how to create your own web page

היחידה
ללימודי המשך

של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וויספלד

דגמים של דיאלוג בשירות האדם, התפקיד והארגון

הדיאלוג, לדעת כל העוסקים בו, הוא סוג ייחודי ואיכותי של דיבור בין אנשים. במשך השנים נוצרו דגמים שונים של שיח, הנבדלים זה מזה במטרותיהם ובדרכי יישומם. כל דגם, על פי השקפת עולמו, מסייע בהשגת אשכול של מטרות וצרכים אנושיים. לכל דגם יתרונות ורווחים, חסרונות ומחירים

קבוצת למידה המיועדת לקהל הרחב: אנשים המעוניינים בהכרת סוגים של דיאלוג, תנאים לקיומו ודרכים ליישומו בחיים האישיים והתפקודיים

בניית מערך למידה, התנסות ויישום המותאם לקבוצה בעלת מאפיינים ייחודיים: צוותים בארגון, נושאי תפקיד משותף, אנשים הנדרשים לדיאלוג בין-תחומי

יצירת קשר עם היחידה ללימודי המשך

היחידה ללימודי המשך, ביה"ס לעבודה סוציאלית
ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן
רמת גן, 529002

טלפון:  03-5318211 / 03-5317265

פקס': 03-7384043

cont.education@biu.ac.il


משרדי היחידה ללימודי המשך ממוקמים בבניין 407 (בסמוך לבנק 'מזרחי-טפחות' ולשער מספר 2) קומת קרקע