create your own site for free

היחידה
ללימודי המשך

של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וויספלד

תכניות וקורסים לשנה"ל תש"פ 2020-2019

ההרשמה לתכנית לשנה"ל תשפ"א (2021-2020) תפתח בתחילת אפריל 2020. לקראת מועד פתיחת ההרשמה יועלו טפסי הרשמה ומידע עדכני 

יצירת קשר עם היחידה ללימודי המשך

היחידה ללימודי המשך, ביה"ס לעבודה סוציאלית
ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן
רמת גן, 529002

טלפון:  03-5318211 / 03-5317265

פקס': 03-7384043

cont.education@biu.ac.il


משרדי היחידה ללימודי המשך ממוקמים בבניין 407 (בסמוך לבנק 'מזרחי-טפחות' ולשער מספר 2) קומת קרקע