Skip to main content
 

קורסים בכתיבה - קוראים, חושבים, כותבים

כתיבה

סטודנטים לתואר ראשון מוזמנים לשפר את יכולות הכתיבה שלהם בקורסי כתיבה ייחודיים, שיסייעו להם לפתח את יכולת הביטוי בכתב ויעניקו כלים שימושיים לכתיבה אקדמית ויצירתית.

קורסי "קוראים, חושבים, כותבים", הם מיזם ייחודי של אוניברסיטת בר-אילן המיועד לתלמידי תואר ראשון. הקורסים יעזרו לחדד את המחשבה הביקורתית והאנליטית. לצד זאת הם יספקו כלים לפיתוח הקול האישי של כל כותב וכותבת, בדגש לא רק על בהירות ורצינות אקדמית אלא גם על יצירתיות. הקורסים נמשכים סמסטר אחד ומזכים את הסטודנטים בנקודת זכות אקדמית אחת. 

הקורסים פועלים במסגרת כמה ממחלקות האוניברסיטה, הם עוסקים בנושאים המותאמים לתחום המחלקה שבה הם פועלים וכל אחד מהם עוסק בתמה אינטלקטואלית רחבה אחרת המעשירה את חוויית הלימודים.

הקורסים עוסקים בנושאים מגוונים, כגון שירה, מלחמות, זיכרון, חופש המחשבה, יופי ואיסלאם.  

קורסי "קוראים, חושבים כותבים" פתוחים לסטודנטים מהמחלקה שבה הם פועלים וגם לסטודנטים נוספים מכל המחלקות והפקולטות.