225(4)זל ד"פ
 
815/80 'סמ יחרזא רוערע
.ה.ב.ט.ג סנו'ג דנא ולרה
דגנ
מ"עב ןינב ירמח סרדא
םייחרזא םירוערעל טפשמ-תיבכ ותבשב ןוילעה טפשמה תיבב
[10.9.81, 10.10.82]
הליש 'י ,קרב 'א ,תרופ-ןב 'מ םיטפושה ינפל
םיפיעס ,תפסותה ,42 ח"ס ,1971-א"לשת ,(ימואל-ןיב ןיבוט רכמ) רכמה קוח
,43, 82, 84, 85, 86, 91, 93 ,(ב)27, 28, 42 ,(ד)26 ,(א)14, 25, 26
-א"לשת ,(הזוח תרפה לשב תופורת) םיזוחה קוח - 'ד ןמיס ,'ה קרפ ,95
,טפשמב אלו רשוע תיישע קוח - (א)10, 11, 11 םיפיעס ,16 ח"ס ,1970
.(א)6 ףיעס ,42 ח"ס ,1979-ט"לשת
,תיברעמה הינמרגב הבשומ םוקמו לזרבב תרחוס איהש ,תרערעמה
םירופיכה םוי תמחלמ בקע .לזרב לש תמיוסמ תומכ הבישמל קפסל הבייחתה
אשמ רחאל .ורימאה הלבוהה ימדו ,לארשיל ימיה חולשמב םיבוכיע ומרגנ
קלח החלש תרערעמה .םיוסמ םוכס הזוחה ריחמל ףיסוהל הבישמה המיכסה ןתמו
הברהב הובג םוכסב ל"וחב םירחאל הרכמ הרתיה תאו ,תמכסמה תומכהמ רכינ
תרתי תא תרערעמהמ השרד הבישמה .הבישמה ןיבל הניב הזוחב עבקנש הזמ
תיבל תיפסכ העיבת השיגה ,התנענ אלשמו ,הזוחה יפ-לע הל העיגמה ,לזרבה
.רוערעה ןאכמו ,הלבקתנ העיבתה .יזוחמה טפשמה
:קספ ןוילעה טפשמה תיב
רכמה קוחל תפסותל 85-ו 84 םיפיעס לש םתולחל רובעי-לב-יאנת (1) .א
.לטוב הזוחהש אוה ,1971-א"לשת ,(ימואל-ןיב ןיבוט רכמ)
תונעטה בתכב המוקמש ,תיתוהמ הדבוע איה הזוחה לוטיב תדבוע (2)
.הליעה תא שבגמה
יאכז (ימואל-ןיב ןיבוט רכמ) רכמה קוחל תפסותל 85 ףיעס יפל (1) .ב
(רפמה) רכומה ידימ םייוציפ עובתל ואובב (םייקמה) הנוקה
ןיבוטה דעב םלישש ,ריחמה ןיבל הזוחבש ריחמה ןיב שרפהל
.ףילחתכ ונקנש
שרפהל תואכזה לע תרבדמה ,85 ףיעסב תטרופמה היינשה הפולחה (2)
הדעונ ,תרחאה הריכמב לבקתנש ריחמה ןיבל הזוחב ריחמה ןיבש
.רפמה הנוקה ידימ יוציפ עובתל ואובב םייקמה רכומל
הכוז ,קוחל תפסותל 85-ו 84 םיפיעסב םיטרופמה םיאנתה םייקתהב .ג
.ואל םא ןיבו קזנ ול םרגנ לעופב םא ןיב ,םייוציפב עבותה
 
