[םינוקית ןיא] -1999ס"שתה ,(ימואל-ןיב ןיבוט רכמ) רכמה קוח
הנמאה .1

11 םויב הניוב המתחנש ימואל-ןיב ןיבוט רכמל םיזוח רבדב תודחואמה תומואה תנמא - "הנמאה" ,הז קוחב
.1980 לירפאב

הנמאה תוארוה תלוחת 2.

.קוח לש ףקות היהי תפסותבש חסונב הנמאה תוארוהל

הלוחתה תבחרה .3

הניאש הנידמב וקסע םוקמש ימ ול דצש הזוח לע םג הנמאה תוארוה ולוחי ,הנמאל 1 ףיעסב רומאה לע ףסונ
.הנמאל דצ

עוציב.4

.הז קוח עוציב לע הנוממ םיטפשמה רש

םילוטיב.5

,(ימואל-ןיב ןיבוט רכמל םיזוח תיישע) רכמה קוחו , -1971א"לשתה ,(ימואל-ןיב ןיבוט רכמ) רכמה קוח
.םילטב -1978ח"לשתה

רבעמ תוארוה.6

.םדוקה ןידה לוחי הז קוח לש ותליחת ינפל ותרכנש ימואל-ןיב ןיבוט רכמל םיזוח לע

הליחת.7

,ומוסרפ םוימ םישדוח השולש םותב הז קוח לש ותליחת

תפסות

(2 ףיעס)

ימואל-ןיב ןיבוט רכמל םיזוח רבדב תודחואמה תומואה תנמא

:םינינעה – ןכות

תויללכ תוארוהו הלוחת ףקיה - א קלח

הלוחת ףקיה - 1 קרפ

תויללכ תוארוה - 2 קרפ

הזוחה תתירכ ךרד - ב קלח

ןיבוט תריכמ - ג קלח

תויללכ תוארוה - 1 קרפ

רכומה יבויח - 2 קרפ

םיכמסמהו ןיבוטה תריסמ - 1 ןמיס

ישילש דצ תונעטו ןיבוטה תמאתה - 2 ןמיס

רכומה ידי לע הזוחה תרפה לשב תופורת - 3 ןמיס

הנוקה יבויח - 3 קרפ

ריחמה םולשת - 1 ןמיס

הליטנ - 2 ןמיס

הנוקה ידי לע הזוח תרפה לשב תופורת - 3 ןמיס

ןוכיס תרבעה - 4 קרפ

הנוקהו רכומה יבויחל תופתושמ תוארוה - 5 קרפ

םירועישב עוציבל םיזוחו היופצ הרפה - 1 ןמיס

םייוציפ - 2 ןמיס

תיביר - 3 ןמיס

םירוטפ - 4 ןמיס

לוטיבה תואצות - 5 ןמיס

ןיבוטה תרימש - 6 ןמיס

םויס תוארוה - 6 קרפ

ימואל-ןיב ןיבוט רכמל םיזוח רבדב תודחואמה תומואה תנמא

תויללכ תוארוהו הלוחתה ףקיה - א קלח

הלוחתה ףקיה - 1 קרפ

םא ,תונוש תונידמב םיאצמנ םהיקסע תומוקמש ,םידדצ ןיב ןיבוט רכמל םיזוח לע לוחת וז הנמא(א).1
:הלאמ דחא םייקתה

;הנמאל דצ ןה תונידמה (1)

.הנמאל דצ איהש הנידמ לש היקוחל םינפמ יטרפה ימואל ןיבה טפשמה יללכ (2)

הניא וז הדבועשכ ןובשחב אבות אל תונוש תונידמב םיאצמנ םידדצה לש םהיקסע תומוקמש הדבועה (ב)
.ותתירכ תעב וא הזוחה תתירכ ינפל ,תע לכב ,ורסמש עדיממ וא ,םידדצה ןיבש ןתמו אשמהמ וא הזוחהמ הלוע

וא םידדצה לש ירחסמה וא יחרזאה םייפוא ,םתוימואל ןובשחב ואבוי אל וז הנמא לש התלוחת תעיבקב(ג)
.הזוחה לש

:הלא תוריכמ לע לוחת אל וז הנמא.2

ינפל תע לכב ,תעדל וילע היה אלו עדי אל רכומה ןכ םא אלא ,יתיב וא יתחפשמ ,ישיא שומישל ונקנש ןיבוט (1)
;רומאכ שומישל ונקנ ןיבוטהש ,ותתירכ תעב וא הזוחה תתירכ

;תיבמופ הריכמב (2)

;תיקוח תוכמס יפל תרחא וא לעופל האצוהב (3)

;ףסכ וא םיריחס םיכמסמ ,ךרע תוריינ ,תוינמ ,קוטס (4)

;סיט ילכ וא תופחר ,טיש ילכ ,תוניפס (5)

.למשח (6)

תא ןימזמה דצה בייחתה םא תלוז ,רכמ יזוחכ ובשחיי םקיפהל וא םרציל שיש ןיבוט תקפסהל םיזוח (א).3
.רומאכ הקפהל וא רוצייל םישורדה םירמוחהמ יתוהמ קלח קפסל ןיבוטה

יבויח לש עירכמה קלחה תא הווהמ םירחא םיתוריש וא הדובע תקפסה םהבש םיזוח לע לוחת אל וז הנמא (ב)
.ןיבוטה תא קפסמה דצה

םיעבונה הנוקה לשו רכומה לש םיבויחהו תויוכזה תאו רכמה הזוח תתירכ ךרד תא הרידסמ וז הנמא .4
שרופמב הב עבקנ ןכ םא אלא ,ןלהלש םיאשונל ,דחוימב ,תסחייתמ הניא וז הנמא ;דבלב רומאה הזוחהמ
:תרחא

;אוהש גהונ לכ לש וא ויפיעסמ דחא לכ לש ,הזוחה לש ףקותה (1)

.ורכמנש ןיבוטב ןינקה תוכז לע הזוחל תויהל היושעה העפשהה (2)

.והשלכ םדאל ןיבוטה ידי לע ומרגנש ףוג קזנל וא תוומל רכומה לש ותוירחא לע לוחת אל וז הנמא.5

תא תונשל וא הנממ עורגל ,12 ףיעסל ףופכב ,וא ,וז הנמא לש התלוחת לע תונתהל םיאשר םידדצה.6
.היתוארוהמ תחא לכ לש האצותה

תויללכ תוארוה - 2 קרפ

בל םות תרימשלו התלוחתב תודיחא םדקל ךרוצל ,ימואלןיבה הייפואל בל םישב שרופת וז הנמא(א).7
.ימואל-ןיב רחסב

תונורקעל םאתהב ורדסוי ,שרופמב הב תורדסומ ןניא רשאו וז הנמאב םיעובקה םינינעב תועגונה תולאש(ב)
ןיבה טפשמה יללכ יפ לע לחה ןידל םאתהב- רומאכ תונורקע רדעהב ,וא ,םהילע תססובמ איהש םייללכה
.יטרפה ימואל

וא עדי רחאה דצה רשאכ ,ותנווכל םאתהב ושרופי דצ לש תרחא תוגהנתהו תורהצה ,וז הנמא ןינעל(א).8
.הנווכה התיה המ עדומ תויהל אלש היה לוכי אל

לש וגוסמ ריבס םדא תנבהל םאתהב דצ לש תרחא תוגהנתהו תורהצה ושרופי לח אל (א) ןטק ףיעס רשאכ(ב)
.תוביסנ ןתואב רחאה דצה

תוברל ,הרקמל תועגונה תוביסנה לכל תואנ לקשמ ןתניי ריבס םדא תנבה וא דצ לש הנווכה תעיבקב(ג)
.םידדצה לש תרחואמ תוגהנתה לכו םיגהנ ,םמצעל ועבק םידדצהש הקיטקרפ לכ ,ןתמו אשמה

