תומושר

קוח תועצה

1997 ילויב 16
2636
ז"נשתה זומתב א"י
דומע
432 .……………………… 1997 - ז"נשתה ,(ימואל-ןיב ןיבוט רכמ) רכמה קוח תעצה
:הלשממה םעטמ קוח תעצה הזב תמסרפתמ

1997 - ז"נשתה ,(ימואל-ןיב ןיבוט רכמ) רכמה קוח תעצה

אובמ

רכמ ןינעב 1980 תנשמ הניו תנמא תא הקיקח לש ךרדב ץמאל עצומ
.ימואל-ןיב ןיבוט
,ימואל-ןיבה רחסה ינידל ם"ואה תדעו תוסחב הנכוה תאז הנמא
סנכב המויסל העיגה הכירעהו חוסינה תכאלמ .UNCITRAL
וז הנמא .(הניו תנמא - ןלהל) 1980 לירפאב הניוב ךרענש ימואל-ןיבה
תנשב גאהב וכרענש תומדוק תוימואל-ןיב תונמא יתש הפילחה
רכמ) רכמה קוח :תילארשיה הקיקחב ןכמ רחאל וצמוא ףאו ,1964
קוחו (,42 'מע ,א"לשתה ח"ס) 1971 - א"לשתה ,(ימואל-ןיב ןיבוט
ח"ס) 1978 - ח"לשתה ,(ימואל-ןיב ןיבוט רכמל םיזוח תיישע) רכמה
.םירומאה םיקוחה ינש תא ףילחי עצומה קוחה (.196 'מע ,ח"לשתה

הניו תנמא ןיבל תומדוקה תונמאה ןיב םייתועמשמה םילדבהה
תוארוה תא הניו תנמא תדחאמ םיניינעב תיברמב .םיבר םניא
םיאשונ םתוא לש תרדוסמו תבלושמ הכירע ךות תומדוקה תונמאה
ןיד לש תולאשב םה תקסוע הנמאה .הלא תונמא יתש וקסע םהבש
תולאשב ןה ,ותרפה לשב תופורתו הזוח תתירכ ומכ ,יללכה םיזוחה
םולשתהו ותמאתה ,רכממה תריסמ ומכ ,רכמה הזוחל תודחוימה
םייללכה םיזוחה יניד לש םיאשונ םג הנמאב רידסהל ךרוצה .ורובע
.ימואל-ןיבה רושימב הז םוחתב םידיחא םיניד רדעהמ עבנ
תומדוקה תונמאה ןיב שממ לש םילדבה םירכינ םיניינע השולשב
:הניו תנמא ןיבל
ןבא ,עודיכ ,הווהמה ,בלה םות תבוח דמעמב לח יוניש
תונמאב ללכ תרכזנ הניאו ,לארשיב טפשמה תסיפתב הניפ
הבוח תעיבקמ תענמנ הניו תנמא םג םנמא .תומדוקה
םות תבוח תרכזנ התע םלוא ,בל םותב תוגהנתהל תיללכ
.(הניו תנמא לש (1) 7 ףיעס) הנמאה שוריפל ילככ בלה
.א
הל התנקש הסיפתה ןוקית איה תפסונ הבושח תוחתפתה
תריסמ תבוח ןיב הרשקש ,תומדוקה תונמאב התיבש
רומאה תא םימאותה ןיבוט רוסמל הבוחה ןיבל ןיבוטה
,וא ,םימיאתמ אל ןיבוט רסמש רכומ :רומאל - הזוחב
תנמאב .הריסמ עציב אל הרואכל ,הרסח תומכב ,לשמל
הריסמה אשונב תוארוהה ודרפוה ,תאז תמועל ,הניו
לכב דרפנה לופיטה) .המאתהה יא תלאשב תוארוההמ
יוניש םג .(תוטשפלו תוריהבל תובר םרות תויגוסהמ תחא
.לארשיב םיימינפה רכמה יניד תא םאת הז
.ב
הזוח לש תוירשפאה תורפהה ןווגמל תופורתה אשונ
הלוע רבדה .רתוי הטושפו המלש הרוצב טרופמ רכמה
ןינעב האר) .ימינפה ילארשיה ןידב המגמה םע דחא הנקב
"European Legal :רפסב רימז ליא לש ורמאמ תא הז
(
.511-499 'מע ,ד"נשת ,םילשורי Traditions and Israel"
.ג

דמציהל הפיאש ךותמ השענ קוחל תפסותב תאבומה הנמאה םוגרת
רכינה ינושה ףא לע ,תאז .הנמאה לש ירוקמה הנונגסל רשפאה לככ
תובישחה .לארשיב הקיקחב לבוקמה ןונגסה ןיבל הז ןונגס ןיב
תירוקמה הנמאל תודימצל ףאושה םוגרתב שאר םיטפשמה דרשמש
ותרדגה םצעמש אשונב אוה רבודמה ,תישאר םימעט המכמ עבנ
קר אל - רתי תודימצל דחוימ ךרע שי ךכיפלו ,ימואל-ןיב וניה
הווהמה הנמאל םג אלא ,םלועב םילבוקמה םייתוהמה תונורתפל
םע ,היופצ לארשי הנידמ ,תינש .םלועב ןיינעב ידוסיה ךמסמה תא
ךשמהב .ימואל-ןיבה רושימב הנמאל ףרטצהל ,הקיקחה יכילה רמג
,"הנמא יבתכ"ב םג ,לבוקמכ ,םסרפתהל הנמאה הדיתע ךכל
םוגרתש יוארה ןמש רובס םיטפשמה דרשמ .ירבע םוגרתבו תילגנאב
ןפואב ילגנאה רוקמה חסונל דומצ היהי קוחל תפסותבש הנמאה
לולע ,ןכ אל םאש - הנמאה לש ימשר םוגרת םג תווהל לכויש
דחאה ,הניו תנמאל םימוגרת ינש לארשיב ויהי ובש בצמ רצוויהל
הנמאל "קודה" םוגרת .הנמאל םוגרתכ רחאהו קוחל תפסותב
.רומאכ יואר יתלב בצמ ענמי קוחל תפסותב

הקיקחה ןיבל הנמאה ןיב ינוש םייק ןונגסה תניחבמ קר אל
,ןכא םא ףאו ,םיהז דימת םניא םייטפשמה םיגשומה םג .לארשיב
הנמאב םייוצמה םיגשומ םגרתל היה ןתינ ,םירקמהמ םיברב
םג ויה (המאתה ,עציה ,לוביק - ןוגכ) תירבעב תויואר תוליבקמל
רורב גשומ לארשיב רכמה קוחב ןיא ,לשמל ,ךכ .םירחא םירקמ
ןיבוטה תא וידיל לבקל הנוקה תבוח ונייה ,Taking Delivery - ל רדגומו
םירכומ םייטפשמ םיגשומ םע לובלב עונמל ידכ .(הנמאל 60 ףיעס)
:ןהשלכ תויועמשמב ןועט וניאש שדח גשומ ןיינעל רחבנ לארשיב
םיירקיעה םימעטה אופא הלא .תופסונ תואמגוד שי ."הליטנ"
ןונגסה ןיבל תפסותבש הנמאה ןונגס ןיב םיוסמ ינוש שי םייטעבש
.ללכ ךרדב הקיקחב לבוקמה
89 ףיעסמש תוארוהה טעמל ,ןאולמב ומגרות הנמאה תוארוה
המיתחה יכרד) הנמאה לש םיינוגראה םיטביהב תוקסועה ,ךליאו
.ימינפה ילארשיה קוחה תניחבמ םייטנוולר םניא רשא ,('וכו הילע
12 ףיעסש הדבועה חכונ ,ליעל רומאה ףא לע אבוה הנמאל 96 ףיעס)
.(וילא סחייתמ הנמאה ףוגבש
1997 - ז"נשתה ,(ימואל-ןיב ןיבוט רכמ) רכמה קוח תעצה

תודחואמה תומואה תנמא - "הנמאה" הז קוחב
הניוב המתחנש ימואל-ןיב ןיבוט רכמל םיזוח רבדב
.1980 לירפאב 11 םויב
.1 הנמאה

תלוחת

תוארוה
לש ףקות היהי תפסותבש חסונב הנמאה תוארוהל
.קוח
.2 הנמאהתבחרה
תוארוה ולוחי ,הנמאל 1 ףיעסב רומאל ףסונב
וקסע םוקמש ימ ול דצש הזוח לע םג הנמאה
.הנמאל דצ הניאש הנידמב
.3 הלוחתה
.הז קוח עוציב לע הנוממ םיטפשמה רש
.4 עוציב
- א"לשתה ,(ימואל-ןיב ןיבוט רכמ) רכמה קוח
ןיב ןיבוט רכמל םיזוח תיישע) רכמה קוחו ,11971
.םילטב - 21978 - ח"לשתה ,(ימואל
.5 םילוטיב

תוארוה
ינפל ותרכנש ימואל ןיב ןיבוט רכמל םיזוח לע
.םדוקה ןידה לוחי הז קוח לש ותליחת
.6 רבעמ
םוימ םישדוח השולש םותב הז קוח לש ותליחת
.ומוסרפ
.7 הליחת