226
 
 
ותוכז תא הנוקה דבאמ קוחל תפסותל 43-ו (ב)42 םיפיעס רואל (1) .ד
רחאל ריבס ןמז ךות הב שמתשה אל םא ,הזוחה לוטיב לע עידוהל
.עצבתהל הריסמה התיה הכירצ וב ,דעומה
"ריבס ןמז" רובידל ביחרמ שוריפ ןתממ הז רשקהב ענמיהל שי (2)
תוחתפתה יפל ,ןרמתל םייקמה דצל רשפאיש שוריפ ,(ב)42 ףיעסב
.הזוחה תא לטבל יתמיא ,קושה
ןמ הז ןיא ,הרפהה דעוממ הריבס הפוקת ךות תשגומ העיבת םא (1) .ה
לש ולוטיב" םושמ העיבתה בתכב תוארל ,הרואכל תוחפל ,ענמנה
."הזוח
ףיעס וא 84 ףיעס יפל יוציפ תליעל לובכ עבותה ןיא הזכ הרקמב (2)
,םיקזנה אולמ לש העיבתב רוחבל לוכי אוהו ,קוחל תפסותל 85
86 ףיעס יפל ,הרפהה ןמ האצותכ ול םרגיהל םיכשמנו ומרגנש
.םינעטנה ויקזנ תא חיכוהל אוה בייח זא ךא ,תפסותל
ןיבש הזוחל ץק םש אל ירטנמוקודה יארשאה שודיח-יא - ןנד הרקמב .ו
.םידדצה
ףיעס יפל גוהנל שי ,הזוחה לטוב אלש םוקמ ,םייוציפ ערפיהל תנמ-לע .ז
,םג אלא הרפהה רבד תא קר אל חיכוהל עגפנה לעו ,קוחל תפסותל 82
."דספה" אוה לבס היטעבש
,תוליגרה תופורתה רכומל תודמוע ,רכמה הזוח תא הנוקה רפה םא .ח
91 ףיעס תוארוהל לובכ אוה ןיאו ,קוחל תפסותה יפיעסב תועובקה
.תפסות התואל
.םידדצה ןיב הזוח ןיאש םוקמב קר םילח טפשמב אלו רשוע תיישע יניד .ט
:ורכזואש ןוילעה טפשמה תיב לש ןיד-יקספ
.3( 639)גל ד"פ ,'חאו מ"עב יחרזמ ינוחצנ 'נ ץכ 715/78 א"ע [1]
ד"פ ,מ"עב עבש תב תריט ןולמ 'נ מ"עב בומיסינא ןתנ 355/80 א"ע [2]
.2( 800)הל
יגירס 'נ מ"עב הרפשאו הספדה ,העיבצ ילעפמ תיקיז 368/77 א"ע [3]
.3( 487)בל ד"פ ,מ"עב טידלא
םוימ (תילגרמ .י טפושה) הפיחב יזוחמה טפשמה תיב לש וניד-קספ לע רוערע
.לבקתנ רוערעה .148/76 א"תב 17.10.80
;תרערעמה םשב - וריב 'י ,רוטנק 'י
.הבישמה םשב - ןנאש 'י
###
:ןיד-קספ
וניד-קספ ,לבקתמ רוערעהש ,ונעדוה 22.6.82-ב :תרופ-ןב 'מ תטפושה
תא תוצפל תבייח הניא תרערעמהש ,רהצומו ,לטבתמ אמק טפשמ-תיב לש
:ונתטלחה דוסיב םיקומינה ןלהל .הבישמה
.תיברעמה הינמרגב הבשומ םוקמו לזרבב תרחוס תרערעמה הרבחה .2
הזוחב .לארשיב הבשומ םוקמו לזרב ללוכ ,ןיינב ירמוחב תרחוס הבישמה
הבישמל קפסל תרערעמה הבייחתה (1/ת) 6.9.73-ב תורבחה יתש ןיב תרכנש
לזרב הנוט 7,000 הפיח למנ C & F
 
227
 
 
תמחלמ בקע .הנוטל םיינמרג םיקרמ 620 לש ריחמבו 1/תב םיראותמה םיגוסהמ
ימדו ,לארשיל ימיה חולשמב םיבוכיע ומרגנ 1973 רבוטקואב רופיכ םוי
ףיסוהל ,הדמח ילב יכ םא ,הבישמה המיכסה ןתמו אשמ רחאל .ורימאה הלבוהה
ראוניב קר ולחהו ורחאתה םיחולשמה .הנוטל םיינמרג םיקרמ 50 ריחמל
-ב הנוט 1,516 ללוכ ,הנוט 5,025.70 תרערעמה החלש לוכה ךסב .1974
העידוה ,((א)15/נ) 8.4.74-ב וייה .םיימוי רחאל רגושש ,קרבמב .6.4.74
תשירדו םיהובגה ןוסחאה ימד תמחמ יכו ,ןורחאה חולשמה והזש תרערעמה
הרתיה תא רוכמל תצלאנ איה ,יוחיד אלל הרוחסה תא איצוהל הנסחאה תרבח
ידי-לע הרכמנ ןכא הרתיהש ,קלוח ןיא הז בלשב .םירחאל הנוט 1,975 לש
המילשה אל הבישמה .ב"ופ םיינמרג םיקרמ 804.70 תרומת גרובמהב תרערעמה
:רמאנ וב ,11.4.74 םוימ 23/נ הקרבממ עבונכ ,ליעלד העדוהה םע
הנסחא תואצוה ,גרובמהמ לזרב תונוט 1,975 תרתי תטשה םישרוד"
."הנפסות
וא היינפ יבגל אצמימ לכ ןיא ,23/נ קרבמה ןמל ,1974 תנש לכ ךשמב
איה (2/ת) םכסהה יפל ירטנמוקודה יארשאה תא .הבישמה דצמ תופסונ הלועפ
.23/נל המדק וז הלועפ םג ךא ,31.5.74-ל דע הכיראה םנמא
דיל ירחסמה חפסנה לא בתכמ הבישמה הרגיש ((א)16/ת) 7.1.75-ב
-יאש םיקזנה לע התוצפל השירד ובו ,לארשיב תיברעמה הינמרג תורירגש
תרתי תא םינוש תוחוקלל קפסל הבייחתה ,התנעטל .הל המרג הרתיה תקפסא
תורוקממ ("SAME") הזכ לזרב שוכרל הרירב תילדב הצלאנ ןכ-לעו ,לזרבה
,תנעוטו הפיסומ איה .הנוטל םיינמרג םיקרמ 900 ורובע םלשלו םירחא
חפסנהש ,התשקב ןאכמ .התחטבהב הדמע אל ךא ,התוצפל החיטבה תרערעמהש
תרערעמה השיחכמ 29.1.75 םוימ ((ג)16/ת) התבושתב .רבדב ברעתי ירחסמה
לבגומ יוציפ לש העצהמ לידבהל ,םייוציפ הבישמל םלשל תבייחמ החטבה ןתמ
תויופצ יתלבה תויושחרתהה בקע יכ ,םש ןיוצ .ןמזמ גפ החוכש ,רבעב
עוציב תעב םירכינ םידספה גופסל תרערעמה הצלאנ המחלמהמ האצותכ
ויה םהיסחיש ,םידדצהש ,(םירבדה חור יפל) הפצמ איה ןכ-לעו ,םיחולשמה
.תלסוחמכ השרפה תא וארי ,םיניקת דימת
טפשמה תיבב תרערעמה דגנ הבישמה השיגה וז םיבתכמ תפילח רחאל הנשכ
,העיבתה איה ,לזרבה תרתי לש התקפסא-יא ןיגב תיפסכ העיבת הפיחב יזוחמה
לכ ןיא (ןקותמה) העיבתה בתכב יכ ,ןיוצי .ונינפל רוערעה בס הילעש
,ןרקיעב ,ןה היתונעט .1/ת הזוחה תא הבישמה הלטיב ללכב םא יתמ ,הנעט
,וזמ הרתי .הזוחה תא תרערעמה הרפה ,לזרבה תרתי תא הקפיס אלשמ :הלא
,זאד קושה ריחמב גרובמהב הרתי התוא ,רוכמל הלכי וא ,הרכמ תרערעמה
ידכ הלא תודבועב ,התעדל ,יד .תוחפל הנוטל םיינמרג םיקרמ 900 היהש
,1/תב םכסומה ריחמה ןיבל קושה ריחמ ןיב שרפהה ידכ יוציפב התוכזל
שוכרל הצלאנש ,תנעוט איה ,ןיפולחל .הנוטל םיינמרג םיקרמ 280 ונייה
הלועה ריחמב העיבתה אושנ הרוחסל המוד הרוחס םינודינה םישדוחב" השכרו
7 ףיעס) "לארשי ,הפיח למנב C & F הנוטל ג"מ 900 ונייה ל"נה ריחמה לע
הפיסומ הבישמה .(העיבתה בתכל
 