.םמצעל ועבקש הקיטקרפ לכ ידי לעו וילע ומיכסהש גהונ לכ ידי לע םיביוחמ םידדצה(א).9

םידדצהש גהונ ותתירכ ךרד לע וא הזוחה לע עמתשמב וליחה וליאכ םידדצה ובשחיי ,תרחא םכסוה אל(ב)
ובש גוסהמ ,םיזוחל םידדצל םיברב עודי אוה ימואל ןיבה רחסב רשאו ,וילע תעדל םהילע היהש וא ועדי
.ללכ ךרדב ויפל םיגהונשו ,רבדב עגונה םיוסמה רחסב רבודמ

- וז הנמא ןינעל.10

רתויב הקודהה איה ומויקלו הזוחל ותקיזש הז קסעה םוקמ היהי ,דחא קסע םוקממ רתוי דצל היה (1)
;ותתירכ תעב וא הזוחה תתירכ ינפל תע לכב םידדצה ידי לע תורעושמה וא תועודיה תוביסנב בשחתהב

.ולש ליגרה םירוגמה םוקמל סחייתהל שי ,קסע םוקמ דצל היה אל (2)

;הרוצה לש תרחא השירד לכל ףופכ אוה ןיאו ,בתכ תועצמאב וחיכוהל וא ותרכל ךרוצ ןיא - רכמ הזוח.11
.םידע ידי לע תוברל ,יעצמא לכב וחיכוהל רשפא

הזוח לש םויס וא ,יוניש ,התירכ הריתמה ,וז הנמאל ב קלח וא 29 ףיעס ,11 ףיעס תוארוהמ הארוה.12
םוקמ שי דצל םא לוחת אל ,בתכב אלש תונווכ לש יהשלכ תרחא העבהב וא לוביקב ,העצהב וא המכסהב רכמ
ופקותמ עורגל םיאשר םניא םידדצה ;וז הנמאל 96 ףיעס יפל הרהצה השיגהשו הנמאל דצ איהש הנידמב קסע
.ותונשל וא הז ףיעס לש

.סקלטו קרבמ תוברל - "בתכ" ,וז הנמא ןינעל.13

הזוחה תתירכ ךרד - ב קלח

תמיוסמ איה םא ,העצה הווהמ ,רתוי וא דחא םיוסמ םדא לא תנעוממה ,הזוח תתירכל העצה(א).14
םא תקפסמ הדימב תמיוסמ העצה ;לוביק לש הרקמב רשקתהל עיצמה לש ותנווכ תא תנייצמו תקפסמ הדימב
.רומאכ העיבק תרשפאמ וא ריחמהו תומכה תא ,עמתשמב וא שרופמב ,תעבוק איה םאו ןיבוטה הב םיניוצמ

ןייצ םא תלוז ,דבלב תועצה עיצהל הנמזהכ בשחית רתוי וא דחא םיוסמ םדא לא תנעוממ הניאש העצה(ב)
.תרחא רוריבב העצהה שיגמ

.עצינה לא העיגמ איה רשאכ הפקותל תסנכנ העצה(א).15

התואב וא העצהה ינפל עצינל העיגה הרזחה תעדוה םא הרזחל תנתינ ,תרזוח יתלב איהשכ וליפא ,העצה(ב)
.תע

.

רגיש אוהש ינפל עצינה לא העיגה הרזחה תעדוה םא ,הזוחה תתירכ םדוק ,העצהמ רוזחל ןתינ(א).16
.לוביק תעדוה

:הלאה םירקמהמ דחאב העצהמ רוזחל ןיא ,רומאה ףא לע (ב)

;תרזוח יתלב איהש ,תרחא ךרדב ןיבו הלוביקל םיוסמ דעומ תעיבקב ןיב ,העצהב ןיוצמ םא (1)

.העצהה לע תוכמתסה ךות לעפ עצינהו ,תרזוח יתלב העצה לעכ העצהה לע ךמתסי עצינהש ריבס היה םא (2)

.התייחד לע העדוה עיצמה לא עיגהב תעקופ ,תרזוח יתלב איהשכ ףא ,העצה.17

רדעה וא הקיתש ;לוביק תווהמ העצהל המכסה תואטבמה עצינה לש תרחא תוגהנתה וא הרהצה(א).18
.לוביק תווהמ ןניא ןמצעלשכ הלועפ

יוטיבה םא ףקת וניא לוביק ;עיצמה לא עיגמ המכסהל יוטיבהש עגרב ףקותל סנכנ העצה לש לוביק (ב)
בשחתהב ריבס ןמז ךותב ,דעומ עבקנ אל םא ,וא עבק אוהש הפוקתה ךותב עיצמה לא עיגמ וניא המכסהל
,דימ לבקל שי הפ לעב העצה ;םהב שמתשמ עיצמהש תרושקתה יעצמא לש םתוריהמ תוברל ,הקסעה תוביסנב
.תרחא תואטבמ תוביסנה םא תלוז

תא עיבהל עצינה לוכי ,גהונמ וא ,םמצע ןיבל םניב ועבק םידדצהש הקיטקרפמ האצותכ וא העצההמ םא (ג)
,עיצמל עידוהל ילב ,ריחמה םולשתל וא ןיבוטה רוגישל רושקה השעמ ןוגכ ,השעמ עוציב ידי לע ותמכסה
.(ב) ןטק ףיעסב רומאכ הפוקתב עצוב השעמהש דבלבו ,השעמה עוציב םע ףקת היהי לוביקה

הווהמ ,םירחא םייוניש וא תולבגה ,תופסות הליכמ ךא לוביק תווהל תרמייתמה העצהל הבושת (א).19
.תידגנ העצה הווהמו העצהה לש הייחד

םניא רשא םינוש וא םיפסונ םיאנת הליכמ ךא לוביק תווהל תרמייתמה העצהל הבושת ,רומאה ףא לע (ב)
לע העדוה רגיש וא הפ לעב ךכל דגנתה עיצמה םא תלוז ,לוביק הווהמ העצהה יאנת תא ישממ ןפואב םינשמ
.לוביקב םילולכה םייונישה םע העצהה יאנת הזוחה יאנת ויהי ,רומאכ דגנתה אל ;יוחיד אלב ותודגנתה

םוקמל ,ןיבוטה לש תומכלו תוכיאל ,םולשתל ,ריחמל ,רתיה ןיב ,םירושקה םינוש וא םיפסונ םיאנת (ג)
ישממ ןפואב םינשמכ ובשחיי ,םיכוסכס בושייל וא רחאה יפלכ דחא דצ לש ותוירחא ףקיהל ,הדעומלו הריסמה
.העצהה יאנת תא

וא רוגישל קרבמה תריסמ םע הליחתמ ,בתכמב וא קרבמב עיצמה ידי לע העבקנש ,לוביקל הפוקתה(א).20
ידי לע העבקנש לוביקל הפוקתה ;הפטעמה לע ןיוצמה ךיראתהמ - ךיראתה ןיוצמ אל ;בתכמב ןיוצמה ךיראתהמ
.עצינה לא העצהה עיגה םע הליחתמ תידימ תרושקת לש רחא יעצמאב וא סקלטב ,ןופלטב עיצמה

;הפוקתה בושיחב וללכיי לוביקל הפוקתה ךותב םילחה םיקסע ימי םניאש םימי וא םיימשר גח ימי (ב)
םוי ותואבש ינפמ הפוקתה לש ןורחאה םויב עיצמה לש ותבותכל לוביקה תעדוה תא רוסמל ןתינ אל םא םלואו
ןושארה םיקסעה םויל דע הפוקתה ךראות - םיקסע םוי וניאש םוי וא ,ימשר גח עיצמה לש קסעה םוקמב לח
.וירחאלש

םא וא עצינל הפ לעב ךכ לע עיצמה עידוה םא ,רחואמ לוביקל ףקות שי ,20 ףיעס תוארוה ףא לע(א).21
.יוחיד אלב ךכ לע העדוה רגיש

דעומב עיצמה לא עיגמ היה ןהבש תוביסנב חלשנ יכ ,רחואמ לוביק ליכמה רחא בתכמ וא בתכממ הלע (ב)
גפש רובס אוהש ,הפ לעב עצינל עיצמה עידוה םא תלוז ,ףקת רחואמה לוביקה היהי ,ליגר ןפואב רבעוה וליא
.יוחיד אלב ךכ לע העדוה רגיש םא וא ,ותעצה ףקות

