bootstrap themes

היחידה
ללימודי המשך

של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וויספלד

הכשרה לטיפול תומך-פליאטיבי

יצירת תשתית תיאורטית ויישומית לעבודה טיפולית עם אנשים המתמודדים עם מחלות כרוניות ומאיימות חיים

עובדים סוציאליים; פסיכולוגים קליניים, רפואיים ושיקומיים; קרימינולוגים קליניים

סה"כ 112 שעות

שיטות טיפול פסיכולוגיות: אקזיסטנציאליזם, נרטיבי *
שיטות טיפול בכאב, לא פרמקולוגיות *
התמודדות עם משפחה על רקע חולי *
עמדות ופחדים כלפי מוות *
אובדן ואבל *
היבטים רפואיים *
טיפול במטפל *
היבטים חוקיים ואתיים *

יצירת קשר עם היחידה ללימודי המשך

היחידה ללימודי המשך, ביה"ס לעבודה סוציאלית
ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן
רמת גן, 529002

טלפון:  03-5318211 / 03-5317265

פקס': 03-7384043

cont.education@biu.ac.il


משרדי היחידה ללימודי המשך ממוקמים בבניין 407 (בסמוך לבנק 'מזרחי-טפחות' ולשער מספר 2) קומת קרקע