היחידה לבטיחות | אוניברסיטת בר אילן
בטיחות חומ"ס> חומ"ס בבר נט

חומ"ס בבר נט

תיאור מפורט של מערכת רכש חומרים בבר נט

היתר להזמנת חומרים
היתר הרעלים וההיתר לעיסוק בחומרים רדיואקטיביים, מפרט קבוצות של רעלים המותרות לרכישה ושימוש באוניברסיטה וכמותם. בהתאם לכך, אושר לכל מעבדה כמות של קבוצות רעלים וכמויות של חומרים בהתאם, על פי הנצרך במעבדה עד כה ועל פי בקשתה. לאחר העלייה לאוויר התבקשה כל מעבדה להצהיר על מצאי החומרים במעבדה. הצהרה זו כוללת את פירוט החומרים במעבדה וכמותם. הצהרה זו משמשת לעדכון חומרים למעבדה במערכת הבר נט.
הצהרות הדורש
על פי נהלי האוניברסיטה ודרישת החוק רק עובדים שהוסמכו לעבודה עם חומרים מסוכנים רשאים לרכשו. עבור כל מעבדה נעשית בקרה על כמות חומרים המוזמנת ועל הצהרות הפינוי של החוקר, מול הכמות המותרת למעבדה.
קוד אישי
לכל חוקר ראשי במעבדה, הוענק קוד אישי, קוד זה משמש אותו על מנת לוודא כי רכישת החומרים נעשית על ידו או מי מטעמו לאחר שהוסמך לכך. הכמויות של החומרים ייצברו לצורך הגשת הדוח השנתי לרשויות הגנת הסביבה ושמירה על אי חריגה מהמסגרת.
שימוש בקוד זה מהווה הצהרה כי החוקר:
1. מזמין את החומר אך ורק לשימוש בניסויים ובמחקר במעבדה שלו,
2. מחויב לעבודה בטוחה בחומר על פי ההדרכה שקיבל,
3. מחויב לאחסון החומ"ס על פי הוראות הבטיחות,
4. אחראי לפינויו בהתאם לנהלים ובאמצעות מערך הבטיחות.
כמו כן, מתבקש החוקר להצהיר כי קרא את ה-MSDS של החומר והינו מודע לתכונות החומר. ההצהרה תעשה תוך כדי מילוי ההזמנה (ע"י בחירת מסכים/לא מסכים) והיא מהווה תנאי להמשך הקמת הדרישה.
בחירת חומר (קטגוריה) -
בחירת חומר להזמנה נעשית על פי בחירה מתוך מאגר חומרים קיים. מאגר זה מכיל את מגוון החומרים שהוזמנו באוניברסיטה בשנים האחרונות. בחירת הפריט ניתנת על פי CAS# (מומלץ), שם או נוסחה. או בעת בחירת פריט מופיע בשדה הפריט מידע לגבי אופי החומר וסיכונים שונים הנוגעים לעבודה בחומר, וכן נתוני צפיפות. יש לקרוא מידע זה טרם הזמנת החומר.
(קבוצות סיכון)

בעת בחירת החומר, במידה ומצוין ריכוז או ממס (ראה דוגמא למעלה), יש להקפיד לבחור בתיאור המדויק והמתאים ביותר. במידה וקיים ספק יש לפנות ליחידת הבטיחות.
במידה ולא נמצא קטגוריה מתאימה במאגר יש לשלוח בקשה להוספת החומר ליחידת הבטיחות במייל.

דיווח כמות לדרישה - היתר הרעלים מדווח ונבדק ביחידות של ק"ג בלבד. פרט לחומרים רדיו אקטיביים שבהם יחידת המידה היא מיליקירי. עליכם מוטל לחשב את הכמות הכוללת בהזמנה זו ולציינה בהזמנה בשדה 'כמות'. הכמות ע"י המעבדה יעשה ביחידות אלו תחת הכותרת 'הזן נתוני חומר מסוכן' (ראה תמונה למטה).
בעת הקמת הדרישה יתבקש הדורש למלא בשדה 'כמות' את סך כל משקל החומר המוזמן ביחידות של ק"ג או מיליקירי (עבור חומר רדיואקטיבי).
לשם הקלה על חישוב הכמות של החומר המוזמן, מופיע נתון צפיפות עבור כל חומר, בשדה תיאור החומר. באמצעות הצפיפות ניתן לחשב את הכמויות בערכים של ק"ג.
חישוב כמות ע"י צפיפות –
חומר מוזמן ביחידת משקל – המרת יחידות לק"ג;
חומר נוזלי מוזמן ביחידת נפח – (סה"כ נפח בליטר) X (צפיפות) = (משקל בק"ג)
חומר גזי מוזמן ביחידת נפח – (סה"כ נפח במ"ק) X (צפיפות) = (משקל בק"ג)

שדה המיקום הקיים תחת הכותרת 'הזן נתוני חומר מסוכן' (ראה תמונה למעלה) משמש לזיהוי המעבדה בה יעשה שימוש בחומר, לצבירה ובדיקת הכמויות.
השדה 'כמות במלאי' הינו השדה בו מצהיר החוקר על הכמות שיש לו במעבדה ברגע ההזמנה וכי השימוש שנעשה בחומר נעשה על פי כל הנהלים והפינוי אם בכלל נעשה בהתאם לנהלים.
בעת המעבר מעגלת הקניות לקופה, במידה ויש חריגה מהכמות המותרת להזמנה ע"י המעבדה, תתקבל הודעה דוגמת ההודעה הבאה:

