how to create a web page

היחידה
ללימודי המשך

של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וויספלד

החלום בראי המעשה הטיפולי

בהשתלמות זו ננסה לראות את האופן בו החלומות מספרים את סיפור הנפש ומסייעים לכינונה ולהרחבתה. נעסוק במקומם של החלומות בחיי הנפש מתוך נקודת מבט התפתחותית הן של האדם והן של הפסיכואנליזה. נתחיל מפשר החלום של פרויד, ונעבור לעסוק באופן בו נתפס החלום בתיאוריות השונות

ההשתלמות תיערך במתכונת של שבעה מפגשים בני שלוש שעות כל אחד. כל מפגש יכלול התייחסות לחומר תיאורטי והתנסות בסוגים שונים בהוויית החלום: עבודה על חלומות מטופלים, חלומות אישיים, חלומות בסרטים, חלומות ספרותיים ושירי חלום

עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, מטפלים באמנות, במוסיקה ובדרמה, קרימינולוגים קליניים ושיקומיים, יועצים חינוכיים ומטפלים ממגוון מקצועות טיפוליים, המעוניינים להעשיר את הידע התיאורטי ולפתח מיומנות בעבודה טיפולית דינמית הקשורה לנושא החלומות

יצירת קשר עם היחידה ללימודי המשך

היחידה ללימודי המשך, ביה"ס לעבודה סוציאלית
ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן
רמת גן, 529002

טלפון:  03-5318211 / 03-5317265

פקס': 03-7384043

cont.education@biu.ac.il


משרדי היחידה ללימודי המשך ממוקמים בבניין 407 (בסמוך לבנק 'מזרחי-טפחות' ולשער מספר 2) קומת קרקע