1978-ח"לשת ,(ימואל-ןיב ןיבוט רכמל םיזוח תיישע) רכמה קוח
 
הרדגה .1
ימואל-ןיב ןיבוט רכמל םיזוח תיישעל דיחא רבדב הנמאה - "הנמאה",הז קוחב
.1964 ילויב 1 םויב גאהב המתחנש
דיחאה קוחה תלוחת .2
.קוח לש ףקות היהי ,הז קוחל תפסותבש חסונב ,הנמאל חפסנש דיחאה קוחל
הליחת .3
םסרפי םיטפשמה רש ;לארשי יבגל הפקתל סנכית הנמאהש םויהמ ותליחת הז הזוח
קוח תליחת דעומל תכתוח היאר שמשת ותעדוהו ,רומאה םויה רבדב העדוה תומושרב
.הז
רבעמ תארוה .4
.םדוקה ןידה לוחל ףיסוי הז קוח לש ותליחת ינפל הזוח תיישע לע
עוציב .5
.הז קוח עוציב לע הנוממ םיטפשמה רש
תפסות
(2 ףיעס)
ימואל-ןיב ןיבוט רכמל םיזוח תיישעל דיחא קוח
דיחאה קוחב םירדסומ ויה םתתירכבש ,ןיבוט רכמל םיזוח תיישע לע לוחי הז קוח.1
.ימואל-ןיב ןיבוט רכמ רבדב
,העצההמ ,םדקומה ןתמו אשמהמ עמתשמ אלש הדימב ולוחי הז קוח תוארוה (א) .2
.םירחא םיללכ םילחש ,גהונהמ וא םהיניב ועבק םידדצהש םיכרדמ ,הבושתהמ
.ףקות הל ןיא - לוביקל הקיתש בשחית היפלש העצהב העיבק לכ ,רומאה ףא לע (ב)
תרחא השירד לכל םיפופכ םה ןיאו ,בתכב היאר םינועט םניא לוביק וא העצה.3
.םידעב םחיכוהל ןתינ דחוימב ;הרוצ ןינעל
הזוח תורכל הרטמב ,םינולפ םדא ינבל וא ינולפ םדאל םדא חלושש העדוה (א).4
,הלוביקב הזוחה תתירכ רשפאל היד תרדגומ איה םא אלא העצה הווהת אל ,רכמ
.בייחתהל עיצמה תנווכ תא תנייצמו
םידדצהש םיכרד ,םדקומה ןתמו אשמה ידי לע םלשותו שרפתתש לוכי וז העדוה (ב)
.ימואל-ןיב ןיבוט רכמ רבדב דיחאה קוחה תוארוהו ,גהונה ,םהיניב ועבק
הרזחה םא עקפת איה ;עצינל הרסמנש רחאל אלא עיצמה תא בייחת אל העצה (א).5
.התריסמ תעשב וא העצהה תריסמ ינפל עצינל הרסמנ הנממ
םותב אלש האב הרזחה םא תלוז ,הנממ רוזחל ןתינ עצינל העצהה הרסמנש רחאל (ב)
וא לוביקל בוצק דעומ תעבוק העצהה םא וא ,תירחסמ תוניגה ךותמ אלש וא בל
.הרזח אלל וא תבייחמ איהש תרחא ךרדב תנייצמ
,תוביסנהמ עמתשמ וא שרופמ היהיש לוכי הרזח אלל וא תבייחמ העצההש ןויצה (ג)
.גהונהמ וא םהיניב ועבק םידדצהש םיכרדמ ,םדקומה ןתמו אשמהמ
עציב וא ולוביק תא חלשש ינפל עצינל הרסמנ םא קר ףקות הל היהי העצהמ הרח (ד)
.(ב)6 ףיעס יפל לוביקכ הנידש הלועפ לכ
.עיצמל איהש ךרד לכב תרסמנה הרהצהב אוה העצהה לוביק (א).6
ןתינש תרחא הלועפ לכב וא ,ריחמה וא ןיבוטה חולשמב םג היהיש לוכי לוביקה (ב)
,גהונהמ וא םהיניב ועבק םידדצהש םיכרדמ האצותכ וא העצהה חוכמ םא ,התוארל