228
 
 
בתכב תעבותה תונעטמ תרחא הנעט לכב עוגפל ילבמ" (8 ףיעסב) תנעוטו
ריחמה ןיב שרפהה תא הל םלשל השירדב תרערעמל התנפ יכ ,"הז העיבת
םיקרמ 280 לופכ 1,975 רמולכ) םירחאל הרכמ וב ריחמה ןיבל םכסומה
לש תיפולח הנעט םג תמייק .ל"נה (א)16/ת בתכמל הארנכ הנווכה .(םיינמרג
.דרפנב סחייתא הילא ,טפשמב אלו רשוע תיישע
,(ימואל-ןיב ןיבוט רכמ) רכמה קוח לח ונניינעב יכ ,קלוח ןיא .3
יכ ,עבק אמק טפשמ-תיב .(דיחאה קוחה - ןלהל הנוכת ותפסותש) 1971-א"לשת
.ב" תרתוכה תחת ,'ד ןמיס ,'ה קרפב עיפומה ,84 אוה ןיינעל עגונה ףיעסה
:רומאל עבוק הז ףיעס ."הזוחה לטובש הרקמב םייוציפ
םייוציפה ויהי ,ןיבוטל יוצמ ריחמ שיו ,הזוחה לטובש םוקמ (א)"
לטוב ובש ךיראתב ריחמה ןיבל הזוחב עבקנש ריחמה ןיבש שרפהל םיווש
.הזוחה
יוצמה ריחמה היהי ,(א) ןטק ףיעס יפל םייוציפה םוכס בושיחב (ב)
,הזכ ריחמ ןיא םאו ,הקסעה הכרענ ובש קושבש ריחמה - ןובשחב אבויש
ךות ,ריבס ףילחתכ שמשמה קושבש ריחמה - םיאתמ וניא וב שומישהש וא
השגדהה) "ןיבוטה לש הלבוהה תואצוהב םילדבהה םע התואנ תובשחתה
.(פ"ב 'מ - ילש
,אוה 84 ףיעס לש ותולחל רובעי-לב-יאנת יכ ,שיגדהל בושח ונניינעל
,ןעטנ אל ללכ העיבתה בתכב יכ ,ליעל רהבוה רבכ םלוא .לטוב הזוחהש
טפושה האור ונל רווחתנ אלש םעטמ .דציכו יתמ ןכ םאו ,םייקתנ הז יאנתש
וב רשא ךיראת ,הזוחה לוטיב םויכ 8.4.74-ה תא הארנה לככ דמולמה
םיקרמ 804.70 ריחמב םירחאל לזרבה תרתי תא תרערעמה הרכמ (רוכזכ)
לטוב הזוחהש ,היאר לכ ןיאש דבלב וז אל םלוא .ב"ופ הנוטל םיינמרג
העידוה 11.4.74-ב כ ,ונייה ,רבד לש וכופיה חכוה אלא ,הז ךיראתב
,רמול ןתינ ,ןכא .הזוחה םויק לע תדמוע איהש ,(23/נ קרבמב) הבישמה
לש ותרפה ירה אל ךא ,הזוחה תא 8.4.74-ב תרערעמה הרפה הרתיה תא הרכמבש
אל דמולמה טפושהש ,רבדה הארנ .םייקמה דצה ידי-לע ולוטיב ירהכ הזוח
ןנאש ד"וע םנמא ןעט אמק טפשמ-תיבב וימוכיסל 8 'מעב .םיינשה ןיב לידבה
תגרוח וז הנעט ךא ,1974 לירפא עצמאב לטוב הזוחה יכ ,(הבישמה םשב)
.יתייאר סוסיב לכ תרדענו העיבתה בתכמ
תאש ,הרואכל ,עמתשמ (28 'מעב) ןידה קספ לש רחא קלחב רמאנהמ ,בגא
ראוניב םייוציפל העיבתה תשגה םויב דמולמה טפושה האור לוטיבה דעומ
תשגה םצעב תוארל ,הרקמה תוביסנב ,ןיא ,ךשמהב רהבויש יפכ ,םלוא .1976
,וזמ הרתי .דיחאה קוחל 84 ףיעס ןבומב "הזוחה לוטיב" לש טקא העיבתה
,םתומדקל םיריחמה ורזח רבכ ןמז ותואב יכ ,תויארה רמוח יפל קפס ןיא
.םייק וניא ללכש "שרפה"ל העיבתל תחתמ סיסבה תא אליממ הטימשמה הדבוע
.םימוד ןיבוט תשיכר לע התעיבת תא ןיפולחל הבישמה תכמוס ,רוכזכ
ןאכמ
 
