3912/90 'סמ יחרזא רוערע
64( 4 )זמ ד"פ
יגלב דיגאת ,EXIMIN S. A.
דגנ
מ"עב יררארפ לייטס לטיא הלענהו ליטסקט
 
םייחרזא םירוערעל טפשמ-תיבכ ותבשב ןוילעה טפשמה תיבב
[22.8.93]
ץלמ 'י ,גרבדלוג 'א םיטפושהו ,רגמש 'מ אישנה ינפל
 
,1, 52 םיפיעס תפסותה ,42 ח"ס ,-1971א"לשת ,(ימואל-ןיב ןיבוט רכמ) רכמה קוח
קוח - 561 'מע ,22 א"כ ,ימואל-ןיב רכמל דיחא קוח רבדב הנמא - 82, 88 , (א)52
,(יללכ קלח) םיזוחה קוח - 6, 18 םיפיעס ,98 ח"ס ,1968-ח"כשת ,רכמה
תרפה לשב תופורת) םיזוחה קוח - (ב)12, 39, 61 םיפיעס ,118 ח"ס ,-1973ג"לשת
.(א)10, 14 םיפיעס ,16 ח"ס ,1970 - א"לשת ,(הזוח
 
לש תמיוסמ תומכ ,תילארשי הרבח ,הבישמהמ השכר תיגלב הרבח איהש תרערעמה
היהש דחוימ םגדמ ויה םייפגמה .תירבה-תוצראב תרערעמה לש החוקל רובע סני'ג יפגמ
,הילא התנפ תרערעמהש ינפל דוע ,הלאכ םייפגמ הרציי הבישמה .קושב שקובמ תע התוא
םכותמ רשיא אוהו ,םימגד השיש חוקלל החלש תרערעמה .אוצילו ימוקמה קושה רובעב
,הנמזהה יפ-לע תומכה לכ תא הרציי הבישמה .םייוניש ינש תסנכה ךות ,דחא םגד
יארשאב חטבומ היהש ריחמה אולמ תא הלביקו תירבה-תוצראל הרוחסה תא החלש
ןמיס תרפה םושמ םגדב שי יכ ררבתה תירבה-תוצראל הרוחסה העיגהשמ .ירטנמוקוד
ריחמ תבשה העבת תרערעמה .סכמב חולשמה בכוע ןכלו ,תירבה-תוצראב םושר רחסמ
ןטקוה ,טפשמה תיב תעצה יפ-לע .הבישמה תמשאב הקסיעה ןולשיכ לש הנעטב הרוחסה
שרפהל המצמטצה העיבתהו ,ןטקומ ריחמב םתשיכרו םייפגמב םייוניש ידי-לע קזנה
םעטהמ העיבתה תא החד יזוחמה טפשמה תיב .תרערעמה לש דספהה רועיש אוהש ריחמה
לע תלטומ התייה תירבה-תוצראב םושר רחסמ ןמיס תרפהמ תומלעתהל תוירחאהש
.רוערעה ןאכמ .תרערעמה
 
:קספ ןוילעה טפשמה תיב
הייקנ תולעב ריבעהל הבוח םג תללוכ הייקנ תולעב ריבעהל רכומה לש ותבוח (1) .א
הלוע תאז הבוח .ישילש םדאל תינקומה רחסמ ןמיסל תוכז תמגוד תויוכזמ
טפשמה תא ףקשמה ,1971-א"לשת ,(ימואל-ןיב ןיבוט רכמ) רכמה קוח תוארוהמ
.(ה 73 ,ז 70) תויתנידמ ןיב רכמ תוקסיעל סחיב ימכסהה ימואלניבה
UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE SALE -ל 42 ףיעס (2)
לש ןיפנא ריעזב היצקיפידוק ןיעמ אוה (הניו תנמא - ןלהל) OF GOODS
ןתינו ,ישילש דצ תויוכזמ הייקנ תולעב ריבעהל רכומה תבוח ןיינעל םיגייס
ןוצרה םע דחא הנקב הלוע םג רבדהו ,היגולנאה ךרד לע ,ויתוארוהב רזעיהל
.(ז-ה 73) ןידה תדחאהל
 
65
 
 
הילע תעדל אלש היה לוכי אל וא עדיש תוכז ןיגב קר יארחא היהי רכומה (3)
וזכ תוכזב רבודמש החנהב תאז .(העידיל בורק טרדנטסל איה הנווכהשכ)
וא (םידדצה ןיב הזוחב העבקנ וז הנידמש יאנתב) רצומה רכמיי הבש הנידמב
.(א 74) הנוקה לש ותנידמב ,רחא הרקמ לכב
לע תעדל אלש היה לוכי אל וא עדי הנוקה םא תוירחאמ רוטפ היהי רכומה (4)
רבודמה .הנוקה לש תושרופמ תוארוה םויקמ תעבונ תוכזה תרפה םא וא ,תוכזה
תריחבל ודמעוהש םיאנתב אלו ,םהב דומעי רכומה יכ שרד הנוקהש םיאנתב
שרדנ ,ישילש דצ לש ותוכז תרפה ןיגב תוירחאב רבודמ םהבש םירקמב .רכומה
לעשכ ,הרפהה לע ול עדונש תעמ ריבס ןמז ךות רכומה תא עדייל הנוקה
הנעטהמ תונהיל רכומה לכוי אל ,אסיג ךדיאמ .תוכזה יפוא תא ןייצל העדוהה
.(ג-ב 74) ךכ לע עדי םא ,ותעידיל אבוה אל הרפהה רבדש
ןיבו תושרופמ ןיב ,םהיניבש הזוחב הלא תוארוה לע תונתהל םיאשר םידדצה (5)
.(ד 74) אללכמ
-תוצראל חלשיהל תדעוימ הרוחסהש ועדי הבישמה םגו תרערעמה םג ,ןנד הרקמב (6)
,םושר רחסמ ןמיסב רבודמש ששח םייק יכ תעדל אלש ולכי אל ןהיתש .תירבה
ולוכ םלועה יבחרב תקוושמה הלודג הרבח לש םושר רחסמ ןמיסב רבודמ ןכש
.(ו-ה 74) הבישמהו תרערעמה םיקסוע םהבש הלאל םימוד םירצומ
עדייל היה ךירצ אל החוקלש הנעטב עמשיהל הלוכי תרערעמה ןיא ,ןנד הרקמב (7)
הניינע ,םוקמ לכמו ,העמשוה אל םג וז הנעט .םושר רחסמ ןמיס רבדב התוא
רובע הלעפ תרערעמה .ךילהב דצ ונניאש ,חוקלה ןיבל תרערעמה ןיבש רשקב
ותוברועמ רואל רקיעב ,הל םג סחייל ןתינ ול תסחוימה העידיו ,חוקלה
,רכומה תוירחאל גייס אופא םייק ,הרואכל .המצע הקסיעב חוקלה לש הליעפה
.(א 75-ז 74) הרוחסבש תויתייעבה לע עדי הנוקה ןכש
תוחפל וא ,םושרה רחסמה ןמיס םויק לע תעדל היה ךירצ חוקלה ,ןנד הרקמב (8)
םרטב ןיינעה תא קודבל ובייחל ידכ וב היהש ששח ,ומויקל שושחל וילע היה
תיקלח ולו הלבק הנוקל סחייל אופא ןתינ .ול ועצוהש םימגדה דחא תא רשאי
.ינקירמאה קוחה יפל תומיוסמ תושירדב תדמוע הנניא הרוחסהש ןוכיסה לש
ותורכיה לע ,הנכות רואל ,תדמלמ רחבש םגדב םייוניש סינכהל חוקלה תשקב
יכ חינהל הבישמל היה רתומ ןכ השעש עגרמ .בשוי אוה הבש הנידמה יקוח םע
ךירצ הבישמה בלב םגש קפס ןיא ךא ,הרוחסה יבגל יהשלכ היעב ןיא הרואכל
ששח ררבל ,תוחפל ,הילע היה .םושר רחסמ ןמיס םויק יבגל ששח ררועתהל היה
.(ו-ג 75) הז
וא F.O.B תקסיע התייה הקסיעה םא הלאשל תועמשמ לכ ןיא ,ןנד הרקמב (9)
,עוציבה לש םדקומ בלשל תסחייתמ םידדצה ןיב תקולחמה .C.I.F . תקסיע
גוסב תינתומ הנניא םושר רחסמ ןמיס לש הרפה ןיינעל תוירחאה לטנ תלאשו
.(ז 75) הלבוהה תקסיע
רכמ) רכמה קוחל תפסותל 52 ףיעסב םיפקתשמ םהש יפכ ,ימואלניבה רכמה יניד (1) .ב
תירקיעו הנושאר הבוח םיליטמ ,הניו תנמאל 42 ףיעסבו (ימואל-ןיב ןיבוט
לש תוכז לכמ הייקנ (הנוקה) ןאוביל תוכזה תא ריבעהל (רכומה) ןאוציה לע
,וזכ תוכז לע עדוי אוה םא ,ןאוביה תבוח איה תרחאה הבוחה .ישילש דצ
יבגל ןאוציה תא עדייל תוחפל וא ,לכוסת אל הקסיעהש תנמ-לע ומצעב לועפל
םג ,המוד ןפואב .םאתהב לעפי ןורחאהש תנמ-לע ,ררועתהל הלולעש תויתייעבה
רקיעב ,ןאוביה תא עדייל ,היעב ררועתהל הלולעש רובס אוה םא ,ןאוציה לע
תורמל ,ולא תובוח .ותוירחאל גייס ןאכ םייקתמש חינהל לוכי אוה םא
םצעמ תובייחתמו םהמ תועבונ ןה ירה ,םירומאה םיפיעסב תושרופמ ןניאש
רשקה תחלצה םשל רכומל הנוק ןיב הלועפ ףותיש ותילכתש ,רשק לש ומויק
.(ב-א 78) םהיניב יקסעה
הרוצ םג שובלל הלוכי בל-םותב גוהנל הבוחה ([144/87 ]4 א"ע תובקעב) (2)
תלאש .תיזוחה הפוקתב הזוחל דצ ידי-לע תובושח תודבוע יוליג תבוח לש
עבטמ ,םינוש היתולובג ןכו וזכ הבוח לש המויק
 
66
 
 
לכ םייקתהל הכישממ תיזוחה הפוקתב יוליגה תבוח .הרקמל הרקממ ,םירבדה
תוינויחו ,יזוח םורטה בלשב דצ ידי-לע המיוק אל יוליגה תבוחש תמיא
ימש וזכ איה תוינויחה תדימו ,יזוחה בלשב םג םייקתהל הכישממ יוליגה
בל-םותבו תלבוקמ ךרדב אלשו תוניגהב אלש גהנש ימכ והומכ המייקמ וניאש
.(ו-ה 78)
הביצמה ,תרבטצמ השירדב רבודמה ,אסיג דחמ :םיטביה ינש בלה םות ןורקעל (3)
.בל-םותב גוהנל בויחה אוה ,הזוחה יפ-לע םישרופמה םיבויחל ףסונ בויח
השירדהמ הייטס םיאתמה הרקמב הריתמה ,תנתממ הארוה םג וז ,אסיג ךדיאמ
.(ז-ו 76) הזוחה לש םלשומ עוציבל
הזוחה עוציבב בל-םות רסוח ידכ הלוע םידדצהמ דחא לכ תוגהנתה ,ןנד הרקמב (4)
הלועפ ףתשל וחרט אל םה .(1973-ג"לשת ,(יללכ קלח) םיזוחה קוחל 39 ףיעס)
ריהבהל חרט אל ךא קזנה תא הפצ ,השעמל ,םהמ דחא לכ .םמצע ןיבל םניב
תורמל ,קזנה תא עונמלו רחאל ותולגל חרט אלו ומויק תנכס תא רחאל
.(ג-א 76) ןכ תושעל הרורבה ותלוכי
תורישי אל םא ,הקסיעה לע םילח (יללכ קלח) םיזוחה קוח יפיעס ,ןנד הרקמב (5)
אטבתמ בלה םות ןורקע לש ליעלד ןושארה טביהה .קוחל (ב)61 ףיעס חוכמ ירה
לע יכ ,לשמל ,עדיש םגה ,הנוקה ןאוביה תא עדייל רכומה-ןאוציה תבוחב
םות ןורקע לש ינשה טביהה .(םירומאה םיגייסה רואל) תוירחא לטות ןורחאה
,חינהש םגה ,םיידי קוביחב תבשל אלש הנוקה-ןאוביה תבוח לע דמלמ בלה
.(ז-ה 76) תוירחא לטות רכומה-ןאוציה לע יכ ,לשמל
תורפהב רבודמ ירה ,בל-םות רדענ םידדצהמ דחא לכש ןוויכ ,ןנד הרקמב (6)
דצה עציבש הרפהל רבד לש ופוסב המרת דחא לכ לש הרפהה .הזוחה לש תוידדה
.(ג 78) קזנל תורישי המרתש הרפהכ התוארל םג ןתינ .קזנל האיבהשו דגנכש
ומרג םיינשש םוקמ ירה ,ותלועפמ האצותכ םרגנש קזנל יארחא רפמהש רחאמ (1) .ג
םהיניב תוירחאה תא קלחל שי אלא ,והער לע דחא ףידעהל ןיא ,קזנל תיתביס
השירדה םע םג תבשייתמ תאזכ הקולח .קזנב וקלחב אשיי דצ לכש ןפואב
וא הרפהל םימדוק םיבלשב "קזנה תנטקה"ב רבודמ ןאכש אלא ,קזנה תנטקהל
תופורת) םיזוחה קוחל 10 ףיעסב שומיש תועצמאב תאזו ,ומצע הרפהה בלשב
רכמ) רכמה קוחל תפסותל 82 ףיעס וא) 1970 - א"לשת ,(הזוח תרפה לשב
.(ב 80 ,ה-ד 79) (ימואל-ןיב ןיבוט
-םות רדעיהל תוטלחומו תויעמשמ-דח תויוקפנ סחייל הטונ טפשמה תיב ,םנמא (2)
ידכ וא הפורת ונממ לולשל ידכ הזוחל דצ לש בל-םות רדעיהב שי ךכ .בל
םולשתב איה הבוחה םויק-יא תאצות םיתעל .דגנכש דצל הפורת קינעהל
הפיכא וא םייוציפ תלילשב איה האצותה םיתעל .הפיכא ןתמב וא םייוציפ
לועפל רחאה הזוחה לעבל חוכ ןתמב איה הרפהה תאצות םיתעל .רפמה דצמ
חוכ תלילש וא ,הרפהל תובשחנ ויה תרחאש ,הזוחה םוחתב תומיוסמ תולועפ
וז אלא הניא האצותה םיתעל .הזוחה תוארוה יפ-לע רפמה הזוחה לעבל ןותנה
.(ה-ג 80) תספות הניאו תללכתשמ הניא ,הבוחה תרפה ךות העצובש ,הלועפהש
הז ןבומב ,תטלחומ תוירחא איה תיזוח תוירחאש ,איה תלבוקמה אצומה תדוקנ (3)
לש ותבשחמ ךלהב ,הרפהה יפואב תולת אלב הפקיה אולמב ללכ ךרדב המק איהש
בשחתהל ןתינ אל יכ רבד לש ושוריפ ןיא ,תאז םע .תורחא תוביסנב וא רפמה
.(ג-ב 81) הזוחל םידדצה ינש לש םבל-םות רסוחב
הקידבה) קוחה תארוה לא תונפל שי תטלחומה תוירחאה תוהמ תניחבל (4)
ןתינ ךכ .תטלחומה תוירחאה לש התרטמ הלוע הנממ םא קיסהל ידכ ,(תימינפה
הארוהל (םידדצה ינש לש) בל-םות רסוח תמגוד תונגה לש ןתמאתה לע דומעל
,םאתהב .(תינוציחה הקידבה) םייללכה טפשמה תונורקע תא םג ןוחבל שי .וז
תונהיל יאכז הרואכלש ,הזוחל דצל בל-םות רסוח סחייל ןתינ םא עבקיש המ
81) ןידה תרטמ אוה ,רחאה דצה לש ובל-םות רסוחמ עבונש קזנ ןיגב יוציפמ
.(ו-ה
 
