירהו הדמצהה ןפוא תא עבתי
בושיח הזיא יפ-לע ןידה לעב ןחבי ,טפשמה םייתסנש רחאל ,ויפל ,בצמ
ןאכ .העיבתה בתכ תא ןקתל זא שקבי ךרוצה תדימבו ,רתוי הובג םוכס לבקתמ
18-כ ךשמב העיבתה בתכ תא הנכדיע אל אפורמא יכ ,בוש ריכזהל םוקמה
.םישדוח
ברעתהל םוקמ ןיא ,ןנד הרקמב ורצונש תוביסנב ,רבד לש ומוכיס
רחואמ דעומב ןוקיתה תא ריתהל בריס רשא ,אמק טפשמה תיב לש ותעד-לוקישב
.ךכ לכ
םילקשל בוחה רמוה םא ףא יכ ,איה אפורמא לש תיפולחה התנעט .9
תאזו ,םידדצה ןיב םכסומכ תיביר הל קוספל ןיידע שי ,דדמל דומצ ךפהו
שי וז הנעט םג .הדמצהו תיביר תקיספ קוחל (1) (א)6 ףיעס תארוה לשב
תא ליחהל שי יכ ,הילאמ תשקבתמה הנקסמ וז ןיא ,ליעל רבסוהש יפכ .תוחדל
שיש הנעט וז .דעומב הערפנ אלש תיבירה ןרק לע םג םכסהב העובקה תיבירה
.הדגנכ ןנוגתהל דגנכש ןידה לעבל רשפאלו העיבתה בתכב התוא לולכל
.המצע לע ןילהל אלא הל ןיאו ,עצוב אל שרדנה ןוקיתה
:דחא יונישל תופיפכב םירוערעה ינש תא החוד יתייה ןכ-לע-רשא .10
הכורא תוניידתהל המרגו דעומב הנעטנ אל תונשייתהה תנעטש ,הדבועה לשב
האכרעב רדגמה דגנכ תואצוה קוספל םוקמ היה אל ,אמק טפשמה תיבב תכשוממו
.םש תואצוהב בויחה תא לטבמ יתייה ,ךכיפל .תמדוקה
הנידמה רצואל דצ לכ םלשי ,םירוערעה תאצות לשב ,ונינפלש האכרעב
םישדח םילקש 2,000 לש ךס יחרזאה ןידה רדס תונקתל 514 הנקת יפל
.לעופב םולשתה דעומל דע תיבירו הדמצה תייוולב
.םיכסמ ינא :יקסייב 'מ טפושה
.םיכסמ ינא :גרבדלוג 'א טפושה
.אישנה לש וניד-קספב רומאכ טלחוה
.(10.12.87) ח"משת ולסכב ט"י ,םויה ןתינ