.ןכל םדוק וא ףקותל לוביקה תסינכ דעומב עיצמה לא הרזחה תעדוה העיגה םא הרזחל ןתינ לוביק.22

.וז הנמא תוארוהל םאתהב ףקותל לוביקה תסינכ עגרב תרכנ הזוח.23

ןעמנה לא "םיעיגמ"כ הנווכ לש רחא יוטיב לכ וא לוביק תעדוה ,העצה וארי הנמאה לש הז קלח ןינעל.24
םוקמ ול ןיא םאו ,ונעמב וא וקסע םוקמב ,תישיא ול ,תרחא ךרדב םירסמנ וא הפ לעב ול םירמאנ םה רשאכ
.ולש ליגרה םירוגמה םוקמב ,ןעמ וא קסע

ןיבוט תריכמ - ג קלח

תויללכ תוארוה - 1 קרפ

תללושה הדימב העיגפ רחאה דצל תמרוג איה םא ,תידוסי איה םידדצה דחא ידי לע העצובש הזוח תרפה.25
ןתואב וגוסמ ריבס םדאו ,הפצ אל רפמה םא תלוז ,הזוחה יפל ול תופצל יאכז היה רשא תא תיתוהמ ונממ
.רומאכ האצות ,הפוצ היה אל תוביסנ

.רחאה דצל העדוהב התשענ םא קר הפקת הזוחה לוטיב לע הרהצה.26

וא השקב ,העדוה תרבעהב תועטב וא בוכיעב ןיא ,הנמאה לש הז קלחב תרחא תושרופמ עבקנ םא תלוז.27
ידכ ,תוביסנל םימיאתמ םיעצמאבו הז קלחל םאתהב דצ ידי לע ושענ וא ורסמנ םא םתעגה יאב וא ,רחא רסמ
.רסמה לע ךמתסהל תוכזה תא דצ ותואמ לולשל

בייח טפשמ תיב ןיא ,רחאה דצה לש בויח םויק שורדל דחא דצ יאכז ,וז הנמא תוארוהל םאתהב ,םא.28
םירדסומ םניאש םימוד רכמ יזוח יבגל אוה-ויקוח יפל תאז השוע היה ןכ םא אלא ןיעב עוציבל ןיד קספ תתל
.וז הנמא ידי לע

.אדירג םידדצה תמכסהב ושעייש לוכי - הזוח םויס וא יוניש(א).29

וא ותונשל ןיא - בתכב תושעיהל םיכירצ המכסהב םויס וא יוניש לכ ויפלש ףיעס ליכמה ,בתכב הזוח (ב)
הבש הדימב הז ףיעס לע ותוכמתסה תא עונמל היושע דצ לש ותוגהנתה םלואו ,וז ךרדב אלא המכסהב ומייסל
.תוגהנתה התוא לע ךמתסה רחאה דצה

רכומה יבויח - 2 קרפ

הנמאבו הזוחב שרדנכ ,ןיבוטב ןינקה תא ריבעהלו םהב רושקה ךמסמ לכו ןיבוטה תא רוסמל רכומה לע .30
.וז

םיכמסמהו ןיבוטה תריסמ - 1 ןמיס

- אוה הריסמל ובויח ,רחא םיוסמ םוקמב ןיבוטה תא רוסמל ביוחמ רכומה היה אל.31

;הנוקל הרבעה םשל ןושארה ליבומה ידיל ןיבוטה תרבעהב - ןיבוטה תלבוהב ךורכ רכמה הזוח רשאב (1)

םיהוזמ יתלב ןיבוטל וא ,םימיוסמ ןיבוטל סחייתמ הזוחה רשאכ ,(1) הקספב םילולכ םניאש םירקמב (2)
ודעוי וא ,ואצמנ ןיבוטהש ועדי םידדצה הזוחה תתירכ תעבו ,םקיפהל וא םרצייל שיש וא םיוסמ יאלמ ךותמ
/רומאה םוקמב הנוקה תושרל ןיבוטה תדמעהב - םיוסמ םוקמב הקפהל וא רוצייל

תתירכ תעב רכומה לש וקסע םוקמ אצמנ ובש םוקמב הנוקה תושרל ןיבוטה תדמעהב - םירחא םירקמב (3)
.הזוחה

םיהוזמ םניא ןיבוטהו ,ליבומה ידיל ןיבוטה תא ,וז הנמאל וא הזוחל םאתהב ,רכומה ריבעה(א).32
הנוקל העדוה תתל רכומה לע ,תרחא ךרדב וא חולשמ יכמסמ ידי לע ,ןיבוטה לע ןומיס לש ךרדב הזוחל רוריבב
.ןיבוטה טוריפ םע חולשמה לע

לא הלבוה םשל םישורד םהש לככ ,םיזוח תורכל וילע ,ןיבוטה תלבוה תא רידסהל ביוחמ רכומה היה (ב)
.רומאכ הלבוהב םילבוקמה םיאנתל םאתהבו תוביסנל םימיאתמה הרובחת יעצמאב ,עבקנש םוקמה

ןימזה עדימה לכ תא הנוקה תשקבל איצמהל וילע ,ןיבוטה תלבוה תא חטבל ביוחמ רכומה היה אל (ג)
- ןיבוטה תא רוסמל רכומה לע .33 .רומאה חוטיבה תא עצבל ול רשפאל ידכ שורדה

;דעומ ותואב - הזוחה יפל העיבקל ןתינ אוהש וא דעומ עבקנ םא (1)

לע תוביסנה יפל םא תלוז ,הפוקת התואב תע לכב - הזוחה יפל העיבקל תנתינ איהש וא הפוקת העבקנ םא (2)
;דעומ רוחבל הנוקה

.הזוחה תתירכ רחאל ריבס ןמז ךותב - רחא הרקמ לבב (3)

הרוצבו םוקמב ,דעומב םריבעהל וילע ,ןיבוטל םיסחייתמה םיכמסמ ריבעהל ביוחמ רכומה היה.34
רסוח לכ ןקתל ,רומאה דעומל דע ,אוה יאכז ,דעומה ינפל םיכמסמה תא רכומה ריבעה ;הזוחב םישרדנה
;הריבס יתלב האצוה וא הריבס יתלב תוחונ-יא הנוקל םורגי אל וז תוכז שומימש דבלבו ,םיכמסמב המאתה
.וז הנמא תוארוה יפל םייוציפ עובתל תוכז לכ תרמשנ הנוקל םלואו

ישילש דצ תונעטו ןיבוטה תמאתה - 2 ןמיס

םיזורא וא םילכמב םהו ,הזוחב םישרדנה רואיתבו תוכיאב ,תומכב םהש ןיבוט רוסמל רכומה לע (א).35
.הזוחב שרדנה ןפואב

:ןכ םא אלא הזוחה תא םימאות םניא ןיבוטה ,תרחא םהיניב םידדצה ומיכסה םא תלוז (ב)

;רואית ותואמ ןיבוטב ליגר ןפואב םישמתשמ ןמשלש תורטמל םימיאתמ םה (1)

תלוז ,הזוחה תתירכ תעב עמתשמב וא שרופמב רכומה תעידיל האבוהש תדחוימ הרטמ לכל םימיאתמ םה (2)
;רכומה לש ותעד לוקישו ותונמוימ לע ,ךמתסיש ריבס היה אלש וא ,ךמתסה אל הנוקהש תוביסנהמ הלוע םא

;םגדכ וא המגודכ הנוקל גיצה רכומהש ןיבוט לש תונוכת ילעב םה (3)

ידכ וב ידש ןפואב - לבוקמ ןפוא ןיא םא ,וא,רומאכ ןיבוט יבגל לבוקמה ןפואב םיזורא וא םילכמב םה (4)
.םהילע ןגהלו ןיבוטה תא רמשל

לש המאתה רסוח לכל (ב) ןטק ףיעס לש (4) דע (1) תואקספ תוארוהל םאתהב יארחא וניא רכומה (ג)
.רומאכ המאתה רסוחל עדומ תויהל אלש היה לוכי אל וא עדי הנוקה הזוחה תתירכ דעומב םא ,ןיבוטה