רבסה ירבד
3 ףיעס
ןיבוט רכמ תואקסע לע ולוחי הנמאה תוארוהש ,קוחב עובקל עצומ
םיאצמנ הזוחל םידדצה לש םהיקסע תומוקמ רשאכ םג ימואל-ןיב
.הניו תנמאל דצ ןניאש תונידמב
תקולחמ עלס תווהל הלולע תימואל-ןיב הנמא לש היתוארוה תלוחת תלאש
יתייעב תויהל לולע הז בצמ .תונוש תונידממ םה הזוחל םידדצהש רחאמ
.הנמאה לע המותח הניא תונידמה תחא םהבש םיבצמ םתואב דחוימב
תויוריהב יא עצומה קוחה תקיקח רחאל עונמל הרטמב ,עובקל אופא עצומ
תוארוה ולוחי ימינפה ילארשיה טפשמה יפ לע םאה הלאשב תוקולחמו
שי הנודנה רכמה תקסעבש תמיא לכ יכ ,ןודנה הרקמה לע הנמאהו קוחה
תא הצמיא וז םא ןיב הנמאה לוחת ,תרחא הנידמב וקסע םוקמש דצ
.ואל םא ןיבו הנמאה
תוקפס ריסי רבדהש ונייה ,הרומאה הניחבה ןמ ןה ,ןורתי עצומה רדסהל
תודוקנמ .םייתוהמה םיטביההמ ןהו ,הניו תנמא יניד תלוחתל רושקה לכב
לע הניו תנמא תלחה יכ ,תישאר ,הז רשקהב ,ןיוצי תיתוהמה טבמה
םושייל איבת תרחא ץראב וקסע םוקמש דצ ףתוש ןהבש רכמה תואקסע
ןיב ןידב לדבה ענמתו תוימואל-ןיבה תואקסעה לכ יבגל הביקע השיג
םוקמ דצ תרחאלו וילע הלח הניו תנמאש ימ דצ תחאלש ,תומוד תואקסע
לולכמ תא הרידסמ הניו תנמא ,תינש .הניו תנמאל דצ הניאש ץראב וקסע
רבטצמה ןויסינה יפ לע ימואל-ןיב רחסל תויטנוולרה תויטפשמה תולאשה
תעבוקש םירדסהה תא ץמאל אופא עצומ .םלועה יבחרב תולבוקמהו
וקסע םוקמש דצ ברועמ ןהבש תואקסע ןתוא לכ תא ריתוהל אלו ,הנמאה
לוחיש הצממו ףיקמ ,רורב ןיד אלב הנמאה לע המותח הניאש הנידמב
.ןהילע
תא ץמאת ,ימואל-ןיבה רדסב תבלושמה הנידמכ לארשי םגש יוארה ןמ
.הניו תנמא תוארוה

7 - ו 5 םיפיעס
םוימ םישדוח השולש םותב לחה ותרכייש םיזוח לע לוחי עצומה קוחה
רכמה קוחו 1971 - א"לשתה ,(ימואל-ןיב ןיבוט רכמ) רכמה קוח ;ומוסרפ
לש ףקותל ותסינכ םויב ולטובי ,1978 - ח"לשתה ,(ימואל-ןיב ןיבוט תיישע)
עצומה קוחה לש ףקותל ותסינכ םוי דע ותרכנש םיזוח לע .עצומה קוחה
.םדוקה ןידה לוחי

6 ףיעס
.ותליחת ינפל ותרכנש םיזוח לע לוחי אל קוחהש עצומ
רכמ אשונ תא םויכ םירידסמה םיקוחה ינש ולטובי ףקותל ותסינכ םע
תוארוה עבוק עצומה קוחהש ןוויכמש ,עצומ תאז םע .ימואל-ןיבה ןיבוטה
ינפל ותרכנש םיזוחה לכ לע םימדוקה םיקוחה תוארוה ולוחי ,תויתוהמ
.עצומה קוחה לש ותליחת


תפסות
(2 ףיעס)

ימואל-ןיב ןיבוט רכמל םיזוח רבדב תודחואמה תומואה תנמא
םינינעה ןכות
436
תויללכ תוארוהו הלוחת ףקיה
- א קלח
436
הלוחת ףקיה - 1 קרפ

437
תויללכ תוארוה - 2 קרפ

437
הזוחה תתירכ ךרד
- ב קלח
439
ןיבוט תריכמ
- ג קלח
439
תויללכ תוארוה - 1 קרפ

439
רכומה יבויח - 2 קרפ

439
םיכמסמהו ןיבוטה תריסמ - 1 ןמיס

440
ישילש דצ תונעטו ןיבוטה תמאתה - 2 ןמיס

442
רכומה ידי לע הזוחה תרפה לשב תופורת - 3 ןמיס

443
הנוקה יבויח
- 3 קרפ
444
ריחמה םולשת - 1 ןמיס

444
הליטנ - 2 ןמיס

444
הנוקה ידי לע הזוח תרפה לשב תופורת - 3 ןמיס

445
.ןוכיס תרבעה
- 4 קרפ
446
הנוקהו רכומה יבויחל תופתושמ תוארוה
- 5 קרפ
446
םירועישב עוציבל םיזוחו היופצ הרפה - 1 ןמיס

447
..םייוציפ - 2 ןמיס

447
..תיביר - 3 ןמיס

447
..םירוטפ - 4 ןמיס

448
.לוטיבה תואצות - 5 ןמיס

449
..ןיבוטה תרימש - 6 ןמיס

449
.םויס תוארוה
- 6 קרפ

ימואל-ןיב םיבוט רכמל םיזוח רבדב תודחואמה תומואה תנמא

תויללכ תוארוהו הלוחתה ףקיה - א קלח

הלוחתה ףקיה - 1 קרפ
תומוקמש ,םידדצ ןיב םיבוט רכמל םיזוח לע לוחת וז הנמא
תחא המייקתה םא ,תונוש תונידמב םיאצמנ םהיקסע
:הלאמ
(א)
.1
;הנמאל דצ ןה תונידמה .1


הנידמ לש היקוחל םינפמ יטרפה ימואל ןיבה טפשמה יללכ .2
.הנמאל דצ איהש


תונוש תונידמב םה םידדצה לש םהיקסע תומוקמש הדבועה
וא הזוחהמ הלוע הניא וז הדבועשכ ןובשחב אבות אל
,תע לכב ,ורסמש עדיממ וא ,םידדצה ןיבש ןתמו אשמהמ
.ותתירכ תעב וא הזוחה תתירכ ינפל
(ב)

,םתוימואל ןובשחב ואבוי אל וז הנמא לש התלוחת תעיבקב
.הזוחה לש וא םידדצה לש ירחסמה וא יחרזאה םיפוא
(ג)

:הלא תוריכמ לע לוחת אל וז הנמא

.2
ןכ םא אלא ,יתיב וא יתחפשמ ,ישיא שומישל ונקנש ןיבוט
תתירכ ינפל תע לכב ,תעדל וילע היה אלו עדי אל רכומה
;רומאכ שומישל ונקנ ןיבוטהש ,ותתירכ תעב וא הזוחה
(1)

;תיבמופ הריכמב
(2)

;תיקוח תוכמס יפל תרחא וא לעופל האצוהב
(3)

;ףסכ וא םיריחס םיכמסמ ,ךרע תוריינ ,תוינמ ,קוטס
(4)

;סיט ילכ וא תופחר ,טיש ילכ ,תוניפס
(5)

למשח
(6)

יזוחכ ובשחיי םקיפהל וא םרציל שיש ןיבוט תקפסהל םיזוח
יתוהמ קלח קפסל ןימזמה דצה בייחתה םא תלוז ,רכמ
.רומאכ הקפהל וא רוצייל םישורדה םירמוחהמ

(א)
.3
וא הדובע תקפסה םהבש םיזוח לע לוחת אל וז הנמא
דצה יבויח לש עירכמה קלחה תא הווהמ םירחא םיתוריש
.ןיבוטה תא קפסמה
(ב)

תויוכזה תאו רכמה הזוח תתירכ ךרד תא הרידסמ וז הנמא
רומאה הזוחהמ םיעבונה הנוקה לשו רכומה לש םיבויחהו
אלא ,ןלהלש םיאשונל וז הנמא תסחייתמ אל דחוימב ;דבלב
:תרחא שרופמב הב עבקנ ןכ םא

.4
גהונ לכ לש וא ויפיעסמ דחא לכ לש ,הזוחה לש ףקותה
.אוהש
(1)

ןיבוטב ןינקה תוכז לע הזוחל תויהל היושעה העפשהה
.ורכמנש
(2)

ףוג קזנל וא תוומל רכומה לש ותוירחא לע לוחת אל וז הנמא
.והשלכ םדאל ןיבוטה ידי לע ומרגנש

.5
ףופכב ,וא ,וז הנמא לש התלוחת לע תונתהל םיאשר םידדצה
תחא לכ לש האצותה תא תונשל וא הנממ עורגל ,12 ףיעסל
.היתוארוהמ

.6
,ימואל ןיבה היפואל בל םישל שי ,וז הנמא לש השוריפב
ןיב רחסב בל םות תרימשלו התלוחתב תודיחא םדקל ךרוצל
.ימואל
(א)
.7
ןניא רשאו וז הנמאב םיעובקה םינינעב תועגונה תולאש
םייללכה תונורקעל םאתהב ורדסוי שרופמב הב תורדסומ
- רומאכ תונורקע רדעהב ,וא ,םהילע תססובמ איהש
.יטרפה ימואל ןיבה טפשמה יללכ יפ לע לחה ןידל םאתהב
(ב)

ושרופי דצ לש תרחא תוגהנתהו תורהצה ,וז הנמא ןינעל
אלש היה לוכי אל וא עדי רחאה דצה רשאכ ,ותנווכל םאתהב
.הנווכה התיה המ עדומ תויהל
(א)
.8
תוגהנתהו תורהצה ושרופי לח אל (א) ןטק ףיעס רשאכ
דצה לש וגוסמ ריבס םדא תנבהל םאתהב דצ לש תרחא
.תוביסנ ןתואב רחאה
(ב)

