306/85 'סמ יחרזא רוערע
 
DATALAB MANAGEMENT PTY. LTD. .1
ןוסבוקי'ג ןיורמ ר"ד .2
דגנ
מ"עב לנוישנרטניא קלופ .1
מ"עב קלופ .ג.ה .2
 
 
םייחרזא םירוערעל טפשמ-תיבכ ותבשב ןוילעה טפשמה תיבב
[26.6.89]
ץלמ 'י ,גרבדלוג 'א םיטפושהו רגמש 'מ אישנה ינפל
 
 
םיפיעס תפסותה ,42 ח"ס ,1971-א"לשת ,(ימואל-ןיב ןיבוט רכמ) רכמה קוח
13, 14 םיפיעס ,98 ח"ס ,1968-ח"כשת ,רכמה קוח - (א)39 ,(א)11, 38, 38
.8 ףיעס ,16 ח"ס ,1970-א"לשת ,(הזוח תרפה לשב תופורת) םיזוחה קוח -
םיילירטס הזאג ידפרמ תרציימה ,תילארשי הרבח איהש 1 הבישמה
םע רכמ הזוחב הרשקתה ,תחא לכ םידפרמ 5 תוליכמה תופטעמב םיזראנה
לש תמיוסמ תומכ הנורחאל הריבעה ויפלו ,תילרטסוא הרבח איהש 1 תרערעמה
ךרענ ,המוגפ התייה םידפרמהמ הלודג תומכש ,1 תרערעמל ררבתהשמ .תופטעמ
1 תרערעמה ידיב ורתונ תופטעמה לכ ורזחוה ויפל ,םידדצה ןיב ףסונ םכסה
,הילרטסואל בוש תוניקת ןהשכ הנחלשיתש הרטמבו ןנוקית םשל 1 הבישמל
לש הנושאר תומכ החלש 1 הבישמה .%1 לע הלעי אל םייוקילה זוחאש ןפואבו
םידפרמב המצעב השמתשה אלו ךוויתב הקסעש ,1 תרערעמה .תונקותמ תופטעמ
זוחא יכ ,םישדוח המכ רובעכ התנעטל התליג ,ישילש דצל םתוא הרכמ אלא
תונויסינה ולשכנשמ .םכסהל דוגינב %17 לע דמע ןורחאה חולשמב םימגפה
תא לבקל 1 תרערעמה הבריסשמו ,הרוחסה תקידב יבגל ףסונ רדסהל עיגהל
הרומתב הלא תופטעמ 1 הבישמה הרכמ ,1 הבישמה ידיב ורתונש תופטעמה תרתי
אלמה תיזוחה הרומתה םוכס תא 1 תרערעמל ריזחהל הבריסו תרחא הנוקל האלמ
1 תרערעמה תעיבת התחדנ יזוחמה טפשמה תיבב .ירוקמה םכסהה יפ-לע הלביקש
.רוערעה ןאכמ .הזוחה תרפה ןיגב םייוציפלו הבשהל
:קספ ןוילעה טפשמה תיב
,רתא לע סכנה תא קודבל הנוקהמ תופצל ןיא םהבש םירקמ שי (1) .א
הנוקל לווע ומרגיי ךכבו ,סכנה תא הלכת וז הקידב רשאב
.(ז 312) רתוימ יתרבח םיבאשמ זובזבו
-ןיב ןיבוט רכמ) רכמה קוחל תפסותל (א)38 ףיעס תרוה תרטמ (2)
וא ןיבוטה תא קודבל הנוקה תא תבייחמה ,1971-א"לשת ,(ימואל
,רכמה קוחל 14-13 םיפיעס תרטמל המודב ,דימ םתקידבל םורגל
תא םצמצלו רחסמה יסחיל תוביצי רתי תוושל איה ,1968-ח"כשת
לע העדוה ןתמ לש ידמ הכורא היהשהמ חתפתהל םילולעה םיקזנה
.(ב 313) המאתה-יא
 
