סמל לוגו
דואר למערכת ליווי אקדמי וישובי אודות מרכז א.י.ל.ה מסלול בגרות רגיל יהדות ודמוקרטיה עמוד הבית


2000 ראורבפב 3 ,ץראה

אביקע רוא לש ךוניחה תכפהמ


תונורחאה םינשה שמחב הלע אביקע רוא חותיפה תרייעב תורגבל םיאכזה רועיש

ןושאר ראות ילעב םירומ .ספאל טעמכ דרי ןוכיתהמ םירשונה רפסמ .45 % - ל 12 % - מ

תינכות ,לקש ןוילימ 40 לש העקשה המ וארת .הרייעב תויונפ תורשמ לע םירחתמ

.תושעל םילוכי בל תמושת הברהו הבוט הלועפ


םתור רמת תאמ


תיבבש 'א התיכב רקוב לכ .הפ ירועפ םידלי 25 םיבשוי האירקה רועישב חיטשה לע

היסורמ םיישדוח ינפל קר הלעש הינ'ז לבא ,רופיס תאירקב חתפנ "שנס הנח" רפסה

ףנטצמ אוהש ןפואב ,ולש הכובמב ןיחבהל אלש השק .הרומה ירחא בוקעל השקתמ

םידמוע :הרהמב םלעית ,רעשל שי ,תאזה רוכינה תשוחת .וליעמב שובל ןיידע ,ואסכב

,רתוי םיקיתוו וטלקנ בורקמ הזש םילוע ,ותתיכב םידליה ברקמ םיבר םינמגרותמ ותושרל

ריהמ רורצ טלופו םידליה דחא בבותסמ תוקד המכ לכ .ותפשב םידומילב ול םיעייסמש

.דדועתמ הינ'זו ,רכומה ןוגינב ורבעל םילימ לש

.תוטועפל רפס דבכ יסור אטבמבו לוקב םיארוק םידלי הרשע ,ןטק רדחב ,לעמ תחא המוק

ץיקב לארשיל ולע םבורש ,םינוש םיליגב םידליה .רפסה תיב לש תירבעה ןפלוא והז

תועש בור ךשמב .לארשיל תודחא םינש ינפל קר התלע איה ףאש הרומ םע םידמול ,ןורחאה

.תירבעב םהל רסחה תא םילשהל ידכ םיעיגמ םה ןאכלו ,תוליגרה תותיכב םיבלושמ םה םויה

.םירבח הברה םהל שי רבכו ,השק ךכ לכ הפש אל ,רמול םיעדוי רבכ םה ,תירבע

תותיכב םידלי השולש םיינש קר :עיתפמ אל הז אביקע רואב רפסה יתבבש ךופהה םלועב

.םילוע ראשה ,םיקיתו םילארשי םה


הלטבאו הילע


םילוע לש ( 40 %) הובג רועיש םהבו ,היסורמ םילוע םה אביקע רוא יבשות ףלא 18-מ 60 %

ןאכל אובל ולחנ זקווקמ םילועה .תיתרבחו תילכלכ הקוצמב םייורש םהמ םיברש ,זקווקמ

םילוע לש תולודג תוסאמ םהיתובקעב ואב ןכמ רחאל הנש םירשע .70 -ה תונשב דוע

רפסמ היילעה טלוקל בשחנש ,בושיה לע םינשה תוברב דיבכה הילעה לטנ .תונידמה רבחמ

אביקע רואב וטלקנ הנורחאה הנשב קר ;(שייע ינב ןטקה בושייה ירחא) לארשיב םיינש

םיהובגהמ םה בקעי ןורכזל הירסיק ןיב לותשה ןטקה בושייב הלטבאה ירועיש .םילוע ףלאכ

.לארשיב

,"הלחתההמ בוש ליחתהל םיכירצ ונייהו םילוע ועיגה ,בושייה תא םדקל וניצרש םעפ לכ"

