היחידה לבטיחות | אוניברסיטת בר אילן

טיפול בפסולת מעבדתית

פסולת מזוהמת הינה כל סוג של ציוד/ כלי שבא במגע עם חומ"ס (מוצק/נוזלי/ג'ל) שאינו נדיף והכלי אינו נקי. חומ"ס הינו כל חומר כימי, ביולוגי או רדיואקטיבי. בהתאם לסוג הזיהום מחולקת הפסולת המזוהמת לשלוש תת קבוצות – פסולת כימית, פסולת ביולוגית ופסולת רדיואקטיבית.

פסולת חדה הינה כל כלי אשר עלול לגרום לפגיעה מכנית באדם. פסולת חדה יכולה להיות פסולת חדה מזוהמת או פסולת חדה שאינה מזוהמת. פסולת חדה ופסולת מזוהמת אין להשליך למכלי אשפה רגילים ואין לשפוך לכיור.
הפינוי יעשה על פי הנהלים באוניברסיטה.

פסולת שאינה עונה לקריטריונים הקודמים הינה פסולת רגילה אשר יש לפנות לפח האשפה הרגיל במעבדה. הפסולת הרגילה מפונה על ידי עובדי מחלקת הניקיון.