11971 א"לשת ,(ימואל-ןיב ןיבוט רכמ) רכמה קוח
הרדגה .1
המתחנש ,ימואל -ןיב ןיבוט רכמל דיחא קוח רבדב הנמאה - "הנמאה" הז קוחב
.1964 ילויב 1 םויב גאהב
דיחאה קוחה תלוחת .2
היהי ,(דיחאה קוחה - ןלהל) הז קוחל תפסותבש חסונב ,הנמאל חפסנש דיחאה קוחל
.קוח לש ףקות
דיחאה קוחל (ה) 1 ףיעס ןינעל הרהצה .3
2 ןמיס יפ לע הנתינש הרהצה רבדב ,תומושרב המסרופש ,םיטפשמה רש לש העדוה
.דיחאה קוחל (ה)1 ףיעס ןינעל תכתוח היאר שמשת ,הנמאל
בויח תפיכא וצ .4
ידי לע בויח םויק שורדל ,דיחאה קוחה תוארוה יפל ,יאכז רכמ-הזוחל דצש םוקמ
יבגל ןכ השוע היה אל םא בויחה תפיכאל וצ תתל אלש טפשמה תיב יאשר ,ינשה דצה
.וילע תולח ןניא קוחה תוארוהש רכמ -הזוח
הליחת .5
םסרפי םיטפשמה רש ;לארשי יבגל הפקתל סנכית הנמאהש םויהמ ותליחת הז קוח
קוח תליחת דעומל תכתוח היאר שמשת ותעדוהו ,רומאה םויה רבדב העדוה תומושרב
.הז
רבעמ תארוה .6
.םדוקה ןידה לוחל ףיסוי הז קוח לש ותליחת ינפל השענש רכמ לע
תפסותה
(2 ףיעס)
ימואל-ןיב ןיבוט רכמל דיחא קוח
קוחה תלוחת :'א קרפ
םהיקסע-תומוקמש םידדצ םהב ורשקתהש ןיבוט רכמל םיזוח לע לוחי הז קוח (א) .1
:הלאה תוביסנה תחאבו ,תונוש תונידמ לש ןהיחטשב םיאצמנ
תויהל םידמוע וא ,םילבומ םה הזוחה תיישע תעבש ןיבוט לע בסומ רכמה הזוח (1)
;תרחא הנידמ לש החטשל תחא הנידמ לש החטשמ ,םילבומ
;תונוש תונידמ לש ןהיחטשב ויה לוביקהו העצהה (2)
לוביקהו העצהה ויה החטשב אלש הנידמ לש החטשב תויהל הכירצ ןיבוטה תריסמ (3)
.ליגרה וירוגמ -םוקמ הז ןינעל אובי קסע םוקמ ול ןיא הזוחל םידדצה דחא םא (ב)
.םידדצה לש םתוחרזאב היולת אהת אל הז קוח לש ותלוחת (ג)
הנידמ לש החטשב ויה וליאכ לוביקהו העצהה תא וארי ,תבותכתב ושענש םיזוחב (ד)
העצהה תא םיליכמה ,תרושקתה יכמסמ ראש וא םיקרבמה ,םיבתכמה םא קר תחא
.הנידמ התוא לש החטשב ולבקתנו וחלשנ ,לוביקהו
ליגרה םירוגמה-םוקמ וא קסעה-םוקמ ןינעל "תונוש תונידמ"כ תונידמ וארי אל (ה)
הנמאה לש ןמיס יפל הנתינש ,הז ןינעל הפקת הרהצה ןהיבגל תמייק םא ,םידדצה לש
.ימואל-ןיב ןיבוט רכמל דיחא קוח רבדב 1964 ילויב 1 םוימ
,הז קוח לש ותלחה ןינעל ןובשחב ואבוי אל יטרפה ימואל-ןיבה טפשמה יללכ .2
.הז ןינעל תרחא הארוה וב שי םא תלוז
,הז קוח תלוחת תא ,אללכמ וא שרופמב ,ונממ לולשל םיאשר רכמ-הזוחל םידדצה .3
.ותצקמ וא ולוכ
ןיב ,הזוחה לע לוחיש קוחכ וב ורחב הזוחל םידדצה רשאכ םג לוחי הז קוח .4
ןיבו תונוש תונידמ לש ןהיחטשב םה םיליגרה םהירוגמ -תומוקמ וא םהיקסע-תומוקמש
דיחא קוח רבדב 1964 ילויב 1 םוימ הנמאל םידדצ ןה הלא תונידמש ןיב ,ואל םא
לכבש הבוח -תוארוהב עגופ אוה ןיאש הדימב ,ואל םא ןיבו ימואל -ןיב ןיבוט רכמל
.דיחאה קוחב םידדצה ורחב אלוליא תולח ויהש קוח
- רכמ לע לוחי אל הז קוח (א) .5
;םיפסכ וא םיריחס םיכמסמ ,העקשהל תוחוטב ,תוינמ ,קוטס לש (1)
;םמשרל שיש וא ,םימושר ,סיט ילכו תוניפס ,תוינא לש (2)
;למשח לש (3)
.לעופל האצוה יכילהב וא ,קוחבש תוכמס יפ לע השענה (4)
לע ןגהל תודעונה ,ילארשיה קוחבש הבוח-תוארוהב עוגפל אב וניא הז קוח (ב)
.ןירועישל םימולשתבש רכמ-תואקסיעב הנוקה
,הז קוח ןבומב רכמכ ותוא םיאור ,םקיפהל וא םרצייל שיש ןיוט תקפסהל הזוח .6
םירמחה לש ירקיע קלח קפסל ומצע לע לבקמ ןיבוטה תא ןימזמה דצה םא תלוז
.םתקפהל וא ןיבוטה רוצייל םישורדה
לש וא םידדצה לש יטרפה וא ירחסמה םייפאל בל םיש אלב רכמ לע לוחי הז קוח .7
.םיזוחה
דחוימב .רכמה הזוחמ םיעבונה הנוקהו רכומה יבויח תא קרו ךא רידסמ הז קוח .8
אלו ,ורכמנש ןיבוטב תולעבה לע ותעפשהב אל ,הזוחה תתירכב אל קסוע הז קוח ןיא
הארוה וב העבקנ םא תלוז ,גהונ לכ לש וא ,ויאנתמ יאנת לש וא ,הזוחה לש םפקתב
.תרחא תשרופמ
תויללכ תוארוה :'ב קרפ
,אללכמ וא שרופמב ,הזוחב םהל וקקזנש םיגהנב םיבייוחמ ויהי םידדצה (א) .9
.םמצע ןיבל םניב ועבקש םיכרדבו
םתוארל םיליגר םדמעמב םיריבס םדא-ינבש םיגהנב םג םיבייוחמ ויהי םידדצה (ב)
ומיכסה םא תלוז ,םיגהנה ועירכי ,הז קוח םירתוס םהש םוקמב ;הזוחה לע םילחכ
.תרחא ךרד לע םידדצה
םהב שמתשהל לבוקמש ,הזוח לש תואחסונל וא תוארוהל ,םייוטיבל םידדצה וקקזנ (ג)
.ןודנה רחסמב ליגרכ םהל תעדונה תועמשמה יפל םשרפל שי ,רחסמ תוכילהב
היה וא ,עדי רפמהש תמיא לכ תידוסי הרפהכ הזוח תרפה וארי הז קוח ןנעל .10
רשקתמ היה אל רחאה דצה לש ודמעמב ריבס םדאש ,הזוחה תרימג תעב ,תעדל וילע