67
 
 
הזוח השעמל עובקל איה (ימואל-ןיב ןיבוט רכמ) רכמה קוח לש ותרטמ (1) .ד
תרטמ .תרחא ונתי ןכ םא אלא ,םידדצה ידי-לע ץמואמכ בשחייש ,יטרדנטס
ךות ,רתויב בוטה דצה לע םהיתונוצר םישגהל םידדצל רשפאל איה הז הזוח
אצומה תחנה .וז הקסיעב םימייקה םינושה םינוכיסה תא םהיניב קלחמ אוהש
לע ליטהל שי הקסיעב תרחא וא וז הלועפל גואדל תוירחאה תאש איה קוחה לש
.(ז-ו 81) רתויב הבוטה הרוצב וז הלועפ עצבל לכויש דצה
הכומנה היהת ותולעש עוציב ,ראשה ןיב ,ושוריפ רתויב בוטה דצה לע עוציב (2)
עוציבל תוירחא (ימואל-ןיב ןיבוט רכמ) רכמה קוח ליטי אל ,ךכיפל .רתויב
ךורכ היהי רבדה םלוא ,בוט ןפואב העצבל ילוא לוכיש דצ לע תמיוסמ הלועפ
ןמ םידדצל תחמוצה תלעותה תא ןייאל וליפא תולולעש ,תורכינ תואצוהב
.(א 82) המצע הקסיעה
לעפי ינשה דצהש העידיב לועפל םידדצה ןמ דחא לכל תרשפאמ םינוכיסה תאצקה (3)
תורשפא םידדצל קינעמ קוחה .הקסיעה תורטמ םע דחא הנקב הלועה ןפואב
תגשה .םתוללכב םיזוחה יניד לש תויזכרמה תורטמהמ תחא איהש ,תוכמתסה
ןיב הלועפה ףותיש .תטלחומ תוירחא םויקב היולת הניא רומאה קוחה תורטמ
האצותכ םידדצה דחאל םרגיהל לוכי קזנש ךכב םג ,רתיה ןיב ,אטבתמ םידדצה
אטבתי ,הזכ הרקמב ,"הלועפה ףותיש" .םידדצה ינש לש םבל-םות רסוחמ
דדועל השעמל הב היהיש ,דבעידב הקולח - םיינשה ןיב קזנל תוירחאה תקולחב
.(ד-א 82) תישארבמ הלועפ ףותיש
,הקסיעל םידדצה ינש לש םתוכמתסה תא קזחת תוירחאה תקולח אקוודש רשפא (4)
הדימב ,לועפל רחאל עייסל הבוח םג תלטומ םהמ דחא לכ לע יכ םעדויב ןכש
,ןכ ומכ .םהלש תוכמתסהה תלוכי לדגתו הקסיעה םויקב םנומא קזחתי ,הריבס
רשוע תיישע-יאו קדצ ,רסומ לש תונויער םע דחא הנקב הלוע תוירחאה תקולח
הזוחל דצ לש בל-םות רסוחב הרכה .תוריהזו בל-םות דדועת איהו ןידכ אלש
82) דגנכש דצה לש ותחטבה לש ,תירסומ ,בייחמה החוכב עוגפל ידכ הב ןיא
.(א 84 ,ו
םע התוא הלעמ ונניאו הב הכורכה תמיוסמ תויתייעב לע עדויה ,הקסיעל דצ (5)
וניא ,הקסיעה לוכיסל השעמל םורגל היושע וזכ הלועפש ועדויב דגנכש דצה
הבר הדימ שי המצע תאזכ הנעטב .קודבי רחאהש ךכ לע ךמתסה יכ ןועטל לוכי
.(ה-ד 82) בל-םות רסוח לש
תויה לש דוסיה תא ףא הליכמכ תבשחנ תיפיצפס החטבה םא הלאשל הבושתב (6)
םג בשחתהל ןתינ ,תירסומ תבייחמ ןכ-לעו תרזוח יתלב הב המולגה המכסהה
עוגפל ידכ וזכ הרכהב ןיא .הלאשה התנפוה ויפלכש דצה לש ובל-םות רסוחב
םייקל ךרוצה דוסיב םידמועה ,ןומאה ןויערבו טרפה ןוצר לש הימונוטואב
חיטבמה רורחש השוריפ ןיא םידדצה ינש לש בל-םות רסוחב הרכה .תוחטבה
תויצקנס תעיבק ךא אוה הירוחאמ ןויערה .החטבה לש הרפה תרשכה וא ותחטבהמ
תאזכ הרכה .החטבהה התנפוה ויפלכש דצה לש ובל-םות רסוח לשב תותחפומ
עובק םנכותש םיזוחב םגו םמצע םידדצה ידי-לע ובתכנש םיזוחב םג תירשפא
.(ז ,ד-א 84) קוחב
תדימ יפ-לע יזוח קזנ קלחל תורשפאב ,הקיתשב םא םג ,וריכה טפשמה יתב (7)
ריחמה ךורעישב טפשמה תיב ןד םהבש םירקמב ךכ .םידדצה ינש לש םמשא
םיעגונה םיקומינב ,ראשה ןיב ,ורדעיה וא ךורעישה וקמונ םהבש ,יזוחה
.(ז-ו 85) םידדצה ינש לש יסחיה םמשאל
תקולח ,םתוגהנתהב קזנל ומרגש םידדצ ינשב ,השעמל ,רבודמ ובש ,ןנד הרקמב (8)
בל-םות רסוח לש היצאוטיסב רבודמש רחאמ .תשקבתמה האצותה איה תוירחאה
תא ןהו קזנל םידדצהמ דחא לכ לש תיתביסה המורתה תא ןה תוושהל שי ,ידדה
.(ד 87 ,א 85) םהמ דחא לכ לש בלה םות רסוח תדימ
52 ףיעס יפל רכומהמ הנוקה תשירד (1) (גרבדלוג 'א טפושה - טועימ תעד) .ה
םייקנ םירחא ןיבוט ול רוסמי יכ ,(ימואל-ןיב ןיבוט רכמ) רכמה קוחל תפסותל
אל הנוקהש ךכב הדוסי ,ישילש םדא לש תועיבתו תויוכז לכמ
 
68
 
 
תבייח הניא תאזכש המכסה .העיבת וא תוכז התואל ףופכב ןיבוטה תא לוטיל םיכסה
.(א 88) תוביסנה ןמ עמתשת איהש שיו ,אקווד תשרופמ תויהל
תא הלביקו תירבה-תוצראב םגדה תא הקדב תרערעמהש הבישמה העדי ,ןנד הרקמב (2)
תוחפלש ,םידחוימ םייוניש ינש ונמזוהש ךכל המרג הקידבה .חוקלה תמכסה
תרערעמהש הבישמה יפלכ גצמ רצונ הז בצמב .סכמה תויעבל עגונ םהמ דחא
הדמע יכו םהיפ לע הילע תולטומה תובוחה תאו תירבה-תוצרא יקוח תא תעדוי
תא הרישכה יכ תרערעמה לע ךומסל הבישמל היה רתומ .ןאוביכ הלא תובוחב
.(ב-א 88) תירבה-תוצראב הרוחסה תטילקל התניחבמ עקרקה
רבודמש ששח םייק יכ תעדל אלש ולכי אל הבישמה םגו תרערעמה םגש רחאמ (3)
םות רסוחב העוגנכ בשחיהל הבישמה תוגהנתה הלוכי אל ,םושר רחסמ ןמיסב
םידדצה ןיב הלועפה ףותיש יא .הבישמה העדיש תא תרערעמה העדי ירהש ,בל
תנכס תא עדי םג םהמ דחא לכשכ ,בל-םות רסוחכ בשחיהל לוכי אל אוה ףא
87) וז הנכס לע ודימעיש ידכ רחאה דצל קקזנ אלו יופצה קזנה לש ומויק
.(ז-ו
תא העדי םגו םושר רחסמ ןמיסב רבודמש ששח םייק יכ העדי תרערעמהש רחאמ (4)
ןוכיסה תא המצע לע לוטיל המיכסהש ימכ התוארל שי ,תירבה-תוצרא יקוח
הניב קזנה תקולח קידצהל ידכ ךכב ןיא ,היניע תא המצע םא .ךכב ךורכה
.(ג 88) הבישמה ןיבל
 
:ורכזואש ןוילעה טפשמה תיב לש ןיד-יקספ
ד"פ ,מ"עב ןינב ירמח סרדא 'נ .ה.ב.ט.ג סנו'ג דנא ולרה 815/80 א"ע [1]
.4( 225) זל
ד"פ ,םייתפרצ ריווא יביתנ סנרפ-רייא 'נ 'חאו רנכייט 'ר 36/84 נ"ד [2]
.1( 589) אמ
ד"פ ,'חאו ןהכ 'נ 'חאו מ"עב 6133 שוגב 677 הקלח תרבח 338/73 א"ע [3]
.1( 365) טכ
ד"פ ,דגנכש רוערעו 'חאו ןינבל הרבח ,רבפ 'גניא 'נ לארשי תנידמ 144/87 א"ע [4]
.3( 769) דמ
יצראה ןידה תיב 'נ 'חאו מ"עב עבש-ראב םיירוביצ הרובחת יתוריש 59/80 צ"גב [5]
.1( 828) הל ד"פ ,'חאו םילשוריב הדובעל
ד"פ ,'חאו דרובצרווש 'נ מ"עב ןינבל הרבח טברש םיחא 825/79 א"ע [6]
.4( 197) ול
ןולקשא תליא רוניצ וק תרבח 'נ 'חאו SIDAAR TANKER CORPORATION 08/408 א"ע [7]
.1( 393) טל ד"פ ,'חאו מ"עב
.2( 281) גל ד"פ ,(קוריפב) מ"עב דקש ןמ תרבח 'נ יאניבר 158/77 א"ע [8]
.4( 565) זל ד"פ ,'חאו יברגומ 'ג 'נ 'חאו ארזע 'מ 789/82 א"ע [9]
.3( 159) גמ ד"פ ,ןהכ 'נ רש 714/87 א"ע [10]
 
:תורעה
 
תיטפשמה הטישב בלה-םות ןורקע תלוחת" ,היצקורפ 'ג האר בלה םות ןורקעל .1
גוהנל הבוחה תרפה" ,היצקורפ 'ג ;291 (א"נשת-ן"שת) טל טילקרפה "תילארשיה
.65 (א"נשת-ן"שת) טל טילקרפה "בל-םותב
 