ידיל ןוכיסה רבעומ ובש דעומב םייקה המאתה רסוח לכל וז הנמא יפלו הזוחה יפל יארחא רכומה (א).36
.רומאה דעומה רחאל קר הלגתה המאתהה רסוח םא ףא ,הנוקה

בקע םרגנ רשא (א) ןטק ףיעסב ןיוצמה דעומה רחאל שחרתמה המאתה רסוח לכל םג יארחא רכומה (ב)
םימיאתמ ןיבוטה וראשיי ןמז תפוקת ךשמלש ךכל יהשלכ הבורע לש הרפה תוברל ,ולש והשלכ בויח לש הרפה
.םירדגומ םינייפאמ וא תונוכת לע ורמשי וא יהשלכ תדחוימ הרטמל וא הליגרה םתרטמל

לכ םילשהל וא רסח קלח לכ רוסמל ,דעומ ותואל דע ,יאכז אוה ,הריסמה דעומ ינפל ןיבוט רכומה רסמ.37
רסוח לכ אפרל וא ,ורסמנש םימאות אל ןיבוט לכל ףילחתכ ןיבוט רוסמל וא ,ורסמנש ןיבוטה תומכב רסח
יתלב האצוה וא הריבס יתלב תוחונ יא הנוקל םורגי אל וז תוכז שומימש דבלבו ,ורסמנש ןיבוטב המאתה
.וז הנמא תוארוה יפל םייוציפ עובתל תוכז לכ תרמשנ הנוקל םלואו ;הריבס

יפל ישעמ רבדהש לככ הרצק הפוקת ךותב ,וקדבייש גואדל וא ,ןיבוטה תא קודבל הנוקה לע(א).38
.תוביסנה

.םדעיל ועיגי ןיבוטהש רחאל דע הייחדל הקידבה תנתינ ,ןיבוטה תלבוהב ךורכ הזוחה היה (ב)

,הקידבל הריבס תונמדזה ול התיהש ילב הנוקה ידי לע שדחמ םירגושמ וא שדחמ םיבתונמ ןיבוטה ויה (ג)
תנתינ ,רומאכ שדחמ רוגישל וא שדחמ בותינל תורשפאה לע תעדל וילע היה וא עדי רכומה הזוחה תתירכ תעבו
.שדחה םדעיל ועיגי ןיבוטהש רחאל דע הייחדל הקידבה

תטרפמה העדוה רכומל ןתנ אל םא ןיבוטה לש המאתה רסוח לע ךמתסהל ותוכז תא דבאמ הנוקה (א).39
.ותולגל וילע היהש וא ותוא הליגש רחאל ריבס ןמז ךותב ,המאתהה רסוח לש וביט תא

וילע העדוה רכומל ןתנ אל םא ןיבוטה לש המאתה רסוח לע ךמתסהל ותוכז תא דבאמ הנוקה הרקמ לכב (ב)
ןמזה תלבגמ םא תלוז ,הנוקל לעופב ןיבוטה ורסמנ ובש דעומהמ םייתנש לש הפוקת ךותב רחואמה לכל
.הזוחה יפל תוירחא תפוקת םע דחא הנקב הלוע הניא הרומאה

ויהש תודבועל סחייתמ המאתהה רסוח םא 39 -ו 38 םיפיעס תוארוה לע ךמתסהל יאכז וניא רכומה.40
.הנוקל ןתוא הליג אל אוהשו ןהל עדומ תויהל אלש היה לוכי אלש וא ול תועודי

.

לבקל הנוקה םיכסה םא תלוז ,ישילש דצ לש העיבת וא תוכז לכמ םייקנ םהשכ ןיבוט רוסמל רכומה לע.41
,רחא ינחור ןינק לע וא יתיישעת ןינק לע העיבתה וא תוכזה וססבתה ;העיבת וא תוכז התואל ףופכב ןיבוטה תא
.42 ףיעס תוארוהל םאתהב רכומה בויח היהי

ןינק לע תססובמה ישילש דצ לש העיבת וא תוכז לכמ םייקנ םהשכ ןיבוט רוסמל רכומה לע(א).42
עדומ תויהל אלש היה לוכי אלש וא ןהילע עדי רכומה הזוחה תתירכ תעבש ,רחא ינחור ןינק לע וא יתיישעת
- רחא ינחור ןינק לע וא יתיישעת ןינק לע תססובמ העיבתה וא תוכזהש דבלבו ,ןהל

ונווכתה הזוחה תתירכ תעב םא ,רחא שומיש םהב השעיי וא שדחמ ןיבוטה ורכמיי הבש הנידמה יקוח יפל (1)
;הנידמ התואב - רחא שומיש םהב השעייש וא ,שדחמ ורכמיי ןיבוטהש םידדצה

.הנוקה לש וקסע םוקמ הבש הנידמה יקוח יפל - רחא הרקמ לכב (2)

:הלאמ תחאב לוחי אל (א) ןטק ףיעס יפל רכומה בויח (ב)

;ןהל עדומ תויהל אלש היה לוכי אלש וא ,העיבתה לע וא תוכזה לע עדי הנוקה ,הזוחה תתירכ תעב (1)

וא ,תואחסונ ,םימגדמ ,םיינכט םימישרת לש תושירד אלימ רכומהש ,ךכמ תועבונ העיבתה וא תוכזה (2)
.הנוקה ידי לע וקפוסש םירחא םיטרפמ

העדוה רכומל ןתנ אל םא 42 ףיעס וא 41 ףיעס תוארוה לע ךמתסהל ותוכז תא דבאמ הנוקה (א).43
היהש וא עדומ השענש רחאל ריבס ןמז ךות ישילשה דצה לש העיבתה לש וא תוכזה לש הביט תא תטרפמה
.העיבתל וא תוכזל עדומ תושעיהל וילע

דצה לש העיבתה לע וא תוכזה לע עדי אוה םא (א) ןטק ףיעס תוארוה לע ךמתסהל יאכז וניא רכומה (ב)
.הביט לעו ישילשה

,50 ףיעס תוארוהל םאתהב ריחמה תא תיחפהל הנוקה יאכז ,(א)43 ףיעסו (א)39 ףיעס תוארוה ףא לע.44
.תשרדנה העדוהה ןתמ יאל ריבס קודיצ ול שי םא ,םיחוור ןדבא לשב טעמל ,םייוציפ עובתל וא

רכומה ידי לע הזוחה תרפה לשב תופורת - 3 ןמיס

:הלאמ תחאל הנוקה יאכז ,וז הנמא יפל וא הזוחה יפל ויבויחמ בויח רכומה םייק אל (א).45

;52 דע 46 םיפיעס תוארוה יפל תויוכזה תא שממל (1)

.77 דע 74 םיפיעס תוארוה יפל םייוציפ עובתל (2)

עובתל ול דומעל הלוכיה תוכז לכ ונממ לולשל ידכ ןיא ,תורחא תופורתל הנוקה לש ותוכז שומימב (ב)
.םייוציפ

תרפה לשב הפורתל קקזנ הנוקה רשאכ ,הכרא לכ רכומל וקינעי אל תוררובל ןיד תיב וא טפשמ תיב (ג)
.הזוח

הנקב הלוע הניאש הפורתל הנוקה קקזנ םא תלוז ויבויח תא םייקיש רכומהמ שורדל יאכז הנוקה (א).46
.וז השירד םע דחא

רסוח םא קר םייפולח ןיבוט לש הריסמ שורדל הנוקה יאכז ,הזוחה ןיבל ןיבוטה ןיב המאתה רדעהב (ב)
ףיעס יפל הרסמנש העדוהה םע דחי התשענ םייפולח ןיבוטל השקבו ,הזוחה לש תידוסי הרפה הווהמ המאתהה
.ןכמ רחאל ריבס ןמז ךותב וא ,39

ידי לע המאתהה רסוח תא אפרל רכומה ןמ שורדל הנוקה יאכז ,הזוחה ןיבל ןיבוטה ןיב המאתה רדעהב (ג)
העדוהה םע דחי תושעיהל תבייח ןוקיתל השקב ,תוביסנה לכב בשחתהב ריבס רבדה ןיא םא תלוז ,ןוקית
.ןכמ רחאל ריבס ןמז ךותב וא , 39 ףיעס יפל הנתינש