.היתואצותו הרפהה תא שארמ האר וליא הזוחב
לככ הרצק הפוקת ךות העצבל שי ,"דימ" הלועפ עצבל שי הז קוח יפלש םוקמ .11
.ריבס חרואב העצבל ןתינש רחאל ,תוביסנה יפל ,רשפאה
העיבק לע ססובמה ריחמ ותועמשמ "יוצמ ריחמ" יוטיבה ,הז קוח ןינעל .12
,קושה גהונ יפל ,םישמשמה םימרוגה לע - רומאכ העיבק רדעהבו ,קוש לש תימשר
.ריחמה תעיבקל
םידדצה דחא יבגל - "תעדל וילע היה וא ,עדי" יוטיבה ,הז קוח ןינעל .13
עדי דצ ותוא לש ודמעמב ריבס םדאש המל ןווכתמ ,הזל המוד יוטיב לכ וא - הזוחל
.תעדל היה ךירצ וא
.ןינעה תוביסנב םילבוקמה םיעצמאב ונתניי הז קוחב ועבקנש תועדוה .14
ןינעל תרחא השירד לכל ףופכ אוה ןיאו ,בתכבש היאר ןועט וניא רכמ - הזוח .15
.םידע תועצמאב וחיכוהל ןתינ ,דחוימבו ,הרוצ
רחאה דצה ןמ עובתל רכמה-הזוחל דחא דצ יאכז הז קוח תוארוה יפלש םוקמ .16
עוציב לע הרומה ןיד-קספ ףוכאל וא ןתיל בייח טפשמ-תיב אהי אל ,בויח לש ומויק
רכמל דיחא קוח רבדב 1964 ילויב 1 םוימ הנמאה לש 7 ןמיס תוארוה יפל אלא ןיעב
.ימואל-ןיב ןיבוט
ורדסוי ,שרופמב וב וערכוה אלו הז קוחב םירדסומה םינינעל תועגונה תולאש .17
.הז קוח ססובמ םהילעש םייללכה תונורקעל םאתהב
רכומה יבויח :'ג קרפ
תא ריבעהלו ,ךכל םיעגונה םיכמסמהו ןיבוטה תריסמ תא עצבל בייח רכומה .18
.הז קוחבו הזוחב שרדנכ ,ןיבוטב תולעבה
ןיבוטה תריסמ :'א ןמיס
.הזוחל םימיאתמה ןיבוט תניתנב אהת הריסמה (א) .19
עצובת ,הריסמל רחא םוקמ לע םכסוה אלו ,ןיבוטה תלבוה ךירצמ רכמה-הזוח היה (ב)
.הנוקל םתרבעה םשל ליבומל ןיבוטה תניתנב הריסמה
ןעמ תעיבקב םא ,הזוחה םויקל רוריבב ודחוי אל ליבומל ונתינש ןיבוטהש םוקמ (ג)
םאו ,רוגשמ-תעדוה ,ןיבוטה תניתנל ףסונב ,הנוקל רכומה חלשי ,רחא יעצמא לכב וא
.ןיבוטה תא טרפמה ךמסמ - רבדב ךרוצ שי
המוקמו הריסמה דעומ ןינעל רכומה יבויח :1 הנשמ ןמיס
הריסמה דעומ .א
בייח ,גהונב עבקנ ךיראתהש וא ,הריסמל ךיראת לע םידדצה ומיכסהש םוקמ .20
דבלבו ,רחא ילמרופ דעצ לכב ךרוצ אלל ,הז ךיראתב ןיבוטה תא רוסמ רכומה
םידדצהש רדגומ ערואמל רשקב עבקנ וא ,חולה יפל ,העיבקל ןתינ וא עובק ךיראתהש
.וכיראת תא אדוול םילוכי
ןמז קרפ ךות הריסמה תא עצבל שי גהונה יפל וא םידדצה תמכסה יפלש םוקמ .21
ךיראתה תא עובקל רכומה יאשר ,(תינולפ הנוע וא ינולפ שדוח ןוגכ) םייוסמ
.הנוקל הרמשנ ךיראתה תעיבקש תוביסנה ךותמ הארנ םא תלוז ,הריסמה לש קייודמה
רכומה בייח ,21 וא 20 םיפיעס תוארוהל םאתהב עבקנ אל הריסמה דעומש םוקמ .22
ןיבוטה לש םעבטל בל םישב ,הזוחה תרימג רחאל ריבס ןמז ךות ןיבוטה תא רוסמל
.תוביסנלו
הריסמה םוקמ .ב
םוקמב ןיבוטה תא רכומה רוסמי ,ןיבוטה תלבוה ךירצמ רכמה-הזוח היה אל (א) .23
.ליגרה וירוגמ-םוקמ - קסע-םוקמ ול ןיאבו ,הזוחה תרימג תעב וקסע-םוקמ היה ובש
םוקמב םייוצמ ויה ןיבוטהש ועדי םידדצהו םימייוסמ ןיבוט לש איה הריכמהשכ (ב)
םא ןידה אוה ;הז םוקמב ןיבוטה תא רוסמל רכומה לע ,הזוחה תרימג תעב ינולפ
שיש וא ,ינולפ יאלמ ךותמ םתחקל שיש םימייוסמ-יתלב ןיבוט םה ורכמנש ןיבוטה
.הזוחה תרימג תעב םידדצל עודי היהש םוקמב םקיפהל וא רצייל
המוקמו הריסמה דעומ ןינעל רכומה לש ויבויח םויק יא לשב תופורת .ג
,הנוקה יאשר ,המוקמ וא הריסמה דעומ ןינעל ויבויח תא רכומה םייק אל (א) .24
- 32 דע 25 םיפיעסב רומאכ
;הזוחה םויק תא רכומה ןמ שורדל (1)
.הזוחה לוטיב לע עידוהל (2)
.87 דע 84 םיפיעסב וא 82 ףיעסב רומאכ םייוציפ עובתל םג יאשר הנוקה (ב)
.הכרא תשקבב ,תוררובל וא ,טפשמ-תיבל תונפל יאכז רכומה אהי אל הרקמ םושב (ג)
תורשפא ול שי םא ,הזוחה לש ומויק תא רכומה ןמ שורדל יאכז אהי אל הנוקה .25
תמאות רומאכ הפולח הינקו הזוחה יפלש ןיבוטה םוקמב םיאבה ןיבוט תונקל הריבס
.הפולחה הינקה תא עצבל שיש העשמ וילאמ לטב הזוחה אהי הז הרקמב ;גהונה תא
הריסמה דעומ ןינעל תופורת (א)
יאשר ,הזוחה לש תידוסי הרפה איה עבקנש דעומב ןיבוטה תריסמ-יאש םוקמ (א) .26
רכומל עידוהל וילע ;ולוטיב לע עידוהל וא הזוחה םויק תא רכומה ןמ שורדל הנוקה
.וילאמ לטב הזוחה אהי ןכ אל םאש ,ריבס ןמז ךות ותטלחה לע
השע אל הנוקהו ,(א) ןטק-ףיעס יפל ותטלחה לע עידוהל הנוקה ןמ רכומה שרד (ב)
.וילאמ לטב הזוחה אהי ,דימ תאז
,(א) ןטק-ףיעס יפל ותטלחה לע הנוקה עידוהש ינפל הריסמה תא רכומה עציב (ג)
.לוטיבל ןתינ הזוחה ןיא ,הזוחה לוטיב לע עידוהל ותוכזב דימ שמתשה אל הנוקהו