לקשמ ןתניי ריבס םדא תנבה וא דצ לש הנווכה תעיבקב
לכ ,ןתמו אשמה תוברל ,הרקמל תועגונה תוביסנה לכל תואנ
תוגהנתה לכו םיגהנ ,םמצעל ועבק םידדצהש הקיטקרפ
.םידדצה לש תרחואמ
(ג)

לכ ידי לעו וילע ומיכסהש גהונ לכ ידי לע םיביוחמ םידדצה
.םמצעל ועבקש הקיטקרפ
(א)
.9
עמתשמב וליחה וליאכ םידדצה ובשחיי ,תרחא םכסוה אל
היהש וא ועדי םידדצהש גהונ ותתירכ ךרד לע וא הזוחה לע
םיברב עודי אוה ימואל ןיבה רחסב רשאו ,וילע תעדל םהילע
עגונה םיוסמה רחסב רבודמ ובש גוסהמ ,םיזוחל םידדצל
.ללכ ךרדב ויפל םיגהונשו ,רבדב
(ב)

- וז הנמא ןינעל

.10
הז קסעה םוקמ היהי ,דחא קסע םוקממ רתוי דצל היה
בשחתהב רתויב הקודהה איה ומויקלו הזוחל ותקיזש
ינפל תע לכב םידדצה ידי לע תורעושמה וא תועודיה תוביסנב
;ותתירכ תעב וא הזוחה תתירכ
(1)

םירוגמה םוקמל סחייתהל שי ,קסע םוקמ דצל היה אל
.ולש ליגרה
(2)

,בתכ תועצמאב וחיכוהל וא ותרכל ךרוצ ןיא - רכמ הזוח
וחיכוהל רשפא ;הרוצה לש תרחא השירד לכל ףופכ אוה ןיאו
.םידע ידי לע תוברל ,יעצמא לכב

.11
,וז הנמאל ב קלח וא 29 ףיעס ,11 ףיעס תוארוהמ הארוה
וא המכסהב רכמ הזוח לש םויס וא ,יוניש ,התירכ הריתמה
אלש תונווכ לש יהשלכ תרחא העבהב וא לוביקב ,העצהב
דצ איהש הנידמב קסע םוקמ שי דצל םא לוחת אל ,בתכב
םניא םידדצה ;הנמאל 96 ףיעס יפל הרהצה השיגהשו הנמאל
.ותונשל וא הז ףיעס לש ופקותמ עורגל םיאשר

.12
.סקלטו קרבמ תוברל - "בתכ" ,וז הנמא ןינעל

.13

הזוחה תתירכ ךרד - ב קלח
וא דחא םיוסמ םדא לא תנעוממה ,הזוח תתירכל העצה
תקפסמ הדימב תמיוסמ איה םא ,העצה הווהמ ,רתוי
;לוביק לש הרקמב רשקתהל עיצמה לש ותנווכ תא תנייצמו
םאו ןיבוטה הב םיניוצמ םא תקפסמ הדימב תמיוסמ העצה
וא ריחמהו תומכה תא עמתשמב וא שרופמב ,תעבוק איה
.רומאכ העיבק תרשפאמ
(א)
.14
בשחית רתוי וא דחא םיוסמ םדא לא תנעוממ הניאש העצה
העצהה שיגמ ןייצ םא תלוז ,דבלב תועצה עיצהל הנמזהכ
.תרחא רוריבב
(ב)

.עצינה לא העיגמ איה רשאכ הפקותל תסנכנ העצה
(א)
.15
תעדוה םא הרזחל תנתינ ,תרזוח יתלב איהשכ וליפא ,העצה
.תע התואב וא העצהה ינפל עצינל העיגה הרזחה
(ב)

תעדוה םא ,הזוחה תתירכ םדוק ,העצהמ רוזחל ןתינ
.לוביק תעדוה רגיש אוהש ינפל עצינה לא העיגה הרזחה
(א)
.16
:הלאה םירקמה דחאב העצהמ רוזחל ןיא ,רומאה ףא לע

(ב)
הלוביקל םיוסמ דעומ תעיבקב ןיב ,העצהב ןיוצמ םא (1)
;תרזוח יתלב איהש ,תרחא ךרדב ןיבו


יתלב העצה לעכ העצהה לע ךמתסי עצינהש ריבס היה (2)
.העצהה לע תוכמתסה ךותמ לעפ עצינהו ,תרזוח


עיצמה לא עיגהב תעקופ ,תרזוח יתלב איהשכ ףא ,העצה
.התייחד לע העדוה

.17
המכסה תואטבמה עצינה לש תרחא תוגהנתה וא הרהצה
ןמצעלשכ הלועפ רדעה וא הקיתש ;לוביק תווהמ העצהל
.לוביק תווהמ ןניא
(א)
.18
עיגמ המכסהל יוטיבהש עגרב ףקותל סנכנ העצה לש לוביק
עיגמ וניא המכסהל יוטיבה םא ףקת וניא לוביק ;עיצמה לא
,דעומ עבקנ אל םא ,וא עבק אוהש הפוקתה ךותב עיצמה לא
תוברל ,הקסעה תוביסנב בשחתהב ריבס ןמז ךותב
;םהב שמתשמ עיצמהש תרושקתה יעצמא לש םתוריהמ
תואטבמ תוביסנה םא תלוז ,דימ לבקל שי הפ לעב העצה
.תרחא
(ב)

םניב ועבק םידדצהש הקיטקרפמ האצותכ וא העצההמ םא
ידי לע ותמכסה עיבהל עצינה לוכי ,גהונמ וא ,םמצע ןיבל
םולשתל וא ןיבוטה רוגישל רושקה השעמ ןוגכ ,השעמ עוציב
עוציב םע ףקת היהי לוביקה ,עיצמל עידוהל ילב ,ריחמה
ןטק ףיעסב רומאכ הפוקתב עצוב השעמהש דבלבו ,השעמה
.(ב)
(ג)

הליכמ ךא לוביק תווהל תרמייתמה העצהל הבושת
לש היחד הווהמ ,םירחא םייוניש וא תולבגה ,תופסות
.תידגנ העצה הוהמו העצהה
(א)
19
ךא לוביק תווהל תרמייתמה העצהל הבושת ,רומאה ףא לע
ןפואב םינשמ םניא רשא םינוש וא םיפסונ םיאנת הליכמ
עיצמה םא תלוז ,לוביק הווהמ העצהה יאנת תא ישממ
;יוחיד אלל ותודגנתה לע העדוה רגיש וא הפ לעב ךכל דגנתה
םע העצהה יאנת הזוחה יאנת ויהי ,רומאכ דגנתה אל
.לוביקב םילולכה םייונישה
(ב)

,ריחמל ,רתיה ןיב ,םירושקה םינוש וא םיפסונ םיאנת
הריסמה םוקמל ,ןיבוטה לש תומכלו תוכיאל ,םולשתל
וא רחאה יפלכ דחא דצ לש ותוירחא ףקיהל ,הדעומלו
יאנת תא ישממ ןפואב םינשמכ ובשחיי ,םיכוסכס בושייל
.העצהה
(ג)

,בתכמב וא קרבמב עיצמה ידי לע העבקנש ,לוביקל הפוקתה
ןיוצמה ךיראתהמ וא רוגישל קרבמה תריסמ םע הליחתמ
לע ןיוצמה ךיראתהמ - ךיראתה ןיוצמ אל ;בתכמב
,ןופלטב עיצמה ידי לע העבקנש לוביקל הפוקתה ;הפטעמה
םע הליחתמ תידיימ תרושקת לש רחא יעצמאב וא סקלטב
.עצינה לא העצהה עיגה
(א)
.20
ךותב םילחה םיקסע ימי םניאש םימי וא םיימשר גח ימי
אל םא םלואו ;הפוקתה בושיחב וללכיי לוביקל הפוקתה
םויב עיצמה לש ותבותכל לוביקה תעדוה תא רוסמל ןתינ
לש קסעה םוקמב לח םוי ותואבש ינפמ הפוקתה לש ןורחאה
ךראות - םיקסע םוי וניאש םוי וא ,ימשר גח עיצמה
.וירחאלש ןושארה םיקסעה םויל דע הפוקתה
(ב)

םא ,רחואמ לוביקל ףקות שי ,20 ףיעס תוארוה ףא לע
ךכ לע העדוה רגיש םא וא עצינל הפ לעב ךכ לע עיצמה עידוה
.יוחיד אלל
(א)
.21
לוביקה היהי ,ליגר ןפואב רבעוה וליא דעומב עיצמה
אוהש ,הפ לעב עצינל עיצמה עידוה םא תלוז ,ףקת רחואמה
אלל ךכ לע העדוה רגיש םא וא ,ותעצה ףקות גפש רובס
.יוחיד
(ב)

עיצמה לא הרזחה תעדוה העיגה םא הרזחל ןתינ לוביק
.ןכל םדוק וא ףקותל לוביקה תסינכ דעומב

.22
תוארוהל םאתהב ףקותל לוביקה תסינכ עגרב תרכנ הזוח
.וז הנמא

.23
לכ וא לוביק תעדוה ,העצה וארי ,הנמאה לש הז קלח ןינעל
םה רשאכ ןעמנה לא "םיעיגמ"כ הנווכ לש רחא יוטיב
,תישיא ול ,תרחא ךרדב םירסמנ וא הפ לעב ול םירמאנ
,ןעמ וא קסע םוקמ ול ןיא םאו ,ונעמב וא וקסע םוקמב
.ולש ליגרה םירוגמה םוקמב

