היחידה לבטיחות | אוניברסיטת בר אילן
בטיחות ביולוגית > כללי בטיחות בעבודה

כללי בטיחות במעבדה

1. הכניסה למעבדה והעבודה בה תהינה באישור גורם מוסמך בלבד ותחת השגחתו.
2. אכילה ושתייה במעבדה מגבירים במידה רבה את סכנת החשיפה לרעלים - אין לאכול או לשתות במעבדה.
3. העישון בתחום בניני המעבדות אסור עקב סכנת התלקחות של אדי כימיקלים (בעקר ממסים).
4. אין לשמור דברי מאכל במקרר במעבדה. דברי מאכל – במקרר בחדר האוכל בלבד.
5. אסור לעבוד במעבדות לבד!
6. בכל מקרה בו עובד ונמצא במעבדה לפני השעה 7:00 בבוקר או אחרי השעה 20:00 ידווח על כך לביטחון מבעוד מועד בטלפון 7171 וכן לוודא נוכחות אדם נוסף בסביבה.
7. אזורים בעלי סיכון גבוה (אזור רדיואקטיבי, אזורי שימוש בחומר פתוגני וכד') יופעלו בהתאם להוראות בטיחות מיוחדות ויסומנו בהתאם.
8. יש לבצע את כל פעולות הניסוי תוך הקפדה על אי יצירת אירוסולים.
9. דלתות וחלונות המעבדה יהיו סגורים בשגרה.
10. יש לרחוץ ידיים היטב במים וסבון לפני עזיבת המעבדה.
11. נשים בהריון – קיימת חובת יידוע מנהל המעבדה בדבר הריון תוך 10 ימים. יש לשים לב כי ישנם חומרים אשר אסורים לעבודה בזמן הריון והנקה. [תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות) התשס"א 2000].
12. חובה על עובדי המעבדה לוודא כי אנשים אחרים הנכנסים אליה לצורך עבודתם כגון עובדי ניקיון, שרברבים, טכנאים וכיו"ב לא ייחשפו לגורמים מזיקים. יש להתריע בפני אנשים אלו על סיכונים צפויים ולסייע להם לבצע את משימתם בבטחה.
13. בכל מקרה של תאונה במעבדה יש, במקביל לטפול בה, להתקשר למוקד הביטחון (טל' חירום 7777) ולמסור את מיקומו המדויק של האירוע, פרטי האירוע, מס' הנפגעים ומצבם והעזרה הדרושה. דיווח קצר ועניני הנמסר בקור רוח יאפשר למוקדן הביטחון להבין את המתרחש להעביר את המידע ולפעול להגשת הסיוע המתאים, במהירות וביעילות.

1. האחריות על בטיחות האורחים במעבדה מוטלת על המזמין.
2. חובה על האורחים לציית לכל הוראות הבטיחות המתייחסות למתקן - גם האורח ישתמש בציוד מגן אישי.
3. לא יושאר אורח לבדו: בכל עת ילווה על ידי עובד שמונה לשם כך.
4. אין לאפשר ביקורי ילדים ונוער במעבדות.
5. יש לתאם מראש כל סיור במעבדה עם האחראי וצוות המעבדה, תוך אספקת המידע הבטיחותי המתאים.
6. אורחים עובדים - קבלנים, צוותי בניין, הקמה ושיפוץ, עובדים חיצוניים, עובדי ניקיון ותחזוקה - כל אלה כפופים להוראות הנ"ל ויש ליידעם ולוודא ביצוע הדרכה בנושאי "בטיחות כללית".

1. יש ללבוש חלוק עם שרוולים ארוכים, מכופתר בכל עת בתחום המעבדה. אין לצאת בחלוקים לאזורים הנמצאים מחוץ לתחומי המעבדה. אין לקפל את שרוולי החלוק.
2. חובה להשתמש בכפפות מגן ולעטות את הכפפות מעל קצה שרוול החלוק.
3. חובה להרכיב משקפי מגן בעת העבודה במעבדה, גם לבעלי משקפי ראיה.
4. אין להשתמש בעדשות מגע בתחומי המעבדה.
5. חובה לנעול נעליים סגורות.
6. שיער ארוך ייאסף בעת העבודה במעבדה.