אוה יאשר ,ריבס ןמז ךות תאז גישה אלו הזוחה םויקב הנוקה רחבש םוקמ (ד)
.הזוחה לוטיב לע עידוהל
,הזוחה לש תידוסי הרפה הניא עבקנש דעומב ןיבוטה תריסמ-יאש םוקמ (א) .27
עוציב תא רכומה ןמ שורדל תוכזה - הנוקלו ,הריסמה תא עצבל תוכזה רכומל תרמשנ
.הזוחה
ךות הריסמ יא ;ריבס ןמז לש תפסונ הכרא רכומל קינעהל יאשר הנוקה םלוא (ב)
.הזוחה לש תידוסי הרפה איה וז הכרא
ריחמש תמיא לכ הזוחה לש תידוסי הרפהל בשחית עבקנש דעומב ןיבוט תריסמ-יא .28
.םגישהל הנוקה לכוי ובש ,קושב עבקנ הלא ןיבוט
וא לבקל הנוקה יאשר ,עבקנש דעומה ינפל ןיבוטה תריסמ תא רכומה עיצה .29
םייוציפ עובתל תוכזה תא ומצעל רומשל אוה יאשר - התוא לביק ;הריסמה תא תוחדל
.82 ףיעס יפל
הריסמה םוקמ ןינעל תופורת (ב)
-יאו ,הזוחה לש תידוסי הרפה איה עבקנש םוקמב ןיבוטה תריסמ-יאש םוקמ (א) .30
תא רכומה ןמ שורדל הנוקה יאשר ,תידוסי הרפה איה ףא עבקנש דעומב ןיבוטה תריסמ
,ריבס ןמז ךות ותטלחהלע רכומל עידוהל וילע ;ולוטיב לע עידוהל וא הזוחה םויק
.וילאמ לטב הזוחה היהי ןכ אל םאש
השע אל הנוקהו ,(א) ןטק-ףיעס יפל ותטלחה לע עידוהל הנוקה ןמ רכומה שקיב (ב)
.וילאמ לטב הזוחה אהי ,דימ תאז
יפל ותטלחה לע הנוקה עידוהש ינפל עבקנש םוקמל ןיבוטה תא רכומה ליבוה (ג)
הזוחה ןיא ,הזוחה לוטיב לע עידוהל ותוכזב דימ שמתשה אל הנוקהו ,(א) ןטק-ףיעס
.לוטיבל ןתינ
הריסמה תא עצבל תוכזה רכומל הרומש ,םהילע לח וניא 30 ףיעסש םירקמב (א) .31
.הזוחה םויק תא רכומה ןמ שורדל תוכזה - הנוקלו ,עבקנש םוקמב
קרפ ךות הריסמ-יא ;ריבס ןמז לש תפסונ הכרא רכומל קינעהל יאשר הנוקה םלוא (ב)
.הזוחה לש תידוסי הרפהל בשחית עבקנש םוקמב הז ןמז
ונתינ ןיבוטהו ,ליבומל ןיבוטה תניתנב תויהל הכירצ הריסמהש םוקמ (א) .32
הריסמה-יא םא ,הזוחה לוטיב לע עידוהל הנוקה יאשר ,עבקנש םוקמב אלש רומאכ
לע עידוה אל םא וז תוכז דבאמ אוה ;הזוחה לש תידוסי הרפה איה עבקנש םוקמב
.דימ לוטיבה
וחלשנ םא ,(א) ןטק-ףיעסב םירומאה םיאנתבו תוביסנב ,תוכזה התוא אהת הנוקל (ב)
.עבקנש םוקמה וניאש םוקמל ןיבוטה
לש תידוסי הרפה וניא ,עבקנש םוקמה םניאש ,םוקמל וא םוקממ חולשמה םא (ג)
.82 ףיעס יפל םייוציפ עובתל קר הנוקה יאשר ,הזוחה
ןיבוטה תמאתה ןינעל רכומה יבויח :2 הנשמ ןמיס
המאתה-יא .א
- רסמ םא ,ןיבוטה תא רוסמל ובויח תא םייק אל רכומה (א) .33
;הזוחב בייחתהש יפכמ הנטק וא הלודג תומכ וא ,ורכמנש ןיבוטהמ קלח קר (1)
;הנוש גוסמ ןיבוט וא ,הזוחה רבדמ םהבש ןיבוטה םניאש ןיבוט (2)
,הנוקל רכומה חלש וא ןתנש המגודל וא םגדל רשא תולוגסה תא םירסחה ןיבוט (3)
;םתומכ ויהי ןיבוטהש ,אללכמ וא תשרופמ תובייחתה אלב וגצוה םא תלוז
;ירחסמה וא ליגרה םשומישל תושורדה תולוגסה םהב ןיאש ןיבוט (4)
וא שרופמב ,ונווכתנ ןהילאש תדחוימ הרטמל תושורדה תולוגסה םהב ןיאש ןיבוט (5)
;הזוחב ,אללכמ
וא שרופמב ,םהל ונווכתנש רכיהה-ינמיסו תולוגסה םהב ןיאש ןיבוט ,ללכבו (6)
.הזוחב ,אללכמ
הלוגס לש םרדעה וא ןיבוטהמ קלח לש ונורסח ,תומכב לדבה (ב)
.תובישח םהל ןיא םא ןובשחב ואבוי אל ינולפ רכיה-ןמיס וא תינולפ
לכ תואיצומ 33 ףיעסב םינודינה םירקמל הז קוחב הנוקל תונתינה תויוכזה .34
.ןיבוטה לש המאתה-יא לע תססובמה תרחא הפורת
םא םלוא ,ןוכיסה תרבעה תעב םבצמ יפל עבקית הזוחל ןיבוטה תמאתה (א) .35
עבקית הפלחה-תשקב תמחמ ןיבו הזוחה לוטיב לע העדוה תמחמ ןיב ,רבע אל ןוכיסה
ןיבוטה ויה וליא ןוכיסה רבוע היה הבש העשב ןיבוטה בצמ יפל הזוחל המאתהה
.הזוחל המאתהב
-ףיעסב עבקנש דעומה רחאל הלחש המאתה-יא לש היתואצותל יארחא היהי רכומה (ב)
.ותוגהנתהל יארחא רכומהש םדא תלועפ וא רכומה תלועפ תמחמ הלח איה םא ,(א) ןטק
תואקסיפב ןודנה גוסה ןמ המאתה-יא לש היתואצותל יארחא וניא רכומה .36
לע הנוקה עדי הזוחה תרימג תעב םא ,33 ףיעס לש (א) ןטק ףיעסל (6) וא ,(5(, )4)
.ונממ המלעתנש ןכתיי אלש וא הרומאה המאתהה-יא
,דעומ ותואל דע ,יאשר אוה הריסמל עבקנש דעומה ינפל ןיבוטה תא רכומה רסמ .37
תא םימאותה םירחא ןיבוט רוסמל וא ,ןיבוטה לש םירסח תומכ וא קלח לכ רוסמל
םורגי אל וז תוכזב שומישהש דבלבו ,ורסמנש ןיבוטב יוקיל לכ ןקתל וא ,הזוחה
.הריבס-יתלב האצוה וא הריבס-יתלב תוחונ-יא הנוקל
הילע העדוההו המאתהה יא תעיבק .ב
.דימ ,םתקידבל םורגל וא ,ןיבוטה תא קודבל הנוקה לע (א) .38
.דועייה םוקמב הנוקה םקדבי ,םילבומ ןיבוטה ויה (ב)
