css templates

היחידה
ללימודי המשך

של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וויספלד

הרשמה לתכנית לפסיכותרפיה בגישת הפסיכולוגיה האנליטית היונגיאנית - התפתחות לאורך החיים

ההרשמה לתכנית תפתח במרס 2019

את טפסי ההרשמה יש לשלוח בדואר לכתובת: היחידה ללימודי המשך, ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן 5290002

:על הנרשמים לצרף
  טופס הרשמה וטופס תנאים כלליים חתום -
דמי הרשמה - המחאה בסך 300 ש"ח לפקודת אוניברסיטת בר-אילן -
קורות חיים אישיים ומקצועיים (לימודים אקדמיים ולא אקדמיים, התנסות -
מקצועית ופרסומים). נא לציין בקו"ח פרטים להתקשרות - כתובת דוא"ל, כתובת וטלפון סלולרי / קווי
תמונת פספורט -
צילום תעודת זהות -
צילומי תעודות של התואר הראשון/השני, השתלמויות וקורסים -
 אישורים על ניסיון קליני של שלוש שנים -
אישור על ניסיון קליני בעבודה בתחום בריאות הנפש -

.המועמדים המתאימים יוזמנו לראיונות אישיים
.המתקבלים לתכנית ומאשרים את לימודיהם מחויבים לתכנית המלאה

:שכר הלימוד לתכנית לפסיכותרפיה בגישת הפסיכולוגיה האנליטית היונגיאנית
מרכיבי שכר הלימוד: 28,500 ₪ + 300 ₪ דמי הרשמה
שנה א': 11,000 ₪ + 300 ₪ דמי הרשמה 
₪ שנה ב': 10,000 
₪ שנה ג': 7,500 
המתקבלים לשנה"ל תש"פ ישלמו מקדמה בסך 1,500 ₪ משכר הלימוד של השנה הראשונה. שכר הלימוד יתחלק לשישה תשלומים צמודים למדד יוקר המחייה, מידי שנה

היחידה ללימודי המשך שומרת לעצמה את הזכות, שלא לפתוח תכנית לימודים עקב מיעוט נרשמים או מכל סיבה אחרת

יצירת קשר עם היחידה ללימודי המשך

היחידה ללימודי המשך, ביה"ס לעבודה סוציאלית
ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן
רמת גן, 529002

טלפון:  03-5318211 / 03-5317265

פקס': 03-7384043

cont.education@biu.ac.il


משרדי היחידה ללימודי המשך ממוקמים בבניין 407 (בסמוך לבנק 'מזרחי-טפחות' ולשער מספר 2) קומת קרקע