Skip to main content
24.01.2023 | ב שבט התשפג

עיצומי הסגל האקדמי הבכיר

בחינות סמסטר א' יתקיימו כמתוכנן. בשל העיצומים חברי הסגל הבכיר לא יענו לפניות הקשורות לבחינות

תמונה
בר-אילן

המועצה הארצית המתאמת של ארגוני הסגל האקדמי הבכיר הודיעה על נקיטת עיצומים כחלק מסכסוך עבודה. חברי הסגל הבכיר לא יתנו מענה לסטודנטים בפניות הקשורות בבחינות סמסטר א'

בחינות סמסטר א' יבדקו כרגיל והמרצים גם יהיו נוכחים בבחינות – בכיתות ובתומקס. עם זאת חברי הסגל הבכיר לא יעבירו לפרסום את הציונים של בחינות מועד א' שהם בדקו וציונים של עבודות בקורסים של סמסטר א'. חברי הסגל הבכיר לא יעבירו למזכירות נוסח של בחינות מועד ב'. עם זאת, הזכות של כל סטודנט לקיום מועד ב' מעוגנת בחוק זכויות הסטודנט ולא תיפגע.

עיצומים אלה ננקטים רק על-ידי חברי הסגל הבכיר. חברי הסגל הזוטר, לרבות מרצים מן החוץ, ימשיכו את עבודתם כרגיל.
הנהלת האוניברסיטה פועלת יחד עם וועד ראשי האוניברסיטאות ומשרד האוצר כדי להביא את העיצומים לסיומם.