.24

ןיבוט תריכמ - ג קלח

תויללכ תוארוה - 1 קרפ
םא ,תידוסי איה םידדצה דחא די לע העצובש הזוח תרפה
ונממ תללושה הדימב העיגפ רחאה דצל תמרוג איה
םא תלוז ,הזוחה יפל ול תופצל יאכז היה רשא תא תיתוהמ
היה אל תוביסנ ןתואב וגוסמ ריבס םדאו ,הפצ אל רפמה
.רומאכ האצות ,הפוצ

.25
העדוהב התשענ םא קר הפקת הזוחה לוטיב לע הרהצה
.רחאה דצל

.26
ןיא ,הנמאה לש הז קלחב תרחא תושרופמ עבקנ םא תלוז
,רחא רסמ וא השקב ,העדוה תרבעהב תועטב וא בוכיעב
םאתהב דצ ידי לע ושענ וא ורסמנ םא םתעגה יאב וא
לולשל ידכ ,תוביסנל םימיאתמ םיעצמאבו הז קלחל
.רסמה לע ךמתסהל תוכזה תא דצ ותואמ

.27
םויק שורדל דחא דצ יאכז ,וז הנמא תוארוהל םאתהב ,םא
ןיד קספ תתל בייח טפשמ תיב ןיא ,רחאה דצה לש בויח
אוה-ויקוח יפל תאז השוע היה ןכ םא אלא ןיעב עוציבל
.וז הנמא ידי לע םירדסומ םניאש םימוד רכמ יזוח יבגל

.28
םידדצה תמכסהב ושעייש לוכי - הזוח םויס וא יוניש
.אדירג
(א)
.29
םויס וא יוניש לכ ויפלש ףיעס ליכמה ,בתכב הזוח
ומייסל וא ותונשל ןיא - בתכב תושעיהל םיכירצ המכסהב
היושע דצ לש ותוגהנתה םלואו ,וז ךרדב אלא המכסהב
רחאה דצה הבש הדימב הז ףיעס לע ותוכמתסה תא עונמל
.תוגהנתה התוא לע ךמתסה
(ב)


רכומה יבויח - 2 קרפ
םהב רושקה ךמסמ לכו ןיבוטה תא רוסמל רכומה לע
.וז הנמאבו הזוחב שרדנכ ,ןיבוטב ןינקה תא ריבעהלו

.30

םיכמסמהו ןיבוטה תריסמ - 1 ןמיס
םיוסמ םוקמב ןיבוטה תא רוסמל ביוחמ רכומה היה אל
- אוה הריסמל ובויח ,רחא

.31
ןיבוטה תרבעהב - ןיבוטה תלבוהב ךורכ רכמה הזוח רשאכ
;הנוקל הרבעה םשל ןושארה ליבומה ידיל
(1)

סחייתמ הזוחה רשאכ ,.1 הקספב םילולכ םניאש םירקמב
יאלמ ךותמ םיהוזמ יתלב ןיבוטל וא ,םימיוסמ ןיבוטל
הזוחה תתירכ תעבו ,םקיפהל וא םרצייל שיש וא םיוסמ
הקפהל וא רוצייל ודעוי וא ,ואצמנ ןיבוטהש ועדי םידדצה
םוקמב הנוקה תושרל ןיבוטה תדמעהב - םיוסמ םוקמב
;רומאה
(2)

םוקמב הנוקה תושרל ןיבוטה תדמעהב - םירחא םירקמב
.הזוחה תתירכ תעב רכומה לש וקסע םוקמ אצמנ ובש
(3)

ידיל ןיבוטה תא ,וז הנמאל וא הזוחל םאתהב ,רכומה ריבעה
לש ךרדב הזוחל רוריבב םיהוזמ םניא ןיבוטהו ,ליבומה
לע ,תרחא ךרדב וא חולשמ יכמסמ ידי לע ,ןיבוטה לע ןומיס
.ןיבוטה טוריפ םע חולשמה לע הנוקל העדוה תתל רכומה
(א)
.31
תורכל וילע ,ןיבוטה תלבוה תא רידסהל ביוחמ רכומה היה
,עבקנש םוקמה לא הלבוה םשל םישורד םהש לככ ,םיזוח
םיאנתל םאתהבו תוביסנל םימיאתמה הרובחת יעצמאב
.רומאכ הלבוהב םילבוקמה
(ב)

וילע ,ןיבוטה תלבוה תא חטבל ביוחמ רכומה היה אל
ידכ שורדה ןימזה עדימה לכ תא הנוקה תשקבל איצמהל
.רומאה חוטיבה תא עצבל ול רשפאל
(ג)

- ןיבוטה תא רוסמל רכומה לע

.33
ותואב - הזוחה יפל העיבקל ןתינ אוהש וא דעומ עבקנ םא
;דעומ
(1)

לכב - הזוחה יפל העיבקל תנתינ איהש וא הפוקת העבקנ םא
רוחבל הנוקה לע תוביסנה יפל םא תלוז ,הפוקת התואב תע
;דעומ
(2)

.הזוחה תתירכ רחאל ריבס ןמז ךותב - רחא הרקמ לכב
(3)

,ןיבוטל םיסחייתמה םיכמסמ ריבעהל ביוחמ רכומה היה
;הזוחב םישרדנה הרוצבו םוקמב ,דעומב םריבעהל וילע
דע ,אוה יאכז ,דעומה ינפל םיכמסמה תא רכומה ריבעה
דבלבו ,םיכמסמב המאתה רסוח לכ ןקתל ,רומאה דעומל
וא הריבס יתלב תוחונ יא הנוקל םורגי אל וז תוכז שומימש
עובתל תוכז לכ תרמשנ הנוקל םלואו ;הריבס יתלב האצוה
.וז הנמא תוארוה יפל םייוציפ

.34

ישילש דצ תונעטו ןיבוטה תמאתה - 2 ןמיס
רואיתבו תוכיאב ,תומכב םהש ןיבוט רוסמל רכומה לע
שרדנה ןפואב םיזורא וא םילכמב םהו ,הזוחב םישרדנה
.הזוח
(א)
.35
םניא ןיבוטה ,תרחא םהיניב םידדצה ומיכסה םא תלוז
:ןכ םא אלא הזוחה תא םימאות
(ב)

ליגר ןפואב םישמתשמ ןמשלש תורטמל םימיאתמ םה (1)
;רואית ותואמ ןיבוטב


תעידיל האבוהש תדחוימ הרטמ לכל םימיאתמ םה (2)
םא תלוז ,הזוחה תתירכ תעב עמתשמב וא שרופמב רכומה
ריבס היה אלש וא ,ךמתסה אל הנוקהש תוביסנהמ הלוע
;רכומה לש ותעד לוקישו ותונמוימ לע ,ךמתסיש


המגודכ הנוקל גיצה רכומהש ןיבוט לש תונוכת ילעב םה (3)
;םגדכ וא


ןיבוט יבגל לבוקמה ןפואב םיזורא וא םילכמב םה (4)
רמשל ידכ וב ידש ןפואב - לבוקמ ןפוא ןיא םא ,וא ,רומאכ
.םהילע ןגהלו ןיבוטה תא


לש (4) דע (1) תואקספ תוארוהל םאתהב יארחא וניא רכומה
דעומב םא ,ןיבוטה לש המאתה רסוח לכל (ב) ןטק ףיעס
עדומ תויהל אלש היה לוכ אל וא עדי הנוקה הזוחה תתירכ
.רומאכ המאתה רסוחל
(ג)

המאתה רסוח לכל וז הנמא יפלו הזוחה יפל יארחא רכומה
רסוח םא ףא ,הנוקה ידיל ןוכיסה רבעומ ובש דעומב םייקה
.רומאה דעומה רחאל קר הלגתה המאתהה
(א)
.36
רחאל שחרתמה המאתה רסוח לכל םג יארחא רכומה
בויח לש הרפה בקע םרגנ רשא (א) ןטק ףיעסב ןיוצמה דעומה
ךשמלש ךכל יהשלכ הבורע לש הרפה תוברל ,ולש והשלכ
וא הליגרה םתרטמל םימיאתמ ןיבוטה וראשיי ןמז תפוקת
םינייפאמ וא תונוכת לע ורמשי וא יהשלכ תדחוימ הרטמל
.םירדגומ
(ב)

ותואל דע ,יאכז אוה ,הריסמה דעומ ינפל ןיבוט רכומה רסמ
תומכב רסח לכ םילשהל וא רסח קלח לכ רוסמל ,דעומ
אל ןיבוט לכל ףילחתכ ןיבוט רוסמל וא ,ורסמנש ןיבוטה
ןיבוטב המאתה רסוח לכ אפרל וא ,ורסמנש םימאות
תוחונ יא הנוקל םורגי אל וז תוכז שומימש דבלבו ,ורסמנש
תרמשנ הנוקל םלואו ;הריבס יתלב האצוה וא הריבס יתלב
.וז הנמא תוארוה יפל םייוציפ עובתל תוכז לכ

.37
ךותב ,וקדבייש גואדל וא ,ןיבוטה תא קודבל הנוקה לע
.תוביסנה יפל ישעמ רבדהש לככ הרצק הפוקת
(א)
.38
דע היחדל הקידבה תנתינ ,ןיבוטה תלבוהב ךורכ הזוחה היה
.םדעיל ועיגי ןיבוטהש רחאל
(ב)

הנוקה ידי לע שדחמ םירגושמ וא שדחמ םיבתונמ ןיבוטה ויה
תתירכ תעבו ,הקידבל הריבס תונמדזה ול התיהש ילב
בותינל תורשפאה לע תעדל וילע היה וא עדי רכומה הזוחה
דע היחדל הקידבה תנתינ ,רומאכ שדחמ רוגישל וא שדחמ
.שדחה םדעיל ועיגי ןיבוטהש רחאל
(ג)