היה וא ,עדי רכומהו ,ןועטש אלל ,רחא םוקמל ןיבוטה תא הנוקה חלשו רזח (ג)
תא תוחדל ןתינ ,הז ינש חולשמ לש תורשפאה לע ,הזוחה תרימג תעב ,תעדל וילע
.שדחה םדועיי-םוקמל ועיגיש דע ןיבוטה תקידב
לש גהונה וא קוחה יפל - םכסה ןיאבו ,םידדצה םכסה יפל ויהי הקידבה יכרד (ד)
.הקידבה עצובת ובש םוקמה
ןתנ אל םא ,ןיבוטה לש המאתה יא לע ךמתסהל תוכזה תא דבאי הנוקה (א) .39
םלוא ;התולגל וילע היהש וא המאתהה-יא תא הליגש רחאל דימ ךכ לע העדוה רכומל
יאשר ,38 ףיעסב הרומאה הקידבב ותולגל ןתינ אלש יוקיל ןמז רחאל הלגתמ םא
.יוליגה רחאל דימ ךכ לע העדוה רכומל ןתנש דבלבו ,וילע ךמתסהל תאז לכב הנוקה
ךכ לע העדוה ןתנ אל םא המאתהה-יא לע ךמתסהל תוכזה תא הנוקה דבאי ,םוקמ לכמ
תרפה איה המאתהה יא םא תלוז ,ןיבוטה ורסמנ ובש ךיראתה ןמ םייתנש ךות רכומל
.וזמ הכורא הפוקתל הנתינש תוברע
רכומה תא ןימזיו הביט תא טרפי המאתה-יא לע העדוה רכומל ןתונה הנוק (ב)
.וחוכ-אב ידיב םתקידבל םורגל וא ןיבוטה תא קודבל
התואנ ךרדב וא קרבמב ,בתכמב החלשנ (א) ןטק-ףיעסב תרכזומה העדוההש םוקמ (ג)
הנוקה ןמ לולשת אל הדועיי םוקמל העיגה אלש וא הרחאתה העדוההש הדבועה ,תרחא
.הילע ךמתסהל תוכזה תא
איה המאתהה-יא םא 39-ו 38 םיפיעס תוארוה לע ךמתסהל יאכז רכומה ןיא .40
.ןתוא הליג אל אוהו ,ונממ ומלענש ןכתיי אלש וא ,עדיש תודבועב
המאתה-יאל תופורת .ג
אוה יאשר ,הזוחל ןיבוטה תמאתה-יא לע התואנ העדוה רכומל הנוקה ןתנ (א) .41
- 46 דע 42 םיפיעסב רומאל םאתהב
;הזוחה םויק תא רכומה ןמ שורדל (1)
;הזוחה לוטיב לע עידוהל (2)
.ריחמה תא תיחפהל (3)
.87 דע 84 םיפיעסב וא 82 ףיעסב רומאכ םייוציפ עובתל םג יאשר הנוקה (ב)
- הזוחה תא םייקל רכומה ןמ שורדל יאשר הנוקה (א) .42
וא םקיפהל רכומה לעש ןיבוט לש איה הריכמה םא ,ןיבוטבש םייוקילה ןוקיתב (1)
.םייוקילה תא ןקתל רכומה ידיב שיש דבלבו ,םרצייל
ןיבוט לש איה הריכמה וא ,םהבש רסחה קלחה וא הזוחב ועבקנש ןיבוטה תריסמב (2)
;םימייוסמ
,םירסחה תומכה וא קלחה תריסמב וא ,הזוחה תא םימאותה םירחא ןיבוט תריסמב (3)
תונקל הריבס תורשפא הנוקל שי םא תלוז ,םימייוסמ-יתלב ןיבוט לש איה הריכמה םא
גהונה תא םאות רבדהו הזוחה יפלש ןיבוטה םוקמב ןיבוט
תויוכזה ול תורומש ,ריבס ןמז ךות הזוחה םויק תא רכומה ןמ הנוקה גישה אל (ב)
.46 דע 43 םיפיעסב תורומאה
-יא םגו ,הזוחל ןיבוטה תמאתה-יא םא הזוחה לוטיב לע עידוהל יאשר הנוקה .43
עידוהל ותוכז תא דבאי הנוקה .הזוחה לש תוידוסי תורפה ןה ,עבקנש דעומב הריסמ
,המאתה-יא לע העדוה רכומל ןתנש רחאל דימ הב שמתשה אל םא ,הזוחה לוטיב לע
.וב הרומאה הפוקתה םות רחאל - 42 ףיעסל (ב) ןטק ףיעס לח וילעש הרקמבו
עבקנש דעומה רחאל ,רכומל הרומש ,םהילע לח וניא 43 ףיעסש םירקמב (א) .44
ןיבוט רוסמל וא ,ןיבוטה לש םירסח תומכ וא קלח לכ רוסמל תוכזה ,ןיבוטה תריסמל
שומישהש דבלבו ,ורסמנש ןיבוטבש םייוקיל ןקתל וא ,הזוחה תא םימאותה םירחא
.תוריבס-יתלב תואצוה וא הריבס-יתלב תוחונ-יא הנוקל םורגי אל וז תוכזב
ןוקית םשל וא תפסונה היסמה םשל ריבס ףסונ דעומ עובקל יאשר הנוקה םלוא (ב)
דעומה םותב ,םייוקילה תא ןקית אל וא ,ןיבוטה תא רכומה רסמ אל .םייוקילה
ריחמה תא תיחפהל וא ,הזוחה םויק תא שורדל ,ותריחב יפל ,הנוקה יאשר ,ףסונה
.הזוחה לוטיב לע עידוהל ,דימ תאז השעיש יאנתב ,וא ,45 ףיעסל םאתהב
ןמ קלח קרש וא ,תקפסמ-יתלב תומכ וא ןיבוטה ןמ קלח קר רכומה רסמ (א) .45
וא קלחה יבגל 44-ו 43 םיפיעס תוארוה ולוחי ,הזוחה תא םאות ורסמנש ןיבוטה
.הזוחל םימיאתמ םניאש וא םירסחה תומכה
תומלשב הריסמה עוציב-יא םא קר ותוללכב הזוחה לוטיב לע עידוהל יאשר הנוקה (ב)
.הזוחה לש תידוסי הרפה איה הזוחל המאתהבו
אוה יאשר ,ולוטיב לע עידוה אלו הזוחה עוציב תא רכומה ןמ הנוקה גישה אל .46
.המאתהה-יא בקע הזוחה תרימג תעב ןיבוטה ךרע תחפ ובש רועישכ ריחמה ןמ תיחפהל
,הזוחב העבקנש וזמ הלודג תומכב םימייוסמ-יתלב ןיבוט הנוקל רכומה עיצה .47
רכומה אהי ,הרתיה תומכה תא החד .הלבקל וא הרתיה תומכה תא תוחדל הנוקה יאשר
וא הלוכ ,הרתיה תומכה תא הנוקה לביק .82 ףיעסל םאתהב םייוציפב קר בייח
.הזוחב םכסומה רועישה יפל הדעב םלשל וילע ,התצקמ
דעומה ינפל םג 46 דע 43 םיפיעסב תועובקה תויוכזב שמתשהל יאשר הנוקה .48
.הזוחה תא םימאות ויהי אל ורסמייש ןיבוטהש רבדה רורב םא ,הריסמל עבקנש
