Placeholder image

פרסומי המרכז

סנדו דוד

שירי האור השחור
2003

ד"ר חיה כהן

קינת השואה
בשירי אנדה פינקרפלד-עמיר

2002

מתוך האופל

שירי שואה מעובדים
ללימוד ולהוראה
בבית הספר התיכון

1992

אגנש גרגאי

אתה המזוזה על דלתי
2002

פרופ' חנה יעוז

פרקי שירה וסיפורת
בנושא השואה
1990
שירים מתוך החוברת:
"שתיקות"
"נוף בעשן"
"זעקת המחנות"
"כותנתי הצהובה"

קטלוג ספרות השואה ומחקרה


המרכזיה הפדגוגית /
ביה"ס לחינוך - אוניברסיטת בר אילן

מחברת הקטלוג:
רחל גור אריה ז"ל