69
 
 
'נ מ"עב םיקוצ ןולמ 3666/90, 4012 א"ע :האר הזוח תתירכל ןתמו אשמב בל-םותל .2
,ולש 'ג ;4( 45) ומ ד"פ ,מ"עב םיקוצ ןולמ 'נ הינתנ תיריע ;הינתנ תייריע
.293 (ט"משת) די טפשמ ינויע "יזוח םורטה ךילהה"
ןמדירפ 'נ מ"עב תונמאנו רחסמל הרבח לשח 18/89 א"ע :האר הזוח םויקב בל-םותל .3
ד"פ ,'חאו ץיבליצ 'נ רצב 'א 2826/90 א"ע ;5( 257) ומ ד"פ ,דגנכש רוערעו
.5( 54) ומ ד"פ ,'חאו ןאינורהא 'נ ןאילאומש 528/89 א"ע ;5( 184) ומ
 
םוימ (ותע-ןב 'ה תטפושה) ופי-ביבא-לתב יזוחמה טפשמה תיב לש וניד-קספ לע רוערע
לש תקלוחה ותעד דגנ תועד בורב וקלחב לבקתנ רוערעה .2093/86 א"תב 12.8.90
.גרבדלוג 'א טפושה
;תרערעמה םשב - רמירב 'א
.הבישמה םשב - םולב 'ד
 
###
:ןיד-קספ
 
-ביבא-לתב יזוחמה טפשמה תיב לש וניד-קספ לע רוערע (א) .1 :רגמש 'מ אישנה
.םייוציפ םולשתלו םיפסכ תבשהל תרערעמה תעיבת תא החד רשא ,ופי
ןה ,אמק טפשמה תיב ידי-לע ועבקנש יפכ ,ונניינעל תוצוחנה תודבועה (ב)
יפגמ תוגוז 3,000 ,תילארשי הרבח ,הבישמהמ השכר ,תיגלב הרבח ,תרערעמה :ןמקלדכ
היהש דחוימ םגדמ ויה םייפגמה .תירבה-תוצראב תרערעמה לש החוקל רובעב סני'ג
תרוצ תיוותומ וילעו סיכ םע םייסנכמה ןמ קלחכ הארנ ףגמה :קושב שקובמ תע התוא
התנפ תרערעמהש ינפל דוע ,הלאכ םייפגמ הרציי הבישמה .םירפת היושע "V" תואה
.הינמרגל רתיה ןיב ,אוציל םג הלאכ םייפגמ הרציי ןכו ,ימוקמה קושה רובעב ,הילא
תסנכה ךות ,דחא םגד םכותמ רשיא אוהו חוקלל םינוש םימגד השיש החלש תרערעמה
תיילוס תפלחהו םגדה לע הרופת התייהש "FORZA" תיוות תרסה - םייוניש ינש
החלש ,הנמזהה יפ-לע םייפגמה תומכ לכ תא הרציי הבישמה .רוע תיילוסב טילואינה
.ירטנמוקוד יארשאב חטבומ היהש ריחמה אולמ תא הלביקו תירבה-תוצראל הרוחסה תא
ןמיס תרפה םושמ םגדב שי יכ ,הנעטה יפל ,ררבתה תירבה-תוצראל הרוחסה העיגהשכ
.סכמב חולשמה בכוע ןכלו ,תירבה-תוצראב םושר רחסמ
.ןרציה תמשאב הקסיעה ןולשיכ לש הנעטב הרוחסה ריחמ תבשה העבת תרערעמה (ג)
תרערעמה .קזנה תא ןיטקהל טפשמה תיב תעצה תא םידדצה ולביק ימדקמ רוריב ךלהמב
.ןטקומ ריחמב ןשכר תירבה-תוצראב חוקלהו ,םייפגמהמ "V" תואה תמירפל הגאד
המצמטצה ,ךכיפל
 
70
 
 
יכ עבק אמק טפשמה תיב .תרערעמה לש דספהה רועיש אוהש ריחמה שרפהל העיבתה
הרקמב ,תלטומ התייה תירבה-תוצראב םושר רחסמ ןמיס תרפהמ תומלעתהל תוירחאה
.התעיבת תא החדו ,תרערעמה לע ,יטרקנוקה
.ונינפלש רוערעה ךכ לע
,ינורקעה רושימב ןקלח ,תונווגמו תונוש תונעט הז רוערעב ולעה ןידה ילעב .2
,יטרקנוקה רושימב ןקלחו ,תוירחאה תעיבק יבגל רבדה תועמשמו הקסיעה ביט ןיינעל
יפל הלא תונעטב ןודנ .םידדצה ןיב התווהתהש תיפיצפסה םיסחיה תכרעמ ןיינעל
.ןרדס
םידדצה ןיב תוירחאה תעיבק ןיינעל התועמשמו הקסיעה לש הייפוא .3
- ןלהל) 1971-א"לשת ,(ימואל-ןיב ןיבוט רכמ) רכמה קוחל תפסותל 1 ףיעס (א)
:עבוק ,(ימואלניב ןיבוט רכמה קוח
םהיקסע תומוקמש םידדצ םהב ורשקתהש ןיבוט רכמל םיזוח לע לוחי הז קוח (א)"
:הלאה תוביסנה תחאבו ,תונוש תונידמ לש ןהיחטשב םיאצמנ
םידמוע וא ,םילבומ םה הזוחה תיישע תעבש ןיבוט לע בסומ רכמה הזוח (1)
;תרחא הנידמ לש החטשל תחא הנידמ לש החטשמ ,םילבומ תויהל
;תונוש תונידמ לש ןהיחטשב ויה לוביקהו העצהה (2)
העצהה ויה החטשב אלש הנידמ לש החטשב תויהל הכירצ ןיבוטה תריסמ (3)
.לוביקהו
וירוגמ םוקמ הז ןינעל אובי קסע םוקמ ול ןיא הזוחל םידדצה דחא םא (ב)
.ליגרה
.םידדצה לש םתוחרזאב היולת אהת אל הז קוח לש ותלוחת (ג)
לש החטשב ויה וליאכ לוביקהו העצהה תא וארי ,תבותכתב ושענש םיזוחב (ד)
העצהה תא םיליכמה ,תרושקתה יכמסמ ראש וא םיקרבמה ,םיבתכמה םא קר תחא הנידמ
.הנידמ התוא לש החטשב ולבקתנו וחלשנ ,לוביקהו
םירוגמה םוקמ וא קסעה םוקמ ןינעל 'תונוש תונידמ'כ תונידמ וארי אל (ה)
2 ןמיס יפל הנתינש ,הז ןינעל הפקת הרהצה ןהיבגל תמייק םא ,םידדצה לש ליגרה
."ימואל-ןיב ןיבוט רכמל דיחא קוח רבדב 1964 ילויב 1 םוימ הנמאה לש
 
,ותלחהל תדגנתמ הניא הבישמהש ןוויכ .ונניינעב לח הז קוח ,תרערעמה תנעטל
ןיבוט רכמה קוחש ,ףיסוא שרדנה ןמ הלעמל .לח רומאה קוחה ןכאש החנהה ןמ אצא
םגה ,תויתנידמ-ןיב רכמ תוקסיעל סחיב ימכסהה ימואלניבה טפשמה תא ףקשמ ימואלניב
-ה הניוב הרשוא 1980 תנשב :ותקיקח זאמ ימכסהה ימואלניבה טפשמב םייוניש ולחש
תנמא - ןלהל) UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE SALE OF GOODS
הנמאה לש התפילח השעמל איהש ,(הניו
 
71
 
 
סחייתמ הילאשו ,1964 תנשב גאהב המתחנש ,ימואל-ןיב ןיבוט רכמל דיחא קוח רבדב
.שרדנה תדימב סחייתא ותקיקח זאמ ולחש םייונישל .קוחה
:עבוק הרומאה תפסותל 52 ףיעס (ב)
םא ,הנוקה לע ,ישילש םדא לש העיבתל וא תוכזל םיפופכ ןיבוטהש םוקמ (א)"
לע רכומל עידוהל ,העיבת וא תוכז התואל ףופכב ןיבוטה תא לוטיל םיכסה אל
ןיבוטהש שורדלו ,ןהילע עדוי רבכ רכומה םא תלוז ,העיבת וא תוכז התוא
לכמ םייקנ םירחא ןיבוט ול רוסמי רכומהש וא ,ריבס ןמז ךות ןהמ וקוני
.ישילש םדא לש תועיבתו תויוכז
הנוקה לבס ןכ יפ-לע ףאו ,(א) ןטק ףיעס יפל השירדה רחא רכומה אלימ (ב)
.82 ףיעסל םאתהב םייוציפ עובתל הנוקה יאשר ,דספה
הרפה ךכב המרגנו ,(א) ןטק ףיעס יפל השירדה רחא רכומה אלימ אל (ג)
םאתהב םייוציפ עובתלו לוטיב לע עידוהל הנוקה יאשר ,הזוחה לש תידוסי
הרפה התיה אל וא הזוחה לוטיב לע הנוקה עידוה אל .87 דע 84 םיפיעסל
.82 ףיעסל םאתהב םייוציפ עובתל תוכזה הנוקל אהת ,הזוחה לש תידוסי
ףיעסל םאתהב לעפ אל םא הזוחה לוטיב לע עידוהל ותוכז תא דבאי הנוקה (ד)
,תעדל חכוויהל וילע היה וא ,תעדל חכונש העשמ ריבס ןמז ךות (א) ןטק
."ןיבוטה יבגל ישילש םדא לש העיבתה וא תוכזה רבדב
:עבוקה ,1968-ח"כשת ,רכמה קוחל 18 ףיעסל המוד הז ףיעס
תוכזו לוקיע ,דובעש לכמ יקנ אוהשכ רכממה תא רוסמל בייח רכומה (א)"
.ישילש דצ לש תרחא
וא עדיש רכממה יבגל תוכז תעיבת לכ לע דימ הנוקל עידוהל רכומה לע (ב)
."רכממה תריסמ ינפל הילע תעדל וילע היהש
.'ג דצל תינקומה רחסמ ןמיסל תוכז לע םג לח 52 ףיעס יכ ,תנעוט תרערעמה
הקיקח ירקחמל ןוכמה) םיזוחה יקוחל שוריפ ,"1968-ח"כשתה ,רכמה קוח" ורוביחב
'ז 'פורפ ןייצמ ,98 (ב"לשת ,ךרוע יקסדט 'ג ,רקאס ירה ש"ע יתאוושה טפשמלו
- יכ (רומאה 18 ףיעס ןיינעל) רנטלצ
,הארנה יפכ ,תוללכנ ישילש דצ לש 'תרחא תוכז' יוטיבב"
."ישילש םדאל תונקומה םיירחסמ םינמיסלו םיטנטפל תויוכז
ןוכמה) םיזוחה יקוחל שוריפ "1968-ח"כשתה ,רכמה קוח" ורוביחב ,רימז 'א םג
ןייצמ ,374 (ז"משת ,ךרוע יקסדט 'ג ,רקאס ירה ש"ע יתאוושה טפשמלו הקיקח ירקחמל
:יכ (18 ףיעסל רשקהב)
 
72
 
 
שי ,לשמל ,םא .ומצע רכממב תויהל תבייח הנניא ישילשה םדאה לש ותוכז"
,טנטפ ןוגכ ,ינחור ןיינק תוכז לש הרפה םושמ הנוקל ותרבעהב וא רכממב
רכומה יסחיב (א)18 ףיעס תרפה ףא יהוז ,רחסמ ןמיס וא םירצוי תוכז
."הנוקהו
.73 ש"ה םג האר
ימואלניב ןיבוט רכמה קוח תוארוה ןיבל םיזוחה יניד תוארוה ןיב הווש הריזגל
'מעב ,[1] מ"עב ןינב ירמח סרדא 'נ .ה.ב.ט.ג סנו'ג דנא ולרה 815/80 א"ע האר
.230
:הניו תנמאל 42 ףיעסב םג העובק רתוי תשרופמ הארוה (ג)
 
"ARTICLE 24
(THE SELLER MUST DELIVER GOODS WHICH ARE FREE FROM ANY RIGHT )1
OR CLAIM OF A THIRD PARTY BASED ON INDUSTRIAL PROPERTY OR OTHER
INTELLECTUAL PROPERTY, OF WHICH AT THE TIME OF THE CONCLUSION OF
THE CONTRACT THE SELLER KNEW OR COULD NOT HAVE BEEN UNAWARE, PROVIDED
THAT THE RIGHT OR CLAIM IS BASED ON INDUSTRIAL PROPERTY OR OTHER
INTELLECTUAL PROPERTY:
(A) UNDER THE LAW OF THE STATE WHERE THE GOODS WILL BE RESOLD OR
OTHERWISE USED, IF IT WAS CONTEMPLATED BY THE PARTIES AT THE TIME
OF THE CONCLUSION OF THE CONTRACT THAT THE GOODS WOULD BE RESOLD
OR OTHERWISE USED IN THAT STATE; OR
 
(B) IN ANY OTHER CASE, UNDER THE LAW OF THE STATE WHERE THE
BUYER HAS HIS PLACE OF BUSINESS.
 
