תכניות וקורסים > סדרי הרשמה ותשלום

סדרי הרשמה ותשלום

הנחיות לצפיה במצב חשבון סטודנט ולביצוע תשלום באשראי
  • פתיחת תכניות הלימוד מותנית במספר מינימלי של משתתפים, ומספר המשתתפים בכל תכנית מוגבל. המקדימים להירשם ולשלם תשלום ראשון, יבטיחו את מקומם.
  • המעוניינים להירשם ימלאו את טופס ההרשמה של התכנית ויצרפו המחאה על תשלום דמי הרשמה בסך 280 ש"ח לפקודת אוניברסיטת בר-אילן. יש לצרף לטפסי ההרשמה את החומרים הנדרשים בסעיף ההרשמה של התכנית. דמי ההרשמה אינם מוחזרים אלא אם התכנית בוטלה ע"י היחידה ללימודי המשך, ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד.
  • עלות התכניות, הקורסים והסדנאות מפורטת באתר היחידה. שכר הלימוד ישולם ע"י שוברי תשלום שיישלחו במהלך השנה. ניתן לשלם בעבור כל תכנית בתשלומים הצמודים למדד יוקר המחיה יולי 2018. במקרה של ביטול תכנית ע"י היחידה ללימודי המשך יוחזר שכר הלימוד במלואו.
  • ההשתתפות בתכניות הלימוד של היחידה אינה מיועדת להשגת תואר אוניברסיטאי ואינה מקנה נקודות זכות אקדמיות.
  • עמידה בדרישות הקורס ונוכחות מלאה מקנה זכאות לקבלת אישור לצורך גמול השתלמות (בתכניות המוכרות לגמול השתלמות, פרטים בדפי התכניות). עובדי הוראה חייבים באישור המפקח האזורי לקבלת אישור לגמול השתלמות אלא אם צוין אחרת באתר התכנית.
  • התאמת התלמיד/ה תבחן ע"י סגל ההוראה במהלך הלימודים. במידה ולא ימצא מתאים/ה, היחידה רשאית להפסיק את לימודיו/ה לאחר מתן הזדמנות להגיב לטענות בדבר אי ההתאמה. במקרה כזה תינתן לתלמיד/ה זכות הערעור בפני ראש ביה"ס לעבודה סוציאלית.
  • אישור השתתפות או תעודה ינתן למסיימי התכנית לאחר שמילאו את כל דרישות ומטלות התכנית, ובכלל זה נוכחות של לפחות 80% מסך שעות התכנית וסיום תשלום שכר לימוד, ועפ"י נהלי היחידה.
  • רשימה עדכנית של שמות המרצים ומועדי פתיחת תכניות הלימוד מתעדכנים באתר היחידה.
  • התכניות כפופות לשינויים עקב אילוצי המערכת. על כל שינוי תינתן הודעה למשתתפים.
  • תנאי ביטול הרשמה: על ביטול הרשמה יש להודיע בכתב למשרדי היחידה ללימודי המשך, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר-אילן. במקרה של ביטול הרשמה יחולו הכללים הבאים על החזרים וחיובים כספיים:
- ביטול עד 30 יום לפני מועד פתיחת התכנית - אין חיוב בשכר לימוד.
- ביטול ההרשמה 15 יום ואילך לפני מועד פתיחת התכנית - יחויב המשתלם ב-25% מגובה שכר הלימוד המלא לתכנית.
- ביטול ההשתתפות בתכנית מיום פתיחתה ועד 14 יום לאחר פתיחתה - יחויב המשתלם ב-50% מגובה שכר הלימוד המלא לתכנית.
- ביטול ההשתתפות בתכנית 14 יום לאחר פתיחתה - יחויב המשתלם בתשלום שכר לימוד מלא של התכנית.

לפרטים נוספים:

03-5318211 או 03-5317265, פקס': 03-7384043

cont.education@biu.ac.il