בהודעה זו תפורט קבוצת הרעל אליה שייך החומר, ובה קיימת חריגה מהכמות, והכמות אשר ניתן להזמין. בהתאם לכך הדורש יוכל לשנות את הכמות בדרישה או לחלופין לפנות אל יחידת הבטיחות במייל על מנת לבקש הגדלת כמות. כמו כן, ניתן למחוק את השורה ולהמשיך עם הדרישה ללא החומר.
בעת הקמת דרישה יש להקפיד כי החומר המוזמן הינו בכמות סבירה לעבודה שוטפת בשבועות הקרובים ולא יצטבר כאבן שאין לה הופכין במעבדה. הזמנת כמויות גדולות תגזול מהכמות המותרת בקבוצת הרעל למעבדה, וכן תגזול מהכמות המותרת לשאר החוקרים.
הדרכה - ישנם מספר חומרים אשר דורשים הדרכה ותאום עם ממונה בטיחות ענפי מתאים. במקרים אלו לא יתאפשר להקים דרישה לחומר אלא למעבדות אשר עברו הדרכה מתאימה ואושרו במערכת. בעת הקמת דרישה לחומר כזה במעבדה אשר לא הודרכה תתקבל ההודעה הבאה:

במקרה זה יש לפנות למחלקת הבטיחות במייל.

עצירת הדרישה תתקיים בנקודות הבאות:

  • בגין אי הצהרה על עמידה בנהלי האוניברסיטה
  • בגין אי עמידה בכמות מותרת למעבדה
  • בגין אי הכשרת המעבדה לעבודה בחומר מסוים
  • בגין ציון ערך שאינו מספרי בשדה 'כמות'

בעת הקמת דרישה חוזרת לחומר יש לציין את הכמות שנותרה במעבדה לאחר השימוש/פינוי. זאת על מנת להפחית מהמלאי הנצבר עבור המעבדה ולאפשר הזמנת כמות נוספת של חומרים הקשורים לקבוצת רעל זו. עדכון זה נעשה אך ורק מהחומר הנדרש, על פי הקטגוריה שנבחרה על מנת להקטין את הכמות הנצברת למעבדה ולאפשר הזמנה חוזרת.
ישנה אפשרות לעדכון מלאי חומרים במעבדה מקטגוריות שונות על מנת להפחית מהמלאי הנצבר עבור המעבדה בקבוצת רעל מסויימת על מנת לאפשר הזמנה של חומרים נוספים הקשורים לקבוצת הרעל. עדכון זה ניתן לבצע במסך הנווט תחת הלשונית 'עדכון מלאי חומרים במעבדה'.

במסך זה יש לבחור את שם המעבדה, להזין את קוד המעבדה, לבחור קטגוריה או קבוצת רעל.

במסך זה ניתן לבצע מיון על פי חומרים שניתנה להם הדרכה, על פי חומרים שהוזמנו בעבר ועל פי חומרים להם עודכנה הכמות במלאי.
לצורך עדכון כמות במעבדה יש לציין את הכמות בק"ג/ מיליקירי בשדה 'כמות במלאי' ולבצע שמירה.

רכש חומרים דרך החברה למחקר ופיתוח (מו"פ) יעשה גם הוא במערכת הבר נט. בבואך לבצע דרישה דרך מו"פ עליך לבחור בשדה סוג בקשה: " רכש באמצעות ב"א מו"פ ". לאחר מכן עליך למלא את הפרטים ככל דרישת חומרים.

בנוסף יהיה עליך למלא שדות תחת הכותרת 'נתונים לרכש מחברת בר אילן מו"פ' כמתואר מטה:

* השדה כמות מתאר מספר מכלי חומר מוזמנים.

נתונים אלו יועברו למו"פ לאחר אישור מערכת החומרים ויבטלו את הצורך בשליחת טופס ממוחשב/בפקס למו"פ.

קבלת חומרים ללא תשלום – יש להקים דרישה מתאימה לחומרים בעלות כספית של 0.00001 ₪. זאת על מנת לוודא כי החומר הינו בהיתר הרעלים של האוניברסיטה וכי לא יגרום לחריגה של האוניברסיטה מהמותר בהיתר.

לתשומת ליבכם להלן רשימת קטגוריות כלליות

Instrument Calibration Standard, Solution 331.822
CHEMICALS, BUFFERS 331.053
BIOCHEMICALS, buffers 378.004
קטגוריות רלוונטיות ל- MEDIUM 370.001 עד 370.008
BIOCHEMICALS,Enzymes not from human Serum (not biohazard) 378.003
BIOCHEMICALS, Antibodies not from Human Source (not biohazard) 37 377.0018.001
DRUGS AND NARCOTICS  

לרשותכם מערך הבטיחות בכל עת:
לתכתובות בנושא רכש חומרים בלבד מייל יחידת הבטיחות: hazmat.barnet@mail.biu.ac.il