(THE OBLIGATION OF THE SELLER UNDER THE PRECEDING PARAGRAPH DOES NOT )2
EXTEND TO CASES WHERE:
(A) AT THE TIME OF THE CONCLUSION OF THE CONTRACT THE
BUYER KNEW OR COULD NOT HAVE BEEN UNAWARE OF THE RIGHT OR CLAIM;
OR
(B) THE RIGHT OR CLAIM RESULTS FROM THE SELLER'S COMPLIANCE WITH
TECHNICAL DRAWINGS, DESIGNS, FORMULAE OR OTHER SUCH SPECIFICATIONS
FURNISHED BY THE BUYER".
:ינקירמאה U.C.C.-ל 3(2-312) ףיעסב ףא הארו
"WARRANTY OF TITLE AND AGAINST INFRINGEMENT; BUYER'S OBLIGATION .213-2
AGAINST INFRINGEMENT.
 
73
 
 
(THERE IS IN A CONTRACT FOR SALE )2( SUBJECT TO SUBSECTION )1
A WARRANTY BY THE SELLER THAT
 
(A) THE TITLE CONVEYED SHALL BE GOOD, AND ITS TRANSFER RIGHTFUL;
AND
(B) THE GOODS SHALL BE DELIVERED FREE FROM ANY SECURITY INTEREST
OR OTHER LIEN OR ENCUMBRANCE OF WHICH THE BUYER AT THE TIME OF
CONTRACTING HAS NO KNOWLEDGE.
 
(WILL BE EXCLUDED OR MODIFIED ONLY )1( A WARRANTY UNDER SUBSECTION )2
BY SPECIFIC LANGUAGE OR BY CIRCUMSTANCES WHICH GIVE THE BUYER REASONS
TO KNOW THAT THE PERSON SELLING DOES NOT CLAIM TITLE IN HIMSELF
OR THAT HE IS PURPORTING TO SELL ONLY SUCH RIGHT OR TITLE AS HE OR A
THIRD PERSON MAY HAVE.
(UNLESS OTHERWISE AGREED A SELLER WHO IS A MERCHANT REGULARLY )3
DEALING IN GOODS OF THE KIND WARRANTS THAT THE GOODS SHALL BE DE
LIVERED FREE OF THE RIGHTFUL CLAIM OF ANY THIRD PERSON BY WAY OF
INFRINGEMENT OR THE LIKE BUT A BUYER WHO FURNISHES SPECIFICATIONS
TO THE SELLER MUST HOLD THE SELLER HARMLESS AGAINST ANY SUCH CLAIM
WHICH ARISES OUT OF COMPLIANCE WITH THE SPECIFICATIONS".
 
N.M. GALSTON, INTERNATIONAL SALES: THE :האר ,ינמרגה טפשמל רשקהב
UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE
OF GOODS (NEW YORK, 4891( 336.
 
הייקנ תולעב ריבעהל רכומה לש ותבוחש ,איה הלא תוארוהל תלבוקמה תונשרפה (ד)
תינקומה רחסמ ןמיסל תוכז תמגוד תויוכזמ הייקנ תולעב ריבעהל הבוח םג תללוכ
.תרערעמה לש התדמעב וז תונשרפ תכמות ,הרואכל .ישילש םדאל
ידיל ואב ולא .ומצע הניו תנמאל 42 ףיעסב םיעיפומה םיגייסל בל םישל שי (ה)
42 ףיעס ,רמוא יווה .ליעל וניוצש םירחאה םיפיעסל תסחייתמה הקיספב םג יוטיב
ותבוח ןיינעל םינשה ךרואל וחתפתהש םיגייס לש ןיפנא ריעזב היצקיפידוק ןיעמ אוה
רזעיהל ןתינ ,ךכיפל .ישילש דצ תויוכזמ הייקנ תולעב ריבעהל רכומה לש
ןוצרה םע דחא הנקב הלוע םג רבדה .ונניינעב םג ,היגולנאה ךרד לע ,ויתוארוהב
ריווא יביתנ סנרפ-רייא 'נ 'חאו רנכייט 'י 36/84 נ"דב קספנש יפכ ,ןידה תדחאהל
:611 'מעב ,[2] םייתפרצ
יושע ,הנותנ טפשמ תטיש לש התרגסמב ךרע בר סכנ אוהש ,ימואלה דוחייה"
תולובג הצוח - תימואלניב הסיט ומכ - עוריא רשאכ ,תושק תואצותל םורגל
ןידה תדחאה לש המגמה ןאכמ .טפשמ תוטיש רפסמ םע ומצע רשוקו
רחסמלו הלבותל םירושקה הלאב רקיעב ,םיבחרנ טפשמ ימוחתב (UNIFICATION)
.('ש 'מ - ילש תושגדהה) "...םיימואלניב
 
74
 
 
.תימואלה המרונה םע ונניינעב תבלתשמו הלוע תימואל-ןיבה המרונה יכ ןייצל שי
תוכז ןיגב קר יארחא היהי רכומה ,הניו תנמאל (42)1 ףיעס תארוהל המודב ,ךכ
- העידיל בורק טרדנטסל איה הנווכהשכ) הילע תעדל אלש היה לוכי אל וא עדיש
ND2 ,J. HONNOLD , UNIFORM LAW FOR INTERNATIONAL SALES (DEVENTER :האר
רצומה רכמיי הבש הנידמב וזכ תוכזב רבודמש החנהב תאז ;(.ED., 1991( 053
ותנידמב ,רחא הרקמ לכב וא (םידדצה ןיב הזוחב העבקנ וז הנידמש ,ןבומכ ,יאנתב)
.הנוקה לש
הנוקה םא תוירחאמ רוטפ רכומה היהי ,הניו תנמאל (42)2 ףיעס תארוהל המודב
תוארוה םויקמ תעבונ תוכזה תרפה םא וא ,תוכזה לע תעדל אלש היה לוכי אל וא עדי
רכומה יכ שרד הנוקהש םיאנתב רבודמה יכ ,תאז םע ,ןייצל שי .הנוקה לש תושרופמ
ותעד-לוקישל וראשוהש םיאנת יבגל .רכומה תריחבל ודמעוהש םיאנתב אלו ,םהב דומעי
,GALSTON האר) תוכזה תרפהל תוירחאה ליטהל שי ימ לע תועדה תוקולח ,רכומה לש
J.J. לש םרפס U.C.C.-ל 3(2-312) ףיעס ןיינעל םג הארו 36-34 'מע ,ל"נה ורפסב
WHITE & R.S. SUMMERS, HAND BOOK OF THE LAW UNDER THE UNIFORM COMMERCIAL
תרפה ןיגב תוירחאב רבודמ םהבש םירקמב .( ND ED2 ,CODE (ST. PAUL., 0891( 463
לע ול עדונש תעמ ריבס ןמז ךות רכומה תא עדייל הנוקה שרדנ ,ישילש דצ לש ותוכז
תונהיל לכוי אל רכומה ,אסיג ךדיאמ .תוכזה יפוא תא ןייצל העדוהה לעשכ ,הרפהה
.ךכ לע עדי םא ,ותעידיל אבוה אל הרפהה רבדש הנעטהמ
ןיב ,םהיניבש הזוחב הלא תוארוה לע תונתהל םיאשר םידדצהש ,ןייצל רתומל אל
.אללכמ ןיבו תושרופמ
,רכומה לש ותוירחאל גייס םייקתה םא ,ןכ םא ,איה ונניינעב תררועתמה הלאשה
ושקיבש ךכ לע דומלל ןתינ הזוחה תתירכל רבוע םידדצה תוגהנתהמ םא - ןיפולחל וא
.רכומה לש ותוירחא לע תונתהל
חלשיהל תדעוימ הרוחסהש ועדי הבישמה םגו תרערעמה םגש ,תקולחמ השעמל ןיא (ו)
ןמיסב רבודמש ששח םייק יכ תעדל אלש ולכי אל ןהיתש ,תאזמ הרתי .תירבה-תוצראל
הרבח וז ןיא .תינקירמאה "סיוויל" תרבח לש םושר רחסמ ןמיסב רבודמה .םושר רחסמ
ימ לכו ,ולוכ םלועה יבחרב תקוושמ וז הרבח לש הרוחס .תרכומ יתלבו הנטק
תוחפל ,הירצומ לע רחסמ ןמיס םושרת הז גוסמ הרבחש חינהל ךירצ ושארב םייניעש
יבגל וז החנה הנוכנ המכו המכ תחא לע .תירבה-תוצרא איה - הלש אצומה ץראב
םינייפאמה תא תוריכמו הז םוחתב תוקסועה תורבח ןהיתש ,הבישמהו תרערעמה
התייה הלוכי אל וא העדי אל יכ ,ןהמ תחא דצמ הנעט לבקל ןתינ אל .ול םידחוימה
לש ותודעמ םג הלוע וז העידי הבישמה יבגל .הז םושר רחסמ ןמיס לש ומויק לע תעדל
םינמיס םושרל תוגהונ סני'ג תוינרצי יכ הבישמל היה עודיש רשאמה ,דרו ןב רמ
רבדה .םהב עוגפל אלש רומשל רשפאה תדימב הדיפקה הבישמהו ,ןהירצומ לע םיירחסמ
םש קסועו תירבה-תוצראב בשויה ,תרערעמה לש החוקל יבגל ,המכו המכ תחא לע ,ןוכנ
םלוא ,תרערעמה אלא ןירשימב הבישמה םע רחס אוה אל םנמא .הז גוסמ םירצומ תריכמב
תרערעמה
 
75
 
 
רחסמ ןמיס רבדב התוא עדייל היה ךירצ אל החוקלש הנעטב עמשיהל הלוכי הנניא
ןיבל תרערעמה ןיבש רשקב הניינע ,םוקמ לכמו ,העמשוה אל םג וז הנעט .םושר
הלעפ תרערעמה ,הז רוערעל עגונ רבדהש לככ .ונינפלש ךילהב דצ ונניאש ,חוקלה
ותוברועמ רואל רקיעב ,הל םג סחייל ןתינ ול תסחוימה העידיו ,חוקלה רובעב
.המצע הקסיעב חוקלה לש הליעפה
לע עדי הנוקה םג ןכש ,רכומה לש ותוירחאל גייס םייק הרואכלש אופא הלוע
םלוא ,ןלהל ןודנ תוירחאה תעיבק ןיינעל הז גייס לש ותוקפנב .הרוחסב תויתייעבה
םתוגהנתה יפ-לעו םהיניב תרכנש הזוחה יפ-לע ,םידדצה תנווכ תא םג ןחבנ תישאר
.ותתירכל רבוע
.ראותש גוסה ןמ םייפגמ הרובע רצייתש השקבב הבישמה לא התנפ תרערעמה (ז)
לצא ויהש םימגד ךותמ םגדה תא הרחבש ,תרערעמה לש התבוטל חינהל ינא ןכומ
ותואמ םימגד השיש החלש יכ הלוע תודבועה ןמ ןכש ,הלשמ םגד האיבהש ילב ,הבישמה
םא הלאשל תועמשמ ןיאש םג ריהבמש אוה ל"נה חולשמה .תירבה-תוצראב חוקלל גוס
לע תעדל היה ךירצ ,קפס אלל ,חוקלה .ואל םא ,הבישמה לא הז םגד האיבה תרערעמה
ידכ וב היהש ששח ,ומויקל שושחל וילע היה תוחפל .םושר רחסמ ןמיס לש ומויק
קר אל חוקלה ,תאזמ הרתי .םימגדה דחא תא רשאי םרטב ןיינעה תא קודבל ובייחל
רואל ,תדמלמ וז השקב .םייוניש וב סינכהל שקיב ףא אלא ,םימגדה דחא תא רשיא
היה רתומ ןכ השעש עגרמ .בשוי אוה הבש הנידמה יקוח םע ותורכיה לע ,הנכות
ןיא ןכש ,ונרמא הרואכל .הרוחסה יבגל יהשלכ היעב ןיא הרואכל יכ חינהל הבישמל
ששח ררועתהל היה ךירצ - סיוויל תמגוד הרבחב רבודמשכ - הבישמה לש הבלב םגש קפס
אל הבישמה יכ ,התנעטב תרערעמה תקדוצש םג המ .םושר רחסמ ןמיס לש ומויק יבגל
ילב ויכרצל קר רצומה לש ותמאתה תא ןחב הנוקהש ,ךכל רבעמ חינהל התייה הכירצ
.תירבה-תוצרא יקוחל תיטפשמה ותמאתה תא ןוחבל
ולו ,הלבק הנוקל סחייל ןתינ הזוחה תתירכ ינפל םידדצה תוגהנתהמ םגש ,הלוע
.ינקירמאה קוחה יפל תומיוסמ תושירדב תדמוע הנניא הרוחסהש ,ןוכיסה לש ,תיקלח
יפ-לע יכ ,תיתדבוע העיבקב ,עבק ףא אמק טפשמה תיב יכ ףיסוהל ןתינ הז ןיינעל
אבייל "סיוויל" תרבחמ תושר גישהל ,הנוקה ,ןאוביה היה לוכי תירבה-תוצראב קוחה
טפשמה תיב לש תיעמשמ דחה ותנקסמ תא לבקל ןכומ ינניא ,תאז םע דחי .ולא םייפגמ
עקרקה תא רישכי ןאוביהש ךכ לע ןיטולחל ךומסל ,רכומה ,ןאוציל היה רתומ יכ ,אמק
ימכו םידחוימה םינייפאמה תא ריכמש ימכ .תירבה-תוצראב הרוחסה תטילקל ותניחבמ
ררבל וילע היה ,הזכ הרקמב םושר רחסמ ןמיס תרפהל תוירחאב תאשל רומא תינורקעש
.הלאשה תא תולעהל וילע היה ,תוחפל ,וא שרדנכ ןאוביה לעפ םא
תקסיע התייה הקסיעה םא הלאשל תועמשמ לכ ןיא יכ ,ןייצא קפס לכ רסה ןעמל (ח)
,עוציבה לש םדקומ בלשל תסחייתמ םידדצה ןיב תקולחמה .C.I.F. תקסיע וא F.O.B.
תקסיע גוסב תינתומ הנניא םושר רחסמ ןמיס לש הרפה ןיינעל תוירחאה לטנ תלאשו
תונמאב ןיבו ימואלניב ןיבוט רכמה קוחב ןיב ,םינושה םיפיעסהש ,היאר אה .הלבוהה
.רקיעו ללכ ךכל םיסחייתמ םניא ,תוימואלניבה
 
