free responsive site templates

היחידה
ללימודי המשך

של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וויספלד

פסיכותרפיה במצבים מורכבים: עבודה על תיאורי מקרה

הדרכה קלינית ניתנת בדרך כלל לפי אבחנה אחת ומהלך טיפולי של פציינט נפרד. ההדרכה בהשתלמות זו תיקח בחשבון את הגורמים המשפיעים, הסביבתיים, המשפחתיים, הקהילתיים והתרבותיים של הפציינט, כולל ריבוי האבחנות, ותביא כלים פסיכותרפוטים מגישות עדכניות בעולם הקליני

להכשיר אנשי מקצוע בפסיכותרפיה במצבים מורכבים של קומורבידיות *
אבחנתית וקלינית
להדריך כיצד להתמצא בסבך הגורמים הללו, ולהיות פסיכותרפיסט במצב *
של קומורבידיות ובמצבים מורכבים

עובדים סוציאליים בעלי תואר שני, פסיכולוגים, פסיכותרפיסטים

תינתן הדרכה לסירוגין, על פי הצגת ורבאטים מפגישה בודדת, בכל פעם ע"י משתתף אחר, ובהצגות מקרה כולללניות של מצבים מורכבים ע"י המרצה. יובאו מאמרים קליניים רלבנטיים, הכוללים דיון תיאורטי וקליני

ההשתלמות תדון במורכבות המפגש הטיפולי כשהמטופל מגיע עם מורכבות של ריבוי אבחנות. ההשתלמות תאפשר הדרכה לגבי התפקיד המקדם של המטפל במצבים שנראים חסרי פתרון או מתאימים לכמה פתרונות בבת אחת. שאלת ההכלה לעומת מתן הנחיות למטופל על ידי המטפל תיבחן לאורך ההשתלמות לפי הוורבאטים ותיאורי המקרה שיוצגו. מילת המפתח תהיה ויסות הדדי במטרה להגיע לוויסות העצמי של המטופלים הנמצאים במצבים נפשיים מורכבים

יצירת קשר עם היחידה ללימודי המשך

היחידה ללימודי המשך, ביה"ס לעבודה סוציאלית
ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן
רמת גן, 529002

טלפון:  03-5318211 / 03-5317265

פקס': 03-7384043

cont.education@biu.ac.il


משרדי היחידה ללימודי המשך ממוקמים בבניין 407 (בסמוך לבנק 'מזרחי-טפחות' ולשער מספר 2) קומת קרקע