תכניות וקורסים > הנחיות ונהלים 

הנחיות ונהלים ללומדים במסגרת היחידה ללימודי המשך

1. הודעות ועדכונים בכל הקשור לקורסים של היחידה יתפרסמו באתר היחידה. נא להתעדכן באופן שוטף (ביטול שיעורים, מפגשים מיוחדים, שיעורי השלמה, אירועים מיוחדים וכו'). אתר היחידה

2. על פי נוהלי מחלקת הבטחון של האוניברסיטה, כל אדם הנכנס בשערי הקמפוס חייב להציג תעודה מזהה. נא הקפידו שתמיד תהיה בהישג ידכם תעודה מזהה (תעודת זהות, רשיון נהיגה). לא תתאפשר כניסה ללא תעודה מזהה.

3. תלמידי היחידה ללימודי המשך זכאים להשתמש בשירותי ספריות האוניברסיטה. כמו כן, תלמידי היחידה יכולים להשתמש במאגרי המידע האלקטרוניים של האוניברסיטה. פרטים והנחיות התחברות ניתן למצוא באתר היחידה (בהודעות השוטפות). אין באפשרות תלמידי היחידה לקבל תעודת סטודנט.

4. חובת נוכחות: למען הסר ספק, מובהר ומודגש כי קיימת חובת נוכחות 100% של התלמיד בכל שעות הלימוד בקורס. במקרים מיוחדים וחריגים ומסיבות מוצדקות בלבד, ובליווי אישורים מתאימים, ניתן להיעדר עד 10% משעות הלימוד בקורס, על פי הצהרה בכתב של הלומד על היעדרות מסיבה מוצדקת. היעדרות של 10% נוספים משעות הלימוד בקורס, תתאפשר רק על פי אישור מגורם מוסמך כגון: אישור רופא, אשיור מצה"ל על שירות מילואים פעיל. יש להודיע מראש על היעדרות למזכירות היחידה ללימודי המשך. בכל שעות המפגש חלה חובת נוכחות של 70% מתלמידי הכיתה (חל איסור לחתום על טופס הנוכחות ולצאת מהשיעור). במקרה של מיעוט נוכחות (פחות מ-70%) של תלמידי הקורס, השיעור יבוטל ויושלם במועד אחר.

5.עפ"י הנחיות משרד החינוך, במהלך יום הלימודים יועברו דפי נוכחות לחתימת התלמיד: בקורס של עד 4 שעות יועברו 2 דפי נוכחות בתחילת המפגש ובסופו, ובקורס שמעל 4 שעות יועברו 3 דפי נוכחות, בתחילת המפגש, באמצע ובסוף המפגש. דפי הנוכחות נלקחים בעת פתיחת השיעור. המאחרים יחתמו על "דף מאחרים" ובו תצויין שעת ההגעה של התלמיד וסיבת האיחור. תלמיד שיוצא לפני סיום המפגש יחתום על "טופס יציאה מוקדמת במהלך מפגש". "דף המאחרים" ו"טופס היציאה במהלך מפגש" ימצאו במזכירות היחידה ועל התלמיד האחריות להגיע ולמלא אותם במידת הצורך. יובהר כי חישוב הזכאות לגמול השתלמות יהיה אך ורק לפי דפי החתימות ללא קשר לנספחים (החישוב הוא: חצי משעות הלימוד בקורס בן 4 שעות ושליש משעות הלימוד בקורס מעל 4 שעות). נא הקפידו להגיע ולצאת בזמן מהשיעורים.

6. יש להקפיד כי החתימה תהא זהה לאורך כל הקורס. ינקטו צעדים חמורים על זיוף חתימות.

7. קבלת אישור לגמול השתלמות מותנית בעמידה בכל התנאים שפורטו בסעיפים 4, 5, 6.

8. נא הקפידו לשלם במועד את תשלומי שכר הלימוד שישלחו אליכם על מנת לא לגרור קנסות וריביות. כל פניה לגבי תשלום שכר לימוד יש להפנות למזכירות היחידה ללימודי המשך ולא למדור שכר לימוד.

9. חל איסור להשתמש בטלפון הסלולרי בשעת השיעור.

10. התאמת התלמיד תבחן ע"י סגל ההוראה לאורך מסלול הלמידה ובמידה ולא ימצא מתאים, היחידה רשאית להפסיק את לימודיו, לאחר מתן הזדמנות להגיב לטענות בדבר אי ההתאמה. במקרה כזה תינתן לתלמיד הזכות לערער בפני ראש ביה"ס לעבודה סוציאלית.

11. אישור לימודים / תעודת סיום, מותנה בסיום כל החובות הנדרשות בתכנית הלימודים (עבודות, שכ"ל, נוכחות וכו'). אי הגשת עבודות כנדרש בתכנית וסיום כל החובות במועד, תפגע אף בזכאות לגמול השתלמות.

צוות היחידה מאחל לך שנת לימודים פורייה ומהנה