229
 
 
:ונושלכ הז ףיעס םג איבנ .דיחאה קוחל 85 ףיעס לע ןעשיהל הנוצרבש
תא רכומה רכמש וא ,הזוחבש ןיבוטל ףילחתכ ,ןיבוט הנוקה הנק"
ריחמה ןיבש שרפהה תא ערפיהל םה םיאשר ,ריבס חרואב תינש ןיבוטה
לבקתנש וא ףילחתכ ונקנש ןיבוטה דעב םלושש ריחמה ןיבו הזוחבש
."תרחאה הריכמב
ףיעס ומכ) 85 ףיעס ףופכ ,תישאר .הל רוזעל ידכ ןיא הז ףיעסב םג
םייוציפ" םהינשל תפתושמה תרתוכה הדיעמ ךכ לע .לטוב הזוחהש ,יאנתל (84
הזוחהש ,הנעט העיבתה בתכב ןיאש ,יתרהבה רבכ ."הזוחה לטובש הרקמב
תונעטה בתכב המוקמש ,תיתוהמ הדבוע יהוז .דציכו יתמ - ןכ םאו ,לטוב
הנוקל תודמוע וליאכ ,הבישמה תנעטל סיסב לכ ןיא ,תינש .הליעה תא שבגמה
,תופולחה יתש (רפמה) רכומה ידימ םייוציפ עובתל ואובב (םייקמה)
ערפיהל התוכזש ,הבישמה הרובס וז תיעטומ הנעט ךמס לע .ףיעסב תוטרופמה
רובע תרערעמה הלביקש ,ריחמה ןיבל (1/ת) יזוחה ריחמה ןיבש שרפהה תא
גרובמהב הרכמ רבד לש ופוסב ךא הבישמל חולשל הנווכתהש ,הרוחסה תרתי
הנוקל .דוסי הנעטל ןיא רומאכ .הנוטל םיינמרג םיקרמ 804-כ תרומת
םיבר ןושלמ בייחתמה יונישה רחאל) איהש ,הנושארה הפולחה קר תדמוע
:ןלהלכ (דיחיל
ערפיהל [אוה יאשר] ...,הזוחבש ןיבוטל ףילחתכ ןיבוט הנוקה הנק"
ונקנש ןיבוטה דעב םלושש ריחמה ןיבו הזוחבש ריחמה ןיבש שרפהה תא
."...ףילחתכ
יוציפ עובתל ואובב םייקמה רכומל הדעונ (הטמשוהש) היינשה הפולחה
85-ו 84 םיפיעסל השעמלו ,תופולחה יתשל ףתושמה .רפמה הנוקה ידימ
1970-א"לשת ,(הזוח תרפה לשב תופורת) םיזוחה קוחל 11 ףיעסל המודב)
,םהב םיטרופמה םיאנתה םייקתהבש ,ךכב אטבתמ ((תופורתה קוח - ןלהל)
ןכתיי .ואל םא ןיבו קזנ ול םרגנ לעופב םא ןיב ,םייוציפב עבותה הכוז
,ןימזהש הרוחסב תושעל המ הנוקל היה אל ללכ (לשמ ךרד) לוטיבה םויבש
הדבוע םלוא .ןיכפוה הל ןיאש ןבאכ יאלמב תחנומ התייה ול הקפוס וליאו
הרפה תמחמ הזוחה לוטיב לע תססובמ העיבתה רשאכ ,תיטנאוולר הניא ללכ וז
הובג קושה ריחמ לוטיבה םויב םא .642 'מעב ,[715/78 ]1 א"ע :רכומה דצמ
הלועה ריחמב הפילח הרוחס לוטיבה רחאל שכור הנוקהש וא - םכסומה ריחמהמ
.85 ףיעס וא 84 ףיעס יפל ,שרפהה לדוגכ יוציפל אוה יאכז - םכסומה לע
,יחכונה הרקמה תוביסנב ,הלכי אל העיבתה תשגה יכ ,ונרמא .4
יפ-לע-ףא ,(85 ףיעס ךרוצל וא) 84 ףיעס ןבומב "הזוח לוטיב" תווהל
הבישמה הדמע אל רבכ העש התואש ,לילעב החיכומ דבלב םייוציפל העיבתהש
:הז ןיינע ריהבנ .הזוחה םויק לע
הזוחה לוטיב לע עידוהל יאשר הנוקה" יכ ,עבוק דיחאה קוחל 43 ףיעס
הנוקה ."הזוחה לש [תידוסי הרפה איה] עבקנש דעומב הריסמה-יא ...םא
תוכז תא דבאמ
 
