html5 templates

היחידה
ללימודי המשך

של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וויספלד

מניעת אלימות במשפחה

תופעת האלימות במשפחה היא מהקשות שבתופעות החברתיות בישראל ובעולם. המודעות לנושא ובעיקר לאפשרויות מניעתו עולה דרך קבע ועימה האמצעים הסוציאליים והמשפטיים הדורשים הבנה עמוקה ויישום

דיון עומק עדכני ומקיף בהיבטי האלימות במשפחה ובכלל זה זיהויה המוקדם ודרכי הטיפול המשפטיים, הארגוניים והטיפוליים בה

אנשי מקצוע ומנהלים העובדים עם אנשים מתחומי הטיפול, השיקום, הבריאות, הרווחה והחינוך ועובדים במסגרות כגון שירות בתי הסוהר והמשטרה

הרצאות פרונטאליות *
הצגה ודיון בנתוני מחקרים אקדמיים בתחום האלימות במשפחה ובמניעתה *
ניתוחי מקרים *
הקרנת סרטים עלילתיים בולטים בתחום זה ודיון ביישום העקרונות *
הנלמדים על סצנות שונות ומייצגות
סה"כ 70 ש"ש

יצירת קשר עם היחידה ללימודי המשך

היחידה ללימודי המשך, ביה"ס לעבודה סוציאלית
ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן
רמת גן, 529002

טלפון:  03-5318211 / 03-5317265

פקס': 03-7384043

cont.education@biu.ac.il


משרדי היחידה ללימודי המשך ממוקמים בבניין 407 (בסמוך לבנק 'מזרחי-טפחות' ולשער מספר 2) קומת קרקע