css templates

היחידה
ללימודי המשך

של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וויספלד

שימוש בכתיבה במסגרת טיפולית

הכשרת מטפלים במשחק

תאריך פתיחה:  מחזור לימודים חדש יפתח בשנה"ל תשפ"א

מטרות הקורס
לאפשר התנסות אינטנסיבית בכתיבה ובניתוחה *
לתרגל הקשבה מעודנת לשפה - דימויים, סוגי תחביר, מטפורות, פעלים וכו *
ללמד רקע עיוני על תהליכי קריאה וכתיבה *
לפתח מודעות להיבטים הטיפוליים שבכתיבה - מבניים, עלילתיים ולשוניים *
לעודד תשומת לב ליחסים המורכבים נפש-טקסט - זיהוי תופעות לא-תמטיות *
לעורר הבנה של רכיבים השלכתיים המתגלים במרקם הכתוב - תרומה *
למסגרת טיפולית
ללמד שימוש ממוקד בסוגים שונים של כתיבה המאפשרים לקדם תהליכי *
טיפול

הקורס משלב ידע תיאורטי בכתיבה והתנסות מעשית בטכניקות של כתיבה התומכות במטרות הטיפול השונות: לזהות חלומות, להתחבר לאסוציאציות מעיצמות, להתחייב לעצמנו, לכתוב כדי לזכור, לתת לרגשות מקום, למחול, לזהות קונפליקטים, לקבל את העבר ועוד. ומן התיאוריה: ויניקוט, דלז, לאקאן, בחטין

אוכלוסיית היעד
עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, פסיכותרפיסטים, יועצים חינוכיים

מבנה הקורס
הלימודים יתקיימו בימי רביעי, בשעות 18:30-15:00, סה"כ 56 שעות

מטלות
הלימודים יכללו התנסויות מגוונות בכתיבה (בכיתה ובבית), עבודה בקבוצות קטנות, יומן מעקב, ניתוח דוגמאות בכיתה, תרגול הקשבה לטקסטים, מצגות, הרצאות, הדרכה, קריאה של חומר עיוני

 שכר הלימוד - מעודכן לשנה"ל תשע"ט
מרכיבי שכר הלימוד: 2,300 ₪ + 300 ₪ דמי הרשמה

המתקבלים ישלמו מקדמה בסך 1,500 ₪ משכר הלימוד
שכר הלימוד יתחלק לארבעה תשלומים צמודים למדד יוקר המחייה

הקורס מוכר לגמול השתלמות

עובדי הוראה חייבים באישור המפקח האזורי לקבלת אישור לגמול השתלמות

תעודה

לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה על סיום הקורס "שימוש בכתיבה במסגרת טיפולית" מטעם היחידה ללימודי המשך של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן 

יצירת קשר עם היחידה ללימודי המשך

היחידה ללימודי המשך, ביה"ס לעבודה סוציאלית
ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן
רמת גן, 529002

טלפון:  03-5318211 / 03-5317265

פקס': 03-7384043

cont.education@biu.ac.il


משרדי היחידה ללימודי המשך ממוקמים בבניין 407 (בסמוך לבנק 'מזרחי-טפחות' ולשער מספר 2) קומת קרקע