76
 
 
הנוקה-ןאוביה לשו רכומה-ןאוציה לש םתוירחא תעיבק .4
;ןאוציה-רכומה לש ותוירחאל גייס םייקתמ הרואכלש איה האצותה ,ןכ םא (א)
.תוירחאב תאשל ךירצש אוה רכומה חרכהב אלש ,הלוע םידדצה תוגהנתהמ ,תוחפל
.ןאוביה-הנוקה לע תוירחאה אולמ תא ליטהל ןיא יכ הארנ ,אסיג ךדיאמ
ויה םידדצה .םמצע ןיבל םניב הלועפ ףתשל וחרט אל םהש ,הלוע םידדצה תוגהנתהמ
בשיילו רידסהל םוקמבו ,תונוש תולועפ עוציבל תוירחאה לטנ יבגל םהיניב םיקולח
לולעש קזנה יבגל ויניע ומצועב ,ומצע תעד לע ,הרואכל ,םהמ דחא לכ לעפ ,םירודהה
חרט אל ךא קזנה תא הפצ ,השעמל ,םהמ דחא לכ .וב אשיי רחאהש וחינהבו םרגיהל
ותלוכי תורמל ,קזנה תא עונמלו רחאל ותולגל חרט אלו ומויק תנכס תא רחאל ריהבהל
ונניא םנמא ןאכ םייקה גוסהמ (יוליג-יא וא) הלועפ ףותיש-יא .ןכ תושעל הרורבה
ידכ וב ןיא םא איה הלאשה םלוא ,הלועפה עצבל וילעש דצה תא ותבוחמ ררחשמ
.תיקלח הנגה ול קינעהל
עוציבב בל-םות רסוח ידכ הלוע םידדצהמ דחא לכ לש תראותמה תוגהנתהה (ב)
ןכו (םיזוחה קוח - ןלהל) 1973-ג"לשת ,(יללכ קלח) םיזוחה קוחל 39 ףיעס) הזוחה
קוחל 12 ףיעס) ןתמו אשמה בלשב בל-םות רסוח ידכ ףא ילואו ,(רכמה קוחל 6 ףיעס
,ןיד) םיזוח יניד הרפסב ,ולש 'ג 'פורפ לש הירבד הז ןיינעל םיפי .(םיזוחה
:43 (ן"שת
 
לש יתאה ורוקמ ןיבש ןוזיאב אצמיי בלה-םות ןורקע לש ומושייב בהזה-ליבש"
היואר תוגהנתה הביתכמ הז ליבשב הכילה .רחסמה יכרוצ ןיבו ןורקיעה
םזילאודיבידניאה לש תמיוסמ השיטנ ןמסמ בלה-םות ןורקיע .םיקסע לוהינב
תיללכה השירדה תא ...טלחומ םזיאורטלא בייחמ אוה ןיא םלוא ,םזיאוגאהו
תלוזב תובשחתה לש תנזואמ השירדכ תוארל אופא שי בל-םותב גוהנל
."הזוחה תרטמ תמשגהל ,ומע הלועפ-ףותישו
 
,םיזוחה קוחל (ב)61 ףיעס חוכמ ירה ,תורישי אל םא יכ ןייצנ קפס רסה ןעמל
.ונינפלש הקסיעה לע םג םיזוחה קוח יפיעס םילח
לש ויטביה ינש םע ,השעמל ,בשייתמ רבדה .בל-םות רסוחב ולעפ םידדצה ינש
םיבויחל ףסונ בויח הביצמה ,תרבטצמ השירדב רבודמה ,אסיג דחמ .בלה םות ןורקע
לש ותבוח יבגל הפי וז השירד .בל-םותב גוהנל בויחה אוה ,הזוחה יפ-לע םישרופמה
לטות ןורחאה לע יכ ,לשמל ,עדיש םגה ,הנוקה ןאוביה תא עדייל ,רכומה-ןאוציה
הרקמב הריתמה ,תנתממ הארוה םג וז ,אסיג ךדיאמ .(םירומאה םיגייסה רואל) תוירחא
לש ותבוח ןיינעל הפי הז רואית .הזוחה לש םלשומ עוציבל השירדהמ הייטס םיאתמה
רכומה-ןאוציה לע יכ ,לשמל ,חינהש םגה ,םיידי קוביחב תבשל אלש ,הנוקה ןאוביה
:44-43 'מעב ,ל"נה הרפסב ,ולש 'פורפ הז ןיינעל תרמוא .תוירחא לטות
 
77
 
 
םהבש םירקמ םתוא לכב יוטיב ידיל אב בלה-םות ןורקע לש ףרטצמה טקפאה"
.בויח ול ףסונש וא ,בל-םותב םימייקה ויבויח תא עצבל בייחה לע יכ ,עבקנ
ריתמ םהבש םירקמ םתואב יוטיב ידיל אב בלה-םות ןורקיע לש ןתממה טקפאה
הייטסהו עוציבהש יאנתב ,בויחה לש םלשומה עוציבה ןמ הייטס הז ןורקיע
תקתעה ידי-לע יוטיב ידיל אב הז ןתממ טקפא ,השעמל .בל-םותב ושענ ונממ
אוהו ,הזוחה יפ-לע (בוחה-לעב) השונה לא ,בייחה ןמ בל-םותב גוהנל בויחה
."הזוחה ןמ תועבונה תויוכזב בל-םותב שומיש תיישעל השירדה דגנכ לוקש
 
'חאו מ"עב 6133 שוגב 677 הקלח תרבח 338/73 א"עב רומאה תא םג הז ןיינעב האר
:רכמה קוחל 6 ףיעס יבגל ,369 'מעב ,[3] 'חאו ןהכ 'נ
 
ידי-לע הזוח עוציב והז דחא דצ .6 ףיעסב רשא םידדצה ינש לע ןאכ דומענ"
לוכי אל קקוחמה .תלבוקמ ךרדבו בל-םותב ועצבל בייח רשא ,בייחה דצה
אשמב תלבוקמ ךרדב לועפל בייחה לע אלא םיאמר לצא תלבוקמ ךרדב ןווכתהל
יפל ןעוטה דצ לש ותוכז ףקיה אוה ףיעס ותואב ינשה דצה .ןגוה ןתמו
ספתיהל לוכי יאכזה ןיאש רמולכ ,ןיד ותוא לח וילא סחיב םגש ,הזוחה
- ול הנתינש תוכז התואב שמתשהל בייח אוה אלא התוא לצנלו הזוחב הלימב
שיגדהל שי .הנומאבו בל-םותב םהיקסע תא םילהנמה םישנא ןיב לבוקמש יפכ
ךכל םגו 'הזוחמ תעבונה תוכזב'ו 'עבונה בויח' םילימב שמתשה קקוחמה יכ
תויוכזו םיבויח םה 6 ףיעסב םירומאה הלא םיבויח .תועמשמ סחייל שי
"הזוחב שרופמב םיבותכ ויה וליאכ םתוארל שיו הזוחב רומאה לע םיפסוותמה
.('ש 'מ - ילש תושגדהה)
ילארשיה טפשמב םיכרעה תיילעו םזילמרופה תדירי ורפסב ,רנטואמ 'מ 'פורפ רמוא
:59-58 (ג"נשת ,תעד ילגעמ)
-ינב ינש ןיבש יטפשמה סחיה יכ ,החנהה תדמוע 39 ףיעס לש ותלועפ דוסיב"
תוכזו בויח תרצויה - תרחא וא תיזוח - תמיוסמ המרונ ידי-לע טלשנ םדא
לע לטומה בויחה ףקיה תא ולידגהב ,וז המרונ לע לח 39 ףיעס .םידדצה ןיב
איה ףיעסב תלטומה הבוחה .השונל תדמועה תוכזה ףקיה תא ומצמצב וא בייחה
בצמ רואיתל ללכ-ךרדב שמשמ םזיאורטלא חנומה .תיטסיאורטלא הבוח אופיא
ותלועפ דוסיב אלא ,ומצע ולש סרטניא םדקל ןוצר ךותמ אל לעופ םדא ובש
לש וכופיה אוה םזיאורטלא .ותלוז לש סרטניא םדקל הנווכה תדמוע
הרבחב טרפ לכ לש םיסרטניאה תייאר ךות הלועפ ותיצמתש ,םזיאוגאה
בייח בלה-םות תבוחל ףפכומה דצ .תלוזה לש ולאמ השקונ ןפואב םילדבנכ
דצה לש סרטניא תנגהל לועפל ,ונייה ,תיטסיאורטלא תוגהנתה טוקנל אופיא
."דצ ותוא םע וסחי תא הרידסמה המרונב עובקש המל רבעמ רחאה
הבוחכ בל-םותב לועפל ןיד לעב לש ותבוח ןייפאל שקיב ףא רנטואמ 'פורפ ,בגא
 
78
 
 
עובקש המל רבעמ רחאה דצה לש סרטניאה תנגהל לועפל הבוח ונייה ,תיטסיאורטלא
.דצ ותוא םע וסחי תא הרידסמה המרונב
םיפקתשמ םהש יפכ ,ימואלניבה רכמה ינידב םג יוטיב ידיל תואב תורומאה תובוחה
לש םחוכמ .הניו תנמאל 42 ףיעסבו ימואלניב ןיבוט רכמה קוחל תפסותל 52 ףיעסב
תא ריבעהל (רכומה) ןאוציה לש ותבוח איה תירקיעהו הנושארה הבוחה הלא םיפיעס
לש ותבוח איה תרחאה הבוחה .ישילש דצ לש תוכז לכמ הייקנ (הנוקה) ןאוביל תוכזה
וא ,לכוסת אל הקסיעהש תנמ-לע ומצעב לועפל ,וזכ תוכז לע עדוי אוה םא ,ןאוביה
לעפי ןורחאהש תנמ-לע ,ררועתהל הלולעש תויתייעבה יבגל ןאוציה תא עדייל תוחפל
עדייל ,היעב ררועתהל הלולע יכ אוה רובס םא ,ןאוציה לע םג ,המוד ןפואב .םאתהב
ולא תובוח .ותוירחאל גייס ןאכ םייקתמש חינהל לוכי אוה םא רקיעב ,ןאוביה תא
תובייחתמו םהמ תועבונ ןהש קפס ןיא ךא ,םירומאה םיפיעסב תושרופמ ןניא םנמא
רשקה לש ותחלצה םשל רכומל הנוק ןיב הלועפ ףותיש ותילכתש ,רשק לש ומויק םצעמ
.םהיניב יקסעה
לכ ונניינעבש ןוויכו ,הזוח תרפה ידכ השעמל הלוע בלה םות תשירדב הדימע-יא
הרפסב ,ולש האר) הזוחה לש תוידדה תורפהב רבודמ ירה ,בל-םות רדענ םידדצהמ דחא
דצה עציבש הרפהל רבד לש ופוסב המרת םידדצהמ דחא לכ לש הרפהה .(65 'מעב ,ל"נה
.קזנל תורישי המרתש הרפהכ התוארל םג ןתינ .קזנל האיבהשו דגנכש
אל דוע לכ ךא ,ןתמו אשמה בלשב רבכ המק יוליגה תבוחש רשפא ,ליעל רומאכ
רדעיה הלוע ,יזוחה בלשב םג המיוק אל םא ךכיפלו ,תדמוע הניעב הבוחה ירה ,המיוק
הרבח ,רבפ 'גניא 'נ לארשי תנידמ 144/87 א"עב םג קספנ ךכ .הרפה ידכ בלה םות
:778 'מעב ,[4] דגנכש רוערעו 'חאו ןינבל
 
תודבוע יוליג תבוח לש הרוצ םג שובלל הלוכי בל-םותב גוהנל הבוחה"
ןכו וזכ הבוח לש המויק תלאש ...תיזוחה הפוקתב הזוחל דצ ידי-לע תובושח
הפוקתב יוליגה תבוח ...הרקמל הרקממ ,םירבדה עבטמ ,םינוש היתולובג
יוליגה תבוחש תמיא לכ - םייקתהל הכישממ קויד רתיל וא - תמייק תיזוחה
םייקתהל הכישממ יוליגה תוינויחו ,יזוח-םורטה בלשב דצ ידי-לע המיוק אל
ימכ והומכ ,המייקמ וניאש ימש ,וזכ איה תוינויחה תדימו ,יזוחה בלשב םג
."בל-םותבו תלבוקמ ךרדב אלשו תוניגהב אלש גהנש
 
ינש לש ,הרפה ידכ הלועה ,בלה םות רדעיה לש ותוקפנ המ איה הלאשה ,הרקמ לכב
.םידדצה
:עבוק ימואלניב ןיבוט רכמה קוחל תפסותל 82 ףיעס (ג)
םוכס דחא דצ ידי-לע ותרפה לשב םייוציפה ויהי ,הזוחה לטוב אלש םוקמ"
לע ולעי אל הלא םייוציפ .רחאה דצה לבסש חוויר דספה תוברל ,דספהל הוושה
דספהה
 
79
 
 
תרפהמ תירשפא האצותכ הזוחה תרימג תעב שארמ ותוארל רפמה לע היהש
וילע היהש וא זא ול םיעודי ויהש םימרוגהו תודבועה יפ-לע ,הזוחה
.('ש 'מ - ילש תושגדהה) "םתעדל
 
:הניו תנמאל 74 ףיעס עבוק המוד ןפואב
"DAMAGES FOR BREACH OF CONTRACT BY ONE PARTY CONSIST OF A SUM EQUAL TO
THE LOSS, INCLUDING LOSS OF PROFIT, SUFFERED BY THE OTHER PARTY AS A
CONSEQUENCE OF THE BREACH. SUCH DAMAGES MAY NOT EXCEED THE LOSS
WHICH THE PARTY IN BREACH FORESAW OR OUGHT TO HAVE FORESEEN AT THE
TIME OF THE CONCLUSION OF THE CONTRACT, IN THE LIGHT OF THE FACTS
AND MATTERS OF WHICH HE THEN KNEW OR OUGHT TO HAVE KNOWN, AS A POSSIBLE
CONSEQUENCE OF THE BREACH OF CONTRACT".
 
