free web builder

היחידה
ללימודי המשך

של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וויספלד

שמים את התרבות על השולחן: פיתוח המודעות ומתן כלים לטיפול בפונים מתרבויות שונות

מוסדות וארגונים במדינות מערביות רבות מכירים בצורך לתת שירות הולם במקרים של הבדלי תרבות בין נותן שירות לבין מקבלו, ובצורך לספק ידע, מודעות וכלים שונים לטיפול בפונים מתרבויות שונות

לרכוש ידע על עבודה עם קבוצות תרבותיות שונות; ללמוד כיצד לאסוף מידע על מקבל השירות ועל הקבוצה שהוא משתייך אליה, כיצד לעבד את המידע וכיצד להשתמש בו ביעילות; ללמוד להתאים את מתן השירות או הטיפול גם לאוכלוסיה חדשה ולא מוכרת

בעלי תואר ראשון וניסיון בטיפול או במתן שירות ברמת הפרט או הקהילה בתחומים האלה: עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, חינוך, מערכות בריאות

סה"כ 60 שעות

תכנית הלימודים משלבת למידה תיאורטית ולמידה יישומית באמצעות סימולציות וניתוחי מקרה ולמידה חווייתית באמצעות הבעה ויצירה באומנות, פסיכודרמה ועוד

נושאי הלימוד
מהי תרבות, תיאוריות של רב-תרבותיות ושונות תרבותית *
מאפיינים תרבותיים: מבנה משפחתי, מגדר, דת, ריבוד חברתי *
יחסי רוב-מיעוט *
מתחים חברתיים פוליטיים בסביבה השירותית / טיפולית *
אתיקה מקצועית בראיה רב-תרבותית *
תקשורת בין-תרבותית *
תיווך לשוני בשירות ובטיפול *
העמקת הדיאלוג הבין-תרבותי בשירות ובטיפול *
כשירות תרבותית של השירות והטיפול *
הלימה תרבותית במערכת רפואית בישראל - מקרה מבחן *

יצירת קשר עם היחידה ללימודי המשך

היחידה ללימודי המשך, ביה"ס לעבודה סוציאלית
ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן
רמת גן, 529002

טלפון:  03-5318211 / 03-5317265

פקס': 03-7384043

cont.education@biu.ac.il


משרדי היחידה ללימודי המשך ממוקמים בבניין 407 (בסמוך לבנק 'מזרחי-טפחות' ולשער מספר 2) קומת קרקע