.ויבויח םויק םשל תפסונ הריבס ןמז תפוקת רכומל עובקל יאכז הנוקה(א).47

ךלהמב יאכז הנוקה היהי אל ,הרומאה הפוקתה ךותב םייקי אל יכ רכומה ןמ העדוה הנוקה לביק אל (ב)
דומעל הלוכיש תוכז לכ הנוקהמ לולשל ידכ ךכב ןיא םלואו ,הזוח תרפה לשב הפורת לכל קקזיהל הפוקת התוא
.םויקב רוחיא לשב םייוציפ עובתל ול

לש םויק יא לכ ונובשח לע אפרל ,הריסמה דעומ רחאל ףא ,רכומה יאכז ,49 ףיעס תוארוהל ףופכב(א).48
תואדו-יא וא הריבס יתלב תוחונ יא הנוקל םודגל אלבו ריבס יתלב בוכיע אלב תאז תושעל אוה לוכי םא ויבויח
תוארוה יפל םייוציפ עובתל תוכז לכ הנוקל תרמשנ םלואו ;הנוקה ידי לע שארמ ומלושש תואצוה תבשה רבדב
.וז הנמא

יאכז ,ריבס ןמז ךותב השקבה רחא אלימ אל הנוקהו םויקל ותמכסה לע עידוהל הנוקהמ רכומה שקיב (ב)
הפורתל קקזיהל ,הרומאה הפוקתה ךותב ,יאכז וניא הנוקה .ותשקבב הניוצש הפוקתה ךותב םייקל רכומה
.רכומה ידי לע םויק םע דחא הנקב הלוע הניאש

הנוקה יכ ,(ב) ןטק ףיעס יפל ,השקב תללוככ בשחית ,העובק הפוקת ךותב םייקי יכ רכומה לש העדוה (ג)
.ותטלחה לע עידוי

ידי לע ולבקתה ןכ םא אלא ,תופקת ןניא (ג) וא (ב) םינטק םיפיעס יפל רכומה תאמ העדוה וא השקב (ד)
.הנוקה

- הזוחה לוטיב לע ריהצהל יאכז הנוקה (א).49

;הזוחה לש תידוסי הרפה הווהמ וז הנמא יפל וא הזוחה יפל רכומה יבויחמ דחא לכ לש םויק יא רשאכ (1)

םאתהב הנוקה ול עבקש תפסונה הפוקתה ךותב ןיבוטה תא רסמ אל רכומה םא ,הריסמ יא לש הרקמב (2)
.ךכל העבקנש הפוקתב רוסמי אל יכ ריהצהש וא ,(א)47 ףיעסל

לוטיב לע ריהצהל תוכזה תא הנוקה דבאי ,ןיבוטה תא רסמ רכומה רשאכ ,(א) ןטק ףיעס תוארוה ףא לע (ב)
- הזוחה לוטיב לע ריהצה ןכ םא אלא ,הזוחה

;המיוק הריסמהש ,ךכל עדומ השענש רחאל ריבס ןמז ךותב - רוחיאב הריסמ יבגל (1)

- הלאמ תחאב ריבס ןמז ךותב - רוחיאב הריסמ הניאש הרפה לכ יבגל (2)

;הרפהה לע תעדל וילע היהש וא עדיש רחאל (א

תא םייקי אל יכ רכומה ריהצהש רחאל וא ,(א)47 ףיעסל םאתהב הנוקה עבקש תפסונ הפוקת לכ םות רחאל (ב
;רומאכ תפסונ הפוקת ךותב ויבויח

,םויקל םיכסי אל יכ הנוקה ריהצהש רחאל וא ,(ב)48 ףיעסל םאתהב רכומה ןייצש תפסונ הפוקת לכ םותב (ג

הנוקה יאכז ,םלוש םרט םא ןיבו רבכ םלוש ריחמה םא ןיב ,הזוחה תא םימאות םניא ןיבוטה םא.50
ןיבוטל היהש ךרעה ןיבל הריסמה תעב לעופב ורסמנש ןיבוטה ךרע ןיבש סחיה ותוא יפ לע ריחמה תא תיחפהל
וא ,48 ףיעסל וא 37 ףיעסל םאתהב ויבויח לש והשלכ םויק-יא רכומה אפיר םא םלואו ;תע התואב םימאות
תא תיחפהל יאכז הנוקה אהי אל ,םירומאה םיפיעסל םאתהב רכומה ידי לע םויקל םיכסהל הנוקה בריס םא
.ריחמה

יבגל ,ולוחי ,הזוחה תא םאות ורסמנש ןיבוטה ןמ קלח קר םא וא ,ןיבוטה ןמ קלח קר רכומה רסמ(א).51
.50 דע 46 םיפיעס תוארוה ,םאות וניאש קלחה וא רסחה קלחה

םאתהב וא התומלשב הריסמ לש םויקה יא םא קר ,ואולמב הזוחה תולטב לע ריהצהל יאכז הנוקה (ב)
.הזוחה לש תידוסי הרפה םיווהמ הזוחל

.םלטנל ברסל וא ןיבוטה תא לוטיל הנוקה יאכז ,עבקנש דעומה ינפל ןיבוטה תא רכומה רסמ(א).52

לוטיל ברסל וא ןיבוטה תא לוטיל הנוקה יאכז ,הזוחב העבקנש וזמ הלודגה ןיבוט לש תומכ רכומה רסמ (ב)
יפל הדעב םלשל וילע ,הקלח וא הלוכ ,הרתיה תומכבש ןיבוטה תא הנוקה לטנ ;הרתיה תומכבש ןיבוטה תא
.הזוחבש ףירעתה

הנוקה יבויח - 3 קרפ

.וז הנמאבו הזוחב שרדנכ וידיל םתוא לוטילו ןיבוטה ריחמ תא םלשל בייח הנוקה.53

ריחמה םולשת - 1 ןמיס

יפל וא הזוחה יפל שרדנה לכב ,םילהנ רחא יולימו םידעצ תטיקנ תללוכ ריחמה תא םלשל הנוקה בויח.54
.םולשתה עוציב תא רשפאל ידכ ,םהשלכ תונקתו םיקוח

.

,ריחמה תעיבק רבדב תוארוה וא ריחמה תא אללכמ וא שרופמב עבוק וניא רשא ףקת הזוח תרכנ .55
תתירכ תעב ללכ ךרדב לבוקמה ריחמל עמתשמב וסחייתה םהש ,ךכל ךופה יוטיב רדעהב ,םידדצה ובשחיי
.ןודנה רחסמב תומוד תוביסנב םירכמנה הלאכ ןיבוט רובע הזוחה

.וטנ לקשמה יפל ,קפס לש הרקמב ,עבקיי ,ןיבוטה לקשמל םאתהב עבקנש ריחמ.56

- רכומל ותוא םלשל וילע והשלכ רחא םיוסמ םוקמב ריחמה תא םלשל ביוחמ וניא הנוקה רשאכ(א).57

;רכומה לש וקסע םוקמב (1)

;הריסמה םוקמב - םיכמסמ לש וא ןיבוטה לש הריסמ דגנכ אוה םולשתה רשאכ (2)

ירחא וקסע םוקמב יוניש בקע המרגנ רשא ,םולשתב תוכורכה תואצוהב לודיג לכב תאשל רכומה לע (ב)
.הזוחה תתירכ

רכומה רשאכ ומלשל וילע ,והשלכ רחא םיוסמ דעומב ריחמה תא םלשל ביוחמ וניא הנוקה רשאכ(א).58
רכומה ;וז הנמאלו הזוחל םאתהב ,הנוקה תושרל םתרבעהב הטילש םינקמה םיכמסמ וא ןיבוטה תא דימעמ
.רומאכ םולשתב םיכמסמה וא ןיבוטה תריסמ תא תונתהל יאכז

וא ,ןיבוטה םהיפלש םיאנתב ןיבוטה תא חולשל רכומה יאכז ,ןיבוטה לש הלבוהב ךורכ הזוחה רשאב (ב)
.ריחמה םולשת דגנכ אלא הנוקל ורסמיי אל ,םתרבעהב הטילש םינקמה םיכמסמה

