css templates

היחידה
ללימודי המשך

של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וויספלד

תכנית תלת-שנתית לפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית

Mobirise

ההרשמה לתכנית לשנה"ל תשפ"א (2021-2020) - מחזור ל"ד, נמשכת ותסתיים ב-30.6.2020

תאריך פתיחת שנה"ל תשפ"א: אוקטובר 2020

מרכז אקדמי: פרופ' משה הלוי ספירו

חברי ועדת ההוראה של התכנית
פרופ' משה הלוי ספירו - ראש התכנית
ד"ר רוני אלפנדרי - סגן ראש התכנית
 מר אסף לוריא

מזכירות התכנית: דקלה ברקאי
dikla.barkai@biu.ac.il
03-5317736

היחידה ללימודי המשך שומרת לעצמה את הזכות, שלא לפתוח תכנית לימודים עקב מיעוט נרשמים או מכל סיבה אחרת

יצירת קשר עם היחידה ללימודי המשך

היחידה ללימודי המשך, ביה"ס לעבודה סוציאלית
ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן
רמת גן, 529002

טלפון:  03-5318211 / 03-5317265

פקס': 03-7384043

cont.education@biu.ac.il


משרדי היחידה ללימודי המשך ממוקמים בבניין 407 (בסמוך לבנק 'מזרחי-טפחות' ולשער מספר 2) קומת קרקע