free responsive website templates

היחידה
ללימודי המשך

של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וויספלד

הרשמה לתכנית התלת-שנתית לפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית

ההרשמה לשנה"ל תשפ"א (2021-2020) - מחזור ל"ד נמשכת ותסתיים בתאריך: 30.6.2020

על הנרשמים למלא את טופס ההרשמה המקוון של היחידה ללימודי המשך

על הנרשמים למלא את טופס ההרשמה המקוון - טופס ייעודי לנרשמים
לתכנית התלת-שנתית לפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית

:בנוסף, על הנרשמים לשלוח בדוא"ל למזכירות התכנית
קורות חיים אישיים ומקצועיים - לימודים אקדמיים ולא אקדמיים, התנסות -
מקצועית ופרסומים
 מכתב (עד עמוד) בו מוסבר מדוע את/ה מעוניין/ת ללמוד במסגרת תכנית -
הפסיכותרפיה ומה מביא אותך ללימודים מתקדמים באוריינטציה פסיכואנליטית בעת הנוכחית
.שתי המלצות ע"ג טופס מובנה ממדריכים על פסיכותרפיה בגישה פסיכודינמית -
ניתן לצרף המלצות נוספות אם יש

אם לא הועלו המסמכים הבאים עם טופס ההרשמה המקוון, יש לשלוח גם אותם בדוא"ל למזכירות התכנית
  תמונת פספורט -
 צילום תעודת זהות -
צילומי תעודות של התואר הראשון/השני, השתלמויות וקורסים -

.המועמדים המתאימים יוזמנו לראיונות אישיים
.המתקבלים לתכנית ומאשרים את לימודיהם מחויבים לתכנית המלאה

:שכר הלימוד לתכנית התלת-שנתית לפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית
מרכיבי שכר הלימוד: 35,700 ₪ + 200 ₪ דמי הרשמה
שנה א': 13,100 ₪ + 200 ₪ דמי הרשמה 
₪ שנה ב': 12,000 
₪ שנה ג': 10,600 
המתקבלים לשנה"ל תשפ"א ישלמו מקדמה בסך 1,500 ₪ משכר הלימוד של השנה הראשונה. שכר הלימוד יתחלק לשישה תשלומים צמודים למדד יוקר המחייה, יולי מידי שנה

היחידה ללימודי המשך שומרת לעצמה את הזכות, שלא לפתוח תכנית לימודים עקב מיעוט נרשמים או מכל סיבה אחרת

יצירת קשר עם היחידה ללימודי המשך

היחידה ללימודי המשך, ביה"ס לעבודה סוציאלית
ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן
רמת גן, 529002

טלפון:  03-5318211 / 03-5317265

פקס': 03-7384043

cont.education@biu.ac.il


משרדי היחידה ללימודי המשך ממוקמים בבניין 407 (בסמוך לבנק 'מזרחי-טפחות' ולשער מספר 2) קומת קרקע