310
 
הרוחסה יכ ,רבעה ןויסינ רואל ,1 תרערעמה העדי ,ןנד הרקמב (3)
תידיימ הקדובל הילע היה ןכלו ,םימגפ לש םיוסמ זוחאל תדעומ
איהש דוע המ ,וילע ךמתסהל התצר םא תידיימ םגפה תא תולגלו
ןורחאה חולשמה םג יכ תורשפאה תא םכסהב תושרופמ רידסהל הגאד
הל תרשפאמה ,הארוה לכ הז םכסהב הללכנש ילבמ ,םוגפ היהי
-ז 312) ריתמ קוחהש רצקה ןמזל רבעמ הרוחסה תקידב תא תוהשהל
.(א 313
,םידפרמהמ תימגדימ תומכ קודבל 1 תרערעמה לע היה ,ןנד הרקמב (4)
ץיאהל ,ןיפליחל ,וא םהב םייוקילה רועיש לע גשומ לבקל ידכ
לבקל ידכ ,הנושאר תופידעב םהב שמתשהל הנממ םשכרש חוקלב
תא הצימחה ךכבו ןכ התשע אל איה .םתוכיאמ ינושאר םשור
םורגל ילבמ רכממב המאתהה יא לע 1 הבישמל עידוהל תונמדזהה
ךכיפל .הזוחה לש ילכלכה וכרע דספהלו הכורא הנתמהל הנורחאל
-ןיב ןיבוט רכמ) רכמה קוחל תפסותל (א)39 ףיעס תארוה הלח
המאתהה יא לע ךמתסהל תוכזה תא הדביא 1 תרערעמהו ,(ימואל
.(ה-ד 313)
,רכמה יניד יפ-לע םידעסל היתויוכז 1 תרערעמל ודבא ,ןנד הרקמב .ב
,(הזוח תרפה לשב תופורת) םיזוחה קוח יפל היתויוכז םג ךכ לשבו
יבגל אל ךא ןורחאה חולשמב וללכנש םידפרמל סחיב קר ,1970-א"לשת
םתרומת תא 1 הבישמל המליש 1 תרערעמהשו וחלשנ םרטש ,םידפרמה ראש
.(ז-ו 313)
רפה רשא ,ינשה דצה תא דמלל איה הזוחה לוטיב תעדוה לש התרטמ (1) .ג
האור אוה יכו הזוחה ןמ קלתסהל טילחה עידומה יכ ,הזוחה תא
ונוצר לע ינשה דצל רוסמל זוחל דצ חילצמ רשאכ .רמגנכ ותוא
יד ,תשרופמ לוטיב תעדוה רוסמל ילבמ ,ולטבלו הזוחה תא םייסל
לשב תופורת) םיזוחה קוחל 8 ףיעס תשירד תא םייקל ידכ ךכב
.(ג-ב 314) (הזוח תרפה
ןהו הרשפל ןתמו אשמה ןולשיכב ןה תוארל ןתינ ,ןנד הרקמב (2)
תא לטבל 1 תרערעמה ןוצר יוליג םושמ העיבתה בתכ תשגהב
הפרטצה ,ישילש דצל הרוחסה תרתי תא 1 הבישמה הרכמשמו ,הזוחה
לע הזוחה לטובשמו .ידדצ-ודל ותוא הכפהו הזוחה לוטיב טקאל
-ג 314) וחוכמ רבעוה רשא תא בישהל קר רתונ ,םידדצה ינש תעד
.(ה
ומרגנש תואצוהה תא הבשהה םוכסמ זזקל םוקמ ןיא ,ןנד הרקמב (1) .ד
ואצוה ןה םא םג ,סכמהמ הרורחשו הרוחסה תנסחה ןיגב 1 הבישמל
לע ןיבוטה תא הררחש איהו ליאוה ,הזוחה לטוב םרט הב הפוקתב
חוורה ידי-לע ךכ בגא הל התייהש האצוה לכ התסיכו הלש התעד
.(א 315-ז 314) רחואמה רכמה ןמ הקיפהש
,הזוחה לוטיב ללכתשה וב דעומה אוהבויחה תורצוויה םוי (2)
הרוחסה תרתי תא 1 הבישמה הרכמ וב דעומה והז ,ןנד הרקמבו
.(ב-א 315) ידדצ-ודה לוטיבה השעמ םלשוה ובו ישילש דצל
:ורכזואש ןוילעה טפשמה תיב לש ןיד-יקספ
ד"פ ,'חאו מ"עב לזרב תשורח "ףוכתה" 'נ מ"עב ץנולוס 'ש 465/80 א"ע [1]
.3( 630)חל
.2( 383)אכ ד"פ ,'חאו דולופואל 'נ 'חאו לסא 268/67 א"ע [2]
.2( 64)ל ד"פ ,ןהכ 'נ יקגא 557/75 א"ע [3]
ןמסור 'א 'נ GUARDIAN EASTERN INSURANCE COMPANY LTD. 08/62 א"ע [4]
.3( 295)ול ד"פ ,דגנכש רוערעו מ"עב 'תושו
:תורעה
א"ע :האר המאתה-יא תנעטל יאנתכ רכמימה תא קודבל הנוקה תבוחל .1
(2)אמ ד"פ ,דגנכש רוערעו 'חאו ינדרי 'ג 'נ 'חאו שרב 'ד 759/81
.253
 