230
 
 
וב ,דעומה רחאל ריבס ןמז ךות הב שמתשה אל םא ,הזוחה לוטיב לע העדוהה
ףיעס םע דחי וארקל שיש (ב)42 ףיעס האר :עצבתהל הריסמה התייה הכירצ
.43
8.4.74-ב תידוסי הרפה 1/ת הזוחה תא הרפה תרערעמה םא ,ךכיפל
םיימוי ינפלמ חולשמהש הבישמל העידוהו םירחאל הרוחסה תא הרכמ רשאכ)
בתכ .הז דעוממ לוטיב תעדוהל ריבסה ןמזה תא תונמל שי ,(ןורחאה היה
הרטמל הריבס הפוקתל רבעמ הברה ,1976 ראוניב ,רוכזכ ,שגוה העיבתה
יוציפ לבקל ןפוד תאצויו תדחוימ תוכזב רבודמש ,חוכשל ןיא ןכש ,הרומאה
בייחמ הז לוקיש .עריא אל קזנ לכ השעמל םא וליפאו ,קזנ תחכוה אלל
יפל ,ןרמתל םייקמה דצל רשפאיש ,"ריבס ןמז" לש ביחרמ שוריפמ תוענמיה
רשאכ הבישמה חוכ-אב ,יתעדל ,קדצ .הזוחה תא לטבל יתמיא ,קושה תוחתפתה
שדוחכב (אמק טפשמ-תיב ינפב בתכב וימוכיסל 3 'מעב) ריבסה ןמזה תא דמא
ולוטיב" םושמ העיבת בתכב תוארל ,הרואכל תוחפל ,ענמנה ןמ אל .םיישדוח
,םלוא .הרפהה דעומ ןמל הריבסה הפוקתה ךות תשגומ העיבתה םא ,"הזוח לש
וא) 84 ףיעס יפל יוציפה תליעל עבותה לובכ הזכ הרקמבש רבדה שוריפ ןיא
קוחל 11 ףיעס יפל םיאנתה ומייקתנ רשאכ ונלצא ומכ) ןכש ,אקווד (85
םיכשמנו ומרגנש ,םיקזנה אולמ לש העיבתב רוחבל אוה לוכי (תופורתה
ףיעס םע דחי רשא) דיחאה קוחל 86 ףיעס יפל ,הרפהה ןמ האצותכ ול םרגיהל
םרב .(ונלש תופורתה קוחל 10 ףיעסב ןורתפל המוד ,וילע ונדמע םרטש ,82
/ת בתכמה םג ,בגא .םינעטנה ויקזנ תא חיכוהל עבותה בייח ןורחאה הרקמב
דיל ירחסמה חפסנה לש ותוברעתה תא הבישמה השקיב וב ,1975 ראונימ (א)16
יתעדל חלשנ ,תרערעמה ןמ םייוציפ תלבק ןעמל תיברעמה הינמרג תורירגש
הבישמה ןיא ,םוקמ לכמ .לוטיב תעדוה חולשמל ריבסה דעומה רבע רבכש רחאל
ורזח רבכ זא םג :רורב ךכל םעטהו ,תאזכ העדוהכ הז בתכמ לע תכמתסמ
.התעיבתל תחתמ סיסבה תא הטימשמה ,הדבוע .םתומדקל םיריחמה
ירטנמוקודה יארשאה שודיח-יא יכ ,ונינפל ןעט הבישמה חוכ-אב .5
המכ ורמאנ ,םנמא .תוגהנתה ידי-לע "הזוחה לוטיב"כ והומכ 31.5.74 -ב
ידכ הלאב ןיא ךא ,שודיח-יא לש ותועמשמ לע םידע רפסמ ידי-לע םירבד
,ןעטנ אל ללכ העיבתה בתכב יכ ,רהבהו רוזח רהבוה רבכ ,תישאר .ול רוזעל
,תינש .לטובמכ הזוחה תא תוארל שי ,הנותנ תוגהנתה בקע וא ,ןותנ דעוממש
אוה רמוא ןכ יכ הנה .םירבד לש םכופיה אמק טפשמ-תיבב ןעט ןנאש ד"וע
:םש וימוכיסל 56 'מעב
לוכיבכ ירה ,יארשא בתכמ לש ופקות םייתסנשמש ןעטנ תעבתנה םוכיסב"
.יארשאה בתכמ ןתינ ויפ לע רשא םידדצה ןיבש םכסהה לש ופקת גפ
:ולש תוביסנב ףקות תוכראה יבגל רמאיי ךכל הבושתב
התשקב ידכ ךות ,השיגדהו הרזח םיסקלט המכו המכב תעבתנהש (א)
דבוכי םכסההש 15.1.74 םויב גופל דמע ופקתש יארשאה בתכמ תכראהל
;ףוסה דע קפוסת הרוחסהו
 