ילהונ ןכ םא אלא ,ןיבוטה תא קודבל תונמדזה ול התיה םרטב ריחמה תא םלשל ביוחמ וניא הנוקה (ג)
.רומאכ תונמדזה ול אהתש ךכ םע דחא הנקב םילוע םניא םידדצה ומיכסה םהילעש םולשתה וא הריסמה

השקב לכב ךרוצ אלל ,וז הנמאו הזוחה יפל ועבקל ןתינש וא עבקנש דעומב ריחמה תא םלשל בייח הנוקה.59
.רכומה דצמ והשלכ רחא להונ יולימב וא

הליטנ - 2 ןמיס

- הווהמ לוטיל הנוקה בויח.60

;הריסמ עצבל רכומל רשפאל ידכ ,ןתוא השעיש ריבס חרואב תופצל ןתינש תולועפה לכ תיישע (1)

.ותושרל ןיבוטה תליטנ (2)

הנוקה ידי לע הזוח תרפה לשב תופורת - 3 ןמיס

:הלאמ תחאל רכומה יאכז ,וז הנמא יפל וא הזוחה יפל ויבויחמ בויח הנוקה םייק אל (א).61

;65 דע 62 םיפיעס תוארוה יפל תויוכזה תא שממל (1)

.77 דע 74 םיפיעס תוארוה יפל םייוציפ עובתל (2)

עובתל ול דומעל הלוכיה תוכז לכ ונממ לולשל ידכ ןיא ,תורחא תופורתל רכומה לש ותוכז שומימב (ב)
.םייוציפ

.הזוח תרפה לשב הפורתל קקזנ רכומה רשאכ הכרא לב הנוקל וקינעי אל תוררובל ןיד תיב וא טפשמ תיב (ג)

רכומה םא תלוז ,םירחאה ויבויח תא םייקל וא לוטיל ,ריחמה תא םלשל הנוקה ןמ שורדל יאכז רכומה.62
.וז השירד םע דחא הנקב הלוע הניאש הפורתל קקזנ

.ויבויח םויק םשל תפסונ הריבס ןמז תפוקת הנוקל עובקל יאכז רכומה(א).63

,יאכז רכומה היהי אל ,הרומאה הפוקתה ךותב םייקי אל יכ הנוקה ןמ העדוה רכומה לביק םא תלוז (ב)
תוכז לכ רכומהמ לולשל ידכ ךכב ןיא םלואו ;הזוח תרפה לשב הפורת לכל קקזיהל ,הפוקת התוא ךלהמב
.םויקב רוחיא לשב םייוציפ עובתל ול דומעל הלוכיה

- הזוחה לוטיב לע ריהצהל יאכז רכומה(א).64

;הזוחה לש תידוסי הרפה הווהמ וז הנמא יפל וא הזוחה יפל הנוקה לש ויבויחמ דחא לכ לש םויק-יא רשאכ (1)

ןכ השעי אל יכ עידוה םא וא ,ןיבוטה תא לוטיל וא ריחמה תא םלשל ובויח תא םייק אל הנוקה רשאכ (2)
.(א)63 ףיעסל םאתהב רכומה ול עבקש תפסונה הפוקתה ךלהמב


 
-1ןכ םא אלא ,הזוחה לוטיב לע ריהצהל תוכזה תא רכומה דבאי ,ריחמה תא הנוקה םליש ,רומאה ףא לע(ב)
 

;םיוק םויקה יכ ךכל עדומ השענ רכומהש ינפל - הנוקה ידי לע רוחיאב םויק יבגל (1)

- הלאמ תחאב ריבס ןמז ךותב - הנוקה ידי לע רוחיאב םויק הניאש תרחא הרפה לכ יבגל (2)

;הרפהה לע תעדל וילע היהש וא עדי רכומהש רחאל (א

תא םייקי אל יכ ריהצה הנוקהש רחאל וא ,(א)63 ףיעסל םאתהב רכומה עבקש תפסונ הפוקת לכ םות רחאל (ב
.רומאכ תפסונ הפוקת ךותב ויבויח

ךרע אל אוהו ,ןיבוטה לש תורחא תונוכת וא תודימה ,הרוצה תא טרפל הנוקה לע הזוחה יפל רשאכ(א).65
,רכומה יאכז ,רכומהמ ךכל השירד לביקש רחאל ריבס ןמז ךותב וא וילע םכסוהש דעומב רומאה טרפמה תא
לככ הנוקה יכרוצל םאתהב ומצעב טרפמה תא ךורעל ,ול דומעל תולוכיה ןהשלכ תורחא תויוכזמ עורגל ילב
.ול םיעודי םהש

הנוקה יאכז הבש הריבס הפוקת עובקלו ויטרפ תא הנוקל עידוהל וילע ,ומצעב טרפמה תא רכומה ךרע (ב)
טרפמה בייחי ,ךכל העבקנש הפוקתב ןכ הנוקה השע אל ,רומאכ העדוה תלבק רחאל םא ;הנוש טרפמ ךורעל
.רכומה ךרעש

ןוכיס תרבעה - 4 קרפ

אלא ,ריחמה תא םלשל ובויחמ ותוא םיררחשמ םניא הנוקל רכע ןוכיסהש רחאל ןיבוטל קזנ וא ןדבוא.66
.רכומה לש לדחמ וא השעמ בקע ומרגנ קזנה וא ןדבואה ןכ םא

רובעי םיוסמ םוקמל םריבעהל בייוחמ וניא רכומהו ,ןיבוטה לש הלבוהב ךורכ רכמה הזוח רשאכ (א).67
בייוחמ ;רכמה הזוחל םאתהב הנוקל םתרבעה םשל ןושארה ליבומל ורבעוה ןיבוטה רשאכ הנוקל ןוכיסה
ותואב ליבומל ורבעוה ןיבוטהש דע ,הנוקל ןוכיסה רובעי אל ,םיוסמ םוקמב ליבומל ןיבוטה תא ריבעהל רכומה
לע עיפשהל ידכ ,ןיבוטה תרבעהב הטילש םינקמה םיכמסמב קיזחהל השרומ רכומהש הדבועב ןיא ;םוקמ
.ןוכיסה תרבעה

לע ןומיס לש ךרדב ,הזוחל רוריבב ןיבוטה והוזש דע אלא הנוקל ןוכיסה רובעי אל ,רומאה ףא לע (ב)
.תרחא ךרדב וא הנוקל הנתינש העדוה ,חולשמ יכמסמ ידי לע ,ןיבוטה

לע תועיבצמ תוביסנה םא ,םלואו ;הזוחה תתירכ תעב הנוקל רובעי חולשמב ורכמנש ןיבוטל סחיב ןוכיס.68
הזוח תא םיווהמה םיכמסמה תא איצוהש ליבומל ןיבוטה ורבעוה ובש דעומב לחה הנוקל ןוכיסה רובעי ךכ
וא ודבא ןיבוטה יכ ,רכמה הזוח תתירכ תעב ,תעדל וילע היה וא עדי רכומה םא ,רומאה ףא לע ;הלבוהה
.רכומה לש אוה קזנל וא ןדבואל ןוכיסה ,הנוקל תאז הליג אלו ,וקוזינ

תא לטונ אוה רשאכ הנוקל ןוכיסה רובעי ,68 וא 67 םיפיעס תוארוה ולוחי אל םהילעש םירקמב (א).69
הזוחה תא רפה אוהו ותושרל ןיבוטה ודמעוה ובש דעומב לחה - דעומב ןכ השע אל םא ,וא ותושרל ןיבוטה
.םתליטנ-יאב

רבוע ,רכומה לש וקסע םוקמ וניאש םוקמב ןיבוטה תא ותושרל לוטיל ביוחמ הנוקה היה ,רומאה ףא לע (ב)
.םוקמ ותואב ותושרל ודמעוה ןיבוטהש הדבועל עדומ הנוקהו הריסמה דעומ עיגה רשאכ וילא ןוכיסה

והוזש דע הנוקה לש ותושרל ודמעוה אל וליאכ ןיבוטה תא םיאור ,םיהוזמ יתלב ןיבוטל הזוחה סחייתה (ג)
.הזוחל רוריבב