311
 
 
(4)במ ד"פ ,טלבנגייפ 'נ יול 189/86 א"ע :האר הזוח לוטיב ןפואל .2
;2( 517)אמ ד"פ ,סאימחנ 'נ מ"עב ןורש .ש םילובי 440/85 א"ע ;206
רוערעו 'חאו ילאירוא 'נ מ"עב וינבו ןמזיא לשיפ תרבח 324/84 א"ע
ביטרפואוקה - בלש 'נ ץיבוניבר 11/84 א"ע ;2( 421)אמ ד"פ ,דגנכש
.4( 533)מ ד"פ ,'חאו מ"עב הלבוהל דחואמה
'חאו ומח ןב 'מ 'נ 'חאו ןדיבא 'ש 734/84 א"ע :האר תיזוחה הבשהל .3
.4( 78)אמ ד"פ ,דגנכש רוערעו
(לפלפ 'א טפושה) ופי-ביבא-לתב יזוחמה טפשמה תיב לש וניד-קספ לע רוערע
.לבקתנ רוערעה .620/80 א"תב 17.4.85 םוימ
;םירערעמה םשב - יקסנולבי 'י
.תובישמה םשב - יאורלא 'י
###
 
 
:ןיד-קספ
הרבח איה (תרערעמה - ןלהל) 1 תרערעמה .1 :ץלמ 'י טפושה
- ןלהל) 1 הבישמה .םייאופר םירצומ קווישב םש תקסועה ,תילרטסוא
םיילירטס הזאג ידפרמ ,ראשה ןיב ,תרציימה ,תילארשי הרבח הניה (הבישמה
ןיב .תחא לכ םידאפ 5 תוליכמה תופטעמב םיזראנה ,(םידאפ - ןלהל ונוכי)
הבישמה הריבעה ויפל ,רכמ הזוח 1976 תנשב רשקנ הבישמה ןיבל תרערעמה
רבוע .רלוד 19,180 לש םוכס תרומת םידאפ תופטעמ 106,000 תרערעמל
ינשב .תופטעמ 20,000-כ לש תומכ הבישמהמ תרערעמה התנק וז השיכרל
םויב ועיגה ךכיפלו ,המוגפ הרוחס לש הלודג תומכ תרערעמה האצמ םיחולשמה
תופטעמה לכ ורזחוה ויפל ,(םכסהה - ןלהל) ףסונ םכסהל םידדצה 8.5.77
הרטמבו ,ןנוקית םשל ,הבישמל ,רפסמב 121,000 ,תרערעמה ידיב ורתונש
הלעי אל םייוקילה זוחאש ןפואבו ,הילרטסואל בוש תוניקת ןהשכ הנחלשיתש
.%1 לע
ראוני שדוחבו ,הילא ורזחש תופטעמב העציב רשא תא העציב הבישמה
חולשמה - ןלהל) תונקותמ תופטעמ 10,800 לש הנושאר תומכ החלשנ 1978
יכ ,התנעטל ,תרערעמה התליג םישדוח המכ רובעכ .הילרטסואל הרזח (ישילשה
התנפו ,םכסהל דוגינב ,%17 לע דמוע םימגפה זוחא ישילשה חולשמב םג
.ילארשיה אוצייה ןוכמל
תקידבל הרודצורפ העצוהו ,םידדצה ןיב תושיגפ ומיוק ןוכמה תוסחב
הרתונ רשא ,הבישמה .וז העצה יבגל המכסהל ועיגה אל םידדצה ךא ,הרוחסה
לשב לבקל התבא אל תרערעמהש ,ןהמ 110,000-כ ,תופטעמ לש הלודג תומכ םע
הבריסו ,הסדה םילוחה תיבל האלמ הרומתב ןתוא הרכמ ,תומוגפ ןתויה
,ינושארה םיחולשמה ינש רובע הרומתב הלביקש םוכסה תא תרערעמל ריזחהל
.יזוחה םולשתה אולמ תא - ירק
םייוציפלו הבשהל תרערעמה תעיבת התחדנ יזוחמה טפשמה תיבב .2
לע העדוה תתל התבוח תא האלימ אל תרערעמה יכ ,עבקנ .הזוחה תרפה ןיגב
תפסותל (א)39 -ו (א)38 םיפיעס תוארוהל םאתהב ,דעומב רכממב המאתה-יא
.(ל"נה קוחה - ןלהל) 1971-א"לשת ,(ימואל-ןיב ןיבוט רכמ) רכמה קוחל
,םתקידבל םורגל וא ,ןיבוטה תא קודבל" הנוקה תא םיבייחמ הלא םיפיעס
 