ןלהל) 1970-א"לשת ,(הזוח תרפה לשב תופורת) םיזוחה קוחל 10 ףיעס עבוק ונלצא
:(תופורתה קוח -
רפמהשו היתואצותו הרפהה בקע ול םרגנש קזנה דעב םייוציפל יאכז עגפנה"
תרבתסמ האצותכ ,הזוחה תתירכ תעב ,שארמ ותוארל וילע היהש וא ותוא האר
.('ש 'מ - ילש תושגדהה) "הרפהה לש
האצותכ םרגנש קזנל יארחא רפמה יכ אוה תויתביסה ןורקע סיסבב דמועה ןויערה
שי אלא ,והער לע דחא ףידעהל ןיא ,קזנל תיתביס ומרג םיינש םא ,ךכיפל .ותלועפמ
.קזנב וקלחב אשיי דצ לכש ןפואב םהיניב תוירחאה תא קלחל
השירדה םע םג תבשייתמ ,ול יארחא אוהש קזנב אשיי דצ לכ יכ ,העיבקה (ד)
.קזנה תנטקהל
:עבוק ימואלניב ןיבוט רכמה קוחל תפסותל 88 ףיעס
ןיטקהל ידכ םיריבסה םיעצמאה לכב טוקנל הזוחה תרפה לע ךמתסמה דצה לע"
תתחפה עובתל רפמה יאכז ,רומאכ םיעצמא טקנ אל .הרפהה ןמ םרגנה דספהה תא
."םייוציפ
:הניו תנמאל 77 ףיעס םג עבוק המוד ןפואב
"A PARTY WHO RELIES ON A BREACH OF CONTRACT MUST TAKE SUCH MEASURES AS
ARE REASONABLE IN THE CIRCUMSTANCES TO MITIGATE THE LOSS, INCLUDING
LOSS OF PROFIT, RESULTING FROM THE BREACH. IF HE FAILS TO TAKE SUCH
MEASURES, THE
 
PARTY IN BREACH MAY CLAIM A REDUCTION IN THE DAMAGES IN THE AMOUNT
BY WHICH THE LOSS SHOULD HAVE BEEN MITIGATED".
 
:תופורתה קוחל (א)14 ףיעס ןכו
לוכי עגפנהש קזנ דעב 13-ו 10, 12 םיפיעס יפל םייוציפב בייח רפמה ןיא"
."ןיטקהל וא עונמל םיריבס םיעצמאב ,היה
 
ץירמת םיווהמו םייוציפל עגפנה לש ותואכז תא השעמל םיליבגמ ולא םיפיעס
קזנה תנטקה רבדב הנירטקודהש ,אקע אד .םתנטקהלו ויקזנ תעינמל לועפל עגפנל
םימדוק םיבלשב "קזנה תנטקה"ב ונניינע וליאו ,הרפהה רחאל קר הלועפל תסנכנ
תפסותל 82 ףיעס וא) תופורתה קוחל 10 ףיעסב שומישה .ומצע הרפהה בלשב וא הרפהל
םורתיו תויטנרהוק לע רומשי הרטמ התוא תגשה םשל (ימואלניב ןיבוט רכמה קוחל
,לוכי אוה םא דבעידב קר ויקזנ עונמל עגפנה תא בייחנ עודמ ןכש .תכרעמה תומלשל
העינמב רבודמה ןיא ןכש ,"תולקב" ןושל ונטקנ .הליחתכלמ רבכ ןכ תושעל ,תולקב
ובש ,ונניינעב המכו המכ תחא לע .םלודיגל וא םתורצוויהל הלועפ-יאב אלא ,שממ
.רפמ םג אוה עגפנה
-םות רדעיהל תוטלחומו תויעמשמ-דח תויוקפנ סחייל הטונ טפשמה תיב ,םנמא (ה)
קינעהל ידכ וא הפורת ונממ לולשל ידכ הזוחל דצ לש בל-םות רדעיהב שי ךכ .בל
הרובחת יתוריש 59/80 צ"גבב קרב טפושה הז ןיינעל רמוא .דגנכש דצל הפורת
,[5] 'חאו םילשוריב הדובעל יצראה ןידה תיב 'נ 'חאו מ"עב עבש-ראב םיירוביצ
:839-838 'מעב
םיתעל .הפיכא ןתמב וא םייוציפ םולשתב איה הבוחה םויק-יא תאצות םיתעל"
איה הרפהה תאצות םיתעל .רפמה דצהמ הפיכא וא םייוציפ תלילשב איה האצותה
תרחאש ,הזוחה םוחתב תומיוסמ תולועפ לועפל רחאה הזוחה לעבל חוכ ןתמב
תוארוה יפ-לע רפמה הזוחה לעבל ןותנה ,חוכ תלילש וא ,הרפהל תובשחנ ויה
,הבוחה תרפה ךות העצובש ,הלועפהש ,וז אלא הניא האצותה םיתעל .הזוחה
."...תספות הניאו תללכתשמ הניא
.בל-םות רסוח ידכ התלע חרכהב אלש ,היוקל תוגהנתהל סחיב םג קספנ המוד ןפואב
-ןורכיזב רבוד [6] 'חאו דרובצרווש 'נ מ"עב ןינבל הרבח טברש םיחא 825/79 א"עב
רחאל ,טרופמ םכסה םהיניב ךרעיי יכ םידדצה ןיב םכסוה .ןיעקרקמ תריכמל םירבד
הדעונש השיגפל םיימעפ העיגה אלו הקמחתה הנוקה םלואו .םולשתה יאנת לע םכסויש
הצור הנוקהש רבס רכומהש ךכל םרתש רבד ,ילאמרופ הזוח ךורעל תנמ-לע םידדצה ןיב
ןמ הגיסנ ידכ הנוקה תוגהנתה התלע אל תיטפשמ הניחבמ ,םנמא .הקסיעהמ קלתסהל
שיש עבק ןיול 'ד טפושה םלואו ,ופקותב דומעל ךישמה םירבדה ןורכיזו ,הקסיעה
:התוגהנתה חכונ תאזו ,האולמב םייוציפל הנוקה תעיבת תא תוחדל
 
תא הב תולתל ןיאו ,םירבדה ןורכיז הלטיב אל תרערעמה תילאמרופ וליפא"
 
80
 
 
,ליעל הראותש יפכ ,התוגהנתהבש ,ךכמ םלעתהל ןתינ אל ןיידע ,ושומימ-יא
התיה הקסיעה .וז תוניידתה ללכל רבד לש ופוסב האיבהש ,תכובסתל המרת
הבצמ תרערעמה התניש םרט ,וחכוהש יפכ תודבועה יפ-לעו ,םינושארה היבלשב
,עובתל איה הלוכי קזנ המ ,האור ינניא הלא תוביסנב .תורשקתהה תובקעב
'מעב ,םש) "והשלכ ישממ יוציפ הל קינעהלו הל תונעיהל קודיצה והזיאו
.(210
 
וא בל-םות רסח היה םידדצהמ דחא קר םיראותמה םירחאה םירקמב יכ ,בל םישל שי
.בל-םות ורדענש םידדצ ינשב רבודמה ונניינעב דועב ,ןלשר
הלילש ירה ,הפורת לש תטלחומ הלילש ל"נה תמגוד םירקמב תירשפא םא ,תאזמ הרתי
.היוצר ףא איה ןלהל האראש יפכו ,רמוחו לקמ תירשפא תיקלח
,תטלחומ תוירחא איה תיזוח תוירחאש ,איה תלבוקמה אצומה תדוקנ ,רומאכ (ו)
ותבשחמ ךלהב ,הרפהה יפואב תולת אלב הפקיה אולמב ללכ ךרדב המק איהש הז ןבומב
אל יכ רבד לש ושוריפ ןיא וז החנהמ אצנ םא םג םלוא .תורחא תוביסנב וא רפמה לש
ונינפלש הרקמב םידדצה ינש .הזוחל םידדצה ינש לש םבל-םות רסוחב בשחתהל ןתינ
.וז הנוכתב םיעוגנ
תליא רוניצ וק תרבח 'נ 'חאו SIDAAR TANKER CORPORATION 08/408 א"עב (ז)
:ןיוצ ,426 'מעב ,[7] 'חאו מ"עב ןולקשא
'תטלחומ תוירחא' לש הז חנומל תירוירפ-א תיטנדורפסירוי הסיפת ןיא..."
עיפומ אוה וב רשקהה יפ-לע הנתשמ ותועמשמ .'תיטולוסבא תוירחא' וא
."תרשל אב אוה התוא הרטמהו
הקידבה) קוחה תארוה לא תונפל שי ,תטלחומה תוירחאה תוהמ לש התניחב ךרדל רשא
לכונ םג ךכ .תטלחומה תוירחאה לש התרטמ הלוע הנממ םא קיסהל ידכ ,(תימינפה
אוהש יפכ ,םידדצה ינש לש) בל-םות רסוח תמגוד תונגה לש ןתמאתה לע דומעל
הקידבה) םייללכה טפשמה תונורקע תא םג ןוחבל שי .וז הארוהל (ונניינעב
הרואכלש ,הזוחל דצל בל-םות רסוח סחייל ןתינ םא עבקיש המ ,םאתהב .(תינוציחה
תרטמ אוה ,רחאה דצה לש ובל-םות רסוחמ עבונש קזנ ןיגב יוציפמ תונהיל יאכז
.טפשמה לש םייללכ תונורקעלו ימואלניב ןיבוט רכמל הנווכה ונניינעב :ןידה
,יטרדנטס הזוח השעמל עובקל איה ימואלניב ןיבוט רכמה קוח לש ותרטמ (ח)
רשפאל הז הזוח לש ותרטמ .תרחא ונתי ןכ םא אלא ,םידדצה ידי-לע ץמואמכ בשחייש
תא םהיניב קלחמ אוהש ךות ,רתויב בוטה דצה לע םהיתונוצר םישגהל םידדצל
תוירחאה תאש איה קוחה לש אצומה תחנה .וז הקסיעב םימייקה םינושה םינוכיסה
הרוצב וז הלועפ עצבל לכויש דצה לע ליטהל שי הקסיעב תרחא וא וז הלועפל גואדל
.רתויב הבוטה
 