רחאל תחא הנש םותב הזוחל המאתהה-יא לע ךמתסהל ותוכז תא דבאי הנוקה (א) .49
המרמ בקע ותוכזב שמתשהל ונמיה ענמנ םא תלוז ,39 ףיעסב רומאכ העדוהה תא ןתנש
.רכומה דצמ
ךרדב אל ףא ,המאתהה-יא לע ךמתסהל יאכז הנוקה אהי אל וז הפוקת םות רחאל (ב)
ןתנש יאנתבו ןיבוטה דעב םליש אל םא ,ןכ יפ לע ףא .הנעבות ינפמ הנגה לש
העיבת ינפמ הנגהכ ,אוה יאשר ,39 ףיעסב רומאכ דימ המאתהה-יא רבדב התואנ העדוה
.םייוציפל וא ריחמה תתחפהל העיבת תולעהל ,ריחמה םולשתל
םיכמסמ תריסמ :'ב ןמיס
תאז תושעל וילע ,ןיבוטל םיעגונה םיכמסמ הנוקל רוסמל בייח רכומהש םוקמ .50
.גהונב וא הזוחב ועבקנש םוקמבו דעומב
רסמ וא ,ועבקנש םוקמבו דעומב ,50 ףיעסב רומאכ ,םיכמסמה תא רכומה רסמ אל .51
ועבקנש תויוכזה הנוקל ויהי ,םרסמל היה בייחש הלא תא םימאות םניאש םיכמסמ
.ןינעה יפל לכה ,49 דע 41 םיפיעס יפל וא ,34 דע 32 םיפיעס יפל
תולעבה תרבעה 'ג ןמיס
םא ,הנוקה לע ,ישילש םדא לש העיבתל וא תוכזל םיפופכ ןיבוטהש םוקמ (א) .52
התוא לע רכומל עידוהל ,העיבת וא תוכז התואל ףופכב ןיבוטה תא לוטיל םיכסה אל
ןהמ וקוני ןיבוטהש שורדלו ,ןהילע עדוי רבכ רכומה םא תלוז ,העיבת וא תוכז
לש תועיבתו תויוכז לכמ םייקנ םירחא ןיבוט ול רוסמי רכומהש וא ,ריבס ןמז ךות
.ישילש םדא
,דספה הנוקה לבס ןכ יפ לע ףאו ,(א) ןטק-ףיעס יפל השירדה רחא רכומה אלימ (ב)
.82 ףיעסל םאתהב םייוציפ עובתל הנוקה יאשר
לש תידוסי הרפה ךכב המרגנו ,(א) ןטק-ףיעס יפל השירדה רחא רכומה אלימ אל (ג)
84 םיפיעסל םאתהב םייוציפ עובתלו הזוחה לוטיב לע עידוהל הנוקה יאשר ,הזוחה
,הזוחה לש תידוסי הרפה התיה אל וא הזוחה לוטיב לע הנוקה עידוה אל .87 דע
.82 ףיעסל םאתהב םייוציפ עובתל תוכזה הנוקל אהת
ןטק-ףיעסל םאתהב לעפ אל םא הזוחה לוטיב לע עידוהל ותוכז תא דבאי הנוקה (ד)
תוכזה רבדב ,תעדל חכוויהל וילע היה וא ,תעדל חכונש העשמ ריבס ןמז ךות (א)
.ןיבוטה יבגל ישילש םדא לש העיבתה וא
לע תססובמה תרחא הפורת לכ תואיצומ 52 ףיעס יפל הנוקל תותינה תויוכזה .53
ןיבוטהש וא ,ןיבוטב תולעבה תא ריבעהל ובויח תא םייק אל רכומהש הדבועה
.ישילש םדא לש העיבתל וא תוכזל םיפופכ
רכומה לש םירחא םיבויח :'ד ןמיס
םיאנתבו םיכרדב ,תושעל וילע ,הנוקל ןיבוטה תא חולשל בייח רכומה היה (א) .54
.עבקנש םוקמל ןיבוטה תלבוהל םישורדה םיזוחה תא ,םילבוקמה
וילע ,ןיבוטה תלבוה יבגל חוטיב תושעל הזוחה יפ לע בייח רכומה היה אל (ב)
חוטיב תושעל ול רשפאל ידכ תושורדה תועידיה לכ תא ,ותשקבל ,הנוקל קפסל
.רומאכ
יאשר ,53 דע 20 םיפיעסב םירכזנה ללכב וניאש בויח רכומה םייק אל (א) .55
- הנוקה
,הזוחה לוטיב לע עידוהל - הזוחה לש תידוסי הרפה אוה הז םויק-יאש םוקמ (1)
;87 דע 84 םיפיעסל םאתהב םייוציפ עובתלו ,דימ תאז השעיש דבלבו
.82 ףיעסל םאתהב םייוציפ עובתל - רחא הרקמ לכב (2)
.הזוחה לטוב םא תלוז ,בויחה םויק תא רכומה ןמ שורדל יאשר םג הנוקה (ב)
הנוקה יבויח :'ד קרפ
.הז קוחבו הזוחב שרדנכ ,םלטילו ןיבוטה ריחמ תא םלשל בייח הנוקה .56
ריחמה םולשת :'א ןמיס
ריחמה תעיבק .א
בייח ,ריחמה תעיבקל הארוה וב ןיאו ריחמ ןייצמ אוה ןיא ךא ,הזוח תרכנ .57
.הזוחה תרימג תעב ליגרכ שרוד רכומהש ריחמה תא םלשל הנוקה
.וטנ לקשמ יפל ,קפס לש םוקמב ,עבקיי ,ןיבוטה לקשמ יפל ריחמה עבקנ .58
ודעומו םולשתה םוקמ .ב
,רכומה לש וקסע-םוקמב ריחמה תא רכומל םלשל הנוקה לע (א) .59
ןיבוטה תריסמ דגנכ אוה םולשתה םאו ,ליגרה וירוגמ-םוקמב - קסע-םוקמ ול ןיאבו
.וז הריסמ תמייקתמ ובש םוקמב - םיכמסמה וא
הזוחה תרימג ירחאל רכומה לש ליגרה וירוגמ-םוקמב וא וקסע-םוקמב יוניש םא (ב)
.וז הלידגב רכומה אשי ,םולשתב תוכורכה תואצוהה תא לידגה
הנוקה לע ,גהונב עבקנ דעומהש וא ,ריחמה םולשתל דעומ לע םידדצה ומיכסה .60
.רחא ילמרופ דעצ לכב ךרוצ אלל דעומ ותואב ריחמה תא םלשל
םולשת-יאל תופורת .ג
שורדל רכומה יאשר ,הז קוחלו הזוחל םאתהב ריחמה תא הנוקה םליש אל (א) .61
.ובויח םויק תא ונממ
הריבס תורשפא ול שי םא ,ריחמה םולשת הנוקה ןמ שורדל יאכז וניא רכומה (ב)
הז הרקמב .גהונה תא תמאות רומאכ רחאל הריכמו רחאל ןיבוטה תא רוכמלו רוזחל
.רחאל הריכמה תא עצבל שיש העשמ וילאמ לטב הזוחה אהי
יאשר ,הזוחה לש תידוסי הרפה איה עבקנש דעומב ריחמה םולשת-יאש םוקמ (א) .62
וילע .הזוחה לש ולוטיב לע עידוהל וא ,ריחמה תא םלשל הנוקה ןמ שורדל רכומה