312
 
 
לכל הנושארל הבישמל הרסמנ םימגפה לע העדוהה וליאו ,((א)38 ףיעס) "דימ
יכ ,דמולמה טפושה עבק ךכיפל .רכממה תריסמ רחאל םישדוח העברא םדקומה
.התעיבת תא החדו ,המאתהה יא לע ךמתסהל הלוכי הניא תרערעמה
:תונעט רפסמ תרערעמה לש דמולמה החוכ-אב הלעמ הז רוערעב .3
,ל"נה קוחל תפסותל (א)38 ףיעס תארוה תא הרפה אל תרערעמה (א)
םגפה רשא הרוחסב רבודמו ליאוה ,תאז .םישדוח רפסמ הבכעתנ התעדוהש ךכב
םילוחה יתב ידי-לע היה השענש שומישהו ,הב שומישה ךרד לע קר הלגנ הב
התייה הלוכי אל ןכ-לע .הרוחסה תא תרערעמה הרכמ םהלש ,םיילרטסואה
עדונ רשאכ םגפה לע העדוה הנתנו ,רתוי םדקומ הרוחסה תא קודבל תרערעמה
.ירשפאה םדקהב ,וילע הל
תרערעמה המלישש הרומתה םג ובש ,בצמ ונכ לע ריתוהל ןכתיי אל (ב)
ליאוה .הבישמה ידיב וראשיי ,קפסל הכירצ הבישמה התייהש ,הרוחסה םגו
תיבל היינש םעפו תרערעמל תחא םעפ ,הרוחסה תא םיימעפ הרכמ הבישמהו
הלביקש הרומתה תא :םייתשמ תחא תרערעמל בישהל הילע ,הסדה םילוחה
.הסדהמ ,ינשה רכמב הלביקש הרומתה תא וא תרערעמהמ
רכממב המאתהה יא לע העדוהה .4
קוחל תפסותל (א)38 ףיעס תארוה תא הרפה אל יכ ,איה תרערעמה תנעט
."דימ" הנתינ הרוחסב םגפה לע התעדוה ןיינעה תוביסנבו ליאוה ,ל"נה
,ל"נה קוחל תפסותל 11 ףיעסל ונבל תמושת תא תרערעמה הנפמ הז ןיינעל
ךות העצבל שי ,'דימ' הלועפ עצבל שי הז קוח יפלש םוקמ" יכ ,עבוקה
."ריבס חרואב העצבל ןתינש רחאל ,תוביסנה יפל ,רשפאה לככ הרצק הפוקת
רצומב תיסיפ תשמתשמ הניא רשא ,תכוותמ אלא הנניא תרערעמהש ,הדבועה םאה
תתלו וקדוב ךרוצה ןמ התוא תרטופ ,ישילש דצל ותוא תרכומ אלא ןודנה
?רכממה תא הלביקש רחאל ךומסב רכומל העדוה
ןניקסע ובש רצומה .תרערעמה חוכ-אב לש ותנעטב ןויגיה שי ,הרואכל
םיסכנמ לידבהלו ,ונויליכ ךרד לע אוה וב שומישה רשא ,הלכתמ רצומ וניה
דציכ .רצומב ימעפ דחה שומישה ךלהמב םימגפה ןאכ םילגתמ ,אמייק ינב
,התוא ךורצל תצלאנ איה ךכב ירה ?הרוחסה תא קודבל תרערעמה תשרדנ אופיא
דצל ותומלשב רצומה תא רוכמלו תכוותמכ שמשל התייה הקסעב התנווכ לכו
?'ג
ללכל יתעגה ,הז הרקמ לש תודחוימה תוביסנב בטיה יתנייעש רחאל
ןמ תופצל ןיא םהבש םירקמ שי ,ןכא .תוחדיהל וז הנעט ןיד יכ ,הנקסמ
ךכבו ,סכנה תא הלכת וז הקידב רשאב ,רתא לע סכנה תא קודבל הנוקה
תרערעמה לש הבצמ ךא .רתוימ יתרבח םיבאשמ זובזבו הנוקל לווע ומרגיי
העדי הרוחסה לש םינושארה םיחולשמה רחאל .וז הירוגטק רדגב סנכנ וניא
תושרופמ רידסהל הגאדו ,םימגפ לש םיוסמ זוחאל תדעומ וז יכ ,תרערעמה
תא םכסהב
 
