היחידה לבטיחות | אוניברסיטת בר אילן
בטיחות ביולוגית > בטיחות בעבודה עם בעלי חיים

בטיחות בעבודה עם בעלי חיים

הוראות כלליות
- בכל עבודה עם בע"ח – תמיד יש לעבוד עם חלוקים וכפפות.
- חוקר המתחיל להרגיש גירויים בעיניים – ישתמש בנשמיות ובמשקפי מגן האוטמים את כל העין (גוגלס).
- יש להיזהר בזמן ההזרקה לחיה מפני הזרקה עצמית או הזרקה ל"עוזר" המחזיק את החיה לקראת ההזרקה.
- אין להחזיר את הנדן למחט! יש להשליך מיד את המזרק והמחט למיכל פסולת חדה. אם עובדים עם גורמים ביולוגיים – יש להשליך למיכל פסולת חדה – Biohazard.
- יש להיזהר בעבודה עם כלי ניתוח חדים מפציעות החודרות את העור ומכניסות לגוף את הגורמים הביולוגיים מבע"ח.
- בעת ניתוחים לאחר המוות יש גורמים ביולוגיים רבים ובעבודה עם אש נוצרים אווירוסולים. יש להשתמש בציוד מגן אישי: חלוקים, כפפות, נשמיות.
- יש לנהוג בזהירות בעת סילוק פסולת הנוצרת ע"י בע"ח. יש להשתמש בציוד מגן אישי: חלוק, כפפות, נשמיות.
- פגרי בע"ח שעבדו איתם עם גורמים ביולוגיים – יש לעקר באוטוקלאב ב- 132 מעלות צלזיוס במשך שעתיים ולאחר מכן להעביר לפינוי.
- אין להוציא חיות מחוץ לכתלי האוניברסיטה ובוודאי לא להביא הביתה לילדים כחיות מחמד!
טיפול באירוע חירום בעבודה עם בע"ח אם ננשכים ע"י בע"ח או נדקרים במחט בעת ההזרקה:
- יש להקיז דם מהמקום.
- יש לשטוף ולחטא את המקום במים וסבון.
- יש להשתמש בחומר חיטוי: יוד, סביעור.

בכל אירוע חירום יש להתקשר למוקד הביטחון: 7777

כל אירוע חירום ידווח לראש המעבדה ולממונה בטיחות ביולוגית. נהלי עבודה עם בעלי חיים
על פי חוק צער בעלי חיים, רשאי לערוך ניסויים בבעלי חיים רק מי שעבר הכשרה מתאימה. בין שאר הנושאים שילמדו, יוסברו ויובהרו כללי העבודה בבתי החיות. מטרתן העיקרית של הנחיות אלו הינן להגן על ציבור העובדים, החוקרים וכל אדם הנמצא באוניברסיטה. זכרו! תאונות אינן קורות, הן נגרמות. להלן מספר הנחיות המתייחסות בעיקר לעבודה עם בעלי חיים מחוץ לתחום בית החיות:
1. אין לערוך ניסויים בבעלי חיים בשטח האוניברסיטה ללא אישור מהועדה האתית. ניסוי לצורך עניין זה היא כל פעולה המתבצעת בבעלי חיים, כולל החזקתם בכלובים מחוץ לבית החיות.
2. אופן עריכת הניסוי, מהלכו, מספר החיות וסוגן, וכן החומרים בהן משתמש עורך הניסוי, לא יחרגו ממה שצוין ע"י החוקר בבקשה שהגיש לועדה האתית לצורך עריכת הניסוי. כל שינוי מחייב בקשה לקבלת אישור חדש.
3. אין להוציא או להכניס חיות לבית החיות או אליו ללא ידיעת עובדי בית החיות. על החוקר חלה אחריות לוודא את שמו של טכנאי בית החיות שמסר לו או קיבל ממנו בעלי חיים. במקרה ונשאר חוקר לאחר שעות העבודה של עובדי בית החיות יעדכן אחד מהם מיד בבוקר שלמחרת.
4. על כל מי שנכנס לבית החיות, למלא בכתב יד ברור וקריא - בספר שנמצא בבית החיות את הפרטים הבאים: תאריך, שם, המעבדה בה הוא עובד, כולל מספר טלפון, שעת כניסה ושעת יציאה.
5. חוקר המחזיק בעלי חיים במעבדתו חלה עליו, באופן אישי, החובה לדאוג לרווחתן ובריאותן וכן למנוע צער וכאב מיותרים שאינם משרתים את מטרות הניסוי. אין להשאיר בעלי חיים ללא מזון ומים בכלובים וכן אין להחזיקם בתנאי צפיפות.
6. אין להחזיק בעלי חיים במעבדות לאחר תום הניסוי הנערך בהן.
7. על החוקר חלה החובה לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להבטיח שחיות לא יברחו מכלוביהן, וכן שלא ייפגע אדם באופן ישיר או עקיף מבעלי החיים ובפרט מבעלי החיים שעקב ניסוי שנערך בהן, פגיעתן יכולה לסכן בריאותו של אדם. חובה זו חלה על החוקר לפני תחילת הניסוי וכן במהלך ובסיום הניסוי.
8. במקרה של בריחת חיה מכלובה או של היעלמה מסיבה לא ידועה וכן בכל מקרה של סכנה הנשקפת לבריאותו של אדם כתוצאה מפגיעתה של חיה או ממגע עימה יש לעדכן מיד את האחראי לבטיחות ואת מנהל בית החיות ובהעדרו את הרופא הוטרינר.
9. השימוש בחומרי הרדמה יעשה בתיאום עם הרופא הוטרינר.
10. המתת בעלי חיים ופינוי פגרי החיות הינה באחריות האישית של החוקר.
* כל פגר חיה יוכנס לתוך שקית ניילון סגורה היטב, ועליה יש להדביק מדבקה אשר בה יצוינו באותיות בולטות וברורות הפרטים הבאים: תאריך, שמו ושם משפחתו של החוקר, המעבדה בה הוא עובד כולל מספר טלפון, מספר החיות וסוגן וכן מספר הניסוי. החוקר יוודא שהחיות שהוכנסו לשקית אכן מתות.
* פגרי חיות יוכנסו מיד לאחר המתת החיות לתא הקפאה ייעודי בבניין. אין להניח פגרי חיות במקום אחר ואין לשמור פגרי חיות במעבדה יותר ממספר שעות לאחר המתתן לכל היותר.