היחידה לבטיחות | אוניברסיטת בר אילן

בטיחות כללית

בטיחות כללית ובריאות בעבודה

בטיחות כללית ובריאות בעבודה הינו תחום שמטרתו מניעת פגיעה בעובד ושמירה על בריאותו במסגרת פעילותיו ועבודותיו במקום עבודתו. כדי להקפיד על שמירת הבטיחות והבריאות בעבודה ,מחויבים המעביד(המעסיק) והעובד, לקיים את החוקים את התקנות הבטיחות והבריאות בעבודה ואת התקניים הישראלים הרשמיים, המפרטים את הדרישות החוקיות לביצועם. (ראה רשימה בהמשך). כמו-כן נושא הבטיחות בעבודה ראוי גם להקפדה מיוחדת גם כערך חינוכי בעיצוב החשיבה ובעבודה מסודרת של העובד.