313
 
 
העבקש ךכב תאז התשע איה .םוגפ היהי ישילשה חולשמה םג יכ ,תורשפאה
לכל %1 לע דומעל הכירצ תרתומה םייוקילה תמר יכ ,םכהב יזכרמ ףיעסב
,םינושארה םיחולשמב םימגפה בקע ררועתה םכסהב ךרוצה יכ ,ריכזנ .רתויה
ןיא .דיתעב םתרסהו הלא םימגפ ןוקית תלאשל עגונ םכסהה לש ולוכ לכו
ןמזל רבעמ הרוחסה תקידב תא תוהשהל תרערעמל תרשפאמה ,הארוה לכ םכסהב
הרוחסה תא קודבל הבוחה תא המצע לע הלטנ ךכבו ,ריתמ קוחהש רצקה
רואלו ,תמלשומ הניא התוכיאש הרוחסב רבודמ יכ ,העדי תרערעמה .תידיימ
ךמתסהל הנוצרב היה םא ,תידיימ םגפה תא תולגל הילע היה רבעה ןויסינ
.וילע
14-13 םיפיעס תוארוה ומכ ,ל"נה קוחל תפסותל 38 ףיעסב הארוהה
רכממה תא קודבל הנוקה תא תובייחמ ןה םג רשא 1968-ח"כשת ,רכמה קוחל
יסחיל תוביצי רתי תוושל ודעונ ,ותלבק רחאל דימ וב םגפ לע עידוהלו
ןתמ לש ידמ הכורא היהשהמ חתפתהל םילולעה םיקזנה תא םצמצלו רחסמה
,[465/80 ]1 א"עב ,תרופ ןב אישנל הנשמה דובכ תאז הריבסה ךכ .העדוהה
:637 'מעב
אלא תאז ןיא .םירחוסה םלוע יכרוצב וז הישוק ריבסהל ןתינ"
הרשקנש ,רכממ תקסיע יכ תואדו לש בצמל גואדל שקיב קקוחמהש
רכומה לוכי וז ךרדב .הירחא רהרהל ןיא בושו ,המלשנו המת ,העצובשו
,ןמז תלבגה אלל ,ששחה ןמ ררחושמ אוהשכ ,תילכלכה ותוליעפב ךישמהל
."רכמימב לפנש םומ לע השעמ רחאל תונעטב הנוקה וילע אובי אמש
קודבל :םיינשמ דחא אוה ,הז הרקמב ,תושעל תרערעמה לע היהש המ
;םייוקילה רועיש לע גשומ לבקל ידכ ,תופטעמ תואמ המכ לש תימגדימ תומכ
-יא לע עידוהל תלגוסמו קוחה תושירד תא תמייקמ התייה איה וז הרוצב
תא דיספהל ילבמו רכומה דצמ הכורא הנתמהל םורגל ילבמ ,רכממב המאתה
,חוקלב ץיאהל התייה הלוכי ,ןיפולחל .התניחבמ הזוחה לש ילכלכה וכרע
םשור לבקל ידכ ,הנושאר תופידעב םהב שמתשהל ,םידאפה תא הנממ שכר רשא
תא הצימחה ךכבו ,תרערעמה התשע אל הלא ינש תא .רצומה תוכיאמ ינושאר
.רכממב המאתהה יא לע עידוהל תונמדזהה
הלח ,םימגפה לע דעומב העדוה הנתינ אל יכ יתאצמו ליאוה .5
תוכזה תא תרערעמה הדביא היפל ,ל"נה קוחל תפסותל ,(א)39 ףיעס תארוה
תרתי יבגל היתויוכז לע ךישהל ידכ ןיא ךכב םלוא .המאתהה יא לע ךמתסהל
121,000 ,הרוחסה לכ רובע םיאלמ םימד המליש תרערעמה ,רוכזכ .רכממה
ולו ,הז חולשמל רשאב .תיפוס הל רסמנ ישילשה חולשמה קר ךא ,תופטעמה
םג ךכ לשבו ,רכמה יניד יפ-לע םידעסל היתויוכז רומאכ ודבא ,דבלב
האר) 1970-א"לשת ,(הזוח תרפה לשב תופורת) םיזוחה קוח יפל היתויוכז
ידי-לע הנקות רשא ,הרוחסה ראש .(634 'מעב ,ל"נה [465/80 ]1 א"ע
לש התקזחב ,ץראב הרתונ ,םינושארה םיחולשמב םימגפה רחאל הבישמה
ןהמ ,איה הלאשה .האנ חוור רובעב ןמז ףולחב התוא הרכמ וזו ,הבישמה
.הז השעמ בקע תרערעמה לש היתויוכז
לש ידדה לוטיב הז הרקמ לש ויתוביסנב תוארל ןתינ ,יתעדל .6
תרערעמה דצמ ןה ,הזוחה
 