.וילאמ הזוחה לטב ןכ אל םאש ,ריבס ןמז ךות ותטלחה לע הנוקל עידוהל
יאשר ,הזוחה לש תידוסי הרפה הניא עבקנש דעומב ריחמה םולשת-יאש םוקמ (ב)
,הכראה םותב ריחמה תא הנוקה םליש אל .ריבס ןמז לש הכרא הנוקל קינעהל רכומה
,הזוחה לש ולוטיב לע עידוהל וא ריחמה םולשת תא הנוקה ןמ שורדל רכומה יאשר
.דימ תאז השעיש דבלבו
םאתהב םייוציפ עובתל רכומה יאכז ,ריחמה םולשת-יא תמחמ הזוחה לטוב (א) .63
.87 דע 84 םיפיעסל
.-83ו 82 םיפיעסל םאתהב םייוציפ עובתל רכומה יאכז ,הזוחה לטוב אל (ב)
הכרא תשקבב תוררובל וא טפשמ-תיבל תונפל יאכז הנוקה אהי אל הרקמ םושב .64
.ריחמה םולשתל
הליטנ :'ב ןמיס
רכומל רשפאל ידכ תושורדה תולועפה לכ תא הנוקה תיישעב איה ןיבוטה תליטנ .65
.השעמל ותושרל ןיבוטה תא הנוקה תחיקלבו הנוקל םתרבעה תא
לש תידוסי הרפה הזוחה יפל איה הנוקה ידיב ןיבוטה תליטנ-יאש םוקמ (א) .66
רכומה יאשר ,ריחמה תא םלשי אל הנוקהש שושחל הבוט הליע רכומל תנתונ וא ,הזוחה
.הזוח לוטיב לע עידוהל
ןתיל רכומה יאשר ,הזוחה לש תידוסי הרפה הניא ןיבוטה תליטנ-יאש םוקמ (ב)
רכומה יאשר ,הכראה םות דע ןיבוטה תא הנוקה לטנ אל .ריבס ןמז לש הכרא הנוקל
.דימ תאז השעיש דבלבו ,הזוחה לוטיב לע עידוהל
,ןיבוטה תרוצ תא ןכמ רחאל עובקל תוכזה הנוקל הרומש הזוחב התיה (א) .67
רומאה טרפמה תא הנוקה ךרע אלו ,(טרפמ יפל הריכמ) םהלש םירחא םינמיס וא םתדימ
ןמ השירד לביקש רחאל ריבס ןמז ךות וא ,אללכמ וא שרופמב ,וילע םכסוהש דעומב
תא ךורעל וא ,דימ תאז השעיש יאנתב ,הזוחה לוטיב לע עידוהל רכומה יאשר ,רכומה
.ול םיעודי םהש הדימב הנוקה יכרצל םאתהב ומצעב טרפמה
יאשר ובש ריבס ןמז קרפ עבקיו הנוקל ויטרפ עידוי ,ומצעב טרפמ רכומה ךרע (ב)
.בייחמ רכומה השעש טרפמה אהי ,הנוקה ןכ השע אל .הנוש טרפמ שיגהל הנוקה
,הנוקה ידי לע ,טרפמ תכירע-יא וא ,ןיבוטה תליטנ-יא תמחמ הזוחה לטוב (א) .68
.87 דע 84 םיפיעסל םאתהב םייוציפ עובתל תוכזה רכומל אהת
.82 ףיעסל םאתהב םייוציפ עובתל תוכזה רכומל אהת ,הזוחה לטוב אל (ב)
הנוקה לש םירחא םיבויח :'ג ןמיס
תונקתב וא םיקוחב וא גהונב ,הזוחב םיעובקה םידעצב טוקנל הנוקה לע .69
,ןיפילח-רטש לוביקב ןוגכ ,ול בורעל וא ריחמה םולשת תא רידסהל ידכ ףקות-ינב
.תיאקנב תוברע ןתמב וא םיכמסמ דגנ יארשא תחיתפב
יאשר ,הז קרפל 'ב וא 'א םינמיסב בוקנ וניאש בויח הנוקה םייק אל (א) .70
- רכומה
,הזוחה לוטיב לע עידוהל - הזוחה לש תידוסי הרפה איה םויקה-יאש םוקמ (1)
;87 דע 84 םיפיעסל םאתהב םייוציפ עובתלו ,דימ תאז השעיש יאנתב
.82 ףיעסל םאתהב םייוציפ עובתל - רחא הרקמ לכב (2)
.הזוחה לטוב םא תלוז ,ובויח םויק תא הנוקה ןמ שורדל םג יאשר רכומה (ב)
הנוקהו רכומה יבויחל תופתושמ תוארוה :'ה קרפ
ריחמה םולשתו ןיבוטה תריסמ לש תוינמז-וב :'א ןמיס
רומאכ טעמל ,דבב דב םמייקל שיש םיאנת םה ריחמה םולשתו ןיבוטה תריסמ .71
ול התיהש ינפל ריחמה תא םלשל בייח הנוקה אהי אל ,ןכ יפ לע ףא .72 ףיעסב
.ןיבוטה תא קודבל תונמדזה
ןיבוטה ןתמב תעצובמ הריסמהו ,ןיבוטה תלבוה ךירצמ רכמה הזוח היה (א) .72
דע ןיבוטה חולשמ תא תוחדל רכומה יאשר ,19 ףיעסל (ב) ןטק-ףיעס חוכמ ליבומל
תושעל תוכזה תא ול םיחיטבמה םיאנתב םחולשמב ליחתהל וא ,םולשתה תא לבקיש
ורסמיי אל ןיבוטהש שורדל אוה יאשר ינשה הרקמב .הלבוהה ךשמב ולש ךותבכ ןיבוטב
ריחמה תא םלשל בייח אהי אל הנוקהו ,ריחמה םולשת דגנכ אלא דועייה םוקמב הנוקל
.ןיבוטה תא קודבל תונמדזה ול התיהש ינפל
ברסל יאכז הנוקה אהי אל ,םיכמסמ דגנכ םולשת בייחמ הזוחה םא ,ןכ יפ לע ףא (ב)
.ןיבוטה תא קודבל תונמדזהה ול התיה אלש םוש לע ריחמה םולשתל
תרימג רחאל רווחתנש תמיא לכ ויבויח םויק תא תולתהל יאשר דצ לכ (א) .73
אלש שושחל הבוט הליע שיש דע ,השק הכ השענ רחאה דצה לש ילכלכה ובצמש הזוחה
.ויבויחמ ירקיע קלח םייקי
ראותמכ ,הנוקה לש ילכלכה ובצמ ררבוהש ינפל דוע ןיבוטה תא רכומה חלש (ב)
הנוקה ידיב שי םא ףא הנוקל ןיבוטה תריסמ תא עונמל אוה יאכז ,(א) ןטק-ףיעסב
.םלבקל והכזמה ךמסמ
לע םיעבתנ םה םא ןיבוטה תריסמ תא עונמל יאכז רכומה אהי אל ,ןכ יפ לע ףא (ג)
תוגייתסה ךמסמב שי םא תלוז ,םלבקל והכזמה ךמסמב ןידכ קיזחמה ישילש םדא ידי
שכרש תעב ,ךמסמב קיזחמה יכ חיכוהל רכומה לוכיש וא ,ותרבעה תואצות ןינעל
.רכומה תערל ןיעדויב לעפ ,ותוא
רוטפ :'ב ןמיס
םא ,הז םויק-יאל תוירחאב אשי אל ,ויבויחמ דחא םידדצה דחא םייק אל (א) .74
