develop free website

היחידה
ללימודי המשך

של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וויספלד

הנחיות ונהלים ללומדים במסגרת היחידה ללימודי המשך

 הודעות ועדכונים בכל הקשור לקורסים של היחידה ללימודי המשך ישלחו בדוא"ל לקבוצת הלומדים *
פרסום כללי יתפרסם באתר היחידה ללימודי המשך, נא להתעדכן באופן שוטף  -  ביטול שיעורים, מפגשים מיוחדים, שיעורי השלמה, אירועים מיוחדים וכו

 על פי נוהלי מחלקת הבטחון של האוניברסיטה, כל אדם הנכנס בשערי הקמפוס חייב להציג תעודה מזהה *
נא הקפידו שתמיד תהיה בהישג ידכם תעודה מזהה (תעודת זהות, רשיון נהיגה). לא תתאפשר כניסה לקמפוס בר-אילן ללא תעודה מזהה

 תלמידי היחידה ללימודי המשך זכאים להשתמש בשירותי ספריות האוניברסיטה. כמו כן, תלמידי *
היחידה יכולים להשתמש במאגרי המידע האלקטרוניים של האוניברסיטה. סיסמה אישית נשלחת לכל סטודנט מדוא"ל כללי של האוניברסיטה, שאר הנחיות הכניסה למאגרים מופיע באתר הספריות של אוניברסיטת בר-אילן. אין באפשרות תלמידי היחידה לקבל תעודת סטודנט

 חובת נוכחות: למען הסר ספק, מובהר ומודגש כי קיימת חובת נוכחות 100% של התלמיד בכל שעות *
הלימוד בקורס. במקרים מיוחדים וחריגים ומסיבות מוצדקות בלבד, ובליווי אישורים מתאימים, ניתן להיעדר עד 20% משעות הלימוד בקורס. במקרה זה יש להציג הצהרה בכתב של הלומד על היעדרות או אישור מגורם מוסמך כגון: אישור רופא, אישור מצה"ל על שירות מילואים פעיל. יש להודיע מראש על היעדרות למזכירות היחידה ללימודי המשך ולהעביר, כאמור, אישור רשמי / הצהרה על תאריך ההיעדרות. בכל שעות המפגש חלה חובת נוכחות של 70% מתלמידי הכיתה (חל איסור לחתום על טופס הנוכחות ולצאת מהשיעור). במקרה של מיעוט נוכחות (פחות מ-70%) של תלמידי הקורס, השיעור יבוטל ויושלם במועד אחר

 לקורסים שבהם ניתן גמול השתלמות: עפ"י הנחיות משרד החינוך, במהלך יום הלימודים יועברו דפי *
נוכחות לחתימת התלמיד: בקורס של עד 4 שעות יועברו 2 דפי נוכחות בתחילת המפגש ובסופו, ובקורס שמעל 4 שעות יועברו 3 דפי נוכחות, בתחילת המפגש, באמצע ובסוף המפגש. דפי הנוכחות נלקחים בעת פתיחת השיעור. המאחרים יחתמו על "דף מאחרים" ובו תצויין שעת ההגעה של התלמיד וסיבת האיחור. תלמיד שיוצא לפני סיום המפגש יחתום על "טופס יציאה מוקדמת במהלך מפגש". "דף המאחרים" ו"טופס היציאה במהלך מפגש" ימצאו במזכירות היחידה ללימודי המשך ועל התלמיד האחריות להגיע ולמלא אותם במידת הצורך. יובהר כי חישוב הזכאות לגמול השתלמות יהיה אך ורק לפי דפי החתימות ללא קשר לנספחים. נא הקפידו להגיע ולצאת בזמן מהשיעורים

 שוברי תשלום ישלחו על פי מספר התשלומים שנקבע מראש לכל קורס ומופיע בדף הקורס באתר *
נא להקפיד לשלם במועד את תשלומי שכר הלימוד שישלחו על מנת שלא לגרור קנסות וריביות. באפשרות התלמיד לצפות בחשבון האישי דרך מידע אישי לתלמיד - הנחיות לצפיה בחשבון האישי. כמו כן, ניתן לשלם באשראי דרך אתר המידע האישי. באחריות התלמיד להודיע באם לא קיבל שובר לתשלום. בכל פניה לגבי שכר לימוד יש לפנות אל מזכירות היחידה ללימודי המשך בלבד ולא למדור שכר לימוד האוניברסיטאי

 חל איסור להשתמש בטלפון הסלולרי בשעת השיעור. בחלק מהקורסים ידרשו הסטודנטים לעזרים *
שירכשו באופן אישי ע"י הסטודנט

 התאמת התלמיד תבחן ע"י סגל ההוראה לאורך מסלול הלמידה ובמידה ולא ימצא מתאים, היחידה *
רשאית להפסיק את לימודיו, לאחר מתן הזדמנות להגיב לטענות בדבר אי ההתאמה. במקרה כזה תינתן לתלמיד הזכות לערער בפני ראש ביה"ס לעבודה סוציאלית

תנאי ביטול הרשמה והפסקת / הקפאת לימודים: על ביטול הרשמה יש להודיע בכתב בלבד *
למשרדי היחידה ללימודי המשך, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר-אילן, ולוודא שהודעתו התקבלה. הודעה טלפונית לא תיחשב כהודעה רשמית על ביטול הרשמה או הפסקת לימודים. במקרה של ביטול הרשמה יחולו הכללים הבאים על החזרים וחיובים כספיים
ביטול עד 30 יום לפני מועד פתיחת התכנית – אין חיוב בשכר לימוד -
ביטול ההרשמה 15 יום לפני מועד פתיחת התכנית – חיוב ב-50% מגובה שכר הלימוד המלא לתכנית -
ביטול ההשתתפות בתכנית מיום פתיחתה – חיוב בשכר הלימוד המלא לתכנית -
תלמיד המעוניין בהקפאת לימודים חייב להגיש בקשה מנומקת בכתב 30 ימים לפני פתיחת שנת הלימודים -

 ,אישור לימודים / תעודת סיום, מותנה בסיום כל החובות הנדרשים בתכנית הלימודים (עבודות, שכ"ל *
נוכחות וכו'). אי הגשת עבודות כנדרש בתכנית וסיום כל החובות במועד, תפגע בזכאות לגמול השתלמות (בקורסים בהם ניתן אישור לגמול השתלמות). מועד הזכאות יצוין בתעודה. בקשה להפקת אישור / תעודה שאבד/ה תועבר למזכירות היחידה ללימודי המשך בלבד. הפקת תעודה / אישור חדש/ה הנה בתשלום. פרטים יועברו למבקשים

כל פניה או בקשה בכל נושא הכולל גם את נושא שכר הלימוד, יש להפנות למזכירות היחידה ללימודי *
המשך  בלבד ולא לשום גורם אחר באוניברסיטה. טלפון היחידה: 03-5318211 או 03-5317265, או בדוא"ל
 cont.education@biu.ac.il
 
צוות היחידה ללימודי המשך מאחל לך שנת לימודים פורייה ומהנה

יצירת קשר עם היחידה ללימודי המשך

היחידה ללימודי המשך, ביה"ס לעבודה סוציאלית
ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן
רמת גן, 529002

טלפון:  03-5318211 / 03-5317265

פקס': 03-7384043

cont.education@biu.ac.il


משרדי היחידה ללימודי המשך ממוקמים בבניין 407 (בסמוך לבנק 'מזרחי-טפחות' ולשער מספר 2) קומת קרקע