81
 
 
הכומנה היהת ותולעש עוציב ,ראשה ןיב ,ושוריפ רתויב בוטה דצה לע עוציב
תלעותה תא קיפהל םישקבמ םידדצהש איה הז גוסמ תירחסמ הקסיעב החנהה ןכש ,רתויב
עוציבל תוירחא ימואלניב ןיבוט רכמה קוח ליטי אל ,ךכיפל .הקסיעה ןמ רתויב הברה
ךורכ היהי רבדה םלוא ,בוט ןפואב העצבל ילוא לוכיש דצ לע תמיוסמ הלועפ
הקסיעה ןמ םידדצל תחמוצה תלעותה תא ןייאל וליפא תולולעש ,תורכינ תואצוהב
.המצע
לעפי ינשה דצהש העידיב לועפל םידדצה ןמ דחא לכל תרשפאמ םינוכיסה תאצקה
םידדצל קינעמ קוחה ,תורחא םילימב .הקסיעה לש היתורטמ םע דחא הנקב הלועה ןפואב
.םתוללכב םיזוחה יניד לש תויזכרמה תורטמהמ תחא איהש ,תוכמתסה תורשפא
.ןוכנה אוה ךפהה ?תטלחומ תוירחא לש המויקב היולת קוחה תורטמ תגשה םאה (ט)
,םידדצה לש הלועפ ףותישל ןוצר דמוע רכמה תקסיע סיסבב םג ,תורשקתה וא הזוח לככ
ןיא .בלושמב םהינשלו ,םהמ דחא לכל ליעוי הלועפה ףותישש ,ןבומכ ,החנה ךותמ
העגהה םע ונניינעבו ,הזוחה תתירכ םע םייתסמ הז הלועפ ףותישש ,חינהל דוסי
םג ,ליעל רומאכ .םידדצה יסחי לע ימואלניב ןיבוט רכמה קוח תלוחת ותוהמש ,םכסהל
,אוה ריבס ךא .יזוחה בלשב דומעל הכישממ יזוח םורטה בלשב המיוק אלש יוליג תבוח
ףאו תמיוסמ תושימג ושרדיש תונוש תויעבב םידדצה ולקתיי תפתושמה םכרד ךרואלש
דחא ןפ .דיתעב םג הלועפ ףותיש שרדייש ,קפס ןיא .הליחתכלמ היה עובקש הממ הייטס
רסוחמ האצותכ םידדצה דחאל םרגיהל לוכי קזנש ךכב הרכהה אוה הז הלועפ ףותיש לש
קזנל תוירחאה תקולחב אטבתי הזכ הרקמב "הלועפה ףותיש" .םידדצה ינש לש םבל-םות
.תישארבמ הלועפ ףותיש דדועל השעמל הב היהיש ,דבעידב הקולח - םיינשה ןיב
,הקסיעל דצ ןכש ,םידדצה לש םתוכמתסהל הריתסב תדמוע הנניא וז העיבק (י)
היה לוכי םהמ דחא לכש חכוה ונניינעבו) הב הכורכה תמיוסמ תויתייעב לע עדויה
השעמל םורגל היושע וזכ הלועפש ועדויב דגנכש דצה םע התוא הלעמ ונניאו (תעדל
הנעטב .קודבי רחאהש ךכ לע ךמתסה יכ ןועטל לוכי ונניא ,הקסיעה לש הלוכיסל
תוירחא תקולח ,תרופ 'א ר"ד םג האר) בל-םות רסוח לש הבר הדימ שי המצע תאזכ
.(1989( 88 ,םיטפשמל רוטקוד ראותה תלבק םשל רוביח) םיזוח ינידב
םידדצה ינש לש םתוכמתסה תא קזחת תוירחאה תקולח אקוודש רשפא ,תאזמ הרתי
הדימב ,לועפל רחאל עייסל הבוח םג תלטומ םהמ דחא לכ לע יכ םעדויב ןכש ,הקסיעל
ןתינ .םהלש תוכמתסהה תלוכי לדגתו הקסיעה םויקב םנומא קזחתי ,ןבומכ הריבס
:90 'מעב ,ל"נה ורוביחב ,תרופ ר"ד לש וירבד לא הז ןיינעל תונפל
םיבכרומ םיבויח הז יפלכ הז עצבל םידדצה ינש לע ליטמ הזוחה רשאכ..."
םיתיעל הלאכ תוביסנב .אדירג ףסכ םולשת ,לשמל ,אלו ,תמייוסמ הדימב
לוכי ינשה דצה רשא עוציב יישקב לקתהל לולע אוהש ,דצ לכ עדוי תובורק
דגנכש דצה ,יטפשמה בצמה תא ותנבה יפל ,םא .לקנב םהמ ץלחהל ול רוזעל
ול עייסל בייח וניא
 
82
 
 
ולש ותלוכיב ונוחטב תדימ ןטקית ,םיבאשמ תעקשה שרוד וניא רבדהשכ וליפא
יאכז אהיש וא ,לבקיש ךכב ונוחטב תדימ ןטקת ,אליממ .הזוחה תא עצבל
בצמה תא ותנבה יפל ,תאז תמועל םא .דגנכש דצהמ ידגנה עוציבה תא ,לבקל
ונוחטב תדימ לדגית ,הריבס הדימב ול עייסל בייח דגנכש דצה ,יטפשמה
ךכ בקעו ,ידגנ עוציב לבקיש ,ונוחטב תדימ לדגת - ליבקמבו ,ולש ועוציבב
."ולש תוכמתסהה תלוכי לדגת
:57 'מעב ,ל"נה ורפסב ,בתוכ רנטואמ 'פורפ
ןמ םידדצ לש תוריבסה תויפיצה לש ןתומייקתה תא חיטבהל תנווכמ התויהב"
יטפשמ יוטיב ,39 ףיעסבש ,בלה-םות תבוח הווהמ ,םהלש םייטפשמה םיסחיה
גשומב ואר םיגולויצוס לש הרוש .יגולויצוסה (TRUST) 'ןומא'ה גשומל
ןתינ ,תוטשפב .תינרדומה הרבחה לש הדוקפת ןפוא תנבהל חתפמ גשומ 'ןומא'ה
םתוגהנתהש ,דסומ וא רחא טרפ יכ ,חינמ טרפש םוקמ םייקתמ ןומא יכ ,רמול
םישנא וב וגהניש תוריבסב תופצל ןתינש ןפואב וגהני ,וילע עיפשהל היושע
,תלוזה לע תוכמתסה תבייחמ תוליעפש םוקמ שרדנ ןומאה ...םגוסמ תודסומ וא
...ולש הלועפה לש ןפואהו םיטרפה תודוא-לע שממ לש העידי רדעיה ךות
ןומא לע ךמתסהל ונלש ךרוצה תדימ יכ ,םירבוס הז גשומב וקסעש םיגולויצוס
לע תוכמתסה ונלש תובר תולועפ תובייחמ ובש ,ינרדומה ןדיעב דואמ הרבג
,תויחמומ תבייחמ םהלש הלועפה יכרד תנבהש ,םיבר םישנא לש םתוגהנתה
םוקמ םייקתמ ןומא יכ ,רמול ןתינ ,תוטשפב .תינרדומה אלו ,ונל הרסחה
וגהני ,וילע עיפשהל היושע םתוגהנתהש ,דסומ וא רחא טרפ יכ ,חינמ טרפש
ףא םה - ונתטילשל ץוחמ םיאצמנ םהש קרגהניש תוריבסב תופצל ןתינש ןפואב
םיסחיב ןומא רדעיהבש ,םיחינמ הלא םיגולויצוס ,ןכא .ונל םירכומ-יתלב
לש רדסה סורקי ,תודסומ לש הניקתה םתלועפב ןומא רדעיהבו םיישיא ןיבה
לש יביטימרפ ןדיעל הרזחו והובו והות וספתי ומוקמ תאו ,תינרדומה הרבחה
.תימצע תוכמתסה
.יטפשמה בלה-םות גשומ ןיבל ןומאה גשומ ןיב קודה רשק םייקש ,המוד...
יגולויצוסה ןומאה גשומ לש ודוסיב :ההז םיגשומה ינש דוסיב דמועה ןויערה
ןמ הריבסה ותייפיצ םייקתתש ךכ לע ךמתסהל טרפ לכ לש תורשפאה תדמוע
.םדיקפתמ וא םבצממ בייחתמש המל םאתהב וגהני יכ ,דסוממ וא תלוזה
ךכ לע ךמתסהל טרפ לכ לש תורשפאה תדמוע יטפשמה בלה םות גשומ לש ודוסיב
םא םג ,תלוזה םע ןותנ אוה ובש יטפשמה סחיה ןמ הריבסה ותייפיצ םייקתתש
תיפיצפסה תיטפשמה המרונה ידי-לע םלשומ ןפואב תנגומ הניא וז הייפיצ
."סחיה תא הרידגמה
ןיב תיסיסבה םינוכיסה תאצקהב עוגפל ידכ ל"נה העיבקב ןיא הדימ התואב (אי)
,םידדצה ינש ולכוי הבש היצאוטיס הפוצ וניא ימואלניב ןיבוט רכמה קוח .םידדצה
גוסמ ןוכיס .רתוי רחואמ הררועתהש תויתייעבה תא עונמל ,הכומנ תולעבו תוליעיב
,רתוי תרחואמ האצקה .תיסיסב האצקה ויבגל ןיא ןכלו ,קוחב רדגומ ונניא הז
האצקהה םע ךכיפל תשגנתמ הנניא ,םידדצה ינשמ דחא לכ לש ובל-םות רסוחל םאתהב
.(93 'מעב ,ל"נה ורוביחב ,תרופ םג האר) תינושארה
 
83
 
 
לש תונויער םע דחא הנקב הלוע ונניינעב תוירחאה תקולחש ,ןבומכ קפס ןיא (בי)
ללכבו) םיזוחה ינידו ללכב ילארשיה טפשמהש ,ןידכ אלש רשוע תיישע-יאו קדצ ,רסומ
הז ןיאו ןגוה הז ןיא ,קזנל ומרג םיינש רשאכ .םהמ םיבאוש טרפב (רכמ יזוח הז
קזנ לע אלמ יוציפב הזוחל דצ הכזי עודמ .רחאה לש וקזנ אולמב אשיי דחאהש ירסומ
תוירחאה תקולחב ,ןכ-לע-רתי ?בלה םות תרסחו תישפיטה ותוגהנתה בקע םג םרגנש
הרכה .הקסיעל םידדצה ינש לש םדצמ תוריהז וא בל-םות דדועל ידכ היהי םהיניב
ותחטבה לש ,תירסומ ,בייחמה החוכב עוגפל ידכ הב ןיא הזוחל דצ לש בל-םות רסוחב
P.S. ATIYAH, PROMISES, MORALS AND LAW (OXFORD, האר הז ןיינעל) דגנכש דצה לש
תויה לש דוסיה תא ףא הליכמכ תבשחנ תיפיצפס החטבה םא הלאשל הבושתב .(1981)
םות רסוחב םג בשחתהל ןתינ ,תירסומ תבייחמ ןכ-לעו תרזוח יתלב הב המולגה המכסהה
.(122 'מעב ,ל"נה ורוביחב ,תרופ םג האר) הלאשה התנפוה ויפלכש דצה לש ובל
ןויערבו טרפה ןוצר לש הימונוטואב עוגפל ידכ וזכ הרכהב ןיא המוד ןפואב
C. FRIED, CONTRACT :האר הז ןיינעל) תוחטבה םייקל ךרוצה דוסיב םידמועה ,ןומאה
תניתנ ידי-לע ונוצר תא םדקל ןיינועמה םדא .(AS PROMISE (CAMBRIDGE , 1891)
לש ובל תורירשל ומצע ןתיל ןיינועמ ונניא ידדה חוור תקפה םשל םירחא ידיב ומצע
לש אלמ םויק לע דומעל ינש דצמו הרפהל םורתל דחא דצמ לכוי הזש ידכ ,רחאה
וניא םדא ינב ןיב ןומא ירשק רוציל ןוצרה םג .ירסומ ךרע לכ ןיא ךכב .החטבהה
שיו .אלמה המויק לע ,תאז תורמל ,הדימעו החטבה תרפהל דצ לש המורת קידצמ
וא ותחטבהמ חיטבמה רורחש השוריפ ןיא םידדצה ינש לש בל-םות רסוחב הרכה ,שיגדהל
רסוח לשב תותחפומ תויצקנס תעיבק ךא אוה הירוחאמש ןויערה .החטבה לש הרפה תרשכה
לש ותייטנ תא םג הז רשקהב ןייצל שי .החטבהה התנפוה ויפלכש דצה לש ובל-םות
,ראשה ןיב ,םרקיעש ,אללכמ תוינתו םיאנת הזוחה ךותל אורקל ילארשיה טפשמה
.בל-םות לש תודוסי
:107 'מעב ,ל"נה ורוביחב ,תרופ ר"ד לצא רמאנ המוד רשקהב
ןה ,ףיקע ןפואב ןהו רישי ןפואב ןה ,הזוחה ןכותב תינוציחה תוברעתהה"
תיבל בחר תעד לוקיש הנקמה קוח תארוה חוכמ ןהו תיפיצפס קוח תארוה חוכמ
תאצקהל רק ילכ םויהד הזוחב תוארל ןוכנ אלש הדבועה תא השיגדמ ,טפשמה
ןפואב היופצ הניא םיתיעל תינוציחה תוברעתהה .דיתעל ןונכתלו םינוכיס
יפל ןכות ןאלמל שיש תויללכ קוח תוארוה חוכמ תישענ וז רשאכ ךכ ;יטרקנוק
העיגפ לש ריחמ םלושמ ךכב .תיטפשמ תוינידמ לש םילוקיש יפל וא תוביסנה
דימת םניא םייטפשמה םיללכהו תוכמתסהה תלוכי תעגפנ ,תואדוובו ןוחטבב
תפסוה אלא הניא ,הלא תוביסנב םרות םשא תנגהב הרכה .םירורבו םיריהב
תוקמנהו ,םידדצה ינש תויפיצ תא דימת םאות וניאש ,ףסונ ינוציח ןוירטירק
."תוניגהבו קדצב ,רסומב הנושארבו שארב ומויק
ידי-לע בתכנש הזוחב רבודמה רשאכ תוברעתה תירשפא םאש ,ףיסוהל אלא ןתינ אל
רשאו קוחב עובק ונכותש הזוחב רבודמהשכ אוה המכו המכ תחא לע ,םמצע םידדצה
האיבהש תיטפשמה הטישב םייזכרמ תודוסי םה תוניגה לש תונורקעש חינהל שי ויבגל
.ותקיקחל
 