,הזוחה תרימג תעב םידדצה תנווכ יפל ,רשא תוביסנ לשב םרגנ רבדהש חיכוהל לכוי
תנווכל יוטיב ןיאב ;ןהילע רבגתהל וא עונמל וא ןובשחב איבהל בייח היה אל
.תוביסנ ןתואב וילא םינווכתמ ויה םיריבס םדא-ינבש המ לע תעדה ןתנית ,םידדצה
היהי ,םויקל דבלב תינמז העינמ ןה בויחה םויק-יאל ואיבהש תוביסנהש םוקמ (ב)
הנוש ,בוכיעה ללגב ,היה םויקה םא ,ובויחמ תותימצל רטפומ תאז לכב בייחה דצה
ול ונווכתנש הזמ ירמגל הנוש בויח לש ומויק ותויה ידכ דע ידוסי הכ חרואב
.הזוחב
וזיא יפל הזוחה לש ולוטיב תא איצומ וניא הז ףיעס יפל דחא דצ לש ורטפה (ג)
הז קוח יפל ול שיש תוכז לכ רחאה דצה ןמ ללוש וניאו ,הז קוחבש תרחא הארוה
ותלועפ ירפ ויה רטפהל רחאה דצה תא וכיזש תוביסנה םא תלוז ,ריחמה תא תיחפהל
.ותוגהנתהל יארחא אוהש רחא םדא לש וא רחאה דצה לש
לוטיב ןינעל םימילשמ םיללכ :'ג ןמיס
לוטיבל תופסונ תוליע .א
הזוחה יפל ובויח םייק אל דחא דצשכ ,םירועישב ןיבוט תריסמל הזוחב (א) .75
םירועיש יבגל םויק-יאל שושחל הליע רחאה דצל ןתונ רבדהו םירועישה דחא יבגל
.דימ תאז השעיש דבלבו ,ךליאו ןאכמ הזוחה לוטיב לע עידוהל אוה יאשר ,דיתעבש
הזוחה לוטיב לע עידוהל ,דימ תאז השעיש יאנתבו רומאל ףסונב ,יאשר הנוקה (ב)
ולא תוריסמ םא ,ןהיתש יבגל וא ושענ רבכש תוריסמ יבגל וא דיתעב תוריסמ יבגל
.ןהיניבש תולתה תמחמ וליבשב ךרע תורסח ויהי
לש תידוסי הרפה עצבי םידדצה דחאש הזוחה םויקל עבקנש דעומה ינפל ררבתנ .76
.הזוחה לוטיב לע עידוהל רחאה דצה יאכז ,הזוחה
הזוחה לוטיב לע עידוהש דצה יאכז ,76 ףיעס וא 75 ףיעס יפל הזוחה לטוב .77
.87 דע 84 םיפיעסל םאתהב םייוציפ עובתל
לוטיבה תואצות .ב
םייוציפל ףופכב ,ויפ לע םהיבויחמ םידדצה ינש תא ריטפמ הוזחה לוטיב (א) .78
.עיגהל םייושעה
קפיסש המ לש הבשה עובתל אוה יאשר ,ותצקמ וא ולוכ ,הזוחה תא דחא דצ םייק (ב)
.דבב דב התושעל םהילע ,הבשהב םידדצה ינש םיבייח ;הזוחה יפל םליש וא
תורשפא ול ןיא םא הזוחה לוטיב לע עידוהל ותוכז תא דבאי הנוקה (א) .79
.םתוא לביק ובש בצמב ןיבוטה תא ריזחהל
- הזוחה לוטיב לע עידוהל הנוקה יאכז ןכ יפ לע ףא (ב)
תא קידצמה יוקיל תמחמ ומגפנ וא ולקלקתה ,םקלח וא םלוכ ,ןיבוטה םא (1)
;לוטיבה
ףיעסב העבקנש הקידבה תמחמ ומגפנ וא ולקלקתה ,םקלח וא םלוכ ,ןיבוטה םא (2)
;38
ינפל ,ליגרה שומישה ךלהמב הנוקה ידי לע הנוש וא ךרצנ ןיבוטה ןמ קלח םא (3)
;הזוחל המאתהה-יא התלגתנש
תעבונ הניא ,ולבקתנ ובש בצמב םבישהל וא ,ןיבוטה תא בישהל תורשפאה-יא םא (4)
;ותוגהנתהל יארחא אוהש םדא לש וא הנוקה לש ותלועפמ
.תובישח-ילוטנ םה יונישה וא לוקלקה םא (5)
ול תורומש ,79 ףיעס ףקותב הזוחה לוטיב לע עידוהל ותוכז תא דביאש הנוק .80
.הז קוחב ול תונתינה תויוכזה ראש לכ
רועישב ,ךכ לע תיבירב םג בח אהי ,ריחמה תא ריזחהל בייח רכומהש םוקמ (א) .81
.םולשתה דעוממ לחה ,83 ףיעסב עובקה
יפל לכה ,םקלחמ וא ,ןיבוטה ןמ קיפהש האנה-תבוט לכ דעב רכומל בייח הנוקה (ב)
- ןינעה
;םקלח וא םלוכ ,ןיבוטה תא בישהל בייח אוהש םוקמ (1)
תאז לכב הזוחה ךא ,םקלח וא םלוכ ,ןיבוטה תא בישהל תורשפא ול ןיאש םוקמ (2)
.לטב
םייוציפ ןינעל םימילשמ םיללכ :'ד ןמיס
הזוחה לטוב אלש הרקמב םייוציפ .א
םוכס דחא דצ ידי לע ותרפה לשב םייוציפה ויהי ,הזוחה לטוב אלש םוקמ .82
לע ולעי אל הלא םייוציפ .רחאה דצה לבסש ,חוויר-דספה תוברל ,דספהל הוושה
,הזוחה תרפהמ תירשפא האצותכ הזוחה תרימג תעב שארמ ותוארל רפמה לע היהש דספהה
.םתעדל וילע היהש וא זא ול םיעודי ויהש םימרוגהו תודבועה יפ לע
,הרקמ לכב ,רכומה יאכז ,ריחמה םולשתב רוחיא איה הזוחה תרפהש םוקמ .83
אצמנ הבש ץראב ימשרה ןויכנה-רעשל הוושה רועישב רוגיפבש םוכסה לע תיבירל
.1% תפסותב ,ליגרה וירוגמ-םוקמ הבש - קסע-םוקמ ול ןיא םאו ,וקסע-םוקמ
הזוחה לטוב הרקמב םייוציפ .ב
שרפהל םיווש םייוצפה ויהי ,ןיבוטל יוצמ ריחמ שיו ,הזוחה לטובש םוקמ (א) .84
.הזוחה לטוב ובש ךיראתב ריחמה ןיבל הזוחב עבקנש ריחמה ןיבש
ןובשחב אבויש יוצמה ריחמה היהי ,(א) ןטק-ףיעס יפל םייוציפה םוכס בושיחב (ב)
וניא וב שומישהש וא ,הזכ ריחמ ןיא םאו ,הקסיעה הכרענ ובש קושבש ריחמה -
םילדבהה םע התואנ תובשחתה ךות ,ריבס ףילחתכ שמשמה קושבש ריחמה - םיאתמ
.ןיבוטה לש הלבוהה תואצוהב
תינש ןיבוטה תא רכומה רכמש וא ,הזוחבש ןיבוטל ףילחתכ ןיבוט הנוקה הנק .85
