responsive site templates

היחידה
ללימודי המשך

של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וויספלד

הרשמה לתכנית לפסיכותרפיה בגישת הפסיכולוגיה האנליטית היונגיאנית - התפתחות לאורך החיים

ההרשמה לתכנית תפתח במרס 2020

על הנרשמים למלא את טופס ההרשמה המקוון של התכנית

:בנוסף, על הנרשמים לשלוח בדוא"ל למשרדי היחידה ללימודי המשך
קורות חיים אישיים ומקצועיים (לימודים אקדמיים ולא אקדמיים, התנסות -
מקצועית ופרסומים). נא לציין בקו"ח פרטים להתקשרות - כתובת דוא"ל, כתובת וטלפון סלולרי / קווי
 אישורים על ניסיון קליני של שלוש שנים -
אישור על ניסיון קליני בעבודה בתחום בריאות הנפש -

אם לא הועלו המסמכים הבאים עם טופס ההרשמה המקוון, יש לשלוח גם אותם בדוא"ל למשרדי היחידה ללימודי המשך
  תמונת פספורט -
 צילום תעודת זהות -
צילומי תעודות של התואר הראשון/השני, השתלמויות וקורסים -

.המועמדים המתאימים יוזמנו לראיונות אישיים
.המתקבלים לתכנית ומאשרים את לימודיהם מחויבים לתכנית המלאה

:שכר הלימוד לתכנית לפסיכותרפיה בגישת הפסיכולוגיה האנליטית היונגיאנית
מרכיבי שכר הלימוד: 28,600 ₪ + 200 ₪ דמי הרשמה
שנה א': 11,100 ₪ + 200 ₪ דמי הרשמה 
₪ שנה ב': 10,000 
₪ שנה ג': 7,500 
המתקבלים לשנה"ל תשפ"א ישלמו מקדמה בסך 1,500 ₪ משכר הלימוד של השנה הראשונה. שכר הלימוד יתחלק לשישה תשלומים צמודים למדד יוקר המחייה, יולי מידי שנה

היחידה ללימודי המשך שומרת לעצמה את הזכות, שלא לפתוח תכנית לימודים עקב מיעוט נרשמים או מכל סיבה אחרת

יצירת קשר עם היחידה ללימודי המשך

היחידה ללימודי המשך, ביה"ס לעבודה סוציאלית
ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן
רמת גן, 529002

טלפון:  03-5318211 / 03-5317265

פקס': 03-7384043

cont.education@biu.ac.il


משרדי היחידה ללימודי המשך ממוקמים בבניין 407 (בסמוך לבנק 'מזרחי-טפחות' ולשער מספר 2) קומת קרקע