231
 
 
בתכו ,דוחל - םכסההש אוה ןוכנהו ,שממ הב ןיא הנעטה םצע (ב)
םידדצה ינש תא בייחמ הזוח השענ ירה 1/ת םתחנשמ .דוחל - יארשאה
"...הרזח תרירב אלל
ףוס דע הליחת ,יארשאה לש ופקות תוכראהל וסחייתה הלא םירבד ,םנמא
לכב ןוכנ ,םש גצוהש יפכ ,ללכה ךא ,םיפסונ םיישדוחל ךכ רחאו 1974 סראמ
קפסל תרערעמה התצר וליא ."דוחל - יארשאה בתכו ,דוחל - םכסהה" :הרקמ
יארשאה תא שדחל הבישמה ןמ שורדל תיאכז התייה ,הרוחסה תרתי תא
.םידדצה ןיב רשקל ץק תיטאמוטוא םש אל ושודיח-יאש ,ךדמלל ,ירטנמוקודה
דבאי ,והשלכ םעטמ יארשאה תא שדיח אלש ,הנוקהש ,אציי ,תרחא רמאת םא
,קלוח ןיא .התלבוס תעדה ןיאש האצות ,הפיכא עובתל ותליע תא היבו הינמ
.לוקוטורפל 183 'מעב ישי ןב הנגהה דע ירבד האר :שודיחל ןתינ יארשאהש
ןיבל קפסה ןיב רשקה קספנ ,ושודיחל דעש ,קיודמ הז ןיא ,תאז תמועל
D (ROCHESTER AND2 .AM. JUR 05 -ב ראותמכ ,ךפהל .(דע ותוא ירבד) ןאוביה
יולת יתלב אוה ןאוביל קפסה ןיב םכסהה ,SAN FRANCISCO, 2691( 914
"IS ENTIRELY INDEPENDENT THEREOF" :בותכה ןושלב ,יארשאה בתכמב
:ךרכ ותואל 403 'מעב הבחרה רתיב רבסומכ
 
"IT IS FUNDAMENTAL THAT THE LETTER-OF-CREDIT CONTRACT,
UNLESS EXPRESS CONDITIONS ARE INCORPORATED THEREIN, BE
COMPLETELY INDEPENDENT OF BOTH THE CREDIT AGREEMENT
BETWEEN THE ISSUING BANK AND ITS CUSTOMER AND THE

CONTRACT OF SALE BETWEEN THE BENEFICIARY
AND THE CUSTOMER".

.(IBID., AT 024 :האר ןכ)
איה הרתיה תא חולשל אל תרערעמה תדמעש ,הבישמה התארשמ ,רחא ןושל
הכורכה הלועפ ,ירטנמוקודה יארשאה תא שדחל אלש ינויגה הז היה ,השוחנ
התליע לע הרתיו איהש ,ןאכמ קיסהל ינויגה הז ןיא ךא ,תלטובמ אל האצוהב
תרערעמה השרד וליא ,כא .ולוטיב לע העידוה אל דוע לכ ,הזוחה תפיכאל
קפסל תונוכנ תעבה ךות יארשאה בתכמ תא שדחת הבישמהש ,םינמזה ןמ ןמזב
,תברסמ התייה הבישמהו - ךכל םילושכמה ורסוהש םושמ ,ןוגכ - הרתיה תא
הרקמה אוה הזכ אל ,םרב .הדצמ לוטיב תעדוה אללכמ וז התייהש ןכתיי
.ונינפלש
הז קוחב ועבקנש תועדוה" דיחאה קוחל 14 ףיעס יפל ,דועו תאז
ןדוסי לעש ,תויאר קיתב ןיא ."ןינעה תוביסנב םילבוקמה םיעצמאב ונתניי
לש ושודיח-יא אוה הז ןיינעל םילבוקמה םיעצמאה דחא יכ ,עובקל ןתינ
.יארשאה בתכמ
 