לש המאתה רסוח לע ךמתסהל ותוכז תא דבאמ הנוקה
לש וביט תא תטרפמה העדוה רכומל ןתנ אל םא ןיבוטה
היהש וא ותוא הליגש רחאל ריבס ןמז ךותב ,המאתהה רסוח
.ותולגל וילע
(א)
.39
רסוח לע ךמתסהל ותוכז תא דבאמ הנוקה הרקמ לכב
לכל וילע העדוה רכומל ןתנ אל םא ןיבוטה לש המאתה
ורסמנ ובש דעומהמ םייתנש לש הפוקת ךותב רחואמה
הניא הרומאה ןמזה תלבגמ םא תלוז ,הנוקל לעופב ןיבוטה
.הזוחה יפל תוירחא תפוקת םע דחא הנקב הלוע
(ב)

םא 39 - ו 38 םיפיעס תוארוה לע ךמתסהל יאכז וניא רכומה
אלש וא ול תועודי ויהש תודבועל סחייתמ המאתהה רסוח
.הנוקל ןתוא הליג אל אוהשו ןהל עדומ תויהל אלש היה לוכי

.40
העיבת וא תוכז לכמ םייקנ םהשכ ןיבוט רוסמל רכומה לע
ןיבוטה תא לבקל הנוקה םיכסה םא תלוז ,ישילש דצ לש
העיבתה וא תוכזה וססבתה ;העיבת וא תוכז התואל ףופכב
רכומה בויח היהי ,רחא ינחור ןיינק לע וא יתיישעת ןיינק לע
.42 ףיעס תוארוהל םאתהב

.41
העיבת וא תוכז לכמ םייקנ םהשכ ןיבוט רוסמל רכומה לע
ינחור ןיינק לע וא יתיישעת ןיינק לע תססובמה ישילש דצ לש
לוכי אלש וא ןהילע עדי רכומה הזוחה תתירכ תעבש ,רחא
העיבתה וא תוכזהש דבלבו ,ןהל עדומ תויהל אלש היה
- רחא ינחור ןיינק לע וא יתיישעת ןיינק לע תססובמ
(א)
.42
השעיי וא שדחמ ןיבוטה ורכמיי הבש הנידמה יקוח יפל (1)
םידדצה ונווכתה הזוחה תתירכ תעב םא ,רחא שומיש םהב
- רחא שומיש םהב השעייש וא ,שדחמ ורכמיי ןיבוטהש
;הנידמ התואב


לש וקסע םוקמ הבש הנידמה יקוח יפל - רחא הרקמ לכב (2)
.הנוקה


:הלאמ תחאב לוחי אל (א) ןטק ףיעס יפל רכומה בויח
(ב)

העיבתה לע וא תוכזה לע עדי הנוקה הזוחה תתירכ תעב (1)
;ןהל עדומ תויהל אלש היה לוכי אלש וא


תושירד אלימ רכומהש ,ךכמ תועבונ העיבתה וא תוכזה (2)
םיטרפמ וא ,תואחסונ ,םימגדמ ,םיינכט םימישרת לש
.הנוקה ידי לע וקפוסש םירחא


וא 41 ףיעס תוארוה לע ךמתסהל ותוכז תא דבאמ הנוקה
לש הביט תא תטרפמה העדוה רכומל ןתנ אל םא 42 ףיעס
רחאל ריבס ןמז ךות ישילשה דצה לש העיבתה לש וא תוכזה
וא תוכזל עדומ תושעיהל וילע היהש וא עדומ השענש
.העיבתל
(א)
.43
םא (א) ןטק ףיעס תוארוה לע ךמתסהל יאכז וניא רכומה
לעו ישילשה דצה לש העיבתה לע וא תוכזה לע עדי אוה
.הביט
(ב)

הנוקה יאכז ,(א) 43 ףיעסו (א) 39 ףיעס תוארוה ףא לע
עובתל וא ,50 ףיעס תוארוהל םאתהב ריחמה תא תיחפהל
יאל ריבס קודיצ ול שי םא ,םיחוור ןדבא לשב טעמל ,םייוציפ
.תשרדנה העדוהה ןתמ

.44

רכומה ידי לע הזוחה תרפה לשב תופורת - 3 ןמיס
,וז הנמא יפל וא הזוחה יפל ויבויחמ בויח רכומה םייק אל
:הלאמ תחאל הנוקה יאכז
(א)
.45
;52 דע 46 םיפיעס תוארוה יפל תויוכזה תא שממל (1)


.77 דע 74 םיפיעס תוארוה יפל םייוציפ עובתל (2)


לולשל ידכ ןיא ,תורחא תופורתל הנוקה לש ותוכז שומימב
.םייוציפ עובתל ול דומעל הלוכיה תוכז לכ ונממ
(ב)

,הכרא לכ רכומל וקינעי אל תוררובל ןיד תיב וא טפשמ תיב
.הזוח תרפה לשב הפורתל קקזנ הנוקה רשאכ
(ג)

םא תלוז ויבויח תא םייקיש רכומהמ שורדל יאכז הנוקה
.וז השירד םע דחא הנקב הלוע הניאש הפורתל הנוקה קקזנ
(א)
.46
שורדל הנוקה יאכז ,הזוחה ןיבל ןיבוטה ןיב המאתה רדעהב
הווהמ המאתהה רסוח םא קר םייפולח ןיבוט לש הריסמ
התשענ םייפולח ןיבוטל השקבו ,הזוחה לש תידוסי הרפה
ריבס ןמז ךותב וא ,39 ףיעס יפל הרסמנש העדוהה םע דחי
.ןכמ רחאל
(ב)

שורדל הנוקה יאכז ,הזוחה ןיבל ןיבוטה ןיב המאתה רדעהב
םא תלוז ,ןוקית ידי לע המאתהה רסוח תא אפרל רכומה ןמ
ןוקיתל השקב ;תוביסנה לכב בשחתהב ריבס רבדה ןיא
וא ,39 ףיעס יפל הנתינש העדוהה םע דחי תושעיהל תבייח
.ןכמ רחאל ריבס ןמז ךותב
(ג)

םשל תפסונ הריבס ןמז תפוקת רכומל עובקל יאכז הנוקה
.ויבויח םויק
(א)
.47
ךותב םייקי אל יכ רכומה ןמ העדוה הנוקה לביק אל
התוא ךלהמב יאכז הנוקה היהי אל ,הרומאה הפוקתה
ןיא םלואו ;הזוח תרפה לשב הפורת לכל קקזיהל הפוקת
עובתל ול דומעל הלוכיש תוכז לכ הנוקהמ לולשל ידכ ךכב
.םויקב רוחיא לשב םייוציפ
(ב)

דעומ רחאל ףא ,רכומה יאכז ,49 ףיעס תוארוהל ףופכב
לוכי םא ויבויח לשב םויק יא לכ ונובשח לע אפרל ,הריסמה
הנוקל םורגל אלבו ריבס יתלב בוכיע אלב תאז תושעל אוה
תואצוה תבשה רבדב תואדו יא וא הריבס יתלב תוחונ יא
תוכז לכ הנוקל תרמשנ םלואו ;הנוקה ידי לע שארמ ומלושש
.וז הנמא תוארוה יפל םייוציפ עובתל
(א)
.48
אל הנוקהו םויקל ותמכסה לע עידוהל הנוקהמ רכומה שקיב
םייקל רכומה יאכז ,ריבס ןמז קרפ ךותב השקבה רחא אלימ
ךותב ,יאכז וניא הנוקה ;ותשקבב הניוצש הפוקתה ךותב
דחא הנקב הלוע הניאש הפורתל קקזיהל ,הרומאה הפוקתה
.רכומה ידי לע םויק םע
(ב)

בשחית ,העובק הפוקת ךותב םייקי יכ רכומה לש העדוה
לע עידוי הנוקה יכ ,(ב) ןטק ףיעס יפל ,השקב תללוככ
.ותטלחה
(ג)

(ג) וא (ב) םינטק םיפיעס יפל רכומה תאמ העדוה וא השקב
.הנוקה ידי לע ולבקתה ןכ םא אלא ,תופקת ןניא
(ד)

- הזוחה לוטיב לע ריהצהל יאכז הנוקה
(א)
.49
וא הזוחה יפל רכומה יבויחמ דחא לכ לש םויק יא רשאכ (1)
;הזוחה לש תידוסי הרפה הווהמ וז הנמא יפל


ןיבוטה תא רסמ אל רכומה םא ,הריסמ יא לש הרקמב (2)
47 ףיעסל םאתהב הנוקה ול עבקש תפסונה הפוקתה ךותב
.ךכל העבקנש הפוקתב רוסמי אל יכ ריהצהש וא ,(א)


תא רסמ רכומה רשאכ ,(א) ןטק ףיעס תוארוה ףא לע
,הזוחה לוטיב לע ריהצהל תוכזה תא הנוקה דבאי ,ןיבוטה
- הזוחה לוטיב לע ריהצה ןכ םא אלא
(ב)

השענש רחאל ריבס ןמז ךותב - רוחיאב הריסמ יבגל (1)
;המיוק הריסמהש ,ךכל עדומ


ריבס ןמז ךותב - רוחיאב הריסמ הניאש הרפה לכ (יבגל.2)
- הלאמ תחאב


;הרפהה לע תעדל וילע היהש וא עדיש רחאל (א)