84
 
 
קזנל ומרתש םידדצ ינשב ,השעמל ,רבודמ הבש ,ונינפלש וז ומכ היצאוטיסב (גי)
,ןועטל לוכי וניא ,בוש ,עבותה .תשקבתמה האצותה איה תוירחאה תקולח ,םתוגהנתהב
התואב תאז רמול תוכז עבתנל ןכש ,דגנכש דצה לש עוציבה לע ךמתסהל אוה יאכז יכ
םויק לש ירסומה ןפה ןניינעש תונעטמ תונביהל לוכי עבותה ןיא םג ךכ .הדימ
עבתנה תוירחא עבקיתש םשכ ירהש ,הנירטקודה םושיי תניחבמ ישוק םג ןיא .תוחטבה
תריציל איבת תרחא העיבק לכ .עבתנה יקזנל עבותה תוירחא םג עבקית ,עבותה יקזנל
,םהמ דחא לכ לע ליטהל שי ,רפמ אוה םידדצהמ דחא לכש רחאמ ירהש ,הטוש לגעמ
.דגנכש דצל הרפהה בקע םרגנש קזנה ןיגב תטלחומ תוירחא ,הרואכל
ןיינעל רמוא .םידדצה ןיב תוירחאה תקולח אוה הלא ןוגכ תוביסנב תואנה אצומה
:212 'מעב ,ל"נה ורוביחב ,תרופ ר"ד הז
,ההז ןפואב תוגווסמה ,המר התואב תואצמנה תויוגהנתה יתשב ןאכ רבודמ"
טעמכ ליעל ראותמה ןויוושה .התוער לע תחא והשלכ ןורתי תורדענהו
תקולחל ירק ,עבתנלו עבותל הווש סחיל ,תוניגהו קדצ ימעטמ ,'קעוז'
לגעמ רצווי הב היצאוטיס ףא יהוז .ףידע ימ עובקל תורשפא ןיא .תוירחאה
.ןורתפ ול ןיאש תועיבת לש םימסק
."תקדוצ יתלב ךכ לשבו תירקמ אהת ,תוירחא תקולח איצוהל ,האצות לכ
יוציפה תונורקע תא דחאל ידכ הב שיש ךכב וז העיבקל םייק ףסונ ןורתי (די)
וק לע ענה הרקמל המגוד אוה ונינפלש רוערעה .םיזוחה ינידל ןיקיזנה יניד ןיב
.םיאתמה הרקמב ושטשטל אוה ענמנה ןמ אלש רפת וק .םימוחתה ינש ןיב קד רפת
רתיל וא תונלשר לש המויקל רחאה יפלכ ןועטל םידדצהמ דחא לכ היה לוכי ירה
ןיא .ןידכ אלש םרגנש קזנ ןיגב אוה עבתנה יוציפה .ודצמ ינלשר אווש גצמל קויד
.םירקמה ינשב םינוש םייוציפ תונורקע תלחהב ,השעמל ,םעט לכ
תוירחא תעיבקב םעט המ .תוירחא תקולחל דחוימב םיאתמ הזכ הרקמ יכ קפס םג ןיא
תולאשמ ןוידה תא טיסהל ידכ ךכב שי ,ךפהל ?העיבתה בתכ חוסינל םאתהב הנוש
לע שגד תמיש ךות ,העיבתה בתכ יפל הליעה גוס לש אדירג תוינכט תולאשל תויתוהמ
.(115 'מעב ,ל"נה ורוביחב ,תרופ האר) רקיע לע םוקמב לפט
,הקיתשב םא םג ,טפשמה תיב ריכה תומוד תויצאוטיסב יכ ןייצל ןיינעמ (וט)
תיב ןד םהבש םירקמב ךכ .םידדצה ינש לש םמשא תדימ יפ-לע יזוח קזנ קלחל תורשפאב
ןיב ,ורדעיה תא וא ךורעישה תא קמנל הטנ טפשמה תיב .יזוחה ריחמה ךורעישב טפשמה
קרב טפושה לש ונושלב .םידדצה ינש לש יסחיה םמשאל םיעגונה םיקומינב ,ראשה
:292-291 'מעב ,[8] (קוריפב) מ"עב דקש ןמ תרבח 'נ יאניבר 158/77 א"עב
 
85
 
 
שולש ,הפיכא וצ קינעהל שקבתמה ,טפשמ-תיב ינפל תודמוע ינורקע ןפואב"
וצ קינעהל לוכי אוה ;הפיכא וצ תתלמ ענמיהל לוכי טפשמה-תיב :תויורשפא
ךורעישל הארוה ךות הפיכא וצ קינעהל לוכי אוה ;הזוחב רומאכ הפיכא
ןיעב עוציב וצ קינעהל ...טפשמה-תיב בריס ,277-279/57 א"ע-ב ...ריחמה
דרי ךכ ידכ ךותו ,ועוציבב ההתשה הנוקה רשאו ...ןיעקרקמ תריכמל הזוחב
בריס רשאכ ...טקנ ךרד התואב .םינומ רשע השמחמ הלעמלב ריחמה לש וכרע
יכ ('ש 'מ - ושיגדהב) ...ןיעקרקמ תריכמל הזוחב ןיעב עוציב וצ קינעהל
- תושקונ הנוקה הליג ןהב ,הרקמה לש תודחוימה תוביסנה רואל ןכ השוע אוה
רפסמב .סכנה תא ריבעהל רכומה לש ובוריסבש ןודזה תדיממ התיחפמה הדבוע
ךות ...ריחמה תא ךרעשל בריסו הפיכא וצ הז טפשמ-תיב קינעה ןיד-יקספ
תא החד ףא אלא ,הזוחה תא רפיה קר אלש ,רכומה לש ונודז תא שיגדמ אוהש
רפסמב ,ףוסבל ...השעש םכסהה דוביכל ןווכמב שחכתהו ,בושו ךלב הנוקה
...ריחמהמ קלח ךרעשמ אוהש ךות ,הפיכא וצ הזה טפשמה-תיב קינעה ןיד-יקספ
ןודזב רפוהש הריד תריכמל הזוח לש ןיעב עוציב לע וניוויצ ...הנורחאל
רועישל דומצ אוהשכ םלושי ריחמהמ קלח יכ תוארוה ןתמ ךות תרכומה ידי-לע
.('ש 'מ - ילש תושגדהה) "ןכרצל םיריחמה דדמ לש היילעה
עבוק ,574 'מעב ,[9] 'חאו יברגומ 'ג 'נ 'חאו ארזע 'מ 789/82 א"עב םג ךכ
:יקסייב טפושה
דעומל תמלושמה הרומתה תרתי תא וא הרומתה תא םיכרעשמ הזוח תפיכאב..."
לוקישל ףופכב ...הזוח תרפה לש הרקמב ,הבשה ןיינעל םג ךכו . . .הפיכא
רפמה תוישיא ,הרפהה תוהמ לע תוביסנב בשחתהב ,ךורעישה רועיש רבדב
.('ש 'מ - ילש השגדהה) "הז ןיינעל ןובשחב ןתחקל שיש תוביסנהו
.88, 112 (ב"מ-א"משת) ח טפשמ ינויע "הזוחב ריחמה ךורעש" ,קרוה 'מ םג האר
,ןתמהו אשמה בלשב בלה םות תבוח תרפהב רבוד וליא יכ ,ןייצא םויס ינפל (זט)
קוחל 12 ףיעס לש ורוקמ ןכש ,תוירחא תקולח לש הנירטקודב ריכהל רתוי היה לק
'נ 'פורפו ןמדירפ 'ד 'פורפ הז ןיינעל םינייצמש יפכ ,דבלב יזוח ונניא םיזוחה
:636 (א"נשת ,א ךרכ ,םריבא) םיזוח םרפסב ןהכ
בלשב הלוספ תוגהנתהל סחיב ררועתמ וניא תיזוחה העיבתב םייקה ישוקה"
לש יקיזנה ויפוא חכונו תיזוח הניא העיבתהש הדבועה חכונ ,ןתמו אשמה
תא םילשהל ןתינ היפל תיללכה ונתשיג םע דחא הנקב הלוע וז הדמע .12 ףיעס
."ןיקיזנה תדוקפב םימלוגמה תונורקעה תועצמאב ףיעסה
.164 'מעב ,[10] ןהכ 'נ רש 714/87 א"ע :םג האר
ןכש ,עוציבה בלשל ונינפלש היצאוטיסה תא גווסל שי יכ יל הארנש ןוויכ םלואו
רבודמה
 
86
 
 
יתיאר ,(ישילש דצ לש תוכז לכמ הייקנ תולעב ריבעהל בויח) הזוחהמ עבונה בויחב
תונוכנה יכ ,קפס ןיא .וז הירטאמב םג תוירחאה תקולח לש הבוליש תא ןוחבל ןוכנל
םג וז הנירטקוד בלשל ךרוצב איה ףא תכמות ןתמו אשמה בלשב תוירחא תקולחב ריכהל
יא וא הלועפה ףותיש-יאש ןוויכ ,בוש שיגדנו .ויבלש לכל ,יזוחה עוציבה בלשב
תונורקע םהיבגל םשייל תולק רתיב ןתינ ,יזוח םורטה בלשב םרוקמ ונניינעב יוליגה
.הז בלשב םילבוקמ
רתונ אל .םידדצה ןיב תוירחא תקולחב ונינפלש הרקמב ריכהל שי יכ יתעבק (זי)
.וז הקולח עצובת דציכ עובקל אלא
:ןה תוירשפא םיכרד שולש
;םידדצהמ דחא לכב קבדש ,בלה םות רסוח תדימ תאוושה יפל הקולח (א)
;קזנל םידדצהמ דחא לכ לש תיתביסה המורתה תאוושה יפל הקולח (ב)
קזנל הרומאה תיתביסה המורתהו בלה םות רסוח תדימ לש בוליש ךות הקולח (ג)
.(314 'מעב ,ל"נה ורוביחב ,תרופ)
שי ,ידדה בל-םות רסוח לש היצאוטיסב רומאכ רבודמה ובש ,ונינפלש הרקמב
םות רסוח תדימ תא ןהו קזנל םידדצהמ דחא לכ לש תיתביסה המורתה תא ןה תוושהל
.םהמ דחא לכ לש בלה
הקולחה אהת םידדצה ןיב הנוכנה הקולחה יכ יל הארנ ןיינעה תוביסנב ,רבד ףוס
.הוושה
אשיי רכומה-ןאוציה .יקלח ןפואב יכ םא ,לבקתהל רוערעה ןידש איה האצותה .5
.םירתונה %50-ב אשיי הנוקה ןאוביהו קזנהמ %50-ב
רצוא תבוטל תואצוהב םידדצה ינשמ דחא לכ אשיי ליעל ראותמכ ןיינעה תוביסנב
.ח"ש 6,000 לש םוכסב הנידמה
 
.םיכסמ ינא :ץלמ 'י טפושה
תרערעמה םג יכ ,רגמש אישנה ,ירבח לש וירבד ילע םילבוקמ :גרבדלוג 'א טפושה
תאזו ,"םושר רחסמ ןמיסב רבודמש ששח םייק יכ תעדל אלש ולכי אל" הבישמה םגו
העוגנכ בשחיהל הבישמה לש התוגהנתה הלוכי אל ,ךכ םא .ותעד-תווחב טריפש םימעטהמ
ןיב הלועפה ףותיש-יא .הבישמה העדיש תא תרערעמה העדי ירהש ,בל-םות רסוחב
תנכס תא עדי םג םהמ דחא לכשכ ,בל-םות רסוחכ בשחיהל לוכי אל אוה ףא םידדצה
.וז הנכס לע ודימעיש ידכ רחאה דצל קקזנ אלו יופצה קזנה לש ומויק
 
87
 
 
-ןיב ןיבוט רכמ) רכמה קוחל תפסותל (א)52 ףיעס יפל רכומהמ הנוקה תשירד
,"ישילש םדא לש תועיבתו תויוכז לכמ םייקנ םירחא ןיבוט ול רוסמי" יכ ,(ימואל
"העיבת וא תוכז התואל ףופכב ןיבוטה תא לוטיל םיכסה אל" הנוקהש ךכב הדוסי
איהש שיו ,אקווד תשרופמ תויהל תבייח הניא תאזכש המכסה .('ג 'א - ילש השגדהה)
.תוביסנה ןמ עמתשת
:יכ תדמולמה תטפושה העבק ונניינעב
הקידבה .חוקלה תמכסה הלביקו ב"הראב םגדה תא הקדב תעבותהש עדי ןרציה"
תוילוסה תפלחה - םהמ דחא תוחפלש םידחוימ םייוניש ינש ונמזוהש ךכל המרג
תא עדוי ןימזמהש ןרציה יפלכ גצמ רצונ הז בצמב .סכמה תויעבל עגונ -
הלא תובוחב דמע יכו ןהיפ לע וילע תולטומה תובוחה תאו דעיה ץרא יקוח
ותניחבמ עקרקה תא רישכה יכ ןאוביה לע ךומסל ןרציל היה רתומ ...ןאוביכ
."ב"הראב הרוחסה תטילקל
ששח םייק יכ ,רומאכ ,העדי רשא ,תרערעמה יכ ,אמק טפשמה תיב לש וירבדמ אצויה
ימכ התוארל שי ךכיפלו ,דעיה ץרא יקוח תא העדי םג ,םושר רחסמ ןמיסב רבודמש
ךכב ןיא ,היניע תא המצע םא .ךכב ךורכה ןוכיסה תא המצע לע לוטיל המיכסהש
.הבישמה ןיבו הניב קזנה תקולח קידצהל
.רוערעה תא החוד יתייה ןכ-לע
.אישנה לש וניד-קספב רומאכ תועד בורב טלחוה
.(22.8.93) ג"נשת לולאב 'ה ,םויה ןתינ