314
 
 
רובע תרערעמה המליש רשא הרומתה תבשה תבייחתמ ןכ-לעו ,הבישמה דצמ ןהו
.הקפוס אל רשא הרוחסה לש יסחיה קלחה
לע ליטה ,8.5.77 םוימ םכסהה תייוולב ,םידדצה ןיב רכמה הזוח
תופטעמ 106,000 ,הרוחסה תרתי תא קפסל :עצוב אל רשא ירקיע בויח הבישמה
,ישילשה חולשמב ימגפה ולגתהש רחאל ,םיוסמ בלשב .הילרטסואל ,רפסמב
םידדצה ןיב ןתמו אשמב לחוהו ,הז בויח לש ונכות יבגל תקולחמ הררועתה
הז בלשב יכ ,קפס ןיא .ינדיסב תילארשיה הילוסנוקהו אוצייה ןוכמ תוסחב
תדמוע הניא הרוחסה תוכיא יכ ,רסמה תא ריבעהל תרערעמה החילצה
רחאל .המוד תוכיאמ ףסונ חולשמב ץפח הל ןיא יכו ,ועבקנש םינוירטירקב
חיפהל התסינ רשא העצה ,אוצייה ןוכמ לש הרשפה תעצה תא התחד הבישמהש
דוע תרערעמל היה אל ,ירקיעה בויחה םויק תא רשפאלו יזוחה רשקב םייח
הלא הישעמב יד .ךוסכסה תא בשייל ידכ תואכרעל התנפ איהו ,הזוחב ןיינע
לוטיב תעדוה חולשמב ךרוצ ןיאו ,הזוחל ץק םישל הנוצר לע קיסהל ידכ
,ינשה דצה תא דמלל איה הזוחה לוטיב תעדוה לש התרטמ .הדצמ תילאמרופ
האור אוה יכו ,הזוחה ןמ קלתסהל טילחה עידומה יכ ,הזוחה תא רפה רשא
,הזוחל דצ חילצמ רשאכ .(388 'מעב ,[268/67 ]2 א"ע האר) רמגנכ ותוא
הזוחה תא םייסל ונוצר לע ינשה דצל רוסמל ,ונינפלש הרקמב תרערעמה
תשירד תא םייקל ידכ ךכב יד ,תשרופמ לוטיב תעדוה רוסמל ילבמ ,ולטבלו
,[557/75 ]3 א"ע האר) (הזוח תרפה לש תופורת) םיזוחה קוחל 8 ףיעס
הרשפל ןתמו אשמה ןולשיכב ןה תוארל ןתינ ,ונינפלש הרקמב .(73-72 'מעב
לש הדצמ הזוחה תא לטבל ןוצרה יוליג םושמ העיבתה בתכ תשגהב ןהו
.תרערעמה
שמתשהל הבישמה הפידעה ,תרערעמה ידי-לע לוטיבה השעמ חכונל .7
איה ךכב .ישילש דצל התוא הרכמו ,תרחא הרטמל הידיב הרתונש הרוחסב
,ךכיפל ,ךרוצ לכ ןיא .ידדצ-ודל ותוא הכפהו הזוחה לוטיב טקאל הפרטצה
תא הבישמה הרכמ רשאכ .ןידכ לוטיב תליע תרערעמל הדמע םא ,הלאשב ןודל
סנכיהלו ,ולטבלו תרערעמה םע הזוחה ןמ רענתהל ןכ םג הרחב איה ,הרוחסה
,םידדצה ינש תעד לע לטוב הזוחה ,ןכ-לע-רשא .תיפולח תורשקתהב ויתחת
קרו ךא סחייתמ לוטיבהו ליאוה .וחוכמ רבעוה רשא תא בישהל אלא רתונ אלו
רובע המלושש הרומתה לש היהת הבשהה םג ,הרוחסה תרתי תא קפסל בויחל
.המיאתמה תומכה
הכרע .רלוד 19,180 היה םידאפה רובע תרערעמה המליש רשא םוכסה
אוה (121,000 ךותמ תופטעמ 110,200) הל הקפוס אל רשא הרוחסה לש יסחיה
.תרערעמל ריזחהל הבישמה לע שא םוכסה והז .רלוד 18,053 ןכ-לע
ךשוממה לופיטהמ ועבנש םיקזנ לע יוציפ תרערעמה העבת ףסונב .8
ואבוה אלש ןוויכ ךא ,'וכו ץראל תרערעמה להנמ לש ויתועיסנ ,תקולחמב
ןתינ אל ,הלא םיקזנ לש םפקיהל עגונב תויאר לכ אמק טפשמה תיב ינפל
.םהילא סחייתהל
תנסחה ןיגב הל ומרגנש תואצוה לע העיבצה ,אסיג ךדיאמ ,הבישמה
ןה םא םג ,הלא תואצוה זזקל םוקמ האור ינניא .סכמהמ הרורחישו הרוחסה
,הזוחה לטוב םרט הב הפוקתב ואצוה
 