תופורתב עוגפל ידכ 69-ו 68,67 םיפיעס תוארוהב אהי אל ,תידוסי הרפה הזוחה תא רכומה רפה.70
.הרפהה בקע הנוקה תושרל תודמועה

הנוקהו רכומה יבויחל תופתושמ תוארוה - 5 קרפ

םירועישב עוציבל םיזוחו היופצ הרפה - 1 ןמיס

קלח םייקי אל רחאה דצה יכ ררבתה הזוחה תתירכ רחאל םא ויבויח םויק תא תועשהל יאכז דצ (א).71
- הלאמ תחאמ האצותכ ויבויחמ יתוהמ

;יארשא לבקל ותונימאב וא םייקל ותלוכיב רומח יוקיל (1)

.ומויק ךלהמב וא הזוחה םויק תארקל ותוגהנתה (2)

עונמל יאכז אוה ,וררבתה (א) ןטק ףיעסב תוראותמה תוביסהש ינפל ןיבוטה תא חלש רבכ רכומה רשאכ (ב)
תוסחייתמ הז ןטק ףיעס תוארוה ;םלבקל ותוא הכזמה ךמסמב קיזחמ הנוקה םא םג ,הנוקל ןיבוטה תריסמ תא
.רכומל הנוקה ןיבש ןיבוטב תויוכזל קר

רחאה דצל היעשהה לע דימ עידוהל ,ןכמ רחאל וא ןיבוטה חולשמ ינפל ,הזוחה םויק תא העשמה דצ לע (ג)
.ודיצמ םויקל תקפסמ הבורע איצממ רחאה דצה םא םויקב ךישמהל וילעו

דצה יאכז ,תידוסי הרפה הזוחה תא רפי םידדצה דחאש רורב הזוחה םויקל דעומה ינפל רשאכ(א).72
.הזוחה לוטיב לע ריהצהל רחאה

,רחאה דצל ךכ לע הריבס העדוה תתל ,הזוחה לוטיב לע ריהצהל ותעדבש דצה לע ,רשפאמ ןמזה רשאכ (ב)
.ודיצמ םויקל תקפסמ הבורע איצמהל ול רשפאל ידכ

.ויבויח תא םייקי אל אוהש רחאה דצה ריהצה םא ולוחי אל (ב) ןטק ףיעס תוארוה (ג)

דחא יבגל ויבויחמ בויח לש דחא דצ ידי לע םויק יא ויפלש ,םירועישב ןיבוט תריסמל הזוחב(א).73
יבגל הזוחה לוטיב לע ריהצהל רחאה דצה יאכז ,רועיש ותוא יבגל הזוחה לש תידוסי הרפה הווהמ םירועישה
.רועיש ותוא

תובוט תוביס רחאה דצל ןתונ ,םירועישה דחא יבגל ויבויחמ בויח לש דחא רצ ידי לע םויק יא רשאכ (ב)
יבגל הזוחה לוטיב לע ריהצהל אוה יאכז ,םיידיתע םירועיש יבגל הזוחה לש תידוסי הרפה שחרתת יכ קיסהל
.ריבס ןמז ךותב ןכ השעש דבלבו ,דיתעה

םיחולשמ יבגל ולוטיב לע עידוהל ,תע התואב ,יאכז ,והשלכ חולשמ יבגל הזוחה לוטיב לע ריהצמה הנוק (ג)
הרטמל שמשל הלא םיחולשמ ולכוי אל ,םהיניבש תידדהה תולתה בקע ,םא םיידיתע םיחולשמ וא ושענ רבכש
.הזוחה תתירכ תעב םידדצה ונווכתה הילאש

םייוציפ - 2 ןמיס

דצה לבסש חוור דספה תוברל ,דספהל הוושה םוכסב ויהי דחא דצ ידי לע הזוח תרפה לשב םייוציפ.74
תעב תופצל וילע היהש וא ,הפצ רפמה דצהש דספהה לע ולעי אל רומאכ םייוציפ ;הרפההמ האצותכ רחאה
וילע היהש וא זא ול םיעודי ויהש םינינעהו תודבועה רואל ,הזוחה תרפה לש תירשפא האצותכ ,הזוחה תתירכ
.םתעדל

וא ,םייפולח ןיבוט הנוקה הנק לוטיבה רחאל ריבס ןמז ךותבו ריבס ןפואב רשאכו הזוחה לטוב רשאכ.75
ןיבל הזוחבש ריחמה ןיבש שרפהה תא לבקל םייוציפ עבותה דצה יאכז ,תינשב ןיבוטה תא רכמ רכומהש
.74 ףיעס יפל לבקל ןתינש םיפסונ םייוציפ לכ לע ףסונ תאזו תיפולחה הקסעבש ריחמה

תינשב רכמ וא הנק אל םא ,םייוציפ עבותה דצה יאכז ,לבוקמ ריחמ ןיבוטל שיו הזוחה לטוב(א).76
תאזו ,לוטיבה תעב לבוקמה ריחמה ןיבל הזוחב עבקנש ריחמה ןיבש שרפהה תא לבקל ,75 ףיעסל םאתהב
הזוחה תא םייוציפ עבותה דצה לטיב םא ,םלואו ;74 ףיעס יפל לבקל ןתינש םהשלכ םיפסונ םייוציפל ףסונב
ריחמה םוקמב ,ותושרל ןיבוטה תא לטנ ובש דעומב לבוקמה ריחמה לוחי ןיבוטה תא ותושרל לטנש רחאל
.לוטיבה תעב לבוקמה

תריסמ עצבתהל התיה הרומא ובש םוקמב גהונה ריחמה אוה לבוקמה ריחמה ,(א) ןטק ףיעס ןינעל (ב)
םישרפהב בשחתהב ריבס ףילחת שמשמה רחא םוקמכ ריחמה - םוקמ ותואב לבוקמ ריחמ ןיא םא ,וא ,ןיבוטה
.ןיבוטה לש הלבוהה תולעב

,דספהה תא ןיטקהל ידכ ןינעה תוביסנב םיריבסה םיעצמא טוקנל ,הזוח תרפה לע ךמתסמה דצ לע.77
םייוציפה תתחפה תא עובתל רפמה יאכז ,רומאכ םיעצמא טקנ אל ;הרפההמ האצותכ ,חוור דספה תוברל
.ןוטקל דספהה היה ךירצ ובש םוכסב

תיביר - 3 ןמיס

עורגל ילבמ תאזו ,וילע תיבירל רחאה דצה יאכז ,רוגיפבש רחא םוכס לכ וא ריחמה תא דצ םליש אל.78
.74 ףיעס יפל לבקל ןתינש םייוציפל ותוכזמ

םירוטפ - 4 ןמיס

וניאש לושכמ לשב םרגנ םויקה יא יכ חיכומ אוה םא ,ויבויחמ בויח םויק-יאל יארחא וניא דצ (א).79
וא ,ותוא עונמל וא ,הזוחה תתירכ תעב לושכמב בשחתהל ריבס ןפואב ונממ תופצל ןתינ אלשו ,ותטילשב
.ויתואצות לע וא ,וילע רבגתהל

וא ותומלשב ,הזוחה תא םייקל ידכ רשקתה ומעש ישילש דצ לש םויק-יאמ דצ לש םויק-יא עבנ רשאכ (ב)
- םא קר תוירחאמ דצ ותוא רוטפ ,וקלחב

;(א) ןטק ףיעס תוארוה יפל רוטפ אוה (1)

.וילע תולח (א) ןטק ףיעס תוארוה ויה ול רוטפ היה רשקתה ומעש םדאה (2)

.לושכמה םייק הכלהמבש הפוקתב לוחי הז ףיעס יפל רוטפה (ג)

תא םייקל ותלוכי לע ותעפשה לעו לושכמה לע רחאה דצל עידוהל בייח ויבויח תא םייקמ וניאש דצה (ד)
לע תעדל וילע היה וא עדי םייקמ וניאש דצהש רחאל ריבס ןמז ךותב העדוהה תא רחאה דצה לביק אל ;ויבויח
.רומאכ העבק-יאמ םיעבונה םייוציפב בייח אהי ,לושכמה