םלושש ריחמה ןיבו הזוחבש ריחמה ןיבש שרפהה תא ערפיהל םה םיאשר ,ריבס חרואב
.תרחאה הריכמב לבקתנש וא ףילחתכ ונקנש ןיבוטה דעב
תואצוה לש םוכס תפסותב הלדגהל םינתינ 85-ו 84 םיפיעסב םירומאה םייוציפה .86
רפמה לע היהש ,חוויר-דספה תוברל ,דספהה םוכסל דע וא ,הרפהה בקע ולחש תוריבס
תודבועה רואל ,הזוחה תרפהמ תירשפא האצותכ הזוחה תרימג תעב שארמ תוארל
.תעדל וילע היהש וא ול םיעודי ויהש םימרוגהו
.82 ףיעסב עבקנש סיסבה לע םייוציפה ובשוחי ,ןיבוטל יוצמ ריחמ היה אל .87
םייוציפ ןינעל תויללכ תוארוה .ג
תא ןיטקהל ידכ םיריבסה םיעצמאה לכ טוקנל הזוחה תרפה לע ךמתסמה דצה לע .88
תתחפה עובתל רפמה יאכז ,רומאכ םיעצמא טקנ אל .הרפהה ןמ םרגנה דספהה
.םייוציפה
םניאש הריכמ-יזוח לע םילחה םיללכה יפל םייוציפה ועבקיי ,המרמ לש הרקמב .89
.הז קוחב םינודנ
תואצוה :'ה ןמיס
.הריסמה רחאלש תואצוהה לכב אשי הנוקה .הריסמה תואצוהב אשי רכומה .90
ןיבוטה תרימש :'ו ןמיס
םיעצמא טוקנל רכומה לע ,ריחמה םולשתב וא ןיבוטה תליטנב הנוקה רחיא .91
תא הנוקה ול בישיש דע ןיבוטב קיזחהל יאכז אוה .ןיבוטה תא רומשל ידכ םיריבס
.תוריבסה ויתואצוה
אוה םא ,םרמשל ידכ םיריבס םיעצמא טוקנל וילע ,ןיבוטה תא הנוקה לביק (א) .92
ויתואצוה תא רכומה ול בישיש דע םהב קיזחהל יאכז אוה ;םתוחדל ןווכתמ
.תוריבסה
שמתשמ הלהו דועייה םוקמב ותושרל ורסמנ הנוקה לא וחלשנש ןיבוטש םוקמ (ב)
תאז תושעל ןתינש יאנתב ,רכומה ליבשב םהב קיזחהל אוה בייח ,םתוחדל ותוכזב
וז הארוה .תוריבס-יתלב תואצוה וא הריבס-יתלב תוחונ-יא אלבו ריחמה םולשת אלב
.דועייה םוקמ חכונ ,ומעטמ ןיבוטל גואדל ךמסוהש םדא וא ,רכומה םא לוחת אל
ישילש םדא לש ןסחמב םדיקפהל יאשר ןיבוטה תרימשל םיעצמא טוקנל בייחה דצה .93
.תוריבס-יתלב ןניא הנמרגיתש תואצוהש יאנתב ,ינשה דצה לש ונובשח לע
םיעצמא טוקנל ,92-ו 91 םיפיעס םילח םהילעש םירקמב ,בייחה דצה (א) .94
יתלב חרואב ,רחיא ינשה דצה םא ,המיאתמ ךרד לכב םרכמל יאשר ,ןיבוטה תרימשל
הנתינש דבלבו ,הרימשה תואצוה םולשתב וא ,הרזח םתחיקלב וא ,םתלבקב ,ריבס
.רוכמל הנווכה לע ינשה דצל התואנ העדוה
תואצוהל הוושה םוכס הריכמה ימד ךותמ קיזחהל יאכז ןיבוטה תא רכומה דצה (ב)
.ינשה דצל הרתיה תא ריבעהל וילעו ,םתריכמו ןיבוטה תרימש לש תוריבסה
לקלקתהל וא דספיהל ,92-ו 91 םיפיעס םילח םהילעש םירקמב ,ןיבוטה םייושע .95
םרמשל לטומ וילעש דצה בייח ,תוריבס-יתלב תואצוהב הכורכ םתרימשש וא ,הרהמב
.94 ףיעסל םאתהב םרכמל
,םלוקלק וא ןיבוטה דספה ףא לע ריחמה תא םלשל וילע ,הנוקל ןוכיסה רבע .96
תוירחאב אשונ רכומהש רחא םדא לש וא רכומה לש ותלועפ תמחמ רבדה םרגנ םא תלוז
.ותוגהנתהל
הזוחבש תוארוהל םאתהב ןיבוטה תריסמ העצובשמ הנוקל רבוע ןוכיסה (א) .97
.הז קוחבו
הזוחה לוטיב לע עידוה אל הנוקהו ,הזוחה תא םימאות םניאש ןיבוט ורסמנ (ב)
םיאנתב הריסמה העצובש תעה ןמ הנוקל ןוכיסה רבוע ,ןיבוטה תפלחה תא שרד אלו
.המאתהה-יא םצע תלוז ,הז קוחבו הזוחב ועבקנש
ןמ הנוקל ןוכיסה רבוע ,הנוקה לש בויח תרפה לשב ןיבוטה תריסמ הרחאתה (א) .98
.וז הרפה אלוליא הזוחה יפל תירשפא הריסמה התיה ובש ןורחאה דעומה
הנוקה לש ורוחיא היהי ,םימייוסמ-יתלב ןיבוט תריכמ לע הזוחב רבודמ היה (ב)
עידוהו הזוחל רוריבב ודחויש ןיבוט רכומה שירפה םא קר ,ןוכיסה תרבעהל הליע
.הנוקל ןכ לע
לוטיש דע םשירפהל לוכי רכומה ןיאש גוסמ םה םימייוסמ-יתלב ןיבוטש םוקמ (ג)
תא הנוקל רשפאל ידכ תושורדה תולועפה לכ תא השעיש רכומל ול יד ,הנוקה םתוא
.הליטנה
ורסמנש העשמ ןוכיסב הנוקה אשי ,םיב םירבועמה ןיבוט לש הריכמב (א) .99
.ליבומל ןיבוטה
וא ולקלקתה ןיבוטהש ,תעדל וילע היה וא ,הזוחה תרימג תעב רכומה עדי (ב)
.הזוחה תרימג תעל דע ולצא ןוכיסה דומעי ,ומגפנ
,תעדל וילע היה וא ,עדי רכומהו 19 ףיעסל (ג) ןטק-ףיעס לח וילעש הרקמב .100
וא ודבא ןיבוטהש ,ןטק-ףיעס ותואב רכזומה רחאה ךסמה וא העדוהה חולשמ תעב
ךמסמה וא העדוהה חולשמל דע ולצא ןוכיסה דומעי ,ליבומל ורסמנש רחאל ומגפנ
.םירומאה
.תואצוה רבדב הזוחה תוארוה חוכמ אקווד עבקית אל ןוכיסה תרבעה .101
---------------------------------------------------------------------
.42 ,א"לשת ח"ס (א)1
לולאב 'ח םוימ קוחה לש ופקות תליחת (786,ג"לשת ת"ק) רכמה קוח תעדוה יפל (ב)
.לארשי יבגל ףקותל הנמאה סנכיה םוי אוהש (18.8.72) ב"לשת