היחידה לבטיחות | אוניברסיטת בר אילן
בטיחות חומ"ס > גיליון בטיחות (MSDS)

גיליון בטיחות (MSDS)

גיליון הבטיחות - הינו מונח בינלאומי עבור גיליון המכיל מידע הנוגע למאפייניו של חומר מסוים. ומטרתו היא להעמיד לרשותו של העוסק בחומר המסוכן ולכוחות חירום את המידע הבטיחותי הרלוונטי עבור החומר.
בישראל קיימות תקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות, סיווג, אריזה, תווי וסימון של אריזות), התשנ"ח - 1998‏). תקנות אלו מחייבות:
•     את המנהלים והעובדים, להיות מודעים לסיכונים הכרוכים בעיסוק עם החומר המסוכן,  ולאמצעי הבטיחות הנדרשים לכך.
•    חובה לנהוג עפ"י ההנחיות המוצגות בגיליון הבטיחות.
•    כל יצרן / יבואן / סוכן / משווק מחויב לצרף לכל חומר מסוכן שהוא מוסר את גיליון הבטיחות הרלוונטי.
•    זמינות המידע לכל עובד בשפה עברית/אנגלית.

מטרות התקנות הינן שמירה על בטיחותם ועל בריאותם של העובדים עם חומרים מסוכנים, של הנמצאים בסמוך ובסביבה הקרובה, שמירה על איכות הסביבה - הגנה על המרחב המידי והכולל במקום העבודה ומחוצה לו.
מידע שהינו סוד מסחרי/ מקצועי ניתן שלא למסור ובלבד שנמסר מידע מספיק על מנת לשמור על טיפול בטוח בחומר - לשם שמירה על שלומם ובריאותם של העובדים במקום העבודה, על הבטיחות ועל איכות הסביבה.

בגיליון הבטיחות קיימים 16 סעיפים –
1.    זיהוי החומר המסוכן; זהות היצרן / הסוכן / היבואן
2.    סיכונים בחשיפה לחומר
3.    זיהוי המרכיבים והרכב החומר
4.    עזרה ראשונה במקרה פגיעה בה מעורב החומר
5.    כיבוי אש בדליקה בה מעורב החומר
6.    טיפול באירוע שפך בו מעורב החומר
7.    טיפול ואחסנת החומר
8.    בקרת חשיפה ואמצעי מיגון
9.    תכונות פיסיקליות וכימיות
10.    יציבות וריאקטיביות
11.    טוקסיקולוגיה
12.    מידע סביבתי
13.    שיטות לסילוק ולטיפול בפסולת
14.    שינוע
15.    חקיקה ותקינה
16.    מידע נוסף

לעיתים יתכנו שינויים בסדר הסעיפים.
גליונות בטיחות לחומרים שונים ניתן למצוא ברשת האינטרנט, בספרות מקצועית ומרכזי מידע.
להלן מספר אתרים להורדת גליונות בטיחות:
http://hazard.com/msds/
http://www.msds.com/
טבלה מרכזת של מקורות גליון בטיחות