232
 
 
,31.5.74-ב הזוחה לטוב וליאכ ,הנעטה יכ ,רמאיי הז ןיינע םוכיסל
אמק טפשמ-תיבב הימוכיסב וליאו ,המוקמ םשש העיבתה בתכב ללכ התלעוה אל
ףוגל םג ונתעד ונעבה ךרוצה ןמ הלעמל קר .רבד לש וכופיה הבישמה הנעט
.ונינפל הנושארל התלעוהש ,הנעטה
חוכמ וילאמ לטוב הזוחה יכ ,הבישמה חוכ-אב תנעטב ןידה אוה .6
הנושארל התלעו הצצ וז הנעט .םהמ דחא וא ,דיחאה קוחל 28 דע 25 םיפיעסה
(רוטנק ןיד-ךרוע) תרערעמה חוכ-אב חרט אל ןבומ יתלב םעטמ ךא ,ונינפל
.התאלעהל דגנתהל
:וז הנעטל םג הרצקב סחייתהל ךרוצ ונא םיאור הז םעטמ קר
תא רכומה ןמ שורדל יאכז אהי אל הנוקה" יכ ,עבוק 25 ףיעס (א)
ול שי םא ,(פ"ב 'מ - ןיבוטה חולשמ תא - ונניינעב) הזוחה לש ומויק
הפולח הינקו הזוחה יפלש ןיבוטה םוקמב םיאבה ןיבוט תונקל הריבס תורשפא
עצבל שיש העשמ וילאמ לטב הזוחה אהי הז הרקמב ;גהונה תא תמאות רומאכ
ןיבוט תונקל הריבס תורשפא התייה יכ ,תנעוט הבישמה ."הפולחה הינקה תא
תמאות רומאכ הפולח הינק" יכ ,הפיסומ איה .הזוחה יפלש ןיבוטה םוקמב
לכ .השריפ אלו המתס .(ונינפל בתכב הימוכיסל 2 'מע) "גהונה תא קפס אלל
דבלב ןועיטב יכ ,רמול ךירצ ןיאו ,האבוה אל הזכ גהונ לש ומויק לע היאר
םנמא הבישמה .ומויק רבד הרואכל תרתוס זאד תואיצמה ,ןכ-לע-רתי .יגס אל
ומויק םע םולכ אלו הל ןיא הפוג השיכרה ךא ,1974 תנש עצמאב לזרב השכר
תורשפאה) ןושארה יאנתל תעגונה היארמ לידבהל ,גהונ לש ומויק-יא וא
הזוחה תא תוארל ןיא 25 ףיעס חוכמש ןאכמ .(םיפילח ןיבוט שוכרל הריבסה
.וילאמ לטבכ
עבקנש דעומב ןיבוטה תריסמ-יאש םוקמ" יכ ,עבוק (א)26 ףיעס (ב)
הזוחה םויק תא רכומה ןמ שורדל הנוקה יאשר ,הזוחה לש תידוסי הרפה איה
םאש ,ריבס ןמז ךות ותטלחה לע רכומל עידוהל וילע ;ולוטיב לע עידוהל וא
,ריבס ןמז ךות הבישמה העידוה ונניינעב ."וילאמ לטב הזוחה אהי ןכ אל
ףיעס חוכמש ןאכמו ,(11.4.74 םוימ 3/נ) הזוחה לש ומויק לע תדמוע איהש
תכמתסמ הבישמהש ,ייניעמ םלענ אל .וילאמ לטבכ הזוחה תא תוארל ןיא הז
תאז גישה אלו הזוחה םויקב הנוקה רחבש םוקמ" יכ ,עבוקה ,(א)26 ףיעס לע
וז הנעטב ןיא םלוא ."הזוחה לוטיב לע עידוהל אוה יאשר ,ריבס ןמז ךות
העדוה ונינפלש הרקמב הנתינ אל (ליעל רהבוהש יפכ) ירהש ,הל רוזעל ידכ
.הזוחה לוטיב לע
-יאב ןדה דיחאה קוחל 27 ףיעס לע הבישמה תכמתסמ ,ןיפולחל (ג)
יפל ,קפס ןיא .הזוחה לש תידוסי הרפה רדגב הניאש דעומב ןיבוט תריסמ
ןמז לש תפסונ הכרא רכומל קינעהל הזכ הרקמב יאשר הנוקה יכ ,םש רמאנה
ךכב םלוא .תידוסיל הרפהה תכפוה הכראה תפוקתב הריסמ רדעהב יכו ,ריבס
לוטיב תעדוה תשרדנ ויפל ,26 ףיעסל ונא םירזוח (הכרא הנתינש החנהב ףא)
,רומאכ ,תמייק ונניינעב .ןאכל וא ןאכל ריבס ןמז ךות הטלחה רדעה וא
בתכמ שודיח-יא יבגלו ,הזוחה םויק לע תדמוע הנוקהש ,תיעמשמ-דח העדוה
.לוטיב תעדוה וב תוארל ןיאש ,רמאנ רבכ יארשאה
 
233
 
 
קוחל 27-25 םיפיעסה חוכמ וילאמ לטב וניא 1/ת ,רבד לש ורוציק
.רבד ףיסומ וניאש ,28 ףיעסל סחייתהל ךרוצ ונל ןיא אליממ .דיחאה
םיקזנה תא חיכוהל היה הבישמה לעש ,איה ץבוקמה ןמ הנקסמה .7
10 ףיעסל ודוסיב המודה ,דיחאה קוחל 82 ףיעסל םאתהב ,תנעוט איה םהל
םיטרפב ונמיה הנוש םג אוה דיחאה קוחל 86 ףיעס אלל ךא) תופורתה קוחל
:רומאל עבוק 82 ףיעס .(םיבושח
דחא דצ ידי לע ותרפה לשב םייוציפה ויהי ,הזוחה לטוב אלש םוקמ"
"...רחאה דצה לבסש ,חוויר דספה תוברל ,דספהל הוושה םוכס
.(פ"ב 'מ - ילש תושגדהה)
בצמה ,רוכזכ ,הז ןכש ,"הזוחה לטוב אלש םוקמ" םילמה תא יתשגדה
אקווד הז ףיעס לע ןעשיהל תבייח הבישמה לש התליעש ,ןאכמו ,ונניינעב
העיבת ןיב ,86 ףיעס חוכמ הרירבה עגפנלו הזוחה לטוב וב הרקממ לידבהל)
קלחו ךכ קלח ילואו ,82 ףיעס יפל העיבת ןיבל 85 ףיעס וא 84 ףיעס יפל
המודב בוש - תודמלמה ,"רחא דצה לבסש" םילמה תא יתשגדה ןכ ומכ .(תרחא
תא קר אל חיכוהל עגפנה לעש - תופורתה קוחל 11 ףיעסמ לידבהלו 10 ףיעסל
המכ ךשמש הדבל הדבועב ."דספה" אוה לבס היטעבש םג אלא הרפהה רבד
ירהש ,יגס אל ,לזרבה יריחמ ורימאה (1974 רבמבונ ףוס דע ךרעל) םישדוח
היה אלש - תרחא הביסמ ןיבו םימרוג םתואמ יאוול תאצותכ ןיב - ןכתיי
תרערעמהש ,(מ"מ 12 לש) םיוסמה לזרבלו ,ללכב לזרבל שרוד ןמז ותוא
(רומאכ) ןכתיי ,הבישמל הרתיה החלשנ וליא .טרפב ,הבישמל קפסל הבייחתה
אל זאו ,םנקתל םירזוח ויה םיריחמהש רע ,יאלמב םיראשנ ויה ןיבוטהש
לא 1975 ראונימ (א)16/ת הבתכמב .איהש תלעות לכ םתלבקמ הל תחמוצ התייה
ויהש ,הנעט םנמא איה תיברעמה הינמרג תורירגש דיל ירחסמה חפסנה
הרפהה בקע יכו ,("SAME") שממ לזרב ותוא קפסל הבייחתה םהיפלכש ,תוחוקל
בתכב הרזח אל בוש המוד הנעט לע ךא ,שממ לזרב ותוא תונקל הצלאנ
.אמק טפשמ-תיב ינפל האב אל וז חורב היאר לכו ,העיבתה
ול םרגנ יכ תוארהל ,עגפנה לע ץבורה היארה לטנ ןיינעל הווש הריזג
806 'מעב ,(355/80 )2 א"ע :לארשיב הכלההמ דומלל ןתינ ,ורועיש המו קזנ
תעד ןכו ,קרב טפושה דובכ יפמ ,ד תואה לומ 810 'מעבו ג תואה לומ
.א תואה לומ 503 'מעב ,(368/27 )3 א"עב ילש טועימה
הנוטל םיינמרג םיקרמ 804-כב לזרבה תא הרכמ תרערעמהש ,הדבועה םג
,גרובמהב הריכמב רבודמ .הבישמה לש הקזנל היאר הניא (ליעל האר)
וניא וז לש חוורהו ,לארשיב השירדה לע חרכהב תדמלמ הניא םש השירדהו
הבישמה תנעטמ הרואכל הלועכ ,המית אופיא ןיא .וז לש הדספה ומצע חוכמ
יכ ,(קזנה תנטקה-יא תנעט לע הבישהב) אמק טפשמ-תיבב הימוכיסל 57 'מעב
84 ףיעסל המודב) עודיכ ,רשא ,תופורתה קוחל (א)11 ףיעסב היתודתי העקת
'מעב ,[715/28 ]1 א"ע :קזנ תחכוה ךירצמ וניא ,(דיחאה קוחל 85 ףיעסו
.ו-ה תויתואה לומ 642
 