1. על כל עובד מעבדה להכיר את אמצעי הבטיחות במעבדה ובבניין, את מיקומם ואת אופן השימוש בהם. אמצעים אלו כוללים: ארונית בטיחות ובה גם ציוד עזרה ראשונה, מטפים לכבוי אש, דליי חול/וורמקוליט, מקלחת חירום, משטפת עיניים, שמיכה לכיבוי אדם בוער, ארון חירום, ברזי גז ראשיים. כמו-כן יש להכיר את דרכי המילוט מן הבניין למקרה חירום.
2. יש לוודא קיום ותקינות ציוד חירום (ארון עזרה ראשונה, מטפים לכיבוי אש, דלי חול, ברז לשטיפת עיניים, מקלחת חירום), מעברים ודרכי מילוט פנויים.
3. כל סטודנט/עובד מחקר וכן אורחים וצוותים חיצוניים יעברו הדרכה בנהלי הבטיחות הקשורים למעבדה בטרם כניסה לעבודה במעבדה, הנ"ל יוחתמו כי כל הכללים ידועים להם וברורים.
4. על כל עובד במעבדה לדעת להשתמש מעשית בכל ציוד החירום העומד לרשותו.

1. השימוש במכשירים יותר רק לאחר קבלת הדרכה מאדם המוסמך לכך, ובאישור האחראי במעבדה.
2. יש לוודא לפני שימוש במכשיר/מתקן (כגון: אוטוקלאבים, קולטי קיטור, דודי קיטור, קולטי אויר (קומפרסורים), מתקני הרמה ואביזרי הרמה) שיש תווית בדיקת בודק מוסמך בר-תוקף על המכשיר/מתקן כמתחייב בחוק.
3. מכשיר/מתקן שאינו תקין יסומן עם תווית "אסור השימוש" .
4. אין להשליך פיפטות, כלי זכוכית שבורים, מחטים או כל חפץ אחר, העלול לגרום לפציעה, לפח האשפה. יש לפנותם למכלי הפלסטיק הקשיחים הייעודיים למטרה זו. מחטים ומזרקים אשר אליהם מחוברת מחט - יפונו בכלי קשיח נפרד ומסומן כפסולת מחטים.
5. יש לנקוט באמצעי בטיחות מתאימים בעת עבודה עם ציוד מיוחד (כפפות בידוד בעבודה עם חום גבוה, להרחיק ציוד מתכתי מקרבת מגנט רב עצמה וכו').

1. יש לעבוד בזהירות עם כלי זכוכית.
2. יש לבדוק את שלמות כלי הזכוכית שבשימוש במעבדה.
3. אין להשתמש בכלי זכוכית בעלי שוליים חדים / שבורים/ פגומים.
4. יש צורך בהגנה טובה של העיניים והידיים בזמן הטיפול בכלי זכוכית.
5. כלי זכוכית וציוד זכוכית שבורים או מזוהמים יש לאחסן במיכל פסולת מיוחד המיועד לכך.
6. אסור לזרוק כלי זכוכית לפח הכללי - הרגיל.
7. פינוי בקבוקים יעשה על ידי פתיחה ונידוף החומרים טרם הנחת הבקבוק לפינוי ע"י עובדי הניקיון.

1. כל גלילי הגז יהיו מעוגנים באופן בטוח בכל עת. יש לעגן בצורה בטוחה לקיר או לתמיכה יציבה חזקה דייה למניעת נפילה. העיגון יתבצע ב2/3 גובה הגליל.
2. יש לסגור את ברז הגז הראשי שבכל מעבדה עם תום העבודה!
3. גלילי גז יוחזקו תמיד זקופים
4. מכסה הגליל יוברג היטב על הגליל כל עת שאינו מחובר לווסת
5. גלילי גז דליק/נפיץ לא יוחזקו במעבדה אלא לאחר אישור ממונה בטיחות