םאתהב הנוקה עבקש תפסונ הפוקת לכ םות רחאל (ב)
תא םייקי אל יכ רכומה ריהצהש רחאל וא ,(א) 47 ףיעסל
;רומאכ תפסונ הפוקת ךותב ויבויח


,(ב) 48 ףיעסל םאתהב רכומה ןייצש תפסונ הפוקת לכ םותב
.םויקל םיכסי אל יכ הנוקה ריהצהש רחאל וא
(ג)

םלוש ריחמה םא ןיב ,הזוחה תא םימאות םניא ןיבוטה םא
לע ריחמה תא תיחפהל הנוקה יאכז ,םלוש םרט םא ןיבו רבכ
הריסמה תע לעופב ורסמנש ןיבוטה ךרע ןיבש סחיה ותוא יפ
אל םלואו ;תע התואב םימאות ןיבוטל היהש ךרעה ןיבל
37 ףיעסל םאתהב ויבויח לש והשלכ םויק-יא רכומה אפיר
ידי לע םויקל םיכסהל הנוקה בריס םא וא ,48 ףיעסל וא
יאכז הנוקה אהי אל ,םירומאה םיפיעסל םאתהב רכומה
.ריחמה תא תיחפהל

.50
ןיבוטה ןמ קלח קר םא וא ,ןיבוטה ןמ קלח קר רכומה רסמ
קלחה וא קלחה יבגל ,ולוחי ,הזוחה תא םאות ורסמנש
.50 דע 46 םיפיעס תוארוה ,םאות וניאש
(א)
.51
יא םא קר ,ואולמב הזוחה תולטב לע ריהצהל יאכז הנוקה
םיווהמ הזוחל םאתהב וא התומלשב הריסמ לש םויקה
.הזוחה לש תידוסי הרפה
(ב)

הנוקה יאכז ,עבקנש דעומה ינפל ןיבוטה תא רכומה רסמ
.םלטנל ברסל וא ןיבוטה תא לוטיל
(א)
.52
,הזוחב העבקנש וזמ הלודגה ןיבוט לש תומכ רכומה רסמ
ןיבוטה תא לוטיל ברסל וא ןיבוטה תא לוטיל הנוקה יאכז
,הרתיה תומכבש ןיבוטה תא הנוקה לטנ ;הרתיה תומכבש
.הזוחבש ףירעתה יפל הדעב םלשל וילע ,הקלח וא הלוכ
(ב)


הנוקה יבויח - 2 קרפ
וידיל םתוא לוטילו ןיבוטה ריחמ תא םלשל בייח הנוקה
.וז הנמאבו הזוחב שרדנכ

.53

ריחמה םולשת - 1 ןמיס
יולימו םידעצ תטיקנ תללוכ ריחמה תא םלשל הנוקה בויח
תונקתו םיקוח יפל וא הזוחה יפל שרדנה לככ ,םילהנה רחא
.םולשתה עוציב תא רשפאל ידכ ,םהשלכ

.54
תא אללכמ וא שרופמב עבוק וניא רשא ףקת הזוח תרכנ
,םידדצה ובשחיי ,ריחמה תעיבק רבדב תוארוה וא ריחמה
ריחמל עמתשמב וסחייתה םהש ,ךכל ךופה יוטיב רדעהב
הלאכ ןיבוט רובע הזוחה תתירכ תעב ללכ ךרדב לבוקמה
.ןודנה רחסמב תומוד תוביסנב םירכמנה

.55
לש הרקמב ,עבקיי ,ןיבוטה לקשמל םאתהב עבקנש ריחמ
.וטנ לקשמה יפל ,קפס

.56
םיוסמ םוקמב ריחמה תא םלשל ביוחמ וניא הנוקה רשאכ
- רכומל ותוא םלשל וילע והשלכ רחא
(א)
.57
;רכומה לש וקסע םוקמב (1)


לש וא ןיבוטה לש הריסמ דגנכ אוה םולשתה רשאכ (2)
;הריסמה םוקמב - םיכמסמ


,םולשתב תוכורכה תואצוהב לודיג לכב תאשל רכומה לע
.הזוחה תתירכ ירחא קסע םוקמב יוניש בקע המרגנ רשא
(ב)

םיוסמ דעומב ריחמה תא םלשל ביוחמ וניא הנוקה רשאכ
ןיבוטה תא דימעמ רכומה רשאכ ומלשל וילע ,והשלכ רחא
,הנוקה תושרל םתרבעהב הטילש םינקמה םיכמסמ וא
תריסמ תא תונתהל יאכז רכומה ;וז הנמאלו הזוחל םאתהב
.רומאכ םולשתב םיכמסמה וא ןיבוטה
(א)
.58
חולשל רכומה יאכז ,ןיבוטה לש הלבוהב ךורכ הזוחה רשאכ
םינקמה םיכמסמה וא ,ןיבוטה םהיפלש םיאנתב ןיבוטה תא
םולשת דגנכ אלא הנוקל ורסמיי אל ,םתרבעהב הטילש
.ריחמה
(ב)

ול התיה םרטב ריחמה תא םלשל ביוחמ וניא הנוקה
וא הריסמה ילהונ ןכ םא אלא ,ןיבוטה תא קודבל תונמדזה
דחא הנקב םילוע םניא םידדצה ומיכסה םהילעש םולשתה
.רומאכ תונמדזה ול אהתש ךכ םע
(ג)

ועבקל ןתינש וא עבקנש דעומב ריחמה תא םלשל בייח הנוקה
להונ יולימב וא השקב לכב ךרוצ אלל ,וז הנמאו הזוחה יפל
.רכומה דצמ והשלכ רחא

.59

הליטנ - 2 ןמיס
- הווהמ לוטיל הנוקה בויח

.60
,ןתוא השעיש ריבס חרואב תופצל ןתינש תולועפה לכ תיישע
;הריסמ עצבל רכומל רשפאל ידכ
(1)

.ותושרל ןיבוטה תליטנ
(2)


הנוקה ידי לע הזוח תרפה לשב תופורת - 3 ןמיס
,וז הנמא יפל וא הזוחה יפל ויבויחמ בויח הנוקה םייק אל
:הלאמ תחאל רכומה יאכז
(א)
.61
;65 דע 62 םיפיעס תוארוה יפל תויוכזה תא שממל (1)


לולשל ידכ ןיא ,תורחא תופורתל רכומה לש ותוכז שומימב
.םייוציפ עובתל ול דומעל הלוכיה תוכז לכ ונממ
(ב)

הכרא לכ הנוקל וקינעי אל תוררובל ןיד תיב וא טפשמ תיב
.הזוח תרפה לשב הפורתל קקזנ רכומה רשאכ
(ג)

וא לוטיל ,ריחמה תא םלשל הנוקה ןמ שורדל יאכז רכומה
הפורתל קקזנ רכומה םא תלוז ,םירחאה ויבויח תא םייקל
.וז השירד םע דחא הנקב הלוע הניאש

.62
םשל תפסונ הריבס ןמז תפוקת הנוקל עובקל יאכז רכומה
.ויבויח םויק
(א)
.63
ךותב םייקי אל יכ הנוקה ןמ העדוה רכומה לביק םא תלוז
התוא ךלהמב ,יאכז רכומה היהי אל ,הרומאה הפוקתה
ןיא םלואו ;הזוח תרפה לשב הפורת לכל קקזיהל ,הפוקת
עובתל ול דומעל הלוכיה תוכז לכ רכומה ןמ לולשל ידכ ךכב
.םויקב רוחיא לשב םייוציפ
(ב)

- הזוחה לוטיב לע ריהצהל יאכז רכומה
(א)
.64
הזוחה יפל הנוקה לש ויבויחמ דחא לכ לש םויק-יא רשאכ (1)
;הזוחה לש תידוסי הרפה הווהמ וז הנמא יפל וא


וא ריחמה תא םלשל ובויח תא םייק אל הנוקה רשאכ (2)
ךלהמב ןכ השעי אל יכ עידוה םא וא ,ןיבוטה תא לוטיל
(.א)63 ףיעסל םאתהב רכומה ול עבקש תפסונה הפוקתה


תא רכומה דבאי ,ריחמה תא הנוקה םליש ,רומאה ףא לע
- ןכ םא אלא ,הזוחה לוטיב לע ריהצהל תוכזה
(ב)

השענ רכומהש ינפל - הנוקה ידי לע רוחיאב םויק יבגל (1)
;םיוק םויקה יכ ךכל עדומ


- הנוקה ידי לע רוחיאב םויק הניאש תרחא הרפה לכ יבגל (2)
- הלאמ תחאב ריבס ןמז ךותב


;הרפהה לע תעדל וילע היהש וא עדי רכומהש רחאל (א)


םאתהב רכומה עבקש תפסונ הפוקת לכ םות רחאל (ב)
תא םייקי אל יכ ריהצה הנוקהש רחאל וא ,(א) 63 ףיעסל
.רומאכ תפסונ הפוקת ךותב ויבויח


וא תודימה ,הרוצה תא טרפל הנוקה לע הזוחה יפל רשאכ
רומאה טרפמה תא ךרע אל אוהו ,ןיבוטה לש תורחא תונוכת
לביקש רחאל ריבס ןמז ךותב וא וילע םכסוהש דעומב
תויוכזמ עורגל ילב ,רכומה יאכז ,רכומהמ ךכל השירד
ומצעב טרפמה תא ךורעל ,ול דומעל תולוכיה ןהשלכ תורחא
.ול םיעודי םהש לככ הנוקה יכרוצל םאתהב
(א)
.65
תא הנוקל עידוהל וילע ,ומצעב טרפמה תא רכומה ךרע
טרפמ ךורעל הנוקה יאכז הבש הריבס הפוקת עובקלו ויטרפ
ןכ הנוקה השע אל ,רומאכ העדוה תלבק רחאל םא ;הנוש
.רכומה ךרעש טרפמה בייחי ,ךכל העבקנש הפוקתב
(ב)