אביקע רואש תובר םינש רבכ .לאיומא ןועמש ,תימוקמה הצעומב ךוניחה תקלחמ שאר רמוא

חרוב לוכיש ימש ,הבוזעלו החנזהל ףדרנ םש השענ םמשש חותיפה יבושיי תמישרב תבככמ

םיבושייה 30 תמישרב םג ססונתה הרייעה לש המש יעבט ןפואב .וב ושפנ דוע לכ םהמ

המכ ינפל טילחה ךוניחה דרשמב ר"חש ףגאשו ,ץראב םיכומנהמ ויה םהידימלת יגשיהש

רחבנ םכותמו ,רגתאה לע םהיניב ורחתה םינוש תואטיסרבינואו םינוכמ .םתוא חפטל םינש

ןוני ליגיבא ר"ד ,תוצרמנ םישנ יתש תודמוע ושארבש ,ןליא רבמ ה"ליא זכרמ בושייה ידי לע

."הברה גישהל לוכי ינא" ןה ולש תוביתה ישאר שוריפו ,רלדא הכלמו

רבכ רשפא ,ךוניחה תכרעמב לקש ןוילימ 40 -כ לש העקשהו הלועפ תונש שמחרחאל םויכ

תינכתה הלעפוה זאמ הלע תורגבל םיאכזה רועיש ,לשמל ךכ .החלצהה לע תולבק גיצהל

הלע ןוכיתה ימייסמ זוחא ;ספא טעמכל ומצמטצה ןוכיתהמ הרישנה יזוחא .%45-ל%12-מ

םיחילצמ םידליה בור :םצמטצה דחוימ ךוניחל םינפומה םידימלתה רפסמ ;%60 -כב '95 -מ

תותיכ עברא ,ךכמ האצותכ .ידוסיה רפסה תיבב םהידומיל ךשמב תוליגרה תותיכב בלתשהל

התיכ קר וראשנ םייניבה תוביטחבו ,םייתשל וכפהנ ידוסי רפס תיב לכב ויהש דחוימה ךוניחה

.רפס תיב לכב דוחימ ךוניח לש תחא

ודמל םלוכש ,ןוכיתה ידימלת הנורחאל דע .םיפסונ םייוטיב שי ךוניחה תמרב ולחש םייונישל