1. כל החומרים הינם תחת אחריותו של ראש המעבדה והעובד בחומר אשר אחראים לכל היבטי הבטיחות הקשורים לעבודה/ אחסון ופינוי החומר.
2. טרם התחלת העבודה בחומר על העובד להכיר את החומר, הסיכונים בעבודה עמו, היבטי אחסון, טיפול באירוע חירום. מידע על החומר ניתן לקבל גם בגיליון הבטיחות של החומר.
3. יש לשמור על מרחק סביר בין כימיקלים לבין גורמי סיכון (כגון: מקורות חום, מקורות חשמל חשופים, מקורות תנודה, מערכות עבודה מסוכנות, אש גלויה, היווצרות גיצים).
4. כל מעבדה תחזיק רשימה מעודכנת המכילה את כל הכימיקלים המוחזקים במעבדה זו.
5. על כל החומרים והתמיסות להיות מסומנים באופן ברור ומפורט: תכולה, שם המכין. לא יימצא חומר ללא אמצעי זיהוי.
6. בטרם השימוש בחומר מוטלת חובה על המשתמש להכיר את תכונות החומר, את הסיכונים העלולים לנבוע ממנו, הנחיות בנוגע לאחסונו ואת הצעדים שיש לנקוט במקרה של תקלה בעבודה בו. תיאור תמציתי של פרטים אלו מופיע על תווית היצרן. פרטים נוספים נתן למצוא ב"גיליונות בטיחות " (MSDS). יעוץ והדרכה יינתנו ע"י ממונה הבטיחות הכימית. לפני כל ניסוי: וודא הימצאות אמצעי נטרול/חיטוי זמינים מתאימים בכמות מספקת וידיעת דרכי הטיפול הדרושים למקרה חירום.
7. אין לטעום שום חומר הנמצא במעבדה
8. אין להשתמש בפה לשאיבת נוזלים בכלל ובפרט בשימוש בפיפטות. פיפטציה תתבצע בעזרת אמצעים ידניים/מכניים מתאימים.
9. אין להריח ישירות שום חומר כימי.
10. בכל הכרוך בעבודה בחומרים נדיפים, חומצות/בסיסים מרוכזים או כל חומר אחר הדורש זאת, יש להקפיד על עבודה במנדף בלבד.
11. בעת מיהול חומצות או בסיסים יש להוסיף את החומר למים ולא להפך.
12. יש לטפל בשאריות חומרים - מייד לאחר ניסוי. בתום העבודה שטוף כלים משאריות החומרים.
13. אין לשפוך ממיסים, כימיקלים או כל חומר מסוכן אחר לכיור או לפח האשפה. את הפסולת יש לפנות אך ורק למכלים הייעודיים .
14. העברת כלי המכיל חומר מסוכן מחוץ למעבדה תיעשה רק בתוך כלי נושא בלתי שביר המשמש כמאצרה.
15. מכלים גדולים וכן בקבוקים המכילים חומרים מאכלים (חומצות, בסיסים) יש להחזיק נמוך ככל שניתן (אך לא על הרצפה!).
16. יש לבצע מעקב קבוע אחר ממסים אתריים לבדיקת נוכחות פראוקסידים (ראה נוהל עבודה עם ממיסים אתריים) ולטפל בהם, במידה ואלו נתגלו 17. שימוש באש גלויה וחום: יעשה אך ורק בהשגחת אדם מנוסה ורק לאחר שננקטו אמצעי הזהירות הדרושים (הרחקת חומרים דליקים או אדיהם מהסביבה, מטף בהישג יד).
18. כל חומר מצוי באחריותו של מזמינו.
19. אין להחזיק במעבדה כימיקלים בכמות העולה על הנדרש לצורך קיום העבודה השוטפת. אגירת כימיקלים מהווה סכנה חמורה למעבדה ולבנין כולו.
20. יש להחזיק את הכימיקלים השונים מופרדים אלו מאלו על פי קבוצות סיכון באופן אשר יימנע מגע בין חומרים העלולים להגיב ביניהם באופן מסוכן. הפרדות בסיסיות הינן:
i. חומצות חזקות מבסיסים חזקים,
ii. חומרים מחמצנים מחומרים דליקים
iii. חומרים מחמצנים מחומצות חזקות
iv. חומרים אורגנים וחומצות חזקות
v. חומרים העשויים להגיב יחד בתגובה אלימה
21. לא ייעשה כל טיפול בחומר בלתי מזוהה, אלא בתיאום עם ממונה פינוי חומ"ס.

חומר קריאוגני מוגדר כגזים בעלי נקודת רתיחה נמוכה מ-(73-°C) שנדחסו למצב נוזלי. לדוגמא, חנקן נוזלי (196-°C) והליום נוזלי ( 269-°C).
סיכונים:
• התפשטותם בחדר סגור עלולה לגרום להקטנת אחוז החמצן בחדר.
• נוזל קריאוגני במגע עם רקמות הגוף עלולים לגרום לכווית קור.
• מגע של חלק גוף עם פריט קר מאד עלול לגרום להדבקה.
• קירור של רכיבי ציוד מסוימים, עלול לגרום להיחלשותם ולשבירתם.
הנוזל הקריאוגני נמצא בתוך המיכל במצב רתיחה ומשחרר גז. על מנת למנוע פיצוץ בגלל הלחץ הפנימי, חייב להיות מסלול קבוע ופנוי לשיחרור הגז מהמיכל - שחרור עודף לחץ (שסתום בטחון) ודיסקיות פריצה (המשתחררות במקרה ששסתום הלחץ חסום).
1. שימוש בציוד מגן אישי הכולל: כפפות חום/קור, משקפי מגן, חלוק רכוס בעל שרוולים ארוכים, נעליים סגורות.
2. יש להקפיד בעת חיבור צינור האספקה ובעת השימוש כי ידית הברז מופנית כלפי מעלה ללא חשש להדבקה לגוף המכל בעת זרימת הנוזל (אשר יוביל לחוסר יכולת סגירת הברז בתום השימוש). 3. מילוי ושינוע נוזל קריאוגני יעשה אך ורק בכלי ייעודי מתאים לנוזלים קריאוגניים.
4. יש להימנע מפגיעה פיזית במכל נוזל קריאוגני העלול להחלישו.
5. אין להשאיר מיכל מלא נוזל קריאוגני ללא השגחה.
6. יש לאבטח את המיכל הקריאוגני מפני נפילה.
7. שינוע נוזל קריאוגני יעשה בכלי נשיאה בטיחותי.