315
 
 
הל התייהש האצוה לכ התסיכו הלש התעד לע ןיבוטה תא הררחש איהו ליאוה
.רחואמה רכמה ןמ הקיפהש חוורה ידי-לע ךכ בגא
תרערעמל םלשל הבישמה תא בייחמו רוערעה תא לבקמ יתייה ךכיפל .9
אשונ אוה רשאכ הבישמה םלשת ל"נה יוציפה םוכס תא .רלוד 18,053 לש ךס
האר) לעופב םולשתה םויל דעו בויחה תורצוויה םוימ הנשל %11 לש תיביר
ללכתשה ובש דעומה אוה בויחה תורצוויה םוי .(301 'מעב ,[126/80 ]4 א"ע
תיבב ואבוהש תויארה יפ-לע .29.1.80 ךיראתב - ונניינעל ,הזוחה לוטיב
תופטעמה תרתי תא הבישמה הרכמ ובש דעומה וז ,(54/ת גצומ) אמק טפשמה
.ידדצ-ודה לוטיבה השעמ םלשוה ובשו ,ישילש דצל
,טפשמה תואצוה תרערעמל םלשל הבישמה תא בייחמ יתייה ,ןכ ומכ
,תואכרעה יתשב ד"וע תחרט רכשו תרערעמה להנמ לש הסיטה תואצוה תוברל
םויל דעו ןידה קספ ןתמ םוימ קוחכ הדמצהו תיביר ואשייש ,ח"ש 6,000 ךסב
.לעופב םולשתה
.םיכסמ ינא :רגמש 'מ אישנה
.םיכסמ ינא :גרבדלוג 'א טפושה
.ץלמ טפושה לש וניד-קספב רומאכ טלחוה
.(26.6.89) ט"משת ןוויסב ג"כ ,םויה ןתינ