.וז הנמא יפל םייוציפ עובתל תוכזה לע ףסונ תרחא תובז לכ שממל דצ לכמ עונמל ידכ הז ףיעסב ןיא (ה)

לש לדחמ וא השעמ ידי לע םרגנ רומאב םויק-יא םא ,רחאה דצה לש םויק-יא לע ךמתסהל יאשר וניא דצ.80
.ןושארה דצה

לוטיבה תואצות - 5 ןמיס

לוטיבה ;םייוציפב תירשפא תובחל ףופכב ,ויפ לע םהיבויחמ םידדצה ינש תא רטופ הזוחה לוטיב (א).81
םהיתויוכז תא הרידסמה תרחא הארוה לכב וא תוקולחמ בושייל תסחייתמה הזוחב הארוה לכב עגופ וניא
.הזוחה לוטיב תובקעב םידדצה לש םהיבויחו

ןושארה דצהש המ לכ לש הבשה רחאה דצהמ עובתל יאכז ,וקלחב וא ותומלשב ,הזוחה תא םייקש דצ (ב)
.ליבקמב העצבל םהילע הבשהב םיביוחמ םידדצה ינש םא ;הזוחה יפל םליש וא קפיס

,םייפולח ןיבוט ול רוסמל רכומה ןמ שורדל וא הזוחה לוטיב לע ריהצהל ותוכז תא דבאמ הנוקה(א).82
.םלביק ובש בצמה תא תיתוהמ םאותה בצמב ןיבוטה תא בישהל לוכי אוה ןיא םא

:הלא םירקמב ולוחי אל (א) ןטק ףיעס תוארוה (ב)

ובש בצמה תא תיתוהמ םאותה בצמב ןיבוטה תא בישהל וא ןיבוטה תא בישהל תורשפאה רדעה רשאב (1)
;ולש לדחממ וא השעממ עבונ וניא ,הנוקה םלביק

;38 ףיעס תוארוהל םאתהב הכרענש הקידבמ האצותכ וקוזינ וא ולכתה םקלח וא ןיבוטה רשאכ (2)

ךלהמב הנוקה ידי לע םבצמ הנושש וא וכרצנ וא ליגרה םיקסעה ךלהמב ורכמנ םקלח וא ןיבוטה רשאכ (3)
.המאתהה רסוח תא תולגל וילע היהש וא הליגש ינפל ,ליגרה שומישה

םאתהב םייפולח ןיבוט רוסמל רכומה ןמ שורדל וא הזוחה לוטיב לע ריהצהל ותוכז תא הנוק דביא.83
.וז הנמא יפלו הזוחה יפל תורחאה תופורתה לכ ול ורמשיי ,82 ףיעסל

.ריחמה םלוש ובש ךיראתהמ ,וילע תיביר םג םלשל וילע ,ריחמה תא בישהל ביוחמ רכומה היה(א).84

:הלא םירקמב םהמ קלחמ וא ןיבוטה ןמ קיפהש האנה תובוט לכ לשב רכומל בח הנוקה (ב)

;םהמ קלח וא ןיבוטה תא בישהל וילע םא (1)

םאותה בצמב םקלח וא ןיבוטה לכ תא בישהל וא ,םקלח וא ןיבוטה לכ תא בישהל ותורשפאב ןיא םא (2)
ןיבוט רוסמל רכומה ןמ שרד וא הזוחה לוטיב לע ריהצה ,ןכ יפ לע ףא ,ךא ,םלביק ובש בצמה תא תיתוהמ
.םייפולח

ןיבוטה תרימש - 6 ןמיס

אוה ,ליבקמב ןיבוטה תריסמ תאו ריחמה םולשת תא עצבל שישכ ,וא ןיבוטה תליטנב רחיא הנוקה רשאכ.85
טוקנל רכומה לע ,תרחא ךרדב םתרבעהב טולשל ותלוכיבש וא ןיבוטב קיזחמ רכומהו ,ריחמה תא םליש אל
לע הנוקה ידי לע הפושיש דע ןיבוטה תא בכעל יאכז אוה ;םהילע רומשל ידכ ןינעה תוביסנב םיריבס םידעצ
.תוריבסה ויתואצוה

וילע ,םתוחדל ידכ וז הנמא יפל וא הזוחה יפל יהשלכ תוכז שממל ותנווכבו ןיבוטה תא הנוקה לביק(א).86
לע רכומה ידי לע הפושיש דע םתוא בכעל יאכז אוה ;םהילע רומשל ידכ ןינעה תוביסנב םיריבס םידעצ טוקנל
.תוריבסה ויתואצוה

הקזחה תא לוטיל וילע ,םתוחדל ותוכז תא שמממ אוהו ,םדעיב ,ותושרל הנוקל וחלשנש ןיבוט ודמעוה (ב)
יתלב תואצוה וא הריבס יתלב תוחונ יא אללו ריחמה םולשת אלל תאז תושעל ןתינש יאנתב רכומה םשב םהב
;דעיה םוקמב חכונ ,ומשב ןיבוטה לע תוירחא לבקל ךמסוהש םדא וא ,רכומה םא לוחת אל וז הארוה ;תוריבס
.(א) ןטק ףיעסב רומאכ ויבויחו ויתויוכז ורדסוי ,הז ןטק ףיעס יפל ןיבוטב הקזחה תא הנוקה לטנ

דצה לש ונובשח לע ישילש םדא לש ןסחמב םדיקפהל יאכז ןיבוטה לע הרימשל םידעצ טוקנל ביוחמה דצ.87
.תוריבס יתלב ןניא תואצוההש יאנתב ,רחאה

לכב םתוא רוכמל יאכז ,86 ףיעס וא 85 ףיעס תוארוהל םאתהב ןיבוטה לע רומשל ביוחמה דצ(א).88
וא הרזח םתחיקלב וא ןיבוטב הקזחהה תליטנב ריבס יתלב ןפואב רחיא רחאה דצה םא המיאתמ ךרד
.רחאה דצל הנתינ רוכמל הנווכה לע הריבס העדוהש יאנתבו ,הרימשה תואצוהב וא ריחמה םולשתב

דצה לע ,תוריבס יתלבתואצוהב הכורכ םתרימש םא וא תוריהמב םילקלקתמה הלאכ םה ןיבוטה םא (ב)
תדימב ;םרכומל ידכ םיריבס םיעצמא טוקנל 86 ףיעסל וא 85 ףיעסל םאתהב ןיבוטה תרימשב ביוחמה
.רוכמל ותנווכ לע העדוה רחאה דצל תתל וילע ,רשפאה

תרימש לש תוריבסה תואצוהל הוושה םוכס ,הריכמה ןוידפ ךותמ בכעל תוכזה ןיבוטה תא רכומה דצל (ג)
.הרתיה תא רחאה דצל תתל וילע ;םתריכמו ןיבוטה

םויס תוארוה - 6 קרפ

,תע לכב ,תיאשר ,בתכ ידי לע וחכוי וא בתכב ותרכיי רכמ יזוח יכ תשרוד התקיקחש תרשקתמ הנידמ.96
הריתמה ,וז הנמא לש 'ב קלח וא 29 ףיעס ,11 ףיעס לש הארוה לכ היפלו 12 ףיעסל םאתהב הרהצה רוסמל
תרחא הרוצ לכב ,הנווכ לש רחא יוטיבב וא לוביקב יהשלכ העצהב ,המכסהב - ולוטיב וא ויוניש ,רכמ הזוח
.הנידמ התואב קסע םוקמ שי והשלכ דצל רשאכ לוחת אל ,בתכ רשאמ

ןילייב ףסוי קרב דוהא

םיטפשמה רש הלשממה שאר

גרוב םהרבא ןמציו רזע

תסנכה שאר בשוי הנידמה אישנ


רוקמב ."ןכ השע םא אלא" :תויהל ךירצ .ילארשיה קקוחמה לש רפוס תועט הלפנ ןאכ :(.ר.א) ךרועה תרעה 1 
רסח אוה טפשמה תרחא יכ ,ריבחתה יללכמו ןויגיהה ןמ בייחתמ םג הז ןוקית ."unless he does so":  :ילגנאה
.ןבומ רסח םג אליממו אושנ