ןוכיס תרבעה - 4 קרפ
םנוא הנוקל רבע ןוכיסהש רחאל ןיבוטל קזנ וא ןדבוא
ןכ םא אלא ,ריחמה תא םלשל ובויחמ ותוא םיררחשמ
.רכומה לש לדחמ וא השעמ בקע ומרגנ קזנה וא ןדבואה

.66
וניא רכומהו ,ןיבוטה לש הלבוהב ךורכ רכמה הזוח רשאכ
רשאכ הנוקל ןוכיסה רובעי ,םיוסמ םוקמל םריבעהל ביוחמ
ןוכיסה רובעי ,םתרבעה םשל ןושארה ליבומל ורבעוה ןיבוטה
ןיא ;םוקמ ותואב ליבומל ורבעוה ןיבוטהש דע ,הנוקל
תרבעהב הטילש םיכמסמב קיזחהל השרומ רכומהש הדבועב
.ןוכיסה תרבעה לע עיפשהל ידכ ,ןיבוטה
(א)
.67
והוזש דע אלא הנוקל ןוכיסה רובעי אל ,רומאה ףא לע
ידי לע ,ןיבוטה לע ןומיס לש ךרדב ,הזוחל רוריבב ןיבוטה
.תרחא ךרדב וא הנוקל הנתינש העדוה ,חולשמ יכמסמ
(ב)

תעב הנוקל רובעי חולשמב ורכמנש ןיבוטל סחיב ןוכיסה
רובעי ,ךכ לע תועיבצמ תוביסנה םא ,םלואו ;הזוחה תתירכ
ליבומל ןיבוטה ורבעוה ובש דעומב לחה הנוקל ןוכיסה
ףא לע ;הלבוהה הזוח תא םיווהמה םיכמסמה תא איצוהש
הזוח תתירכ תעב ,תעדל וילע היה וא עדי רכומה םא ,רומאה
,הנוקל תאז הליג אלו ,וקוזינ וא ודבא ןיבוטה יכ ,רכמה
.רכומה לש אוה קזנל וא ןדבואל ןוכיסה

.68
רובעי ,68 וא 67 םיפיעס תוארוה ולוחי אל םהילעש םירקמב
םא ,וא ותושרל ןיבוטה תא לטונ אוה רשאכ הנוקל ןוכיסה
ותושרל ןיבוטה ודמעוה ובש דעומב לחה - דעומב ןכ השע אל
.םתליטנ-יאב הזוחה תא רפה אוהו
(א)
.69
ןיבוטה תא ותושרל לוטיל ביוחמ הנוקה היה ,רומאה ףא לע
וילא ןוכיסה רבוע ,רכומה לש וקסע םוקמ וניאש םוקמב
ןיבוטהש הדבועל עדומ הנוקהו הריסמה דעומ עיגה רשאכ
.םוקמ ותואב ותושרל ודמעוה
(ב)

תוארוהב אהי אל ,תידוסי הרפה הזוחה תא רכומה רפה
תושרל תודמועה תופורתב עוגפל ידכ 69 - ו 68 ,67 םיפיעס
.הרפהה בקע הנוקה

.70

הנוקהו רכומה יבויחל תופתושמ תוארוה - 5 קרפ
םירועישב עוציבל םיזוחו היופצ הרפה - 1 ןמיס
הזוחה תתירכ רחאל םא ויבויח םויק תא תועשהל יאכז דצ
ויבויחמ יתוהמ קלח םייקי אל רחאה דצה יכ ררבתה
- הלאמ תחאמ האצותכ
(א)
.71
;יארשא לבקל ותונימאב וא םייקל ותלוכיב רומח יוקיל (1)


.ומויק ךלהמב וא הזוחה םויק תארקל ותוגהנתה (2)


תוביסהש ינפל ןיבוטה תא חלש רבכ רכומה רשאכ
תא עונמל יאכז אוה ,וררבתה (א) ןטק ףיעסב תוראותמה
הכזמה ךמסמב קיזחמ הנוקה םא םג ,הנוקל ןיבוטה תריסמ
תויוכזל קר תוסחייתמ הז ןטק ףיעס תוארוה ;םלבקל ותוא
.רכומל הנוקה ןיבש ןיבוטב
(ב)

וא ןיבוטה חולשמ ינפל ,הזוחה םויק תא העשמה דצה לע
וילעו רחאה דצל היעשהה לע דימ עידוהל ,ןכמ רחאל
תקפסמ הבורע איצממ רחאה דצה םא םויקב ךישמהל
.ודיצמ םויקל
(ג)

רפי םידדצה דחאש רורב הזוחה םויקל דעומה ינפל רשאכ
לע ריהצהל רחאה דצה יאכז ,תידוסי הרפה הזוחה תא
.הזוחה לוטיב
(א)
.72
לוטיב לע ריהצהל ותעדבש דצה לע ,רשפאמ ןמזה רשאכ
ול רשפאל ידכ ,רחאה דצל ךכ לע הריבס העדוה תתל ,הזוחה
.ודיצמ םויקל תקפסמ הבורע איצמהל
(ב)

אוהש רחאה דצה ריהצה םא ולוחי אל (ב) ןטק ףיעס תוארוה
.ויבויח תא םייקי אל
(ג)

דצ ידי לע םויק יא ויפלש ,םירועישב ןיבוט תריסמל הזוחב
הרפה הווהמ םירועישה דחא יבגל ויבויחמ בויח לש רחא
רחאה דצה יאכז ,רועיש ותוא יבגל הזוחה לש תידוסי
.רועיש ותוא יבגל הזוחה לוטיב לע ריהצהל
(א)
.73
דחא יבגל ויבויחמ בויח לש דחא דצ ידי לע םויק יא רשאכ
שחרתת יכ קיסהל תובוט תוביס רחאה דצל ןתונ ,םירועישה
אוה יאכז ,םיידיתע םירועיש יבגל הזוחה לש תידוסי הרפה
ךותב ןכ השעש דבלבו ,דיתעה יבגל הזוחה לוטיב לע ריהצהל
.ריבס ןמז
(ב)

,יאכז ,והשלכ חולשמ יבגל הזוחה לוטיב לע ריהצמה הנוק
וא ושענ רבכש םיחולשמ יבגל ולוטיב לע עידוהל ,תע התואב
אל ,םהיניבש תידדהה תולתה בקע ,םא םיידיתע םיחולשמ
םידדצה ונווכתה הילאש הרטמל שמשל הלא םיחולשמ ולכוי
.הזוחה תתירכ תעב
(ג)םייוציפ - 2 ןמיס
הוושה םוכסב ויהי דחא דצ ידי לע הזוח תרפה לשב םייוציפ
האצותכ רחאה דצה לבסש חוור דספה תוברל ,דספהל
רפמה דצהש דספהה לע ולעי אל רומאכ םייוציפ ;הרפההמ
האצותכ ,הזוחה תתירכ תעב תופצל וילע היהש וא ,הפצ
ויהש םיניינעהו תודבועה רואל ,הזוחה תרפה לש תירשפא
.םתעדל וילע היהש וא זא ול םיעודי

.74
ריבס ןמז ךותבו ריבס ןפואב רשאכו הזוחה לטוב רשאכ
רכמ רכומהש וא ,םייפולח ןיבוט הנוקה הנק לוטיבה רחאל
תא לבקל םייוציפ עבותה דצה יאכז ,תינשב ןיבוטה תא
הקסעבש ריחמה ןיבל הזוחבש ריחמה ןיבש שרפהה
יפל לבקל ןתינש םיפסונ םייוציפ לכ לע ףסונ תאזו ,תיפולחה
.74 ףיעס

.75
עבותה דצה יאכז ,לבוקמ ריחמ ןיבוטל שיו הזוחה לטוב
,75 ףיעסל םאתהב תינשב רכמ וא הנק אל םא ,םייוציפ
ריחמה ןיבל הזוחב עבקנש ריחמה ןיבש שרפהה תא לבקל
םהשלכ םיפסונ םייוציפל ףסונב תאזו ,לוטיבה תעב לבוקמה
עבותה דצה לטיב םא ,םלואו ;74 ףיעס יפל לבקל ןתינש
לוחי ,ןיבוטה תא ותושרל לטנש רחאל הזוחה תא םייוציפ
םוקמב ,ותושרל ןיבוטה תא לטנ ובש דעומב לבוקמה ריחמה
.לוטיבה תעב לבוקמה ריחמה
(א)
.76
גהונה ריחמה אוה לבוקמה ריחמה ,(א) ןטק ףיעס ןיינעל
םא ,וא ,ןיבוטה תריסמ עצבתהל התיה הרומא ובש םוקמב
שמשמה חא םוקמב ריחמה - םוקמ ותואב לבוקמ ריחמ ןיא
.ןיבוטה לש הלבוהה תולעב םישרפהב בשחתהב ריבס ףילחת
(ב)

םיריבסה םיעצמא טוקנל ,הזוח תרפה לע ךמתסמה דצ לע
,חוור דספה תוברל ,דספהה תא ןיטקהל ידכ ןינעה תוביסנב
רפמה יאכז ,רומאכ םיעצמא טקנ אל ;הרפההמ האצותכ
דספה היה ךירצ ובש םוכסב םייוציפה תתחפה תא עובתל
.ןוטקל