234
 
 
95-ו 91, 93 םיפיעסה לע תכמוסה הבישמה תנעטל רובענ ןאכמ .8
:דיחאה קוחל
דצל םידעוימה ןיבוטב קיזחמה ,רכמ הזוחל דצ ,הלא םיפיעס יפל
וב ,הרקמב לח 91 ףיעס .קוחה תוארוהל םאתהב םהילע רומשל בייח ,רחאה
.המלשוה רכמה תקסיעש רחאל ןיבוטה תליטנב רחיאו הזוחה תא רפה הנוקה
רומשל ידכ םיריבס םיעצמא טוקנל ןיבוטב קיזחמה רכומה לע הזכ הרקמב
תלבק" יפ-לע תרערעמהמ ןיבוטה תא לוטיל הברסבש ,חיננ םא ףא .םהילע
הנוקה הרפה ,תרכומה תנעוטש יפכ ,גרובמהב (WAREHOUSE RECEIPT) "ןסחמ
םיפיעסה ןיא זא םג - אמק טפשמ-תיב ינפב הרכז אב אלש הנעט - הזוחה תא
רכומה יכ ,עבוק 91 ףיעס לש ינשה קלחה .יהשלכ תוכז הל םינקמ ל"נה
השגדהה) "תוריבסה ויתואצוה תא הנוקה ול בישיש דע ןיבוטב קיזחהל יאכז"
:הטושפ ךכל הביסה .רמאנ אל - "בייח" ,רמאנ - "יאכז" .(פ"ב 'מ - ילש
תועובקה ,תוליגרה תופורתה רכומל תודמוע ,רכמה הזוח תא הנוקה רפה םא
.91 ףיעס תוארוהל לובכ אהי אוה יכ ,תעדה לע תולעהל ןיאו ,קוחה יפיעסב
זא יכ ,הרוחסה תא לבקל הברסב הבישמה דצמ הרפה התייה יכ החנהב ,ךכיפל
רותב ,תרכומהש ,תורחאה הלועפה יכרדמ תחא תא (א)15/נ סקלטב תוארל שי
."הזוחה לוטיב" ךרד איה ,הב רוחבל תיאשר התייה ,םייקמה דצה
.תוחדיהל הניד וז הנעט םגש ןאכמ
.טפשמב אלו רשוע תיישע ינידמ איה הבישמה לש הנורחאה התנעט .9
:ונימעט הלאו ,תססובמ הניא וז הנעט םג
ןיב הזוח ןיאש םוקמב קר דימתמו זאמ םילח טפשמב אלו רשוע יניד
1979-ט"לשת ,טפשמב אלו רשוע תיישע קוחל (א)6 ףיעס יפל התע ךכ ,םידדצה
טפשמב אלו רשוע תישע יניד ,ןמדירפ 'ד ר"ד .ול םדקש ןידה יפל םג ךכו
.םש תואבומה תואתכמסאהו 57 (ב"משת ,ץרפ - יסרוב)
.רוערעה תא לבקל ותעשב ונטלחה ליעלד םימעטהמ .10
.םיכסמ ינא :קרב 'א טפושה
.םיכסמ ינא :הליש 'י טפושה
.(10.10.82) ג"משת ירשתב ג"כ ,םויה ןתינ