.םהירחא םירזחמ וללה רפסה יתב םויכ .םיבוטה םינוכיתל לבקתהל ושקתה ,בושייל

םה םירומה בור ,לאיומא ירבדל ,םויכ .אביקע רואל םיעיגמ ויה אל םיבוט םירומ םעפ

םיטנדוטסה רפסמ םג .םירומ העברא םירחתמ היונפ הרשמ לכ לעו ןושאר ראות ילעב

,"הצעומה שאר דרשמב הענצב תוגלמ המכ םיקלחמ ונייה םעפ" .300-ל 50-מ -הלע בושייב

לודג רדחל סקטה תא ונרבעהו םישקבמה רפסמ לדג תונורחאה םייתנשב" .לאיומא רפסמ

."טרופסה םלואל םיקקזנ ונחנא םויה .הצעומב רתוי

ךכל ומרת ,הארנה לככ .תחא הבושתמ רתוי הלעמ תאזה החלצהל םימרוגה תא חתנל ןויסינ

םילהנמה ןיב תיתימא תוסייגתהו הלועפ ףותיש -ישונאה םרוגה לש חלצומה בולישה

תוטישו תוינכות תסנכה ;םדואמ לכב יונישב וצרש ,תימוקמה תושרה ישנאו םירומהו

דומיל תועש ,םייפסכה םיבאשמה לש ןוכנ לוצינ רקיעבו ;רפסה יתבל תוינשדח דומיל

ומכ םיבושייב" ,ןוני ר"ד תרמוא ,"ידרוסבא ןפואב" .רחא םדקתמ דויצו םיבשחמו

םיתיעלש איה היעבה .חותיפ תפונתל לצנל רשפאש םיבר םייפסכ םיבאשמ שי אביקע רוא

,יוארכ םילצונמ םניא םיפסכה יכ ןוימיטל םידרוי בושייה תא חתפל םיצמאמה ,תובורק

םושמ הכ דע ."םינבל םיליפל םיראופמה םינבמהו םיציצעל םידמעמל םיכפוה םיבשחמה

םיבושייב הילע רוזחל תוסנלו תאזה החלצהה תא ץמאל ךוניחה דרשמ ליכשה אל המ

.זכרמה םע תוליעפה ךשמהב ןיינע תישארה תינעדמה העיבה םינורחאה םימיב ךא .םירחא

לביק היילע טלוק בושייכ .תותיחנה תונורתי םות דע ולצונ ,רמול רשפא ,אביקע רואב

תוינכות םג ותושרל ודימעהש ,טניו'גהו תונכוסה ,הטילקה דרשממ םיבר םיפסכ בושייה

,ךורא םידומיל םוי וב רשואש םיבושייה דחאכ .תובר תויפסכ תונרק ןכו ,םילועל תובר

התיכב תורומ יתש לש ןתוחכונ תא ורשפיאש ,הארוה תועש לש עפש רפסה יתב תושרל ויה

בורקמ ובקע יצראו ןוני .תילגנאו ןובשח ,האירק ומכ םהב םישקתמ םידימלתש םירועישב

ורבע םירומהו םילהנמה לכו ,רפסה יתבל ודמצוה ןמעטמ תוחנמ 15 .ךילהתה רחא

.תופוכת תויומלתשה


תותיכב םויה תועש בורב םיבלושמ םהידלי .היסורמ םילוע םה הרייעה יבשותמ 60%

.תדרפנ התיכב תפתושמ האירקב םירפשמ םה תירבעה תא .תוליגרה


תוריד םישכור םיריעצה


םינגהמ ךוניחה תכרעמ רופיש :תיתכרעמה הייארה לע םג יארחא ה"ליא זכרמ

תוצובק תמקה ידי לע םיבשותה לש ימצעה יומידה תא רפשל ןויסינ ןכו ,ןוכיתל דעו

ךות ,בושייב םיליעפ דודיע ןכו ,החפשמו תורוה יאשונב תואנדס םהל ועצוהש םירוה

הצעומ ירבח השולש .םברקמ תואבה תושדח תומזויל תוחיתפו ,הריעצ תוגיהנמ חותיפ

.תאזה הריעצה הבכשהמ וחמצ אביקע רואב םויכ םיליעפה

ךפהמה ללוחתה זאמ ,םוקמה תא בזע ססבתהל טעמ חילצהש ימ לכש םינש רחאל ,ךכ

,םיריעצ תוגוז ולחה ,קוחרמל האצי תגשגשמה ךוניחה תכרעמ לש העמשו ,בושייב

האיבה םג ךוניחה תכרעמ לש החלצהה .בושייב תוריד שוכרל ,הביבסהמ ואםוקמה ינב

.תוברתה לכיהו היירפס םוקמב םימקומו םיכלוה תומורתה תרזעב .םיעיקשמ היפנכב

רפסה יתב ורבעש יונישל למס םה הארבהה תינכות תלחתה רחאל ונבנש רפסה יתב ינש