.77
תיביר - 3 ןמיס
דצה יאכז ,רוגיפב רחא םוכס לכ וא ריחמה תא דצ םליש אל
םייוציפל ותוכזמ עורגל ילבמ תאזו ,וילע תיבירל רחאה
.74 ףיעס יפל לבקל ןתינש

.78
םירוטפ - 4 ןמיס
יכ חיכומ אוה םא ,ויבויחמ בויח םויק-יאל יארחא וניא דצ
ןתינ אלשו ,ותטילשב וניאש לושכמ לשב םרגנ םויקה יא
תתירכ תעב לושכמב בשחתהל ריבס ןפואב ונממ תופצל
.ויתואצות לע וא ,וילע רבגתהל וא ,ותוא עונמל וא ,הזוחה
(א)
.79
ומעש ישילש דצ לש םויק-יאמ דצ לש םויק-יא עבנ רשאכ
רוטפ ,וקלחב וא ותומלשב ,הזוחה תא םייקל ידכ רשקתה
- םא קר תוירחאמ דצ ותוא
(ב)

;(א) ןטק ףיעס תוארוה יפל רוטפ אוה (1)


ןטק ףיעס תוארוה ויה ול רוטפ היה רשקתה ומעש םדאה (2)
.וילע תולח (א)


.לושכמה םייק הכלהמבש הפוקתב לוחי הז ףיעס יפל רוטפה
(ג)

לע רחאה דצל עידוהל בייח ויבויח תא םייקמ וניאש דצה
לביק אל ;ויבויח תא םייקל ותלוכי לע ותעפשה לעו לושכמה
וניאש דצהש רחאל ריבס ןמז ךותב העדוהה תא רחאה דצה
בייח אהי ,לושכמה לע תעדל וילע היה וא עדי םייקמ
.רומאכ הלבק-יאמ םיעבונה םייוציפב
(ד)

ףסונ תרחא תוכז לכ שממל דצ לכמ עונמל ידכ הז ףיעסב ןיא
.וז הנמא יפל םייוציפ עובתל תוכזה לע
(ה)

םא ,רחאה דצה לש םויק-יא לע ךמתסהל יאשר וניא דצ
דצה לש לדחמ וא השעמ ידי לע םרגנ רומאכ םויק-יא
.ןושארה

.80

לוטיבה תואצות - 5 ןמיס
ףופכב ,ויפ לע םהיבויחמ םידדצה ינש תא רטופ הזוחה לוטיב
הארוה לכב עגופ וניא לוטיבה ;םייוציפב תירשפא תובחל
תרחא הארוה לכב וא תוקולחמ בושייל תסחייתמה הזוחב
תובקעב םידדצה לש םהיבויחו םהיתויוכז תא הרידסמה
.הזוחה לוטיב
(א)
.81
עובתל יאכז ,וקלחב וא ותומלשב ,הזוחה תא םייקש דצ
םליש וא קפיס ןושארה דצהש המ לכ לש הבשה רחאה דצהמ
העצבל םהילע הבשהב םיביוחמ םידדצה ינש םא ;הזוחה יפל
.ליבקמב
(ב)

שורדל וא הזוחה לוטיב לע ריהצהל ותוכז תא דבאמ הנוקה
בישהל לוכי אוה ןיא םא ,םייפולח ןיבוט ול רוסמל רכומה ןמ
.םלביק ובש בצמה תא תיתוהמ םאותה בצמב ןיבוטה תא
(א)
.82
:הלא םירקמב ולוחי אל (א) ןטק ףיעס תוארוה
(ב)

תא בישהל וא ןיבוטה תא בישהל תורשפאה רדעה רשאכ (1)
,הנוקה םלביק ובש בצמה תא תיתוהמ םאותה בצמב ןיבוטה
;ולש לדחממ וא השעממ עבונ וניא


האצותכ וקוזינ וא ולכתה םקלח וא ןיבוטה רשאכ (2)
;38 ףיעס תוארוהל םאתהב הכרענש הקידבמ


וא ליגרה םיקסעה ךלהמב ורכמנ םקלח וא ןיבוטה רשאכ (3)
,ליגרה שומישה ךלהמב הנוקה ידי לע םבצמ הנושש וא וכרצנ
.המאתהה רסוח תא תולגל וילע היהש וא הליגש ינפל


ןמ שורדל וא הזוחה לוטיב לע ריהצהל ותוכז תא הנוק דביא
ול ורמשיי ,82 ףיעסל םאתהב םייפולח ןיבוט רוסמל רכומה
.וז הנמא יפלו הזוחה יפל תורחאה תופורתה לכ

.83
תיביר םג םלשל וילע ,ריחמה תא בישהל ביוחמ רכומה היה
.ריחמה םלוש ובש ךיראתהמ ,וילע
(א)
.84
וא ןיבוטה ןמ קיפהש האנה תובוט לכ לשב רכומל בח הנוקה
- הלא םירקמב םהמ קלחמ
(ב)

;םהמ קלח וא ןיבוטה תא בישהל וילע םא (1)


וא ,םקלח וא ןיבוטה לכ תא בישהל ותורשפאב ןיא (םא.2)
תא תיתוהמ םאותה בצמב םקלח וא ןיבוטה לכ תא בישהל
הזוחה לוטיב לע ריהצה ,ןכ יפ לע ףא ,ךא ,םלביק ובש בצמה
.םייפולח ןיבוט רוסמל רכומה ןמ שרד ואןיבוטה תרימש - 6 ןמיס
תא עצבל שישכ ,וא ןיבוטה תליטנב רחיא הנוקה רשאכ
םליש אל אוה ,ליבקמב ןיבוטה תריסמ תאו ריחמה םולשת
טולשל ותלוכיבש וא ןיבוטב קיזחמ רכומהו ,ריחמה תא
םיריבס םידעצ טוקנל רכומה לע ,תרחא ךרדב םתרבעהב
תא בכעל יאכז אוה ;םהילע רומשל ידכ ןינעה תוביסנב
.תוריבסה ויתואצוה לע הנוקה ידי לע הפושיש דע ןיבוטה

.85
יפל יהשלכ תוכז שממל ותנווכבו ןיבוטה תא הנוקה לביק
םידעצ טוקנל וילע ,םתוחדל ידכ וז הנמא יפל וא הזוחה
בכעל יאכז אוה ;םהילע רומשל ידכ ןינעה תוביסנב םיריבס
.תוריבסה ויתואצוה לע רכומה ידי לע הפושיש דע םתוא
(א)
.86
שמממ אוהו ,םדעיב ,ותושרל הנוקל וחלשנש ןיבוט ודמעוה
רכומה םשב םהב הקזחה תא לוטיל וילע ,םתוחדל ותוכז תא
תוחונ יא אללו ריחמה םולשת אלל תאז תושעל ןתינש יאנתב
לוחת אל וז הארוה ;תוריבס יתלב תואצוה וא הריבס יתלב
ןיבוטה לע תוירחא לבקל ךמסוהש םדא וא ,רכומה םא
יפל ןיבוטב הקזחה תא הנוקה לטנ ;דעיה םוקמב חכונ ומשב
ןטק ףיעסב רומאכ ויבויחו ויתויוכז ורדסוי ,הז ןטק ףיעס
.(א)
(ב)

םדיקפהל יאכז ןיבוטה לע הרימשל םידעצ טוקנל ביוחמה דצ
יאנתב ,רחאה דצה לש ונובשח לע ישילש םדא לש ןסחמב
.תוריבס יתלב ןניא תואצוההש

.87
וא 85 ףיעס תוארוהל םאתהב ןיבוטה לע רומשל ביוחמה דצ
דצה םא המיאתמ ךרד לכב םתוא רוכמל יאכז ,86 ףיעס
וא ןיבוטב הקזחהה תליטנב ריבס יתלב ןפואב רחיא רחאה
,הרימשה תואצוהב וא ריחמה םולשתב וא הרזח םתחיקלב
.רחאה דצל הנתינ רוכמל הנווכה לע הריבס העדוהש יאנתבו
(א)
.88
םא וא תוריהמב םילקלקתמה הלאכ םה ןיבוטה םא
ביוחמה דצה לע ,תוריבס יתלב תואצוהב הכורכ םתרימש
טוקנל 86 ףיעסל וא 85 ףיעסל םאתהב ןיבוטה תרימשב
תתל וילע ,רשפאה תדימב ;םרכומל ידכ םיריבס םיעצמא
.רוכמל ותנווכ לע העדוה רחאה דצל
(ב)

,הריכמה ןוידפ ךותמ בכעל תוכזה ןיבוטה תא רכומה דצל
ןיבוטה תרימש לש תוריבסה תואצוהל הוושה םוכס
.הרתיה תא רחאה דצל תתל וילע ;םתריכמו
(ג)


םויס תוארוה - 6 קרפ
בתכב ותרכיי רכמ יזוח יכ שרוד התקיקחש תרשקתמ הנידמ
הרהצה רוסמל ,תע לכב ,תיאשר ,בתכ ידי לע וחכוי וא
וא 29 ףיעס ,11 ףיעס לש הארוה לכ היפלו 12 ףיעסל םאתהב
- ולוטיב וא ויוניש ,רכמ הזוח הריתמה ,וז הנמא לש 'ב קלח
,הנווכ לש רחא יוטיבב וא לוביקב יהשלכ העצהב ,המכסהב
שי והשלכ דצל רשאכ לוחת אל ,בתכ רשאמ תרחא הרוצ לכב
.הנידמ התואב קסע םוקמ

.96. 1998 © ,ךברוא ליאל תורומש תויוכזה לכ .HebWeb Converter תועצמאב רצונ הז ףד
הלעמו 800x600 היצולוזרב הייפצל ץלמומ