הוראות כלליות:
1. כל מכל המכיל פסולת לפינוי, יסומן בבירור בתוויות תקניות מתאימה לסוג הפסולת (הניתנות לקבלה-- במחסן הכללי). על כל תווית יש לציין שם ראש מעבדה ותאריך. סוגי הפסולות יפורטו להלן.
2. כל פינוי פסולת לרחבת פינוי פסולת, יעשה לאחר תיאום מוקדם ואישורו (מדבקה המציינת אישור תודבק על המכל המאושר לפינוי) ע"י ד"ר נחום פרלמן. פסולת חדה -
1. אסור להשליך פסולת של חפצים חדים לפחי אשפה, לכיורים ו/או לחצר.
2. פסולת חדה תיאסף במיכל קשיח ומוצק בעל מכסה קבוע. על המכל חייבת להיות תווית המצביעה על התכולה - פסולת של חפצים חדים (Sharps) .
3. כלים, שברי זכוכית ושאר פריטים שאינם מזוהמים (רדיואקטיבית, ביולוגית או כימית) יפונו במכל סגור(!) לאשפה הרגילה.
4. מחטים (ומזרקים המחוברים להם) יפונו במכל קשיח ומוצק נפרד ויסומן פסולת מחטים.
פסולת רדיואקטיבית -
1. בכל מקרה של עבודה עם חומרים רדיואקטיביים, יש לפנות את הפסולת כרדיואקטיבית (גם לאחר עיקור). בהתאם להוראות ממונה קרינה מייננת לחביות ייעודיות שיפונו במרוכז לאתר פסולת רדיואקטיבית. פסולת כימית - 1. אסור, להכניס כלים או חפצים המזוהמים בכימיקלים מסוכנים לאוטוקלאב, מחשש לפיזור של גזי התפרקות רעילים).
3. ניתן לקבל מכלי פלסטיק, המתאימים לסוגי הפסולת השונים, ומדבקות לסימון המיכלים במחסן כימיקלים.
4. כל מכל מכיל פסולת נוזלית, יאטם למניעת דליפה. הדרכה ניתן לקבל אצל ד"ר נחום פרלמן.
5. סוגי הפסולות הכימיות:
• פסולת מוצקה (חומרים שלא בשימוש, אבקות, גבישים, תוצרי סינתזה ומשקעים) - כל חומר כזה ישלח במכל סגור ומסומן באופן ברור לגבי התכולה.
• ציוד מעבדה מזוהם בחומרים כימיים יפונה במכל קשיח מסומן כפסולת כימית.
• מחטים וכלי מתכת מזוהמים בחומרים כימיים יפונה במכל קשיח מסומן כפסולת כימית - מתכתי.
• פסולת נוזלית אורגנית. יפונה במכל 5 ליטר מסומן פסולת כימית אורגנית.
• פסולת תמיסות מימיות אי אורגניות יפונה במכל 5 ליטר מסומן פסולת כימית מימית.
• תמיסות מכילות Et.Br. יפונה במכל 5 ליטר מסומן פסולת כימית Et.Br
• ג'לים המכילים Et.Br יפונה במכל קשיח מסומן כפסולת ג'לים Et.Br
• פסולת כימית מזוהמת בארסן.
• פסולת כימית מזוהמת בכספית.
יש לרשום על התוית גם את שם מנהל המעבדה האחראי. ציוד מזוהם באתדיום ברומיד יחשב כציוד מזוהם כימית.
פסולת ממסים המכילים מתכות פעילות -
1. סמן במדבקה מיוחדת כל בקבוק ממס שמכיל מתכת פעילה.
2. התייעץ בדבר הנחיות לפינוי – אצל אחראי פינוי חומ"ס, ד"ר נחום פרלמן.
פסולת ביולוגית -
פינוי פסולת ביולוגית מתואר בהמשך בפרק מיוחד