.םהב יוצמה םדקתמה דויצבו ההובגה םתמרב האנק םיררועמו םיחפוטמ םה .בושייב

םתוא םינכמ בושייה ישנא

םידלי %40-כ םידמול הלא רפס יתבב .חוורמהו שידחה הנבמה ללגב ןולמ יתב תולעפתהב

תובר תוחפשמ זקווקבש ךכמ םיעבונ הלא םידלי םיעיגמ םתיאש םירעפה .יזקווק אצוממ

תוחפשמה הנבמה .החפשמה תסנרפב רוזעל וראשנ םהו רפסה תיבל ןהידלי תא וחלש אל

םהמ םיבר לש הפשה ירושיכ ,םירגובמה ינפל רבדל רוסא םידליל .דואמ ילאכירטפ אוה

ולא רחא םוקמ לכב .רפסה תיב םע הלועפ ףתשל םיברמ אל םירוהה .רסחב םיקול

אלש המוד ןאכ .תוינכותו תוטיש רופס ןיא םהילע םיסנמש ,רתויב םילשחנה םידימלתה

.םיגירח לאכ םהילא םיסחייתמ

תא םגו םהלש תיעובשה םידומילה תינכות תא םירחוב ,ללכהמ אצוי ילב ,םידימלתה לכ

ומכ םינווגמ םיאשונ םידליל םיעיצמ "שנס הנח" ידוסיה רפסה תיבב .ישיאה םויה רדס

היזיוולט ,וידר ,ואידיו ,היצמינא ,םוליצ םיללוכ תרושקתה ידומיל .תרושקתו לוחמ

.וידר תנחתו ואדיו תכרעמ ,ינויזיוולט םוליצ ןפלוא שי רפסה תיבב .םינומה תרושקתו

םהילע דובעל לוכי דלי לכש ,םיבשחמ םירוזפ תותיכל ץוחמו בשחמ שי התיכ לכב

.תויונפה ויתועשב

םידלילש ןורקעהו םידליה לש תלוכיב ןומיאה דמוע" ,ןוני תרמוא "השיגה סיסבב"

ליבשב ,הירבדל ."לבוקמש יפכ ,ךפיהה אלו םיעצמאה בטימ תא קינעהל ךירצ םישלח

םילכ םידליל ונתי אל רפסה תיבב םא" :בושייב םייא םכ םידקפתמ רפס יתב םידליה

."הקוצמה לגעממ תאצל יוכיס לכ םהל יהי אל ,םמצע תא חתפל םיעצמאו הדימל

.םהירוהו םילועה ידלי תא ביהלהל יושעש ,דחא אשונ וחתיפ רפסה יתב לכב

םילוכי םידליהו ,ןוירוטוורסנוק שי "אביקע יבר" יתד יתכלממה ידוסיה רפסה תיבב

.יזקווק בכרהו יחרזמ ילקיסומ בכרה םג שי רפסה תיבב .םינוש הניגנ ילכ 14 ןיב רוחבל

.היסורמ םילוע םה הקיסומל םירומה לכ

.םירוהה תשירד יפ לע -הקיטמתמ תועש הברה ,תרושקתמ דבל ,םידליה םידמול "שנס הנח"ב

ךכ לע םירומה תונעט תורמל .תוצובקב דומילב הפלחוה בושייב תילטנורפה הארוהה

רתוי שי .ולטוב תילגנאבו ןובשחב תוצבקהה ,רושיגל םינתינ יתלב םידליה ןיב םירעפהש

ודמל םידליה .םישקתמה םידליה םע דובעל תונפתמ תוכנחמהו תותיכב תועייסמ תורומ

םידליה םישיגמ ןתואש ,תוישיא תודובעב ופלחוה םינחבמה בור .יאמצע ןפואב דובעל

טנרטניאב שולגל ,םמצעב סיפדהל םיעדוי םלוכ .םילילמת דבעמב ןתוא ודלקש רחאל

תא םידליה םידעתמ הפשה ירושיכ תא קזחל ידיכ .םיינורטקלא עדימ ירגאמב שפחלו

ינפל תונמוזמ םיתיעלו םהירבח ינפל הדובעה תא גיצהל םידמול םגו הדובעה ךילהת

.רפסה תיבל םינמזומה םירוהה

אשונכ הרחב ,אביקע רואב רויב השקה הביבסב םקוממה "ןויצע" רפסה תיבב 'ו התיכמ ידע

ףיכ רתוי"ש איה התנקסמ ,ריעב התחמתהו הרקחש רחאל .הילצרה ריעה תא הלש הדובעה

."ביבא לתל רתוי הבורק איה הזמ ץוחו יוליב תומוקמ רתוי הברה םש שי .הילצרהב רוגל

.רפשל השקש םייעבט םינותנ ,הארנה לככ ,שי  היטרקומדו תודהי  |  ר"במ  |  דומעה שאר
ימדקא יוויל  |  ה.ל.י.א זכרמ  |  תיבה דומע