.(א) ןטק ףיעסב תרכזנה הרהצהל ךרע תוושכ
ונידו העצהה תייחדכ והומכ ,רחא יוניש וא הלבגה ,תפסות וב שיש לוביק (א).7
.תידגנ העצהכ
הנוש וא ףסונ יאנת הב שי ךא ,לוביקכ תיזחנה העצהל הבושת ,רומאה ףא לע (ב)
עיצמה דגנתה םא תלוז ,לוביקכ הניד ,העצהה יאנת תא ישממ חרואב הנשמ וניאש
םייונישה ףוריצב העצהה יאנת הזוחה יאנת ויהי ,ךכ דגנתה אל ;המאתהה-יאל דימ
.לוביקב וללכנש
,עבקש דעומה ךות עיצמל הרסמנ םא קר ףקות הל היהי לוביק רבדב הרהצה (א).8
,הקסעה תוביסנב יוארכ בשחתהב ,ריבס ןמז ךות - רומאכ דעומ עבקנ אל םא ,וא
לעב העצהה התיה ;גהונבו ,עיצמה םהב שמתשהש תרושקתה יעצמא לש םתוריהמ תוברל
.ותעדב לוקשל מז עצינל ןתינש תוארמ תוביסנה ןיא םא ,רתא-לע לוביקה אהי הפ
בתכמה ךיראתב ליחתה ןמזהש הקזח ,קרבמב וא בתכמב לוביקל ןמז עיצמה עבק (ב)
.חולשמל קרבמה רסמנ הבש העשב וא
ךות התשענ םא קר ףקות הלועפל היהי ,(ב)6 ףיעסב תרכזנה הלועפ לוביקה ויה (ג)
.הז ףיעסל (א) ןטק ףיעסב עבקנש ןמזה קרפ
דבלבו ,דעומ דועב עיגה וליאכ ותוארל עיצמה יאשר רוחיאב אבש לוביק (א).9
.העדוה חולשמב וא הפ לעב ,לבקמל דימ ךכ לע עידוהש
םא דעומ דועב רסמנ וליאכ והוארי ,רוחיאב לוביקה רסמנ םא ,רומאה ףא לע (ב)
התיה וליאש תוביסנב חלשנ לוביקה יכ הארה לוביקה תא ליכמה ךמסמה וא בתכמה
לבקמל עיצמה עידוה םא לוחת אל וז הארוה ;דעומ דועב רסמנ היה ,הניקת הרבעהה
.העקפש העצהכ ותעצה תא האור אוה יכ ,העדוה חולשמב וא הפ לעב ,דימ
.ותעשב וא לוביקה ינפל עיצמל תרסמנה ונממ הרזחב אלא לוביקמ רוזחל ןיא.10
רישכ יתלבל ותויה לשב וא ,םידדצה דחא תומ לשב עגפית אל הזוחה תתירכ.11
וא גהונה ןמ ,םידדצה תנווכמ תרחא עמתשמ םא אלא ,לוביקה ינפל ,הזוחב רשקתהל
.הקסיעה לש הביטמ
.העדוהה תינפומ וילאש םדאה לש ונעמב הריסמ -"הריסמ",הז קוח ןינעל (א).12
.ןינעה תוביסנב םילבוקמה םיעצמאב עצובת הז קוחב רומאכ הריסמ (ב)
לש םבצמב ,םיריבס םדא ינבש היישע ךרד - "גהונ",הז קוח ןינעל (א).13
.םהיניב הזוח תיישע לע הלחכ ליגרב התוא םיאור ,םידדצה
םהב שמתשהל םיגהונש ,הזוח תורוצל וא תוארוהל ,םייוטיבל םיקקזנש םוקמ (ב)
.ןודנה רחסב ליגרכ םהל תעדונה תועמשמל םאתהב ושרופי םה ,רחס תוכילהב
-------------------------------------------------------------------
.196 ,ח"לשת ח"ס (א) .1
ולסכב ב"כ םוימ קוחה לש ופקות תליחת (782 ,א"משת ת"ק) רכמה תעדוה יפל (ב)
.לארשי יבגל הפקתל הנמאה סנכיה םוי אוהש (30.9.1980) א"משת